แพ่งบรรพ5 ครอบครัว 1/1

 1. ความสมบูรณ์ของการหมั้น
  ม.1437

  หมั้นสมบูรณ์, ฝ่ายชายมอบทรัพย์สินของหมั้นให้ฝ่ายหญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น

  ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่ฝ่ายหญิง

  สินสอด ให้แก่บิดา มารดาฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการตอบแทนที่หญิงยอมสมรส

  ไม่มีการสมรสเพราะ เหตุสำคัญ พฤติการณ์ที่ฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทำให้ชายไม่สมควรสมรส ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้

  คืนของหมั้น ใช้ลาภมิควรได้
 2. อายุการสมรส
  • ม.1448
  • ชายและหญิงอายุ 17

  เว้นแต่มีเหตุสมควร ศาลอาจอนุญาตก่อนได้
 3. ห้ามสมรสในขณะที่ยังมีคู่สมรส
  • ม.1452
  • สมรสขณะตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
 4. ความสมบูรณ์ของการสมรส
  • ม.1457
  • การสมรสมีได้ต่อเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว
 5. ความยินยอมของคู่สมรส
  • ม.1458
  •  ช ญ ยินยอมเป็นสามีภริยากัน, แสดงโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน, ให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมไว้
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  ม.1461

  อยู่กินกัน, อุปการะกัน
 7. การบอกล้างสัญญาก่อนสมรส
  • ม.1469
  • สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่สามีภริยทำไว้ระหว่างเป็นสามี ภริยา, ฝ่ายใดบอกล้างก็ได้ ภายใน1ปี นับแต่วันขาดจากการเป็นสามีภริยากัน, ไม่กระทบถึงบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต
 8. สินส่วนตัว
  ม.1471

  สินส่วนตัวได้แก่

  • 1 ฝ่ายใดมีอยู่ก่อนสมรส
  • 2 เครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องมือเครื่องใช้ประกอบอาชีพ
  • 3 ได้มาระหว่างสมรส โดยการทางมรดก ให้โดยเสน่หา
  • 4 ของหมั้น
 9. สินส่วนตัวเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น
  • ม.1472
  • สินส่วนตัว ถ้าได้เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น ก็ยังเป็นสินส่วนตัว

  สินส่วนตัวถูกทำลายได้ทรัพย์มาทดแทน หรือได้เงิน ที่ได้มาแทนก็เป็นสินส่วนตัว
 10. สินสมรส
  ม.1474

  • สินสมรสได้แก่
  • 1ได้มาระหว่างสมรส
  • 2 ได้มาระหว่างสมรสทางพินัยกรรม การให้เป็นหนังสือเมื่อระบุว่าเป็นสินสมรส
  • 3 ดอกผลของสินส่วนตัว


  สงสัยว่าทรัพย์ใดเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส
 11. ทำพินัยกรรมยกสินสมรส
  ม.1481

  สามีภริยา ไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินสมรสเกินส่วนของตนให้บุคคลใดได้
 12. แยกสินสมรสโดยผลของกฎหมาย
  ม.1491

  ต้องคำพิพากษาให้ล้ม สินสมรสแยกกันโดยอำนาจของกฎหมายนับแต่ศาลพิพากษา
 13. ได้ทรัพย์สินมาภายหลังแยกสินสมรส
  ม.1492

  • แยกสินสมรสแล้ว ส่วนที่แยกตกเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย, ทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังไม่ให้ถือว่าเป็นสินสมรส แต่เป็นสินส่วนตัว
  • สินสมรสที่ได้มาโดยพินัยกรรม การให้ เป็นหนังสือตาม 1474(2) ให้ตกเป็นสินส่วนตัวฝ่ายละครึ่ง

  ดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้มาภายหลังให้เป็นสินส่วนตัว
 14. กรณีฝ่าฝืนเงื่อนไขการสมรส
  ม.1495

  ฝ่าฝืน ม.1449  1450 1452  1458  โมฆะ
 15. โมฆะโดยคำพิพากษา
  ม.1496

  คำพิพากษาเท่านั้นที่แสดงว่า การสมรสฝ่าฝืน 1449 1450 1458 เป็นโมฆะ

  • คู่สมรส บิดามารดา ผู้สืบสันดานผู้สมรส อาจร้องให้ศาล.....
  • ถ้าไม่มีผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ อัยการเป็นผู้ร้องขอ
 16. กรณีร้องขอให้การสมรสเป็นโมฆะ
  ม.1497

  โมฆะตาม ม.1452 ผู้มีส่วนได้เสีย ร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะก็ได้
 17. ผลต่อทรัพย์สินกรณีการสมรสเป็นโมฆะ
  ม.1498

  สมรสเป็นโมฆะ ไม่เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

  สมรสเป็นโมฆะ ทรัพย์สินที่ได้มา ก่อนหรือหลัง รวมทั้งดอกผลยังเป็นของฝ่ายนั้น บรรดาทรัพย์สินที่หาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง เว้นแต่ศาลเห็นสมควร
 18. ผลการสมรสเป็นโมฆะ คุ้มครองผู้สุจริต
  ม.1499

  โมฆะเพราะฝ่าฝืน 1449 1450 1458 ไม่ทำให้ช ญ ผู้สมรสโดยสุจริต เสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรส ก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นโมฆะ

