แพ่ง บรรพ2 หนี้ รับช่วงสิทธิ 3/10

 1. ช่วงสิทธิ ช่วงทรัพย์
  ม.226

  รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้, บรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้, ประกันแห่งหนี้, นามตนเอง

  ช่วงทรัพย์, ทรัพย์สินแทน, นิตินัย
 2. ลูกหนี้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้
  ม.227

  เจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมเต็ม, ลูกหนี้ย่อมเข้าฐานะผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้
 3. บุคคลผู้ได้รับช่วงสิทธิ
  ม.229

  เกิดด้วยกฎหมาย, สำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังนี้

  1 ผู้เป็นเจ้าหนี้อยู่เอง, ใช้หนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับใช้หนี้ก่อนตน

  2ได้ซึ่งอสังหา, เอาเงินค่าซื้อใช้แก่ผู้รับจำนอง

  3 ผูกพันร่วม, มีส่วนได้เสียในการใช้หนี้นั้น, เข้าใชหนี้นั้น
Author
Garnlawyer
ID
317065
Card Set
แพ่ง บรรพ2 หนี้ รับช่วงสิทธิ 3/10
Description
แพ่ง บรรพ2 หนี้ รับช่วงสิทธิ 3/10
Updated