วิแพ่ง ภาค4 ฎีกา

 1. จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ม.253
  - บุคคลที่สามารถยื่นคำร้องได้ตาม ม. 253 คือ จำเลยที่ถูกฟ้องคดีมาตั้งแต่ต้น หรือ โจทก์ที่ถูกจำเลยฟ้องแย้ง

  - เงินหรือประกัน ใช้คือว่าหรือ ไม่ใช่และ จึงอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

  - การร้องขอให้โจทก์วางเงินประกันตาม ม.253 ต้องร้องเสียก่อนวันสืบพยานของศาลชั้นต้น จะมาร้องในชั้นฎีกาไม่ได้ / ตัวบทซัสเซส
 2. โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราว ม.254
  - บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวตาม ม. 254 ต้องเป็นโจทก์ที่ฟ้องคดีตั้งแต่ต้น หรือเป็นจำเลยที่ฟ้องแย้งมีฐานะเป็นโจทก์ ผู้ยื่นอุทธรณ์และฎีกา ไม่มีสิทธิยื่นคำขอ

  - สิ่งที่ขอคุ้มครองต้องตรงกับการกระทำของจำเลยที่ถูกฟ้องร้อง หรืออยู่ในประเด็นแห่งคดี และเป็นเรื่องที่อยู่ในคำขอท้ายฟ้องด้วย

  -จำเลยจะยื่นคำร้องอุทธรณ์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยไม่ต้องปฎิบัติตามศาลชั้นต้น โดยอ้างว่าขอทุเลาการบังคับ ตาม ม. 231 ไม่ได้ /ตัวบทซัสเซส
 3. คู่ความขอคุ้มครองชั่วคราว ม.264
  - บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความในคดี ไม่มีสิทธิ

  -สื่งที่ขอคุ้มครองต้องอยู่ในประเด็นคำฟ้อง คำให้การ จะขอให้คุ้มครองนอกเหนือจากนั้นไม่ได้ /ตัวบทซัสเซส
 4. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ม.271
  - บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีเท่านั้นที่จะขอบังคับได้ บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ เช่นเจ้าหนี้ของฝ่ายชนะคดี  ผู้รับโอนสิทธิตามคำพิพากษา ผู้รับประโยชน์ตามคำพิพากษาตามยอม /ตัวบทซัสเซส

  - 10 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถึงที่สุด

  - เจ้าพนักงานบังคับคดี มิใช่คู่ความในคดี หรือผู้มีส่วนได้เสีย จึงไ่มีอำนาจขอให้ออกหมายบังคับคดี

  • - เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องดำเนินการให้ครบภายใน 10 ปี
  •   1.ขอศาลออกหมายบังคับคดี
  •   2.แจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า ศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว
  •   3. แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ขอให้ยึดทรัพย์ลูกหนี้
  •    /ตัวบทซัสเซส
 5. การบังคับแก่ผู้ค้ำประกันในศาล ม. 274
  -เป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจศาล บังคับกับผู้ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ ส่วนการรับผิดจะเท่าไหร่ ย่อมเป็นไปตามสัญญาค้ำประกัน

  - ไม่นำเรื่องค้ำประกันตามกฎหมายแพ่งมาเทียบเคียงอย่างยิ่ง /ตัวบทซัสเซส
 6. ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ม.280
  - ม.280เป็นเพียงบทสันนิษฐาน มิได้หมายความว่าบุคคลอื่นนอกจากที่ระบุไว้จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียมิได้ /ตัวบทซัสเซส
 7. การขอกันส่วน ม.287
  -มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาและกระทบสิทธิบุคคลอื่น

  - เป็นสิทธิที่บุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรัพย์ของลูกหนี้ และต้องเป็นสิทธิที่เทียบเคียงได้กับบุริมสิทธิ  /ตัวบทซัสเซส
 8. การร้องขัดทรัพย์ ม.288
  -หากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ย่อมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ตาม ม.288 

  -ผู้ยื่นคำร้องตาม ม.นี้ ไม่ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และถูกโต้แย้งสิทธิเนื่องจากการยึดทรัพย์

