police personality

 1. ตำรวจมีตัวแปรบุคลิกภาพแบบ Big 5 อะไรบ้าง
  • บุคลิกภาพ Agreeableness, Conscientiousness และ Emotional Stability สูง
  • Openness to Experience ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป
 2. แนวทางการบำบัดผู้กระทำผิดในงานราชทัณฑ์ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดคือ
  Cognitive-behavioral ให้คำปรึกษารฝึกพัฒนาทักษะความคิด การสร้างพฤติกรรมส่งเสริมสังคมแทนที่พฤติกรรมต่อต้านสังคม
 3. การบำบัดจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ
  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และการสร้างแรงจูงใจให้ผู้กระทำผิดต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 4. Relapse-Prevention Model
  1.สร้างความรับผิดชอบ2.เทคนิคแนวพฤติกรรมนิยม 3.สร้างอารมณ์ที่ดี4.ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเหยื่อ5.การจัดการกับความโกรธ6.ให้ความรู้เรื่องเพศ7.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
 5. ทํณฑสถานแตกต่างกับเรือนจำอย่างไร
  • เรือนจำ เป็นสถานที่สำหรับคุมขังผู้ต้องขังประเภททั่วไปหลายประเภทไว้ด้วยกัน โดยมีการจัดแยกแดนผู้ต้องขังออกเป็นประเภทต่างๆ ออกจากกัน เช่น คดีลักทรัพย์ คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เป็นต้น
  •  ทัณฑสถานฯ เป็นสถานที่ ที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังที่แยกประเภทแล้ว เช่น ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ผู้ต้องขังคดียาเสพติด เป็นต้น
 6. บทบาทของนักจิตวิทยาในงานราชทัณฑ์
  • 1. —บริการทางการแพทย์ รักษาสุขภาพจิต
  • 2. —จำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
  • 3. ออกแบบโปรแกรมบำบัดฟื้นฟู
Author
Anonymous
ID
319594
Card Set
police personality
Description
psy crime
Updated