พยานอาญา1

 1. พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ
  ม.226

  วัตถุ เอกสาร บุคคล, ผิดหรือบริสุทธิ์, มิได้จูงใจ...
 2. พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ
  ม.226/1

  เกิดโดยชอบ ได้มาจากการกระทำโดยมิชอบ อาศัยข้อมูลมิชอบ, ห้ามรับฟัง เว้นแต่อำนวย

  ดุลพินิจ, ทั้งปวง

  • 1พิสูจน์ น่าเชื่อถือ
  • 2 ความร้ายแรง
  • 3 ลักษณะ ความเสียหาย
  • 4ผู้ที่กระทำมิชอบ ได้รับการลงโทษหรือไม่
 3. พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดครั้งอื่น
  ม.226/2

  การกระทำผิดครั้งอื่นๆ, ความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจำเลย

  • เว้นแต่
  • 1เกี่ยวเนื่อง องค์ประกอบ
  • 2 ลักษณะ วิธี รูปแบบเฉพาะ
  • 3หักล้างข้อกล่าวอ้าง, ความประพฤติส่วนดี

  ไม่ห้าม ประกอบดุลพินิจ กำหนดโทษหรือเพิ่มโทษ
 4. พยานบอกเล่า
  ม.226/3

  เหมือนวิแพ่ง

  กรณีศาลเห็นว่าไม่ควรรับฟังพยานบอกเล่า และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ให้จดเหตุผลที่ไม่ยอมรับ และข้อคัดค้าน
 5. การรับฟังพยานหลักฐาน คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
  ม.226/4

  พฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหายกับบุคคลอื่นนอกจากจำเลย

  ศาลอนุญาตได้เฉพาะเกิดความยุติธรรม
 6. การรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือในคดีอื่น
  ม.226/5

  เหตุจำเป็น, เหตุอันสมควร, ประกอบพยานหลักฐานอื่นในดคีได้
 7. การใช้ดุลพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในดคีอาญา
  ม.227

  แน่ใจว่ามีการกระทำผิด, จำเลยเป็นผู้กระทำ

  ประโยชน์แห่งความสงสัย
 8. การใช้ดุลพินิจ วินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานซึ่งมีความบกพร่อง
  ม.227/1

  บอกเล่า ซัดทอด ไม่มีโอกาสถามค้าน มีข้อบกพร่อง, ระมัดระวัง, ไม่โดยลำพัง, เว้นแต่เหตุผลหนักแน่น มีพยานหลักฐานอื่นประกอบ

  พยานหลักฐานอื่นประกอบหมายถึง, มีแหล่งที่มาเป็นอิสระ, คุณค่าเชิงพิสูจน์
 9. ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติม
  ม.228

  ศาลมีอำนาจสืบเพิ่มเติม จะสืบเอง หรือส่งประเด็นก็ได้
 10. การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีอาญา
  ม.229/1

  โจทก์ยื่นก่อน15วัน, จำเลยยื่นก่อนวันสืบพยาน

  ไต่สวนขอคืนของกลาง, ไม่น้อยกว่า7วันก่อนการไต่สวน

  เมื่อเวลาที่กำหนดได้สิ้นสุดลง, แสดงศาลให้เป็นที่พอใจว่ามีเหตุสมควร, อ้างพยานหลักฐานพร้อมยื่นบัญชีระบุพยาน, ก่อนเสร็จการสืบพยานของฝ่ายนั้น กรณียื่นแล้ว, ก่อนเสร็จการพิจารณา กรณีไม่ได้ยื่น

  ห้ามศาลอนุญาตให้สืบ ถ้ามิได้แสดงความจำนง เว้นแต่ เที่ยงธรรม, ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่
 11. การส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทน
  ม.230

  เหตุจำเป็น, ไม่สามารถนำ, ไม่สามารถโดยวิธีอื่น, ส่งประเด็นให้ศาลอื่น

  ส่งเอกสารของกลางเท่าที่จำเป็น, ถ้าจำเลยถูกขัง ส่งจำเลยไปด้วย, แต่172ทวิ

  เสร็จแล้วส่งศาลเดิม
 12. การเบิกความนอกศาล
  ม.230/1

  ไม่อาจนำพยานมาเบิกในศาล, ศาลอื่น สถานที่ราชการอื่น, จัดถ่ายทอดภาพเสียง

  เหมือนเบิกความในห้อง
 13. การเสนอถ้อยคำของผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
  ม. 230/2

  ไมอาจสืบตาม 230/1 ได้, เสนอถ้อยคำแทนการนำพยานมาเบิกความต่อหน้าศาล, ไม่ตัดสิทธิผู้ให้ถ้อยคำมาศาล เบิกความเพิ่มเติม
 14. ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน
  ม.232

  ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน
 15. จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน
  ม.233

  ศาลให้เข้าสืบก่อนพยานอื่นฝ่ายจำเลยได้, เสียหายแก่จำเลยอื่น จำเลยอื่นซักค้านได้

  ใช้ยันจำเลยได้, ประกอบหลักฐานอื่นของโจทก์ได้
 16. สิทธิในการไม่ตอบคำถาม
  ม.234

  พยานไม่ต้องตอบคำถาม ซึ่งทำให้เขาอาจถูกฟ้องคดีอาญา
 17. อำนาจของศาลในการถามพยาน
  ม.235

