แพ่ง บรรพ2 หนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หล

The flashcards below were created by user Garnlawyer on FreezingBlue Flashcards.

 1. ลูกหนี้ร่วมกัน
  ม.291

  บุคคลหลายคนต้องทำการชำระหนี้สิ้นเชิง, เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชำระโดยสิ้นเชิง หรือตามส่วน, ลูกหนี้ทั้งปวงยังคงต้องผูกพัน
 2. ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งชำระหนี้
  ม.292

  เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วย, การวางทรัพย์สินแทนการชำระหนี้, การหักกลบลบหนี้

  ลูกหนี้ร่วมกันมีสิทธิเรียกต้องอย่างไร ลูกหนี้คนอื่นเอาไปหักกลบไม่ได้
 3. ข้อความจริงใดเป็นไปเพื่อคุณและโทษเฉพาะลูกหนี้คนนั้น
  ม.295

  เว้นแต่ปรากฎว่าขัดกับสภาพหนี้นั้นเอง
 4. ลูกหนี้ร่วมต้องรับผิดเป็นส่วนเท่ากัน
  ม.296

  ถ้าส่วนที่ลูกหนี้ร่วมคนใด ยังขาดอยู่จำนวนเท่าใดลูกหนี้ร่วมจำต้องรับใช้, ถ้าเจ้าหนี้ได้ปลดให้ลูกหนี้ร่วมคนใดหลุดพ้นจากหนี้ร่วมกันแล้ว, ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
Author
ID
317071
Card Set
แพ่ง บรรพ2 หนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หล
Description
แพ่ง บรรพ2 หนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน 8/10
Updated
Show Answers