แพ่ง บรรพ3 ซื้อขาย ความรับผิดเพื่อชำ

 1. ผู้ขายรับผิดในทรัพย์สินที่ขายชำรุดบกพร่อง
  • ม.472
  • ชำรุดบกพร่อง, เสื่อมราคา เสื่อมความเหมาะสมมุ่งใช้ปรกติ มุ่งโดยสัญญา, ผู้ขายต้องรับผิด

  ทั้งที่ผู้ขายไม่รู้ว่าความชำรุดมีอยู่
 2. กรณีผู้ขายไม่ต้องรับผิด
  ม.473

  • 1 ผู้ซื้อรู้ถึงความชำรุดหรือควรรู้ ในเวลาซื้อขาย
  • 2เห็นประจักษ์แล้ว ผู้ซื้อไม่อิดเอื้อน
  • 3ขายทอด
 3. อายุความฟ้องข้อรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง
  ม.474

  1ปี นับแต่พบเห็นความชำรุด
Author
Garnlawyer
ID
317243
Card Set
แพ่ง บรรพ3 ซื้อขาย ความรับผิดเพื่อชำ
Description
แพ่ง บรรพ3 ซื้อขาย ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง 4/8
Updated