วิอาญาภาค4 อุทธรณ์และฎีกา

 1. การอุทธรณ์
  ม.193

  คำพิพากษา, คำสั่ง, ศาลอุทธรณ์, ห้ามอุทธรณ์

  ระบุข้อเท็จจริง, ข้อกฎหมาย
 2. ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์
  ม.193 ทวิ

  ห้าม, 3 ปี, 6หมื่น, เว้น

  • 1. จำคุก, กักขัง
  • 2. จำคุก, รอการลงโทษ
  • 3.มีความผิด, รอการลงโทษ
  • 4. ปรับเกิน 1พันบาท
 3. การอนุญาตอุทธรณ์
  ม.193ตรี

  ต้องห้าม 193ทวิ, ความเห็นแย้ง, อัยการสูงสุดรับรอง, มีเหตอันควร
 4. อุทธรณ์ข้อกฎหมาย
  • ม.195
  •  ชัดเจน, ว่ากันมาแล้ว

  สงบเรียบร้อย, ไม่ปฎิบัติตามบทบัญญัติอุทธรณ์, แม้ไม่ได้ยกขึ้นใน
 5. คำสั่งระหว่างพิจารณา
  • ม.196
  •  ห้ามอุทธรณ์จนมี คำพิพากษาหรือคำสั่ง, มีการอุทธรณ์ด้วย
 6. ส่งสำเนาอุทธรณ์
  ม.200

  อีกฝ่ายแก้, ภายใน15วัน
 7. ห้ามพิพากษาเพิ่มเติมโทษ
  ม.212

  ห้ามศาลอุทธรณ์เพิ่มเติมโทษ, เว้นโจทก์อุทธรณ์ในทำนองนั้น
 8. พิพากษาไปถึงจำเลยอื่นที่มิได้อุทธรณ์
  ม.213

  ศาลอุทธรณ์กลับหรือแก้, ไม่ลงโทษหรือลดโทษ, พิพากษาตลอดไปถึงจำเลยที่มิได้อุทธรณ์
 9. สิทธิในการฎีกา
  ม.216

  คัดค้านคำพิพากษา คำสั่ง ศาลอุทธรณ์, 1เดือน นับแต่วันอ่านหรือถือว่าอ่าน
 10. ข้อจำกัดสิทธิฎีกา
  ม.216

  ศาลอุทธรณ์ยืน แก้เล็กน้อย, ไม่เกิน5ปี หรือปรับ, ทั้งจำปรับแต่คุกไม่เกิน 5 ปี,  ห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

  ศาลอุทธรณ์ยืน แก้น้อย, คุกเกิน 5 ปี, ห้ามโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
 11. ข้อห้ามฎีกา
  ม.219

  ศาลชั้นต้น, ไม่เกิน2ปี หรือ4หมื่น หรือทั้งจำปรับ, ถ้าศาลอุทธรณ์ยังลงไม่เกินนี้, ห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง, มิใช้แก่จำเลย, แก้ไขมาก เพิ่มโทษ
 12. ห้ามฎีกา คดียกฟ้องสองศาล
  ม.220

  ห้ามคู่ความฎีกา, ชั้นต้น อุทธรณ์ ยกฟ้องโจทก์
 13. การอนุญาตให้ฎีกา
  ม.221

  คดีห้ามฎีกา ตาม 218, 219, 220,  ผู้พิพากษาทำความเห็นแย้ง เห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญอันควร และอนุญาต, อัยการสูงสุดรับรองว่ามีเหตุ
 14. การบังคับไปตามคำพิพากษา
  ม.245

  ไม่ชักช้า

  ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ส่งสำนวนประหารหรือตลอด ไปศาลอุทธรณ์ และคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด, เว้นอุทธรณ์ยืน
Author
Garnlawyer
ID
316665
Card Set
วิอาญาภาค4 อุทธรณ์และฎีกา
Description
วิอาญาภาค4 อุทธรณ์และฎีกา
Updated