วิอาญา ภาค3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

 1. แบบคำฟ้อง
  ม.158(5)

  หนังสือ และ

  การกระทำ, ข้อเท็จจริง, รายละเอียด, พอเข้าใจ

  (6)อ้างมาตรา, ความผิด

  (7) ลายมือชื่อ
 2. การตรวจคำฟ้อง
  ม.161

  ฟ้องไม่ถูกตามกฎหมาย, แก้ ยก ไม่ประทับ

  อุทธรณ์
 3. ไต่สวนมูลฟ้อง
  ม.162

  ฟ้องถูกกฎหมายแล้ว

  • 1 ราษฎร, ไต่สวนมูล
  • 2 อัยการ, ไม่ต้อง

  ไต่สวนมูลแล้วจำเลยรับ ให้ประทับ
 4. แก้คำฟ้องหรือคำให้การ
  ม.163

  • โจทก์, ก่อนศาลชั้นต้น
  • จำเลย, ก่อนศาลพิพากษา

  ทั้งสองอัน, อนุญาตแล้วส่งสำเนา
 5. การอนุญาตให้แก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง
  ม.164

  จำเลยเสียเปรียบ, แก้ฐานความผิด เพิ่มเติมฐานความผิด, จำเลยหลงต่อสู้
 6. วิธีการไต่สวนมูลฟ้อง
  ม.165

  จำเลยไม่มีอำนาจนำพยาน, ทนาย

  ราษฎร, ลับหลัง, จำเลยอยู่ในฐานะ
 7. โจทก์ขาดนัด
  ม.166

  ยกฟ้อง, 15วัน, สมควร, ฟ้องเรื่องเดียวกัน, ไม่ตัดอัยการ, ส่วนตัว
 8. ผลจากการไต่สวนมูลฟ้อง
  ม.167

  มีมูล, ไม่มีมูล
 9. คำสั่งคดีมีมูลย่อมเด็ดขาด
  ม.170

  มีมูล, ไม่มีโจทก์มีอำนาจ
 10. การพิจารณาคดีในศาล
  ม.172

  เปิดเผย

  อ่านอธิบาย

  พิเคราะห์ถึงเพศ.., ไม่ให้เผชิญหน้า

  บันทึกเป็นภาพเสียง
 11. การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย
  ม.172ทวิ

  ศาลมีอำนาจ

  (1) 10ปี, ปรับสถานเดียว, มีทนายและได้รับอนุญาต

  (2) จำเลยหลายคน, ศาลพอใจ, ไม่เกี่ยว

  (3) จำเลยหลายคน, ศาลเห็นสมควร

  ตาม (2) และ (3) ห้ามนำลับหลัง มารับฟังเป็นผลเสียหายแก่จำเลย
 12. การสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
  ม.172 ตรี

  เว้นจำเลยอ้าง, สถานที่เหมาะ

  • (1) ศาลถามเอง, ผ่านนักจิต สังคม
  • (2) คู่ความถาม, ผ่านนักจิต สังคม

  ถ่ายทอด

  ผลร้ายแก่เด็ก, ถ่ายทอดชั้นสอบสวน

  กรณีไม่ได้ตัวพยานมาเบิก, จำเป็นอย่างยิ่ง, รับฟังสื่อภาพและเสียง ชั้นสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง
 13. คดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ
  ม. 176

  พิพากษาโดยไม่สืบ, อย่างต่ำห้าปี

  จำเลยหลายคน, บางคนรับ, ให้ศาลจำหน่ายสำหรับจำเลยที่ปฎิเสธ, เพื่อโจทก์ฟ้องเป็นคดีใหม่
 14. เหตุพิพากษายกฟ้อง
  ม.185

  มิได้ทำ, ไม่เป็น, ขาดอายุ, มีเหตุตามกฎหมาย

  ยกฟ้อง
 15. ห้ามพิพากษาเกินคำขอ
  ม.192

  ห้ามเกิน, ที่ไม่ได้กล่าว

  พิจารณาแตกต่างฟ้อง, ยก, สาระสำคัญ ไม่หลงต่อสู้, ลงตามข้อเท็จจริง

  ข้อแตกต่าง, เวลา สถานที่, การกระทำผิดฐาน ลัก กรร รีด ฉ้อ..., เจตนากับประมาท มิให้ถือว่าแตกต่าง, ลงโทษเกินอัตราความผิดที่โจทก์ฟ้อง

  ข้อเท็จจริงในฟ้อง และทางพิจารณา, มิใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ

  สืบสมแต่อ้างฐานความผิด ผิด

  ความผิดตามฟ้องรวมการกระทำหลายอย่าง แต่ละอย่างเป็นความผิดได้ในตัวเอง,  ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง
Author
Garnlawyer
ID
316619
Card Set
วิอาญา ภาค3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
Description
วิอาญา ภาค3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
Updated