แพ่ง บรรพ2 หนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หล

 1. ลูกหนี้ร่วมกัน
  ม.291

  บุคคลหลายคนต้องทำการชำระหนี้สิ้นเชิง, เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชำระโดยสิ้นเชิง หรือตามส่วน, ลูกหนี้ทั้งปวงยังคงต้องผูกพัน
 2. ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งชำระหนี้
  ม.292

  เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วย, การวางทรัพย์สินแทนการชำระหนี้, การหักกลบลบหนี้

  ลูกหนี้ร่วมกันมีสิทธิเรียกต้องอย่างไร ลูกหนี้คนอื่นเอาไปหักกลบไม่ได้
 3. ข้อความจริงใดเป็นไปเพื่อคุณและโทษเฉพาะลูกหนี้คนนั้น
  ม.295

  เว้นแต่ปรากฎว่าขัดกับสภาพหนี้นั้นเอง
 4. ลูกหนี้ร่วมต้องรับผิดเป็นส่วนเท่ากัน
  ม.296

  ถ้าส่วนที่ลูกหนี้ร่วมคนใด ยังขาดอยู่จำนวนเท่าใดลูกหนี้ร่วมจำต้องรับใช้, ถ้าเจ้าหนี้ได้ปลดให้ลูกหนี้ร่วมคนใดหลุดพ้นจากหนี้ร่วมกันแล้ว, ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
Author
Garnlawyer
ID
317071
Card Set
แพ่ง บรรพ2 หนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หล
Description
แพ่ง บรรพ2 หนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน 8/10
Updated