  ฝ่าฝืน 1452 ไม่ให้ให้ ช ญ สมรสโดยสุจริต เสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรส ก่อนที่รู้เหตุ..... แต่ไม่เกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

  ฝ่าฝืน 1449 1450 1452 1458 คู่สมรสฝ่ายที่สุจริตมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ และจำหน่ายสินสมรสนั้น ทำให้ฝ่ายที่สมรสโดยสุจริตต้องยากจนลง
 19. เหตุที่ทำให้การสมรสสิ้นสุด
  ม.1501

  • การสมรสสิ้นสุด
  • ตาย หย่า ศาลพิพากษาให้เพิกถอน
 20. เวลาที่การสมรสสิ้นสุด
  ม.1502

  การสมรสที่เป็นโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อ ศาลพิพากษาให้เพิกถอน
 21. ผู้มีสิทธิขอให้เพิกถอน กรณีฝ่าฝืน ม.1448
  ม.1504

  ฝ่าฝืน 1448 ผู้มีส่วนได้เสียขอให้เพิกถอนได้ แต่บิดามารดา ผู้ปกครองที่ให้ความยินยอมแล้ว จะขอให้เพิกถอนไม่ได้

  ถ้าศาลไม่ได้เพิกถอน ช ญ มีอายุตาม ม.1448 เมื่อ ญ ตั้งครรภ์ ให้ถือว่าการสมรส สมบูรณ์ ตั้งแต่เวลาสมรส
 22. สมรสเพราะถูกกลฉ้อฉลให้สมรส
  ม.1506

  สมรสถูกกลฉ้อฉล โมฆียะ

  ไม่เป็นโมฆียะ กรณีกลฉ้อฉลเกิดโดยบุคคลที่3 โดยคู่สมรสอีกฝ่ายไม่รู้ด้วย

  สิทธิขอเพิกถอนระงับ เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันรู้ ควรรู้ หรือ 1ปี นับแต่สมรส
 23. ผู้มีสิทธิขอเพิกถอนสมรสเพราะสำคัญผิด ฉ้อฉล ข่มขู่
  ม.1508

  สำคัญผิดตัว, ฉ้อฉล, ข่มขู่ เฉพาะคู่สมรสเท่านั้นขอเพิกถอนได้

  ผู้มีสิทธิขอเพิกถอนเป็นคนไร้ ให้บุคคลที่อาจร้องขอให้เป็นคนไร้ ตาม ม.29 ขอเพิกถอนได้
 24. ความสมบูรณ์ของการหย่าโดยความยินยอม
  ม.1515

  สมบูรณ์เมื่อได้จดทะเบียนหย่าแล้ว
 25. แบ่งทรัพย์สินของสามี ภริยา ภายหลังหย่า
  ม.1532

  • หย่าแล้วให้แบ่งทรัพย์สิน
  • ก หย่าโดยความยินยอม แบ่งตามที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียนการหย่า
  • ข หย่าโดยคำพิพากษา คำพิพากษาส่วนที่บังคับทรัพย์สิน มีผลย้อนหลังไปถึงวันฟ้องหย่า
 26. วิธีแบ่งสินสมรส
  ม.1534

  • สินสมรสที่คู่สมรสฝ่ายใด จำหน่ายไปเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว เจตนาให้อีกฝ่ายเสียหาย มิได้รับความยินยอม จงใจทำลายทำให้สูญหาย
  • ให้ถือว่าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งสินสมรส ตาม ม.1533 และถ้าอีกฝ่ายได้ส่วนแบ่งไม่ครบตามที่ควรได้ ให้ฝ่ายที่จำหน่าย จงใจทำลาย ชดใช้จากสินสมรสส่วนของตนหรือสินส่วนตัว
 27. สันนิษฐานว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
  ม.1536

  เด็กเกิดจากหญิงขณะเป็นภรรยาชายหรือภายใน310 วัน นับแต่การสมรสสิ้นสุดลง สันนิษฐานว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นสามี/เคยเป็น

  นำ ว.1 มาใช้บังคับแก่บุตรเกิดจากหญิง ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสเป็นโมฆะ/ภายใน310วันนับแต่วันนั้น
 28. เด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสกับชาย
  ม.1546

  เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรส ให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น
 29. นิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์
  ม.1574


  • นิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ต่อไปนี้ ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลอนุญาต
  • 1ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก จำนอง ให้ เช่าซื้อ ซึ่งอสังฯ

  2 ก่อตั้งทรัพยสิทธิในอสังหา

  • 5 ให้เช่าอสังหา เกิน 3 ปี
  • 7 ให้กู้ยืม
  • 8 ให้โดยเสน่หา
  • 12 ประนีประนอมยอมความ
 30. ความยินยอมของคู่สมรส (เรื่องบุตรบุญธรรม)
  ม.1598/25

  ผู้จะรับ/ผู้จะเป็น ถ้ามีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส กรณีไม่อาจให้ความยินยอม หรือไปจากภูมิลำเนาไม่พบกว่า 1 ปี  ต้องร้องขอต่อศาลให้ศาลอนุญาตแทนการยินยอม
Author
Garnlawyer
ID
317681
Card Set
แพ่งบรรพ5 ครอบครัว 1/1
Description
แพ่งบรรพ5 ครอบครัว 1/1
Updated