แพ่ง บรรพ2 หนี้ ความระงับหนี้ 10/10

 1. บังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้บางส่วน
  ม.320

  บังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่บางส่วน, รับชำระหนี้ผิดไปจากที่ต้องชำระ, บังคับไม่ได้
 2. เจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากที่ตกลงกันไว้
  ม.321

  หนี้ระงับสิ้นไป

  ลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่งหนึ่งขึ้นใหม่, กรณีสงสัย มิให้สันนิษฐาน

  ตั๋วเงินได้ใช้เงินแล้ว
 3. ชำระดอกเบี้ยหรือชำระหนี้อย่างอื่นมีกำหนดชำระเป็นเวลา
  ม.327

  เจ้าหนี้ออกใบเสร็จโดยมิได้อิดเอื้อนระยะใด, สันนิษฐานว่าได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนๆแล้ว

  ออกใบเสร็จชำระต้นเงิน, สันนิษฐานชำระดอกเบี้ยแล้ว

  เอกสารแห่งหนี้ได้เวนคืนแล้ว, สันนิษฐานหนี้ระงับแล้ว
 4. ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยและเสียค่าธรรมเนียมด้วย
  ม.329

  หากการชำระหนี้ครั้งหนึ่งๆไม่เพียงพอเปลื้องหนี้สินได้ทั้งหมด, ให้จัดค่าธรรมเนียม แล้วจึงดอกเบี้ย แล้วจึงหนี้อันเป็นประธาน
 5. แปลงหนี้ใหม่ทำให้หนี้เดิมระงับ
  ม.349

  เปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้, หนี้ระงับไปด้วยแปลงหนี้ใหม่

  หนี้มีเงื่อนไข เป็นหนี้ปราศจากเงื่อนไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าในหนี้ปราศเงื่อนไข เปลี่ยนเงื่อนไข, ถือว่าเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็น.....

  แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้, โอนสิทธิเรียกร้อง
 6. แปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้
  ม.350

  ทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่, ขืนใจลูกหนี้เดิม
 7. โอนสิทธิจำนำหรือจำนองไปประกันหนี้ที่แปลงหนี้ใหม่
  ม.352

  โอนสิทธิจำนำหรือจำนองในหนี้เดิม ไปประกันหนี้ใหม่, ถ้าบุคคลภายนอกให้ประกัน ต้องได้รับความยินยอม
Author
Garnlawyer
ID
317074
Card Set
แพ่ง บรรพ2 หนี้ ความระงับหนี้ 10/10
Description
แพ่ง บรรพ2 หนี้ ความระงับหนี้ 10/10
Updated