พยานแพ่ง

 1. พยานหลักฐานในสำนวน
  ม.88

  ปัญหาข้อเท็จจริง, ในสำนวน, เว้น

  • 1ทั่วไป
  • 2ไม่อาจโต้แย้ง
  • 3รับ
 2. ภาระการพิสูจน์
  ม.84/1

  ข้อเท็จจริง, สนับสนุน, แต่, สันนิษฐาน, ปกติธรรมดา, เป็นคุณ,เพียงว่า
 3. หลักทั่วไปในการปฎิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐาน
  ม.86

  ฟังได้หรือไม่ได้, ฝ่าฝืน

  ฟุ่มเฟือย, ช้า, ไม่เกี่ยว

  เพื่อประโยชน์, อื่น, เพิ่มเติม
 4. พยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวถึงข้อเท็จจริงและไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน
  ม.87

  ห้าม เว้น

  • 1 เกี่ยวถึงข้อเท็จจริง
  • 2 จำนง, อ้างอิง 88 และ 90, จำเป็น, เกี่ยวกับประเด็นสำคัญ
 5. การยื่นบัญชีระบุพยาน
  ม.88

  อ้างอิง, สนับสนุนข้ออ้าง ข้อเถียงของตน, 7วัน, สำเนาเพียงพอ

  เพิ่มเติม, คำแถลงกับบัญชีพยาน, 15วันนับแต่วันสืบ

  ระยะเวลาตามวรรค1และ2สิ้นสุด, ไม่ทราบต้องนำ, ไม่ทราบว่ามี, มีเหตุสมควรไม่ยื่นตามกำหนด, ก่อนพิพากษาคดี
 6. การส่งสำเนาเอกสาร
  ม.90

  อ้างอิงเอกสารตาม 88วรรค1, สำเนา, ก่อนวันสืบอย่างน้อย7วัน

  คำแถลงหรือคำร้องขออ้างอิงพยานเอกสาร ตาม 88วรรค2หรือ3, สำเนา

  • คู่ความไม่ต้องยื่นสำเนาในกรณี
  • 1ทราบดี
  • 2ครอบครองอื่น
  • 3การคัดจะล่าช้า

  กรณี(1) หรือ(3), ยื่นคำร้องต่อศาลของดและส่งต้นฉบับ

  กรณี(2) ให้ศาลมีคำสั่งเรียกจากผู้ครอบครอง, มีหน้าที่ติดตาม
 7. การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐาน
  ม.93

  รับฟังต้นฉบับ เว้น

  • 1 ตกลงกันว่าถูกต้อง
  • 2 ต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้, สุดวิสัย สูญหาย, ไม่ต้องรับผิดชอบ, ศาลเห็นเพื่อประโยชน์
  • 3 ราชการ, ผู้มีอำนาจรับรอง
  • 4 คู่ความอีกฝ่ายมิได้คัดค้านตาม ม.125
 8. การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
  ม.94

  กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง, ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบุคคลในกรณีต่อไปนี้, แม้อีกฝ่ายยินยอม

  • ก. สืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
  • ข. สืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้าง, เพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข ข้อความในเอกสาร

  มิใช้บังคับกรณี 93(2), มิตัดสิทธิ, นำพยานบุคคลมาสืบ, เอกสารปลอม สัญญาไม่สมบูรณ์ อีกฝ่ายตีความหมายผิด
 9. การรับฟังพยานบุคคล
  ม.95

  ห้ามรับฟังพยานบุคคล เว้นแต่

  • 1 เข้าใจ ตอบคำถามได้
  • 2 ได้เห็น ได้ยิน ทราบโดยตรง

  ถ้าศาลไม่ยอมรับคำเบิกความ, คู่ความคัดค้าน, ศาลจดนาม, เหตุผลที่ไม่รับ, ข้อคัดค้าน
 10. เงื่อนไขในการรับฟังพยานบอกเล่า
  ม.95/1

  เป็นการบอกเล่า, บันทึกในเอกสารหรือวัตถุใด, เพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความ

  • ห้ามฟัง เว้นแต่
  • 1 ตามสภาพ......น่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริง
  • 2 มีเหตุจำเป็นไม่สามารถนำ, มีเหตุผลสมควร

  กรณีเห็นว่าไม่ควรรับฟัง นำ95วรรค2 อนุโลม
 11. การอ้างตนเองเป็นพยาน
  ม.97

  อ้างอีกฝ่ายเป็นพยานของตน, อ้างตนเองเป็นพยาน
 12. การอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ
  ม.98

  เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ, ความเห็นของพยานอาจเป็นประโยชน์
 13. การตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ
  ม.99

  ศาลเห็นว่าจำเป็น, บุคคล สถานที่ ตั้งผู้เชี่ยวชาญ, ศาลออกคำสั่งการตรวจหรือแต่งตั้ง, ไม่ตัดสิทธิคู่ความ
 14. การขอสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน
  ม.101

  • บุคคลใดเกรงว่า, สูญหาย ยากแก่การนำมา,
  • คู่ความในคดี, สูญหาย, ยากแก่การนำมาสืบ
  • ยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งสืบพยานทันที

  ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอ, คู่ความอีกฝ่าย บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาศาล, ให้ศาลสั่งตามที่เห็นควร
 15. การสืบพยานเป็นการเร่งด่วน
  ม.101/1

  ฉุกเฉิน, สืบพยานเร่งด่วน, ไม่สามารถแจ้งคู่ความฝ่ายอื่น, ยื่นคำร้องไปคู่กับ101,

  เหตุฉุกเฉิน, จำเป็นต้อง, ไม่สามารถแจ้ง, ความเสียหาย, กรณีให้ยึดหรือส่ง ต้องแสดงถึงความจำเป็น, ห้ามศาลอนุญาตเว้นแต่ฉุกเฉินและจำเป็น, ไม่ตัดสิทธิคู่ความฝ่ายอื่นขอให้ศาลหมายเรียก, หากไม่สามารถดำเนินการได้ ใช้ความระมัดระวัง
 16. ศาลมีคำสั่งให้ยึด หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุที่ใช้เป็นพยาน
  ม.101/2

  ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร, สั่งให้ผู้ขอนำเงินหรือหาประกันมาวางศาล, ศาลมีความเห็นโดยหลง

  บุคคลที่3เสมือน, เมื่อหมดความจำเป็น
 17. การสืบพยานนอกศาล
  ม.102

  ตามความจำเป็นแห่งสภาพ

  มอบผู้พิพากษา, ตั้งศาลอื่นสืบแทน

  ศาลที่ได้รับการแต่งตั้ง, แจ้งผู้ขอทราบถึงวันสืบไม่น้อยกว่า7วัน

  ส่งเอกสารไปยังศาลได้รับแต่งตั้ง, สืบเสร็จรายงานไปยังศาลที่พิจารณาคดี
 18. การวินิจฉัยพยานหลักฐานในดคีแพ่ง
  ม.104

  เกี่ยวกับประเด็นและเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นที่ยุติ

  พยานบอกเล่า, บันทึกถ้อยคำ, ต้องใช้ความระมัดระวัง
 19. การขอให้ศาลออกหมายเรียกพยาน
  ม.106

  ไม่สามารถนำพยานของตนมาศาลได้เอง, ก่อนสืบพยาน, ออกหมายเรียก, ให้รู้ตัวอย่างน้อย3วัน

  • หมายเรียกพยานต้องมีข้อความ
  • 1ชื่อ....
  • 2 สถานที่ วันเวลา
  • 3 บทกำหนดโทษ ไม่ไป เบิกเท็จ

  จดแจ้งข้อเท็จจริงที่พยานอาจถูกซักถาม
 20. พยานที่ห้ามออกหมายเรียก
  ม.106/1

  • 1กษัตริย์
  • 2 พระ
  • 3 เอกสิทธิ์

  ตาม(2) และ (3) ให้ออกคำบอกกล่าวแทนหมายเรียก
 21. การสืบพยาน ณ สถานที่ ซึ่งข้อเท็จจริงเกิดขึ้น
  ม.107

  จำเป็นต้องไปสืบพยาน ณ สถานที่ซึ่ง ข้อเท็จจริงตามที่ประสงค์ให้พยานเบิกความได้เกิดขึ้น, ส่งหมายเรียกไปยังพยาน
 22. คำเบิกความของพยานที่ไม่มาศาล
  ม.111

  ศาลเห็นว่าคำเบิกความของพยานที่ไม่มาศาลเป็นข้อสำคัญ

  • 1พยานเจ็บป่วย, มีข้อแก้ตัวอันจำเป็น, เลื่อน
  • 2 จงใจไม่ไป จงใจหลบหนี, เลื่อนและออกหมายจับ, กักขังจนเบิกความเสร็จ
 23. พยานที่ต้องสาบานตน
  ม.112

