แพ่ง บรรพ2 หนี้ โอนสิทธิเรียกร้อง 9/10

 1. สิทธิเรียกร้องโอนได้
  ม.303

  โอนได้, เว้นแต่สภาพแห่งสิทธิไม่เปิดช่อง
 2. ห้ามโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งกฎหมายห้ามยึด
  ม.304

  สิทธิเรียกร้องใด ศาลจะสั่งยึดไม่ได้, โอนกันไม่ได้
 3. โอนสิทธิเรียกร้อง สิทธิเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องโอนไปด้วย
  ม.305

  เมื่อโอนสิทธิเรียกร้อง, จำนอง จำนำ ค้ำ, ย่อมตก
 4. โอนหนี้อันจะต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
  ม.306

  ไม่ทำเป็นหนังสือไม่สมบูรณ์, การโอนหนี้ยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก, บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอม, คำบอกกล่าวหรือคำยินยอมต้องเป็นหนังสือ

  ลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนด้วยการใช้เงินก่อนได้รับบอกกล่าว หรือก่อนตกลงให้โอน, ลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้
 5. ลูกหนี้ยินยอมการโอนหนี้ อันจะต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
  ม.308

  ลูกหนี้ให้ความยินยอมโดยมิได้อิดเอื้อน, ยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้

  ลูกหนี้ได้รับแค่คำบอกกล่าวการโอน, มีข้อต่อสู้กับผู้โอนฉันใด ก็ยกขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได้ฉันนั้น
Author
Garnlawyer
ID
317072
Card Set
แพ่ง บรรพ2 หนี้ โอนสิทธิเรียกร้อง 9/10
Description
แพ่ง บรรพ2 หนี้ โอนสิทธิเรียกร้อง 9/10
Updated