  - ต้องกล่าวอ้างว่า ลูกหนี้ตามคำพิพากษามิใช่เจ้าของทรัพย์ที่ถูกยึด การที่กล่าวอ้างว่า ทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์รวมของผู้ร้องและลูกหนี้ตามคำพิพากษา ศาลต้องยกคำร้อง

  - ในชั้นร้องขัดทรัพย์ กฎหมายประสงค์ให้ศาลที่ออกหมายบังคับคดี ชี้ขาดเพียงว่าสมควรปล่อย ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้หรือไม่ / ตัวบทซัสเซส
 9. การขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ ม.289
  - ม.289 ไม่ได้บังคับว่าผู้รับจำนอง ต้องฟ้องบังคับจำนองก่อน ถึงยื่นคำร้องตาม ม. 289 ได้

  -การยื่นคำร้องขอชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ตาม ม.289 มิใช่การฟ้องบังคับจำนอง จึงไม่ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนอง ตาม ปพพ. ม.728 / ตัวบทซัสเซส
 10. ขอเฉลี่ยทรัพย์ ม. 290
  - การยึดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ตาม ม. 254(1) เป็นวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีตามคำพิพากษา จึงไม่ต้องห้ามที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษารายอื่นจะยึดทรัพย์นั้น

  - คำว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษา หมายถึงลูกหนี้ในคดีที่ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เท่านั้น มิใช่ลูกหนี้ทุกคดีที่ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ชนะคดี /ตัวบทซัสเซส
 11. ของดบังคับคดีโดยการหักกลบ ลบหนี้ ม.293
  - ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องถูกยึดหรืออายัดทรัพย์เพื่อบังคับคดีแล้ว จึงของดการบังคับคดีได้ เพียงแต่ศาลออกคำบังคับจะของดบังคับคดีไม่ได้

  - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา จะของดการบังคับคดีได้ เฉพาะแต่ทรัพย์สินของตนเอง

  -กรณีศาลมีคำสั่งยกคำร้องตามมาตรานี้ เป็นที่สุด / ตัวบทซัสเซส
 12. การเพิกถอนการบังคับคดีไม่ชอบ ม.296
  - บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียเช่น ผุ้เข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด, ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคา แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย

  -กรณีเจ้าพนักงานบังคับคดี ประเมินราคาทรัพย์สินต่ำกว่าท้องตลาด ไม่เป็นเหตุให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องตาม ม.296 วรรค2

  -ม.296 วรรค3 เป็นบทบังคับเด็ดขาดที่ต้องยื่นก่อนการบังคับคดีเสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า 15 วันนับแต่ ทราบพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้าง / ตัวบทซัสเซส
 13. การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยึด ม. 306
  - เจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ต้องแจ้งจำเลยที่ไม่ใช่เจ้าของรวมในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด

  -กรณีจำเลยถึงแก่ความตาย เจ้าพนักงานบังคับคดี ต้องแจ้งทายาท

  เจ้าพนักงานบังคับคดี ส่งหมายแจ้งประกาศขายทอดตลาดไปยังภูมิลำเนาของจำเลยแล้ว แม้ไม่ได้ปิดการขายทอดตลาดไว้ ณ ที่ขายทอดตลาด ก็ถือว่าชอบ /ตัวบทซัสเซส
 14. การคัดค้านการขาดทอดตลาด ม.309 ทวิ
  - ผู้ถือหุ้นบริษัท ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท

  - คำว่าคำสั่งตามวรรคสองให้เป็นที่สุด หมายถึงเป็นที่สุดทั้งสองทาง ทั้งทางเพิกถอน และทางยกคำร้อง / ตัวบทซัสเซส
 15. การบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวาร ออกจากอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซื้อทรัพย์ ม.309 ตรี
  -ให้สิทธิเฉพาะผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่จะโอนกันได้ทางนิติกรรม / ตัวบทซัสเซส
Author
Garnlawyer
ID
316586
Card Set
วิแพ่ง ภาค4 ฎีกา
Description
วิแพ่ง ภาค4 ฎีกา
Updated