  • ต้องสาบาน เว้นแต่
  • 1กษัตริย์
  • 2 ต่ำกว่า15, หย่อน
  • 3 พระ
  • 4ทั้งสองฝ่ายตกลง
 24. พยานต้องเบิกความด้วยวาจาและไม่ให้อ่านข้อความที่เขียนมา
  ม.113

  ด้วยวาจา, ไม่ให้อ่าน, ได้อนุญาต, ผู้เชี่ยวชาญ
 25. ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง
  ม.114

  ต่อหน้าพยานที่ภายหลัง, สั่งพยานอื่นที่อยู่ในห้องออก,

  เชื่อฟังได้, ไม่ได้เปลียนแปลง, ไม่ทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดเปลี่ยน
 26. การซักถามพยาน
  ม.117

  คู่ความที่ระบุพยานคนใดไว้, จะไม่ติดใจซักถามก็ได้

  ซักถาม ถามค้าน ถามติง, ทนายหลายคน
 27. ห้ามใช้คำถามนำในการถามพยาน
  ม.118

  ซักถาม ถามติง, ห้ามถามนำ, ยินยอมได้รับอนุญาต

  การถามติง, เกี่ยวกับคำพยานเบิกตอบคำถามค้าน

  • ห้าม
  • 1 ไม่เกี่ยวกับประเด็น
  • 2พยาน,คู่ความอีกฝ่่าย, บุุคคลภายนอกได้รับโทษอาญา, หมิ่นประมาท เว้นแต่เป็นข้อสาระสำคัญ

  ฝ่าฝืนศาลชี้ขาด
 28. อำนาจศาลในการถามพยานเพิ่มเติม
  • ม.119
  • ก่อนมีคำพิพากษา, ศาลมีอำนาจถาม, เพื่อให้บริบูรณ์ ชัดเจน

  ขัดกัน, ศาลเรียกมาพร้อมกัน
 29. การเสนอบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยาน
  ม.120/1

  มีคำร้อง อีกฝ่ายไม่ค้าน ศาลเห็นสมควร, แทนการซักถาม

  ยื่นคำร้องก่อนวันชี้, วันสืบ, ส่งสำเนาให้อีกฝ่ายทราบไม่น้อยกว่า7 วันก่อนสืบพยานคนนั้น

  ให้ผู้ให้ถ้อยคำมาศาล เพื่อซักถามเพิ่มเติม, ตอบคำถามค้าน คำถามติง, ถ้าไม่มา ศาลปฎิเสธการรับฟังบันทึกถ้อยคำ, แต่ถ้าศาลเห็นว่า จำเป็น เหตุสุดวิสัย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

  ตกลงกัน หรือ อีกฝ่ายให้ความยินยอม
 30. การเสนอบันทึกถ้อยคำของผู้ซึ่งมีถิ่นอยู่ในต่างประเทศ
  ม.120/2

  คำร้องร่วมกัน, ศาลเห็นสมควร, บันทึกถ้อยคำซึ่งมีถิ่นอยู่ในต่างประเทศแทน
 31. รายงานในบันทึกถ้อยคำ
  ม.120/3

  • มีรายการดังนี้
  • 1ชื่อศาล เลข
  • 2 วดป สถานที่
  • 3 ชื่อและสกุล คู่ความ
  • 4 รายละเอียดผู้ให้ถ้อยคำ ความเกี่ยวพันคู่ความ
  • 5 ข้อเท็จจริงหรือความเห็น
  • 6 ลายมือชื่อ

  ห้ามแก้เว้นแต่เล็กน้อย
 32. การสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
  ม.120/4

  คู่ความอาจขอสืบพยานบุคคลนอกศาล โดยการประชุมทางจอภาพ, รับผิดชอบค่าใช้จ่าย, ไม่ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าฤชา

  ถือว่าเบิกความในห้อง
 33. การอ่านคำเบิกความให้พยานฟังภายหลังพยานเบิกความแล้ว
  ม.121

  ให้ศาลอ่าน, พยานลงลายมือชื่อ

  ไม่ใช้กรณี 120/1 2,4

  คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพยานขอตรวจดู, ให้ศาลจัด
 34. การนำพยานเอกสารมาสืบ
  ม.122

  อ้างอิงเอกสารเป็นพยานและอีกฝ่ายคัดค้านตาม 125

  ก่อนมีคำพิพากษา, ส่งต้นฉบับต่อศาล

  1ไม่สามารถยื่นต้นฉบับ, ศาลเห็นว่าไม่สามารถยื่น, วันต่อไป อย่างอื่นเพื่อประโยชน์

  2 ถ้าการยื่นเอกสารต่อศาล จะทำให้เอกสารสูญหายหรือบุบสลาย หรือมีอุปสรรคสำคัญ, ยื่นคำร้องในหรือก่อนวันสืบ, เจ้าพนักงานคนใดสถานที่ใด, คัดสำเนาที่รับรองว่าถูกต้อง
 35. ต้นฉบับเอกสารที่อ้างเป็นพยานหลักฐานอยู่กับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
  ม.123

