แพ่ง บรรพ2 สัญญา มัดจำและเบี้ยปรับ 3/4

 1. มัดจำ
  ม.377

  เข้าทำสัญญา, มัดจำเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำขึ้น, ประกันการชำระหนี้ตามสัญญา
 2. ผลของมัดจำ
  ม.378

  • ถ้ามิได้ตกลงเป็นอย่างอื่น
  • 1.ส่งคืน จัดเป็นการใช้เงินบางส่วน เมื่อชำระ
  • 2.ริบ, ฝ่ายวางละเลย, พ้นวิสัยหรือเลิกสัญญาเพราะความผิดฝ่ายวาง
  • 3.ส่งคืน, ฝ่ายที่รับละเลย, พ้นวิสัยเพราะฝ่ายนี้
 3. เบี้ยปรับ
  • ม.379
  • สัญญาว่าจะใช้เงินเป็นเบี้ยปรับ, เมื่อไม่ชำระ ชำระไม่ถูกต้อง, ลน. ผิดนัดก็ริบ
 4. เจ้าหนี้เรียกเอาค่าปรับแทนการชำระหนี้
  • ม.380
  • เจ้าหนี้เรียกเอาเบี้ยปรับแทนการชำระหนี้ก็ได้, ถ้าแสดงว่าเรียกเอาเบี้ยปรับแล้ว ก็ขาดสิทธฺเรียกร้องให้ชำระหนี้
 5. เจ้าหนี้เรียกให้ชำระหนี้และเบี้ยปรับ
  ม.383

  ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร, ชำระหนี้ไม่ตรงเวลา, นอกจากจะเรียกชำระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับด้วยก็ได้

  เจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้แล้ว, เรียกเบี้ยปรับได้ เมื่อสงวนสิทธิไว้ในเวลารับชำระหนี้
 6. ศาลลดเบี้ยปรับได้
  ม.383

  สูงเกินส่วน, ศาลลดได้, พิเคราะห์ถึงทางได้เสียเจ้าหนี้ทุกอย่าง
Author
Garnlawyer
ID
317180
Card Set
แพ่ง บรรพ2 สัญญา มัดจำและเบี้ยปรับ 3/4
Description
แพ่ง บรรพ2 สัญญา มัดจำและเบี้ยปรับ 3/4
Updated