Hälsopedagogikkap1-4

 1. Vad menas med objektiv och subjektiv hälsa?
  • Objektiv hälsa: utgår från medicinsk fakta, undersökningar, observationer,   jämförelser. 
  • Subjektiv hälsa: hur personen ifråga själv upplever sin hälsa
 2. Vad innebär psykosomatisk? Ge exempel.
  När kroppsliga symptom har  psykiska orsaker – ont i magen , huvudvärk, andningssvårigheter
 3. Ge exempel på 2 välfärdssjukdomar.
  Hjärt och kärlsjukdomar, cancer, diabetes
 4. Vad är växthuseffekten?
  • människans utsläpp av växthusgaser, t.ex.  koldioxid, som orsakar klimatförändringarna. Växthusgaserna lägger sig som en hinna runt jorden och vi får en växthuseffekt,vilket bland annat leder till global uppvärmning,
  • stigande havsnivåer och extremare väder.

  • Dessa förändringar kan påverka växt –
  • och djurlivet, men i hög grad också människans livsvillkor och hälsa.   

 5. Ge exempel på några miljögifter och hur de kan påverka
  hälsan
  • Kvicksilver – allergier, njurprolem och rubbningar i ämnesomsättningen
  • Kadmium – benskörhet Dioxiner – tumörer, mutationer, fosterskador och missfall
  • PCB – leverskador, cancer, försämring av korttidsminne hos barn
  • DDT – rubbningar i fortplantningen
 6. Vad menas med att hälsa kan vara en klassfråga?
  • Hälsosam mat är dyrare och onyttig mat billigare. Fetma och övervikt är vanligare ibland låginkomsttagare än höginkomst
  • Över och medelklass har oftare en aktiv fritid med motionsidrott och friluftsliv.
 7. Varifrån kommer den svenska hälsokulturen?
  Det kom från en socialdekratisk ide om att skapa ett samhälle där alla skulle kunna ha det bra och uppmuntras till en hälsosam livstil,äta näringsrikt och välbalanserat, Skolmaten följer kostcirkeln och skolhälsovården följer upp elevers hälsa och utveckling.
 8. Vad heter det regeringsdepartement som sysslar med folkhälsofrågor?
 9. Socialdepartementet
 10. Vilka uppgifter har landstingen?
 11. Hälso- och sjukvård
  • Tandvård för barn och unga upp till 20 år
  • Kollektivtrafik ( i samarbete med kommunerna)
 12. Vad är skillnaden mellan ideella och kommersiella organisationer?
 13. Ideella
  • = drivs utan vinstsyfte och många arbetar ideellt utan betalning.
  • Kommersiell:
  • Drivs med vinstintresse ex. Gym.
 14. Vad är alternativ medicin? Förklara och ge exempel.
  • Hälsoverksamhet som inte är vetenskapligt belagd och som kan ses som ett komplement till tradiotionell vård.
  • Akupunktur – Genom att placera tunna nålar på särskilda punkter på kroppen anser sig kunna stimulera vissa av kroppens organ.
  • Homeoparti – Principen är att läkemedel som orsakar ett symptom hos en frisk person, kan bota samma symtom hos en sjuk person. Homeopatiska läkemedel kommer från växt- och mineral och djurriket.
  • Rosenmetoden – Massage som löser upp muskelspänningar som orsakats av psykiska problem.
  • Osteopati – Man ser kroppen som en självläkande helhet och terapeuten använder sina händer för att lösa besvär, t.ex. genom beröring, tryck, massage eller rörelser.
 15. Vilken vårdinstans ansvarar för små barns hälsa?
 16. Barnhälsovården BVC, fram till skolåldern
 17. På vilka sätt arbetar man hälsofrämjande i förskolan?
  • Kostnadsfria skollunchen
  • Idrott och hälsa
  • Friluftsdagar
  • Skolhälsovård
 18. Vad är företagshälsovård?
  • Arbetsgivare är skyldiga att förebygga skador och ohälsa hos sina anställda genom:
  • Hälsokontroller
  • Behandling
  • Rehabilitering
  • Friskvård
 19. Ge exempel på hur kroppen förändras med åldrandet.
  • Kroppens organ och funktioner försämras
  • Muskelmassan minskar
  • Skelettet blir skörare
  • Syn och hörsel försämras
 20. Ge exempel på stöd som kan erbjudas genom kommunens
  äldrevård
  • Boende och bostadsanpassning
  • Hemtjänst och anhörigsstöd
  • Dagverksamhet och sociala aktiviteter
  • Färdstjänst och ledsagarservice
 21. Ge exempel på fysiska funktionshinder
  • Celebral pares
  • Förlamning och andra rörelsehinder
  • Syn och hörselnedsättning
  • Diabetes, astma och allergier
 22. Ge exempel på intellektuella funktionshinder
 23. Utvecklingsstörningar
  Downs syndrom
 24. Ge exempel på psykiska funktionshinder
  • Autism
  • ADHD
  • Neuroser och psykoser och tillstånd av depression
 25. Vad är LSS och vad innebär den?
 26. LSS –
  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Varje individ blir prövad för att utreda vilka behov och särskilda insatser som behövs för att skapa goda förutsättningar för hälsa och livskvalitet.
  • Stödet kan ibland annat vara bostad och bostadsanpassning,
  • hemsjukvård, daglig verksamhet och sociala aktiviteter.

