แพ่ง บรรพ2 สัญญา เลิกสัญญา 4/4

 1. คู่สัญญามีสิทธฺิเลิกสัญญา
  ม.386

  โดยสัญญา หรือกฎหมาย, แสดงเจตนาแก่อีกฝ่าย

  ถอนไม่ได้
 2. คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายเลิกสัญญาได้
  ม.387

  อีกฝ่ายไม่ชำระหนี้, อีกฝ่ายกำหนดเวลาพอสมควร, ถ้าฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ในเวลาที่กำหนด อีกฝ่ายเลิกสัญญาได้
 3. ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม
  ม.391

  เสื่อมเสียสิทธิบุคคลภายนอกไม่ได้

  การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้น หากระทบถึงสิทธิเรียกร้องเรียกค่าเสียหายไม่
Author
Garnlawyer
ID
317181
Card Set
แพ่ง บรรพ2 สัญญา เลิกสัญญา 4/4
Description
แพ่ง บรรพ2 สัญญา เลิกสัญญา 4/4
Updated