แพ่ง บรรพ2 สัญญา ผลแห่งสัญญา 2/4

 1. สัญญาต่างตอบแทน
  • ม.369
  • ต่างตอบแทน, ไม่ชำระหนี้จนกว่า, ถ้าหนี้ของคู่สัญญายังไม่ถึงกำหนด
 2. สัญญาตอบแทนในทรัพย์เฉพาะสิ่ง ทรัพย์นั้นเสียหาย
  ม.370

  วัตถุประสงค์ก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย..............., สูญ เสียหาย โทษลูกหนี้มิได้, พับแก่เจ้าหนี้
 3. สัญญาต่างตอบแทนที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนในทรัพย์เฉพาะสิ่ง ทรัพย์นั้นเสียหาย
  • ม.371
  • มาตรา 370 มิให้ใช้บังคับ, ต่างตอบแทนมีเงื่อนไขบังคับก่อน, สูญ ทำลายลง, เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ

  เสียหายโทษเจ้าหนี้ไม่ได้, เงื่อนไขสำเร็จ, ลดส่วนชำระตอบแทน หรือเลิกสัญญา, เสียหายเกิดจากลูกหนี้ ไม่กระทบสิทธฺเรียกค่าสินไหม
 4. การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
  ม.372

  พ้นวิสัยโทษฝ่ายใดไม่ได้, ลูกหนี้ไม่มีสิทธิที่จะรับชำระหนี้ตอบแทน
 5. ตกลงล่วงหน้ายกเว้นความรับผิดของลูกหนี้
  ม.373

  เพื่อกลฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน, โมฆะ
 6. สัญญาตกลงให้ชำระหนี้แก่บุคคลภายนอก
  ม.374

  บุคคลภายนอกเรียกชำระแก่ลูกหนี้โดยตรง

  เกิดมีตั้งแต่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น
 7. ห้ามคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงสัญญาจะชำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอก
  ม.375

  สิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีแล้ว, คู่สัญญาหา ปป ระงับสิทธิ
Author
Garnlawyer
ID
317179
Card Set
แพ่ง บรรพ2 สัญญา ผลแห่งสัญญา 2/4
Description
แพ่ง บรรพ2 สัญญา ผลแห่งสัญญา 2/4
Updated