แพ่ง บรรพ6 มรดก 1/1

 1. มรดกตกทอดแก่ทายาท
  • ม.1599
  • ตาย มรดกตกแก่ทายาท

  ทายาทอาจเสียสิทธิรับมรดก
 2. ทรัพย์สินที่เป็นกองมรดก
  • ม.1600
  • ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด
  • เว้นแต่ตาม กม. เป็นการเฉพาะตัว
 3. ถูกจำกัดมิให้รับมรดก
  • ม.1605
  • ยักย้ายปิดบัง เท่าส่วน/กว่าส่วน โดยฉ้อฉล รู้อยู่ว่าทำให้เสื่อมประโยชน์ทายาทอื่น -จำกัดมิให้รับมรดกเลย

  น้อยกว่าส่วนที่จะได้รับ - ถูกจำกัดเฉพาะส่วนที่ยักย้ายปิดบัง

  ม. นี้ไม่ใช้กับผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายยกทรัพย์เฉพาะสิ่งให้
 4. ถูกจำกัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร
  ม.1606

  1.ต้องคำ พพษ ถึงที่สุดว่า เจตนา พยายาม ทำให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนตน ตายโดยมิชอบ

  2. ฟ้องเจ้ามรดกว่าทำผิดโทษประหาร และตนกลับต้องคำพิพากษาว่าผิดฐานฟ้องเท็จ ทำพยานเท็จ

  • 3.รู้ว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนา แต่มิได้ร้องเรียน
  • ไม่ใช้บังคับกับ  16, วิกล, สามีภริยา....

  4. ฉ้อฉล ข่มขู่ให้เจ้ามรดก ทำ เพิกถอน ปป พินัยกรรม เกี่ยวกับทรัพย์มรดก

  5 ปลอม ทำลาย ปิดบัง พินัยกรรม

  เจ้ามรดกให้อภัยเป็น ลายลักษณ์ได้
 5. ถูกจำกัดมิให้รับมรดกเป็นการเฉพาะตัว
  • ม.1607
  • การจำกัดเป็นการเฉพาะตัว ผู้สืบสันดานสืบมรดกได้
 6. ตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
  • ม.1608
  • เจ้ามรดก ตัดทายาทโดยธรรม โดยชัดแจ้ง
  • 1. โดยพินัยกรรม
  • 2. ทำเป็น นส มอบแก่เจ้าหน้าที่

  ตัวทายาทผู้ถูกตัดต้องระบุให้ชัด

  เจ้ามรดกทำพินัยกรรม จำหน่ายทรัพย์มรดกทั้งหมด ให้ถือว่าทายาทที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพินัยกรรม เป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก
 7. แสดงเจตนาสละมรดก
  • ม. 1612
  • สละมรดก
  • แสดงเจตนาชัดแจ้งเป็น นส มอบแก่เจ้าหน้าที่/ ทำสัญญาประนี
 8. ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรม/ทำไว้ไม่เป็นผล
  ม.1620

  มรดกตกแก่ทายาท

  ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์/มีผล บางส่วน ให้ส่วนที่มิได้จำหน่ายหรือส่วนที่ไม่มีผล แก่ทายาทโดยธรรม
 9. พระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม
  ม.1622

  พระจะเรียกเอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไม่ได้ ต้องสึกก่อน

  อาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้
 10. ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน
  • ม.1627
  • นอกกฎหมายบิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนบุตรโดยชอบ
 11. ลำดับทายาทโดยธรรม
  • ม.1629
  • ทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับ
  • 1.ผู้สืบ
  • 2.บิดา มารดา
  • 3.พี่น้องร่วมบิดามารดา
  • 4.พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา
  • 5ปู่ย่าตายาย
  • 6ลุงป้าน้าอา

  คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นทายาทภายใต้ ม.1635
 12. การแบ่งมรดก
  • ม.1632
  • การแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับญาติให้เป็นไปตามส่วนนี้
 13. ส่วนแบ่งระหว่างทายาทในลำดับเดียวกัน
  ม.1633

  ทายาทโดยธรรมตาม ม. 1629 ลำดับเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ถ้ามีคนเดียวได้รับทั้งหมด
 14. ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิต
  ม.1635

  1.ถ้า ม.1629(1) ยังมีชีวิต/มีผู้รับมรดกแทนที่ /คู่สมรส ได้รับเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตร

  2.ถ้ามี ม.1629(3) และยังมีชีวิต/ มีผู้รับแทนที่ หรือไม่มี (1) แต่มี (2) คู่สมรสได้รับกึ่งหนึ่ง

  3.ถ้ามี ม.1629(4)/ (6) หรือถ้ามี (5) คู่สมรสได้ 2/3ส่วน

  4. ถ้าไม่มี 1629 คู่สมรสได้ทั้งหมด
 15. ผู้สืบสันดานเข้ารับมรดกแทนที่
  • ม.1639
  • บุคคลตาม 1629 (1 (3) (4) (6) ตาย/ถูกกำจัดก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าผู้นั้นมีผู้สืบสันดาน ให้ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่

  ถ้าผู้สืบสันดานตาย ถูกกำจัดเช่นกัน ให้ผู้สืบของผู้สืบ ต่อไปจนหมดสาย
 16. การแสดงเจตนาโดยพินัยกรรม
  • ม.1646
  • แสดงเจตนาโดยพินัยกรรมเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน/การต่างๆ อันให้เกิดผลบังคับได้เมื่อตาย
 17. การจัดการศพเจ้ามรดก
  ม.1649

