วิแพ่งภาค3 ฎีกา

 1. สิทธิในการอุทธรณ์ ม.223
  -กรณีคำพิพากษาสมประโยชน์ของคู่ความฝ่ายใดแล้ว ฝ่ายนั้นไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีก

  - กฎหมายมิได้ให้สิทธิเฉพาะคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ได้ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาศาลชั้นต้น ก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้ / ตัวบทซัสเซส
 2. คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ม. 224
  - ราคาทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ ต้องถือขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้น

  - การฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาฯ หมายถึงบุคคลในอสังหาฯ รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่บุคคลนั้นนำเข้าไปด้วย

  - ข้อห้ามอุทธรณ์ตาม วรรคสอง ใช้ในประเด็นแห่งคดี และสาขาแห่งคดี และในชั้นบังคับคดีด้วย /ตัวบทซัสเซส
 3. คำฟ้องอุทธรณ์ ม.225
  - ข้อที่ได้ว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องพิจารณาจากคำฟ้อง คำให้การ ประเด็นข้อพิพาท มิใช่พิจารณาจากคำเบิกความ

  - ปัญหาฟ้องเคลือบคลุมเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน /ตัวบทซัสเซส
 4. คำสั่งระหว่างพิจารณา ม.226
  - การโต้แย้งคำสั่ง อาจทำโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ทั้งไม่ต้องแสดงเหตุผลที่โต้แย้ง

  - กาณีศาลมีคำสั่งระหว่างพิจารณาหลายเรื่อง ต้องให้ชัดเจนว่าโต้แย้งเรื่องไหนบ้าง มิฉะนั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องนั้นๆไม่ได้

  - การโต้แย้งไว้ล่วงหน้าก่อนมีคำสั่งระหว่างพิจารณา ไม่เป็นการโต้แย้งคำสั่งตาม ม.226

  -กรณีศาลมีคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งคู่ความไม่มีโอกาสและเวลาพอสมควรที่จะโต้แย้งคำสั่งนั้นได้ แม้คู่ความมิได้โต้แย้งไว้ ก็อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ / ตัวบทซัสเซส
 5. กรณีไม่ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ม.227
  -คำสั่งไม่รับหรือคืนคำคู่ความที่ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องนั้น เช่นสั่งไม่รับฟ้อง หรือสั่งยกคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำสั่งไม่รับคำให้การ แต่คำสั่งยกคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา /ตัวบทซัสเซส

  - การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ตามม. 24 ต้องหยิบยกข้อเท็จจริงจากคำฟ้องหรือคำให้การ มิใช่ข้อเท็จจริงจากการสอบถามคู่ความ /ตัวบทซัสเซส
 6. ตดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ม. 228
  -คำสั่งให้โจทก์วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม มาตรา 253 เป็นคำสั่งเกี่ยวคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณา ตาม ม. 253(2) ย่อมอุทธรณ์ ฎีกาได้โดยไม่ต้องโต้แย้งคำสั่ง /ตัวบทซัสเซส

  - ผู้อุทธรณ์จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาเรื่องเดียวกัน ทั้งในระหว่างพิจารณาและหลังศาลมีคำพิพากษาไม่ได้ /ตัวบทซัสเซส
 7. หลักเกณฑ์ในการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ ม.229
  -เป็นหน้าที่ของผู้อุทธรณ์ที่ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล มาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ หาใช่เรื่องที่ศาลต้องมีคำสั่งให้ปฎิบัติไม่

  - ใช้บังคับแก่การอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งในทุกกรณี หาใช่แต่เฉพาะการอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่ง ที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้น /ตัวบทซัสเซส
 8. การทุเลาการบังคับ ม.231
  - การขอทุเลาการบังคับ ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีการบังคับตามคำพิพากษา

  -  การขอทุเลาการบังคับ อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลเป็นชั้นๆไป ไม่อยู่ในบังคับการอุทธรณ์หรือฎีกา/ ตัวบทซัสเซส
 9. การตรวจอุทธรณ์ ม. 232
  - เมื่อศาลชั้นต้นปฎิเสธไม่รับอุทธรณ์ ทางแก้ของผู้อุทธรณ์คือ อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ตาม ม.234 /ตัวบทซัสเซส
 10. การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ม. 234
  - ผู้อุทธรณ์มีหน้าที่ต้องนำค่าฤชาธรรมเนียม รวมถึงเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล ภายใน 15 วัน นับแต่มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ โดยศาลชั้นต้นไม่จำต้องมีคำสั่งให้ปฎิบัติตามก่อน /ตัวบทซัสเซส
 11. การชี้ขาดคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ม. 236
  -ศาลชั้นต้นต้องส่งคำร้องไปศาลอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า ไม่มีหน้าที่ตรวจสั่งรับหรือไม่รับอีก แม้คำร้องดังกล่าวจะยื่นเกินกำหนดเวลาตาม ม.234 ก็ตาม
 12. การฎีกา ม. 247
  - ยังไม่มี
 13. การพิจารณาฎีกา ม. 248
  - ยังไม่มี
 14. การอนุญาตให้ฎีกา ม.249
  - ยังไม่มี
Author
Garnlawyer
ID
316584
Card Set
วิแพ่งภาค3 ฎีกา
Description
วิแพ่งภาค3 ฎีกา
Updated