แพ่งบรรพ3 จำนอง 1/1

 1. จำนอง
  ม.702

  เอาทรัพย์สินตรา, เป็นประกัน, ไม่ส่งมอบ

  ก่อนเจ้าหนี้สามัญ
 2. ผู้มีสิทธิจำนอง
  ม.705

  เจ้าของทรัพย์ในขณะจำนอง
 3. นำ มาตรา 681 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
  ม.707

  หนี้อาจจำนองได้, สมบูรณ์ อนาคต มีเงื่อนไข

  สำคัญผิดอาจจำนองได้, รู้เหตุในขณะเข้าทำสัญญา
 4. ชำระหนี้จำนองเป็นงวดๆ
  ม.713

  มิได้ตกลงเป็นอย่างอื่น, ผู้จำนองชำระหนี้ล้างจำนองเป็นงวดๆ
 5. แบบของสัญญาจำนอง
  ม.714

  นส. จดทะเบียน
 6. บุคคลเดียวจำนองทรัพย์สินประกันหนี้ของบุคคลอื่น
  ม.727

  จำนองทรัพย์แห่งตน, ประกันหนี้อันบุคคลอื่นต้องชำระ, นำ ม.697   700    701 เรื่องค้ำมาอนุโลม
 7. บังคับจำนองต้องมีการบอกกล่าว
  ม.728

  บังคับจำนอง ต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้, ให้ชำระหนี้ในเวลาอันควร

  ละเลย, จะฟ้องคดีต่อศาลให้ยึดและให้ขายทอดตลาด
 8. จำนวนเงินที่ได้จากการบังคับจำนองน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระ
  ม.733

  ทรัพย์จำนองหลุด, ราคาทรัพย์ต่ำกว่าเงินที่ค้าง, เอาทรัพย์ขายทอดตลาดใช้หนี้, ได้เงินสุทธิขาดอยู่เท่าใด ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ
 9. บังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์ซึ่งจำนอง
  • ม.735
  • บังคับจำนองผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง, จดหมายบอกกล่าว 1 เดือน
 10. ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
  ม.744

  • จำนองระงับ
  • 1.หนี้ที่ประกันระงับ เว้นแต่ขาดอายุความ
  • 2ปลด
  • 3ผู้จำนองหลุดพ้น
  • 4.ถอนจำนอง
  • 5.ขายทอด
  • 6.เอาทรัพย์จำนองหลุด
 11. บังคับจำนองหนี้ประกันซึ่งขาดอายุความ
  ม.745

  บังคับจำนอง เมื่อหนี้ประกันขาดอายุความได้, ดอกเบี้ยเกินชำระ 5 ปี
Author
Garnlawyer
ID
317350
Card Set
แพ่งบรรพ3 จำนอง 1/1
Description
แพ่งบรรพ3 จำนอง 1/1
Updated