  ขอให้สั่งให้คู่ความอีกฝ่ายส่งต้นฉบับมาศาล, ศาลเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญ และฟังได้, สั่งให้คู่ความอีกฝ่ายยื่นต้นฉบับต่อศาล, ถ้าไม่ปฎิบัติตาม ถือว่าข้อเท็จจริงที่ผู้ขอจะนำสืบโดยเอกสารนั้น คู่ความอีกฝ่ายได้ยอมรับแล้ว

  ถ้าอยู่ในความครอบครอบบุคคลภายนอกหรือราชการ ใช้วรรคก่อน, ต้องส่งคำสั่งศาลให้ผู้ครอบครองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ถ้าไม่ได้เอกสารมาสืบ ให้สืบพยานต่อไปตาม 93(2)
 36. ผลของการไม่นำต้นฉบับเอกสารมาตามที่คู่ความฝ่ายหนึ่งอ้าง
  ม.124

  ฝ่ายที่อ้างไม่ยอมนำมา, เสียหาย ทำลาย ปิดบัง ทำให้ไร้ประโยชน์ กีดกันให้อีกฝ่ายไม่ได้อ้างเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ให้ถือว่าข้อเท็จจริงที่คู่ความต้องนำสืบโดยใช้เอกสารนั้น อีกคู่ความฝ่ายที่ไม่นำมาหรือยื่นเอกสารดังกล่าวได้ยอมรับแล้ว
 37. การคัดค้านพยานเอกสาร
  ม.125

  คัดค้านว่า ไม่มี ปลอม สำเนาไม่ถูกต้อง ก่อนสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ

  ถ้ามีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจทราบได้ก่อนสืบเอกสารนั้น ยื่นคำร้องขอคัดค้านก่อนพิพากษา

  ถ้าคู่ความไม่คัดค้านการอ้าง หรือศาลไม่อนุญาต, ห้ามมิให้คู่ความคัดค้านการมีอยู่ แท้จริง ถูกต้อง
 38. การตรวจสอบเอกสารที่คู่ความคัดค้าน
  ม.126

  • คู่ความที่ถูกอีกฝ่ายอ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานยันตน ปฎิเสธความแท้จริง ถูกต้อง, แต่อีกฝ่ายยังคงยืนยันความแท้จริง ถูกต้อง
  • ให้ศาลชี้ขาดตามวิธี
  • 1 ตรวจสอบ
  • 2 พยานที่ทราบการมีอยู่
  • 3 เชี่ยวชาญ

  ยังไม่ชี้ขาด ศาลยึด, เอกสารราชการ
 39. เอกสารมหาชน
  ม.127

  สันนิษฐาน, คู่ความฝ่ายที่ถูกอ้าง
 40. การตรวจบุคคลหรือสังหาริมทรัพย์ที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน
  ม.128

  นำมาศาลได้

  ไม่สามารถกระทำได้ในศาล
 41. พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
  ม.128/1

  พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์, ประเด็นสำคัญ, ศาลตรวจบุคคล....

  ชี้ขาดได้, ไม่ต้องรอวันสืบตามปรกติ

  ในกรณีการพิสูจน์ตาม วรรค1หรือ2 ต้องเก็บตัวอย่าง เลือด...., จากคู่ความหรือบุคคลใด, ยิมยอมหรือไม่ก็ได้

  ไม่ยินยอม ขัดขวาง, สันนิษฐานว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความอีกฝ่ายกล่าวอ้าง
 42. การตั้งผู้เชี่ยวชาญ
  ม.129

  ศาลมีคำส่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตาม ม.99

  • 1 การแต่งตั้ง, ดุลพินิจ
  • 2 ผู้เชี่ยวชาญ, คัดค้าน และต้องสาบาน
 43. การรับฟังคำพยานผู้เชี่ยวชาญ
  • ม.130
  • แสดงความเห็นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้

  ต้องแสดงความเห็นด้วยวาจา หรือต้องอธิบายด้วยวาจา ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยพยานบุคคล อนุโลม
Author
Garnlawyer
ID
316681
Card Set
พยานแพ่ง
Description
พยานแพ่ง
Updated