แพ่ง บรรพ1 อายุความ 5/5

 1. อายุความเริ่มนับขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้
  ม.193/12

  เป็นต้นไป, สิทธิเรียกร้องให้งดเว้นการกระทำการ, เวลาแรกที่ฝ่าฝืน
 2. อายุความสะดุดหยุดลง
  ม.193/14

  • 1ลูกหนี้รับสภาพหนี้โดยทำเป็นหนังสือ, ชำระหนี้บางส่วน, ขำระดอกเบี้ย, ปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้
  • 2เจ้าหนี้ฟ้องคดี
  • 3ยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้ม
  • 4มอบข้อพิพาทให้อนุญาโต
  • 5 เจ้าหนี้กระทำการอื่นใดมีผลอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี
 3. ไม่นับระยะเวลาอายุความสะดุดหยุดลงเริ่มนับอายุความใหม่
  ม.193/15

  สะดุดแล้ว, ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ

  เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดสิ้นเวลาใด, ให้เริ่มนับใหม่ตั้งแต่เวลานั้น
 4. อายุความทั่วไปสิบปี
  • ม.193/30
  • ไม่ได้บัญญัติไว้เฉพาะ, สิบปี
 5. สิทธิเรียกร้องที่มีอายุความห้าปี
  ม.193/33

  • 1ดอกเบี้ยค้าง
  • 2 ผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ
  • 3ค่าเช่าค้างชำระ
  • 4เงินเดือน ค่าอุปการะ
Author
Garnlawyer
ID
317020
Card Set
แพ่ง บรรพ1 อายุความ 5/5
Description
แพ่ง บรรพ1 อายุความ 5/5
Updated