แพ่งบรรพ3 ทรัพย์สิน 1/1

 1. ทรัพยสิทธิ
  • ม.1299
  •  ได้มาทางนิติกรรม, อสังหาและทรัพยสิทธิ, ไม่บริบูรณ์เว้นแต่ทำเป็น นส.และจด

  ทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้, ถ้ายังไม่จด จะ ปป ทางทะเบียนไม่ได้ มิให้ยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอก ได้สิทธิ เสียค่าตอบแทน จดทะเบียนสิทธิ โดยสุจริต
 2. ผู้อยู่ในฐานะจดทะเบียนได้ก่อน ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
  ม.1300

  ถ้าจดทะเบียนโอนอสังฯ ทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสัง, เสียเปรียบแก่ผู้จดทะเบียนได้อยู่ก่อน, ผู้นั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจะทะเบียนนั้นได้

  การโอนโดยเสียค่าตอบแทนและสุจริต เพิกถอนไม่ได้
 3. บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
  ม.1303

  โดยอาศัยกรรมสิทธิ์ต่างกัน, ทรัพย์อยู่ในความครอบครองของบุคคลใด บุคคลนั้นมีสิทธิดีกว่า, แต่ต้องได้ทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน และจดทะเบียนโดยสุจริต

  ไม่ใช้กับสังหาพิเศษ, ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด
 4. สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  ม.1304

  • ทรัพย์สินทุกชนิด, ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ สงวนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  • 1ที่ดินรกร้าง เวนคืน
  • 2 พลเมืองใช้ร่วมกัน
  • 3 ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
 5. การโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  ม.1305

  สาธารณสมบัติของแผ่นดินจะโอนกันมิได้
 6. การยกอายุความขึ้นต่อสู้
  ม.1306

  ห้ามยกอายุความต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องสาธารณสมบัติ
 7. ที่งอกริมตลิ่ง
  ม. 1308

  ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอก ทีงอกเป็นของ....
 8. สร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต
  ม.1310

  ในโดยสุจริต เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือน, ต้องใช้ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือน

  เจ้าของที่แสดงให้เห็นได้ว่า ไม่ประมาท บอกปัดไม่รับ เรียกให้รื้อถอนและทำที่ดินให้เป็นตามเดิม, เว้นแต่ทำไม่ได้โดยใช้เงินพอสมควร เรียกให้ซื้อที่ดิน
 9. สร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริต
  ม.1311

  สร้างในที่คนอื่นโดยไม่สุจริต ทำที่ดินให้เป็นตามเดิมและส่งคืนเจ้าของ, เว้นแต่เจ้าของเลือกให้คืนตามที่เป็นอยู่ แต่ต้องใช้ค่าโรงเรือน ค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น
 10. สร้างโรงเรือนรุกล้ำที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต
  ม.1312

  รุกล้ำโดยสุจริต, ผู้สร้างเป็นเจ้าของโรงเรือนแต่ต้องใช้ค่าที่ดินและเรียกให้จดทะเบียนสิทธิภาระจำยอม

  ภายหลังโรงเรือนสลายหมด.....

  รุกล้ำไม่สุจริต,เจ้าของที่ดินเรียกให้รื้อถอนและทำที่ดินให้เป็นตามเดิม, โดยผู้สร้างออกค่าใช้จ่าย
 11. นำมาตราก่อน อนุโลมกับการก่อสร้างซึ่งติดที่ดินและเพาะปลูก
  ม.1314

  1310  1311  1313  บังคับถึงการก่อสร้างซึ่งติดกับที่ดินและการเพาะปลูก
 12. สิทธิผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
  ม.1332

  ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด ท้องตลาด ผู้ค้าขายของชนิดนั้น, ไม่ต้องคืนให้เจ้าของ เว้นแต่เจ้าของชดใช้ราคา
 13. กรรมสิทธิ์
  ม.1336

  เจ้าของทรัพย์ ใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล ติดตามเอาคืนจากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือ ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอด
 14. ข้อจำกัดสิทธิ
  ม.1338

  ข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของอสังหา ซึ่งกฎหมายกำหนด ไม่ต้องจดทะเบียน

  ข้อจำกัดจะถอน และทำให้หย่อนลงโดยนิติกรรมไม่ได้ นอกจากทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน

  ข้อจำกัดเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ จะถอนแก้ให้หย่อนลงไม่ได้
 15. ทางจำเป็น
  ม.1349

  ที่ดินมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ ไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ, ผ่านทีดินแปลงที่ล้อมได้

  มีทางออก ข้ามสระบึง ทะเล ทางชันมาก ใช้ วรรคหนึ่ง

  วิธีทำทางผ่าน ต้องเลือกให้สมควรแก่ความจำเป็น

  ถ้าจำเป็นจะสร้างถนนก็ได้ ผู้มีสิทธิผ่านต้องใช้ค่าทดแทน
 16. ข้อสันนิษฐานกรรมสิทธิรวม
  ม.1357

  มีส่วนเท่ากัน
 17. การจัดการทรัพย์สินของเจ้าของรวม
  ม.1358

  เจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน

  จัดการตามธรรมดาเสียงข้างมาก, เจ้าของรวมคนหนึ่ง จัดการตามธรรมดาได้ เว้นแต่ฝ่ายข้างมากตกลงเป็นอย่างอื่น แต่คนหนึ่งทำการเพื่อรักษาทรัพย์สินได้เสมอ

  จัดการอันเป็นสาระสำคัญ ตกลงโดยเสียงข้างมาก มีส่วนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแห่งค่าทรัพย์สิน


  ปป วัตถุประสงค์ต้องยินยอมทุกคน
 18. ใช้สิทธิของเจ้าของรวมต่อบุคคลภายนอก
  ม.1359

  เจ้าของรวมคนหนึ่ง ใช้สิทธิอันเกิดจากกรรมสิทธิทั้งหมด สู้บุคคลภายนอก, การเรียกทรัพย์คืน อยู่ใต้ ม.302
 19. สิทธิใช้ทรัพย์สินของเจ้าของรวม
  ม.1360

  คนหนึ่งมีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้แต่ต้องไม่ขัดสิทธิ...

