INFO103

 1. (a) Hva er i følge Floridi forholdet mellom data og informasjon?
  Informasjon = Data + tolkning
 2. Hva er entropi?
  Gjennomsnittlig mengde informasjon generert av et signal ved en kilde. Et logaritmisk mål på overføringshastighet på informasjon.
 3. Beskriv DIK-modellen og pek på noen av dens styrker og svakheter
  • Triangle form:
  • Knowledge
  • Information
  • Data

  • Styrke: den beskriver hvordan disse begrepene forstås og brukes i informasjonsvitenskapelige
  • lærebøker, og blant praktikere.
  • Svakhet: den har et lavt presisjonsnivå, og sier ikke noe om hva som gjør data til informasjon  (er det struktur, eller menneskelig tolkning, eller begge), og skillet mellom informasjon og kunnskap er uklart.
 4. Hvilke elementer består en Turing-maskin av?
  4 elementer: et alfabet, en tape, et lese-skrive-hode, et sett med tilstander
 5. Hva er en universell Turing-maskin?
  En maskin som kan ta en beskrivelse av en hvilken som helst TM og simulere den.
 6. Hva vil det si at to hendelser er uavhengige av hverandre?
  To hendelser som ikke påvirker hverandres sannsynlighet. At en av dem inntreffer påvirker ikke sannsynligheten av den andre. Pr(A) = Pr(A | B)
 7. Hva vil det si at to hendelser er gjensidig utelukkende?
  Sannsynligheten for at begge inntreffer samtidig = 0. Setninger som beskriver  hendelsene kan ikke være sanne samtidig.
 8. Gjengi definisjonen av betinget sannsynlighet.
  Pr(A | B) = ??(? & ?) / Pr(?)
 9. Vis hvordan Bayes’ regel kan utledes fra definisjonen av betinget sannsynlighet.
  • 1. Pr(A & B) = Pr(B & A)
  • 2. Pr(B & A) = Pr(B | A) * Pr(A) -- telleren i regelen
  • 3. Pr(B) = Pr(B & A) v Pr(B & ¬A)
  • 4. Pr(B) = Pr(B | A) * Pr(A) + Pr(B | ¬A) * Pr(¬A) -- nevneren i regelen
  • 5. Bayes regel: Pr(A | B) = ??(? |?) ∗ Pr(?) / Pr(Pr(B | A) ∗ Pr(A) + Pr(B | ¬A) ∗ Pr(¬A))
 10. Hva er en dominant strategi?
  En spillers beste strategi uansett hvilken strategi motspiller velger.
 11. Spillerens feilslutning
  Har å gjøre med uavhengighet: senere utfall er uavhengige av tidligere. Gambleren er  inkonsistent fordi han tror spillet er fair (unbiased + independent), men likevel tror at en serie av mange forekomster av en farge øker sjansene for en annen farge i neste runde.
 12. Base rate
  Bakgrunnsinformasjon om hvor ofte en hendelse inntreffer
 13. Falske positive
  Enheter som klassifiseres som en positiv instans av en test, uten at de er det. For eksempel en frisk person som feilaktig diagnostiseres som syk.
 14. Under hvilken betingelse blir dette riktig:
  Pr(A & B) = Pr(A) * Pr(B)
  A og B er uavhengige hendelser.
 15. Under hvilken betingelse blir dette riktig:
  Pr(A v B) = Pr(A) + Pr(B)
  A og B er gjensidig utelukkende
 16. Hva er de tre grunnleggende reglene for sannsynlighet?
  • 1. 0 ≤ Pr(A) ≤ 1
  • 2. Pr(sikker proposisjon/sikker hendelse) =1
  • 3. Hvis A og B er gjensidig utelukkende, Pr(A v B) = Pr(A) + Pr(B)
 17. Fyll ut definisjonen av betinget sannsynlighet.
  Hvis Pr(B) > 0, Pr(A|B) =?
  Pr(A & B) / Pr(B)
 18. Hvordan beregnes forventet nytte av en handling?
  Summen av produktet av sannsynligheter og verdier av utfall.
 19. Forklar begrepet Nash-likevekt
  En strategiprofil er Nash likevekt hvis spilleren ikke har incentiver til å fravike sin strategi, gitt at den andre holder fast i sin
 20. Hva vil det si at en strategi er dominant?
  En strategi som er strikt bedre uansett hvilken strategi motparten velger.
 21. Har spillerne dominante strategier i spillet Battle of the Sexes?
  Nei, jmf definisjonen av dominans.
 22. Hva vil det si at to utfall er uavhengige av hverandre?
  Sannsynligheten for et utfall er ikke påvirket av tidligere utfall.
 23. Hva vil det si at to proposisjoner er gjensidig utelukkende?
  De kan ikke begge være sanne samtidig
 24. Ofte strider våre intuitive vurderinger av sannsynligheter mot resultatet av beregningene av
  betinget sannsynlighet. Psykologer mener dette skyldes at vi har lett for å overse base-rate.
  Forklar hva som menes med dette, og gi et eksempel.
  Base-rate er forklart i boken som bakgrunnsinformasjon. Det er fler eksempler i boken, blant annet et om hvordan vi ser bort fra base-rate når vi skal vurdere pålitelighet av informasjon (se eksempel med et vitne og en taxi-ulykke).
 25. Anta at 5% av vaskemaskinene av merket Super har produksjonsfeil, og at 10% av
  vaskemaskinene fra produsenten Duper har produksjonsfeil. En butikk tar inn 40% av
  vaskemaskinene de selger fra Super og 60% fra Duper.

  Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt vaskemaskin i butikken har produksjonsfeil og kommer fra Super?
  Pr(Feil & Super) = 0.05 * 0.4 = 0.02
 26. Anta at 5% av vaskemaskinene av merket Super har produksjonsfeil, og at 10% av
  vaskemaskinene fra produsenten Duper har produksjonsfeil. En butikk tar inn 40% av
  vaskemaskinene de selger fra Super og 60% fra Duper.

  Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt vaskemaskin i butikken har produksjonsfeil?
  Pr(Feil) = Pr(Feil & Super) + Pr(Feil & Duper) = 0.02 + 0.1*0.6 (=0.06) = 0.08
 27. Anta at en tilfeldig valgt vaskemaskin i butikken ved en stikkprøve viser seg å ha en
  produksjonsfeil. Hva er sannsynligheten for at den kommer fra Super? Vis utregningen med bruk av definisjonen av betinget sannsynlighet og lag et tre-diagram.
  • Svaret: 0.02 /0.08 = 0.25.
  • Sett inn i definisjonen for betinget sannsynlighet.
  • Tre-diagram: to grener, en for Super og en for duper. Sannsynligheten for hver gren ganges med sannsynligheten for feil. Bladene er produktet.
 28. Er «fangens dilemma» et nullsum-spill? Begrunn svaret.
  Nei. Summen av gevinsten er ikke 0.
 29. Hvor mange Nash-likevekter er det i dette spillet (fangens dilemma)? Begrunn svaret
  Definisjonen av Nash-likevekt: ingen har incentiv til å fravike sitt valg.
 30. Hvor mange dominante strategier har spillerne (fangens dilemma)? Begrunn svaret.
  En dominant strategi: strategi som er strikt bedre uansett hvilken strategi motparten velger.
 31. Hvordan beregnes den forventede nytten av en handling?
  Summen av produktene (nytte * sannsynlighet) for hvert utfall.
 32. If R is the event that a convict committed armed robbery and D is the event that the convict
  sold drugs, state in words what probabilities are expressed by:
  (a)​P(R|D);
  (b)​P(D’|R);
  (c)​P(R’|D’).
  • (a)​The probability that a convict who pushed dope, also committed armed robbery.
  • (b)​The probability that a convict who committed armed robbery, did not push dope.
  • (c)​The probability that a convict who did not push dope also did not commit armed
  • Robbery.
 33. In a certain region of the country it is known from past experience that the probability of
  selecting an adult over 40 years of age with cancer is 0.05. If the probability of a doctor
  correctly diagnosing a person with cancer as having the disease is 0.78 and the probability
  of incorrectly diagnosing a person without cancer as having the disease is 0.06, what is the
  probability that an adult over 40 years of age is diagnosed as having cancer?
  • Consider the events:
  • C: an adult selected has cancer,
  • D: the adult is diagnosed as having cancer.
  • P(C) = 0.05, P(D | C) = 0.78, P(C’) = 0.95 and P(D | C’) = 0.06. So, P(D) =
  • P(C ∩ D) + P(C’ ∩ D) = (0.05)(0.78) + (0.95)(0.06) = 0.096.
 34. Anta at et alfabet har 32 bokstaver: Hvor mange bits trenger vi for å kode hver bokstav?
  Log2(32) = 5, so we need 5 bits for each letter. 2^5 = 32
 35. Anta at et alfabet har 32 bokstaver:
  Hvor mye informasjon vil en tilfeldig sekvens av 7 bokstaver fra dette alfabetet være bærer av?
  7*log2(32) = 35. The information entropy of a message per bit (5), multiplied by the length of that message (7), gives us the total amount of information that the message contains (35).
 36. Hva er forskjellen mellom dominant strategi og dominerende strategi?
  Dominerende er den strategien som alltid blir valgt, og dominert strategi vil aldri bli valgt og kan elimineres.
Author
burntoutmatch
ID
320278
Card Set
INFO103
Description
eksamen
Updated