  ผู้จัดการมรดกซึ่งผู้ตายตั้ง มีอำนาจหน้าที่จัดการศพ เว้นแต่ผู้ตายตั้งผู้อื่นไว้โดยเฉพาะ

  • ผู้ตายมิได้ตั้งผู้จัดการ/บุคคลใดไว้จัดการงานศพ/ทายาทมิได้มอบหมายบุคคลใด - ผู้รับมรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยธรรมมากที่สุด เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่จัดการทำศพ
  • เว้นแต่ศาลเห็นสมควรตั้งผู้อื่น ในเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ
 18. ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรม
  • ม.1653
  • ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรม จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้

  ใช้บังคับแก่คู่สมรสของผู้เขียน/พยานในพินัยกรรมด้วย

  เจ้าหน้าที่ซึ่งได้จดข้อความแห่งพินัยกรรม ให้ถือว่าเป็นผู้เขียน
 19. พินัยกรรมแบบธรรมดา
  • ม.1656
  • พินัยกรรมแบบธรรมดา ต้องทำเป็น นส ลงวดป ที่ทำขึ้น ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน พยานลงลายมือชื่อรับรองขณะนั้น

  การลบ เติม แก้ไข ปป ย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ได้ปฎิบัติตามแบบเดียวกับการทำ
 20. พินัยกรรมแบบเขียนเอง
  • ม.1657
  • แบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ทำเขียนด้วยลายมือตนเอง ซึ่งข้อความทั้งหมด วดป ลงลายมือชื่อ

  การขูดลบตกเติม......

  ไม่ใช้ ม.9 แก่พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
 21. วิธีเพิกถอนพินัยกรรม
  • ม.1695
  • พินัยกรรมมีต้นฉบับฉบับเดียว ผู้ทำอาจเพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมด/บางส่วน - โดยทำลายหรือขีดฆ่าด้วยความตั้งใจ

  พินัยกรรมทำต้นฉบับหลายฉบับ การเพิกถอนไม่สมบูรณ์เว้นแต่ได้ทำแก่ต้นฉบับทั้งหมด
 22. กรณีข้อกำหนดพินัยกรรมตกไป
  • ม.1698
  • 1.ผู้รับตายก่อนผู้ทำ
  • 2.พินัยกรรมีเงื่อนไข ผู้รับตายก่อนเงื่อนไขสำเร็จ / ปรากฎแน่นอนว่าเงื่อนไขไม่อาจสำเร็จได้
  • 3.ผู้รับบอกสละพินัยกรรม
  • 4.ทรัพย์สินทั้งหมด สูญหาย ทำลาย ถุกทำลาย โดยผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้ตั้งใจในระหว่างที่ตนยังมีชีวิตและมิได้ได้มาซึ่งของแทน/สิทธิที่จะเรียกค่าตอบแทน
 23. พินัยกรรม/ข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์ไร้ผล
  • ม.1699
  • ทรัพย์สินนั้น ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม/แผ่นดิน
 24. พินัยกรรมขัดกับกฎหมาย
  • ม.1705
  • พินัยกรรม/ข้อกำหนดพินัยกรรม ขัด 1652 1653 1656 1657 1658 1660 1661 1663 เป็นโมฆะ
 25. ร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก
  • ม.1713
  • ทายาท/ผู้มีส่วนได้เสีย/อัยการ - ร้องขอต่อศาลให้จัดตั้งผู้จัดการมรดกได้ดังนี้

  2.มีเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์มรดก/ในการแบ่งปันทรัพย์มรดก
 26. วิธีแบ่งปันทรัพย์มรดก
  • ม.1750
  • อาจทำได้โดยทายาทต่างเข้าครอบครองเป็นส่วนสัด/ โดยการขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินมาแบ่งปันกัน

  การแบ่งปันมิได้ทำตามวรรคก่อน แต่ได้ทำเป็นสัญญาจะฟ้องร้องกันไม่ได้ เว้นแต่จะมีหลักฐานเป็น นส ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด นำ ม. 800 802 มาใช้บังคับ
 27. อายุความฟ้องคดีมรดก
  • ม.1754
  • ห้ามฟ้องคดีมรดก เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย/ทายาทโดยธรรมรู้หรือควรได้รู้ถึงความตาย

  ฟ้องเรียกตามพินัยกรรม ห้ามฟ้องเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่ผู้รับพินัยกรรมรู้ หรือควรรู้ถึงสิทธิที่มีอยู่ตามพินัยกรรม

  ภายใต้ ม.193/27 เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้ามรดกมีอายความยาวกว่า 1 ปี มิให้ฟ้องเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่รู้/ควรรู้ถึงความตาย

  ทั้งนี้ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย
 28. บุคคลที่มีสิทธิยกอายุความ 1 ปีขึ้นสู้
  ม. 1755

  จะยกขึ้นสู้ได้แต่โดยบุคคลที่เป็นทายาท/ชอบที่จะใช้สิทธิของทายาท/ผู้จัดการมรดก
Author
Garnlawyer
ID
317753
Card Set
แพ่ง บรรพ6 มรดก 1/1
Description
แพ่ง บรรพ6 มรดก 1/1
Updated