  มีสิทธิได้ดอกผลตามส่วนของตน
 20. สิทธิจำหน่าย จำนอง ของเจ้าของรวม
  ม.1361

  จำหน่ายส่วนของตน, จำนำ จำนอง ก่อภาระติดพันได้

  แต่ตัวทรัพย์จะจำนำ จำนอง ก่อให้เกิดภาระ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคน

  ทำไปโดยไม่ได้รับความยินยอม, แต่ภายหลังเป็นเจ้าของคนเดียว นิติกรรมนั้นสมบูรณ์
 21. สิทธิครอบครอง
  ม.1367

  เจตนายึดถือเพื่อตน ได้สิทธิครอบครอง
 22. ข้อสันนิษฐานการยึดถือ
  ม.1369

  ยึดถือทรัพย์สินไว้ สันนิษฐานว่ายึดถือเพื่อตน
 23. ข้อสันนิษฐานว่ามีสิทธิตามกฎหมาย
  ม.1372

  สิทธิผู้ครอบครองใช้ในทรัพย์ที่ครอบครอง สันนิษฐานว่าเป็นสิทธิตามกฎหมาย
 24. ข้อสันนิษฐานผู้มีชื่อในทะเบียน
  ม.1373

  อสังหาที่ได้จด, ผู้มีชื่อในทะเบียน สันนิษฐานว่ามีสิทธิครอบครอง
 25. ผู้ครอบครองถูกรบกวนการครอบครอง
  ม.1374

  ถูกรบกวนการครอบครอง, มีผู้สอดเข้าเกี่ยวข้องโดยไม่ชอบ, มีสิทธิขอให้ปลดเปลื้อง สั่งห้าม

  ฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่เวลาถูกรบกวน
 26. ผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครอง
  ม.1375

  ถูกแย่งการครอบครอง ฟ้องเรียกภายใน1ปี นับแต่เวลาถูกแย่ง เว้นแต่อีกฝ่ายมีสิทธิดีกว่า
 27. การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ
  ม.1381

  ยึดถือในฐานะผู้แทนครอบครอง จะ ปป ลักษณะการยึดถือ บอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองว่า ไม่เจตนายึดถือแทนอีกต่อไป หรือ ตนเองเป็นผู้ครองครองโดยสุจริตอาศัยอำนาจใหม่.....
 28. ครอบครองปรปักษ์
  ม.1382

  สงบ เปิดเผย แสดงเจตนา

  10, 5 ได้กรรมสิทธิ์
 29. ภาระจำยอม
  ม.1387

  อสังหา อาจต้องอยู่ในภาระจำยอม, เป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สิน งดเว้นการใช้สิทธิ เพื่อประโยชน์แก่อสังหาอื่น
 30. ข้อห้ามสำหรับเจ้าของภารยทรัพย์
  ม.1390

  ห้ามเจ้าของภารยทรัพย์ทำการใดให้ภาระจำยอมประโยชน์ลดลง เสื่อมความสะดวก
 31. สิทธิเจ้าของสามยทรัพย์
  ม.1391

  เจ้าของสามยทรัพย์ มีสิทธิทำการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอม

  สามยทรัพย์ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาซ่อมแซม ถ้าภารยทรัพย์ได้ประโยชน์ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย
 32. เจ้าของภารยทรัพย์เรียกให้ย้ายภาระจำยอมไปส่วนอื่น
  ม.1392

  เจ้าของอาจเรียกให้ย้ายไปที่อื่น, แสดงว่าการย้ายเป็นประโยชน์แก่ตนและเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องไม่ทำให้ความสะดวกสามยทรัพย์ลดลง
 33. ภาระจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์
  ม.1400

  ภาระจำยอมหมดประโยชน์ ย่อมสิ้นไป

  ถ้ากลับมาใช้ ภาระจำยอมย่อมกลับมีขึ้นมา, ไม่พ้นอายุความ 10 ปี

  ภาระจำยอมมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับภาระอันตกอยู่กับภารยทรัพย์แล้ว มีประโยชน์น้อย จะขอให้พ้นจากภาระจำยอมก็ได้ แต่ต้องใช้ค่าทดแทน
 34. การได้ภาระจำยอมโดยอายุความ
  ม.1401

  ภาระจำยอมอาจได้มาโดยอายุความ
 35. สิทธิเหนือพื้นดิน
  ม.1410

  เจ้าของที่ดินอาจให้บุคคลอื่นมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เพาะปลูก บนดินใต้ดิน
Author
Garnlawyer
ID
317479
Card Set
แพ่งบรรพ3 ทรัพย์สิน 1/1
Description
แพ่งบรรพ3 ทรัพย์สิน 1/1
Updated