  ศาลมีอำนาจถามโจทก์ จำเลย พยานคนใดก็ได้

  ห้ามถามเพื่อเพิ่มเติมคดีโจทก์ซึ่งบกพร่อง เว้นแต่จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน
 18. ศาลสั่งพยานซึ่งมีใช่จำเลยออกนอกห้องพิจารณาได้
  ม.236

  จนกว่าจะเข้ามาเบิกความ
 19. ให้ศาลอ่านบันทึกคำเบิกความพยานให้พยานฟัง
  ม.237

  อ่านให้พยานฟังต่อหน้าจำเลย

  ศาลอาจอนุญาตเอาคำเบิกความชั้นไต่เป็นคำเบิกความชั้นพิจารณา, เว้นแต่ขั้นต่ำ 5 ปีขึ้นไป
 20. การสืบพยานก่อนฟ้องคดี
  ม.237ทวิ

  ก่อนฟ้องคดี, จะออกนอกราช, ไม่มีหลักแหล่ง มีเหตุควรเชื่อยุ่งเหยิง เหตุจำเป็นอื่น, ยากแก่การนำพยานมาสืบภายหน้า, อัยการยื่นคำร้องขอสืบทันที

  สืบพยานทันที, ผู้ต้องหาตั้งทนายซักค้านได้

  สิทธิขอให้ศาลตั้งทนายให้ก่อน

  ต่อมาผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็นจำเลย, ให้รับฟัง

  เป็นกรณีผู้ต้องหาเห็นว่าหากตนถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้ว...

  อัยการซักค้านได้

  ใช้เรื่องสืบเด็กโดยอนุโลม
 21. การสืบพยานก่อนถึงกำหนดเวลา
  ม.237 ตรี

  นำ 237ทวิ มาใช้กับพยานผู้เชี่ยวชาญและพยานหลักฐานอื่น และกรณีที่ได้ฟ้องคดีแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานอื่นก่อนถึงกำหนดสืบพยานตามปรกติ

  พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์, หากเนิ่นช้า จะสูญเสียหรือยากแก่การตรวจพิสูจน์, ผู้ต้องหาหรืออัยการยืนคำร้องขอให้ศาลสั่งตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนฟ้องได้
 22. การอ้างเอกสารเป็นพยาน
  ม.238

  ต้นฉบับเท่านั้น, ถ้าหาไม่ได้, สำเนาถูกต้อง หรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความ

  เอกสารราชการ ส่งสำเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องก็ได้
 23. การอ้างพยานเอกสารกรณีไม่มีวันตรวจพยานหลักฐาน
  ม.240

  มิได้กำหนดตรวจ, อ้างเอกสารอยู่ในความครอบครองของตน, ยื่นก่อนไต่หรือสืบ15วัน, เพื่อให้คู่ความฝ่ายอื่น มีโอกาสขอตรวจ คัดสำเนา, เว้นแต่เป็นคำให้การพยาน เป็นเอกสารที่ปรากฎชื่อที่อยู่ของพยาน

  กรณีไม่อยู่ในบังคับต้องส่งเอกสารตาม วรรคหนึ่ง ให้อ่านหรือส่งให้คู่ความตรวจดูในชั้นศาล

  คู่ความฝ่ายใดไม่ส่งเอกสาร, ไม่รับฟัง, เว้นแต่เพื่อประโยชน์ หรือมิจงใจ ไม่เสียโอกาสอีกฝ่าย
 24. พยานวัตถุ
  ม.241

  ต้องนำมาศาล


  กรณีนำมาไม่ได้ ให้ศาลไปตรวจที่พยานวัตถุนั้นอยู่
 25. การตรวจพยานวัตถุ
  ม.242

  ระหว่าง สอบ ไต่ หรือ พิจ ต้องให้คู่ความหรือพยานตรวจดู

  หากมีการแก้ห่อ หรือทำลายตรา ให้ทำต่อหน้าคู่ความหรือพยานที่เกี่ยวข้อง
 26. พยานผู้เชี่ยวชาญ
  ม.243

  ผู้เชี่ยวชาญ, ความเห็นผู้นั้นเป็นประโยชน์,

  ทำความเห็นเป็นหนังสือก็ได้ แต่ต้องมาเบิกประกอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือคู่ความไม่ติดใจซักถาม

  กรณีต้องมาเบิกความ ส่งสำเนาต่อศาลไม่น้อยกว่า 7 วัน

  อ่านข้อความที่เขียนมาก็ได้
 27. การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
  ม.244/1

  มีโทษจำคุก, มีความจำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

  ถ้าไม่ยินยอม ขัดขวางโดยไม่มีเหตุอันควร, ให้สันนิษฐานว่าข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง

  ถ้าเนิ่นช้าจะสูญเสีย หรือยากแก่การตรวจพิสูจน์, ศาลสั่งให้ตรวจพิสูจน์ไม่ต้องรอให้ถึงวันสืบพยานตามปรกติ
Author
Garnlawyer
ID
316764
Card Set
พยานอาญา1
Description
พยานอาญา1
Updated