แพ่งบรรพ3 ค้ำประกัน 1/1

 1. ค้ำประกัน
  ม.680

  บุคคลภายนอก, ผูกพัน, ลูกหนี้ไม่ชำระ

  สัญญาค้ำ, หลักฐานเป็น นส. ลงลายมือชื่อผู้ค้ำ
 2. หนี้ที่ค้ำประกันได้
  ม.681

  หนี้อันสมบูรณ์

  อนาคตมีเงื่อนไข

  ผู้ค้ำประกันรู้เหตุสำคัญผิด
 3. ผู้รับเรือน
  ม.682

  ผู้ประกันของผู้ค้ำประกัน

  ค้ำในหนี้เดียวกัน, ไม่ได้ค้ำร่วมกัน, รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
 4. สิทธิไล่เบี้ยของผู้ค้ำประกัน
  ม.693

  ผู้ค้ำชำระหนี้แล้ว, ไล่เบี้ย

  ผู้ค้ำเข้ารับช่วงสิทธิ
 5. สิทธิยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้
  ม.694

  นอกจากข้อต่อสู้ของผู้ค้ำเอง, ข้อต่อสู้ของลูกหนี้
 6. ผู้ค้ำประกันสิ้นสิทธิไล่เบี้ยเพราะไม่ยกข้อต่อสู้
  ม.695

  ผู้ค้ำละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ลูกหนี้, สิ้นเพียงเท่าที่ไม่ยกขึ้นต่อสู้, เว้นแต่ไม่รู้ และที่ไม่รู้ตนไม่ผิด
 7. หนี้ระงับ
  ม.698

  หนี้ของลูกหนี้ระงับ, ผู้ค้ำหลุดพ้น
 8. ค้ำประกันกิจการเนื่องกันไปหลายคราว
  ม.699

  ไม่มีข้อจำกัดเวลา, เลิกเสียเพื่อคราวอนาคต โดยบอกกกล่าวเจ้าหนี้

  ผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดในกิจการลูกหนี้ ภายหลังคำบอกกล่าวไปถึง เจ้าหนี้
 9. เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ ผู้ค้ำหลุดพ้น
  ม.701

  ณ เวลามีกำหนดแน่นอน, เจ้าหนี้ยอมผ่อน, ผู้ค้ำหลุด

  ผู้ค้ำตกลงด้วย
 10. ผู้ค้ำประกันขอชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ
  ม.701

  หนี้ถึงกำหนด ผู้ค้ำขอชำระหนี้, ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับ
Author
Garnlawyer
ID
317349
Card Set
แพ่งบรรพ3 ค้ำประกัน 1/1
Description
แพ่งบรรพ3 ค้ำประกัน 1/1
Updated