แพ่ง บรรพ1 บุคคล1/5

 1. ผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
  ม.21

  ปราศจากความยินยอมเป็นโมฆียะ
 2. ผู้เยาว์กระทำการดำชีพได้
  ม.24

  สมแก่ฐานานุรูป, จำเป็น
 3. บุคคลไร้ความสามารถ ทำนิติกรรมเป็นโมฆียะ
  ม.29

  ศาลสั่ง
 4. คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ทำนิติกรรมเป็นโมฆียะ
  ม.30

  ศาลยังไม่ได้สั่ง, ขณะจริตวิกล, อีกฝ่ายรู้
 5. บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์
  ม.32

  ไม่สามารถจัดการงานเองได้, คนเสมือนต้องอยู่ในความพิทักษ์
 6. คนเสมือนไร้ความสามารถ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ในการทำนิติกรรม
  ม.34

  คนเสมือนไร้, ต้องได้รับความยินยอมถึงทำการดังต่อไปนี้ได้

  • 3 กู้หรือให้กู้, ยืมหรือให้ยืมสังหา อันมีค่า
  • 5เช่าหรือให้เช่า สังหา6เดือน อสังหา 3 ปี
  • 6 ให้โดยเสน่หา เว้นแต่พอควรกับฐานานุรูป
Author
Garnlawyer
ID
317003
Card Set
แพ่ง บรรพ1 บุคคล1/5
Description
แพ่ง บรรพ1 บุคคล1/5
Updated