แพ่ง บรรพ2 หนี้ โอนสิทธิเรียกร้อง 9/10

The flashcards below were created by user Garnlawyer on FreezingBlue Flashcards.

 1. สิทธิเรียกร้องโอนได้
  ม.303

  โอนได้, เว้นแต่สภาพแห่งสิทธิไม่เปิดช่อง
 2. ห้ามโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งกฎหมายห้ามยึด
  ม.304

  สิทธิเรียกร้องใด ศาลจะสั่งยึดไม่ได้, โอนกันไม่ได้
 3. โอนสิทธิเรียกร้อง สิทธิเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องโอนไปด้วย
  ม.305

  เมื่อโอนสิทธิเรียกร้อง, จำนอง จำนำ ค้ำ, ย่อมตก
 4. โอนหนี้อันจะต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
  ม.306

  ไม่ทำเป็นหนังสือไม่สมบูรณ์, การโอนหนี้ยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก, บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอม, คำบอกกล่าวหรือคำยินยอมต้องเป็นหนังสือ

  ลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนด้วยการใช้เงินก่อนได้รับบอกกล่าว หรือก่อนตกลงให้โอน, ลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้
 5. ลูกหนี้ยินยอมการโอนหนี้ อันจะต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
  ม.308

  ลูกหนี้ให้ความยินยอมโดยมิได้อิดเอื้อน, ยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้

  ลูกหนี้ได้รับแค่คำบอกกล่าวการโอน, มีข้อต่อสู้กับผู้โอนฉันใด ก็ยกขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได้ฉันนั้น
Author
ID
317072
Card Set
แพ่ง บรรพ2 หนี้ โอนสิทธิเรียกร้อง 9/10
Description
แพ่ง บรรพ2 หนี้ โอนสิทธิเรียกร้อง 9/10
Updated
Show Answers