 27. Vad är inre och yttre motivation?
  Inre motivation – Kommer inifrån oss själva. Det är när vi gör något för att vi själva vill, inte för att någon annan tycker vi ska göra det. Yttre motivation – Kommer från omgivningen. Det kan vara påtryckningar från föräldrar eller kompisar som gör att man beter sig på ett visst sätt.
 28. Vad betyder salutogenes? Och vad innebär det att ha ett salutogent perspektiv på hälsa
  Det betyder hälsans ursprung,  salus= hälsa , genisis= ursprung Att man försöker hitta och utveckla faktorer som skapar hälsa
 29. Ge exempel på salutogena faktorer i samhället
  • - Att lagar och regler följs
  • -Ekonomiska skyddsnät
  • -Barns rättigheter på olika nivåer
  • -En skolan med hög kvalité
  • -Positiv inställning till unga
  • -Trygghet och säkerhet
  • -Höga förväntningar
 30. Vad är KASAM?
  Känsla av sammanhang, ett sätt att betrakta och hantera livet som gör dem själva till en naturlig del i ett större sammanhang
 31. Vad menas med begriplighet? Förklara och ge exempel
  Att man förstår hur saker fungerar och vad man kan förvänta sig och är medveten om den egna rollen.
 32. Vad innebär det att man har ett holistiskt perspektiv på hälsa?
  Att man ser livet, hälsan, kroppen och själen som en helhet. Man hakar inte upp sig på deltaljer.
 33. Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende?
  - Självkänsla är individens bedömning av sig själv. Är man tillräckligt bra? Duger man?

  -Självtroende är individens förtroende till den egna förmågan. Hur mycket klarar man av? Kommer man att lyckas eller misslyckas?
 34. Hur kan man stärka människors självkänsla och självförtroende?
  Genom att låta dem upptäcka positiva sidor hos sig själva. Genom att uppmärksamma varje individ och ge dem bekräftelse och återkoppling, visar man att de duger som de är.
 35. Vad är coping?
 36. Det handlar om förmågan att hantera motgångar.
 37. Ge exempel på positiv och negativ coping?
  • Positiv: acceptera motgångar på ett balanserat sätt
  • Negativ: förtränga, älta och låta motgångar ta över livet
 38. På vilka sätt kan glädje och humor ha inverkan på hälsan?
  • - Man kan påverka sitt eget sinnestillstånd genom att le eller skratta
  • - När vi skrattar tillsammans skapas gemenskap och sammanhållning
  • - Skratt och glädje ökar självkänslan och självförtroende
  • - Humor skapar kreativitet och kan öka problemlösningsförmågan.
  • - Skämt och vitsar gör det roligt att använda intellektet
  • -Hjälper oss att se saker i rätt perspektiv och att ta livet lite mer med en klackspark
 39. Ungefär hur många timmar arbetar en heltidsanställd om året?
 40. Ca 2000 timmar per år
 41. Vad är yrkesidentitet?
  • Genom arbetet får man också en identitet. Det finns många människor som definierar
  • sig genom sitt arbete och för vissa kan yrkesidentiteten nästan vara starkare
  • än den personliga identiteten.


 42. Varför kan det vara farligt att lägga för stor vikt på sin yrkesidentitet
 43. Pga att den dag man inte är sitt syrke, genom arbetslöshet
  • eller pension kan det uppstå en identitetskris. Det kan kännas som att man
  • förlorat halva sin personlighet utan att ha något annat att fylla på med.
 44. Vad kan arbetslöshet ha för inverkan på människors hälsa?
 45. Det är lätt att gräva ner sig i sin egen olycka, bli deprimerad och känna sig värdelös eller orättvist behandlad.
  • Vilka följder arbetslösheten har för individens hälsa och välmående beror nästan
  • uteslutande på den egna inställningen och hur man hanterar sin situation.

 46. Ge exempel på vad fysisk och psykisk arbetsmiljö kan handla om?
 47. De fysiska faktorerna i omgivningen som påverkar vår hälsa:
  • -buller
  • -kemikalier
  • -Temperatur, ventilation och belysning
  • -Ergonomi
  • -Säkerhet
  • -Brandsäkerhet

  • -Organisation och ledarskap
  • -Arbetsuppgifter och arbetsbelastning
  • -Delaktighet och inflytande
  • -Lön
  • -Stress
  • -Trakasserier och mobbning
  • -Våld och hot om våld
 48. Ge exempel på åtgärder som skulle kunna minska sjukskrivningarna
 49. Förändrad attityd och debatt i media mindre accepterat att sjukskriva sig.
  • Läkare skriver färre sjukintyg
  • Försäkringskassan ger avslag på ansökningar om sjukpenning
  • Utförsäkrad snabbare
 50. Vad är rehabilitering?
 51. Återställande av förlorad funktion, t ex arbetsskada eller sjukdom
 52. Ge exempel på hur fritid kan betraktas i olika kulturer?
  I andra kulturer kan det tyckas konstigt att ens prata om någonting som är så självklart. Det kan också verka underligt att så många har synpunkter på vad vi ska göra på vår fritid och till och med arrangera fritidsaktiviteter för oss.
 53. Varför är det viktigt att återgå till arbetet snabbt efter en sjukskrivning?
 54. Ju snabbare man är tillbaka på arbetet, desto bättre är
  chanserna till god hälsa.

  • Långvariga
  • sjukskrivning ökar riskerna för ohälsa och isolering.

 55. På vilka sätt kan fritidens aktiviteter påverka människors psykiska hälsa?
  Man kan också tillgodose behov av bekräftelse och självförverkligande genom fritidsaktiviter. Att få göra något man är bra på och känna att man utvecklas är viktigt för självkänslan och självförtroendet. Man kan också tillgodose behov av bekräftelse och självförverkligande genom fritidsaktiviter. Att få göra något man är bra på och känna att man utvecklas är viktigt för självkänslan och självförtroendet.
Author
Ninaru
ID
317203
Card Set
Hälsopedagogikkap1-4
Description
hälsopedagogik
Updated