ป.วิแพ่ง ภาค2 ฎีกา

 1. การบรรยายฟ้อง ม.172
  -ท่องตัวบท

  - ฟ้องเคลือบคลุม ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบฯ ศาลยกเองไม่ได้/ ตัวบทซัสเซส

  - ให้ยกเสีย หมายถึงยกฟ้องโจทก์นั่นเอง ศาลยกฟ้องในชั้นตรวจคำฟ้องได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งรับฟ้องก่อน /ตัวบทซัสเซส
 2. ฟ้องซ้อน ม.173
  -ท่องตัวบท

  - ห้ามเฉพาะโจทก์มิให้ฟ้องจำเลยเรื่องเดียวกันอีก /ตัวบทซัสเซส

  - คดีอยู่ในระหว่างพิจารณา หมายถึงชั้นอุทธรณ์ ฎีกา และในระหว่าง กำหนดยื่นอุทธรณ์ ฎีกาด้วย ฟ้องคดีหลังก็ถือเป็นฟ้องซ้อน /ตัวบทซัสเซส
 3. ทิ้งฟ้อง ม.174
  -ท่องตัวบท

  - ต้องปรากฎว่าโจทก์ทราบคำสั่งศาลโดยชอบแล้ว / ตัวบทซัสเซส

  - การเพิกเฉยไม่ดำเนินคดี หมายความถึงคดีนั้นๆเอง ไม่ใช่คดีอื่น /ตัวบทซัสเซส

  - โจทก์ทิ้งฟ้องศาลสั่งจำหน่ายคดี แต่ไม่ได้บังคับ เป็นดุลพินิจศาล

  - การทิ้งฟ้องเกิดขึ้นตอนชั้นศาลใด ศาลนั้นย่อมมีอำนาจสั่ง /ตัวบทซัสเซส
 4. ถอนฟ้อง ม.175
  -ท่องตัวบท

  - โจทก์ไม่ต้องแสดงเหตุผลขอถอนฟ้อง และศาลต้องฟังจำเลยก่อนเท่านั้น แม้จำเลยจะค้าน ศาลก็ใช้ดุลพินิจถอนฟ้องได้
 5. ผลของการทิ้งฟ้อง ม.176
  ท่องตัวบท

  - คำฟ้องที่ถอนแล้ว และฟ้องใหม่ได้ในอายุความ หมายความถึง การถอนฟ้องอันเป็นที่สุดแล้ว ไม่มีคดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลอีก / ตัวบทซัสเซส
 6. คำให้การ ม.177
  - ท่องตัวบท

  - ฟ้องแย้งพร้อมคำให้การก็ได้

  - การฟ้องแย้งเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่ง, แจ้งชัด, บรรยายให้ชัดว่าได้โต้แย้งยังไง, ต้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาได้

  - ฟ้องแย้งต้องบังคับเอากับตัวโจทก์ จะให้บังคับจำเลยด้วยกันเอง หรือบังคับบุคคลภายนอกไม่ได้ /ตัวบทซัสเซส
 7. การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ ม.179
  - ท่องตัวบท

  - เป็นการแก้ไขฟ้องเดิมให้บริบูรณ์เท่านั้น หากเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องย่อมไม่อาจแก้ไขได้ /ตัวบทซัสเซส

  - การแก้ไขคำให้การ กฎหมายไม่ได้กำหนดว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดว่า ต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิม
 8. วิธีการและกำหนดระยะเวลาของการแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ   ม. 180
  - ท่องตัวบท

  - วันที่มีการชี้หรือสืบจริงๆ ไม่มีการเลื่อน

  - ไม่มีการชี้ ไม่มีการสืบ ยื่นได้ก่อนศาลพิพากษา

  - แก้ไขเรื่องฟ้องซ้อน หรือแก้คำให้การว่า คนอายุไม่ถึง 30 ปี จะรับบุตรบุญธรรมไม่ได้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบฯ

  - แต่ข้อแก้เกี่ยวกับอายุความ, ฟ้องเคลือบคลุม, โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบฯ
 9. คดีมโนสาเร่ ม.189
  - ท่องตัวบท

  - คดีปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวนเป็นราคาเงินได้หรือคดีมีทุนทรัพย์ หมายถึง คดีที่มีคำขอบังคับเรียกร้องเอาเงินหรือทรัพย์สิน

  - ฟ้องขับไล่หมายถึง  ฟ้องขับไล่ผูู้เช่าหรือผู้อาศัย ฟ้องขับไล่ผู้อาศัยอยู่ในอสังหาฯโดยละเมิด
 10. การพิจารณาคดีมโนสาเร่ ม.193
  -ท่องตัวบท

  - กรณีคู่ความตกลงกันไม่ได้ เป็นหน้าที่ศาลชั้นต้นต้องสอบถามคำให้การจำเลย การที่ศาลไม่มีคำสั่งเรื่องคำให้การเสียก่อน เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
 11. จำเลยขาดนัดคดีมโนสาเร่ ม. 193 ทวิ
  - ในคดีมโนสาเร่ กำหนดไว้แล้วว่า ถ้าโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา ให้ศาลจำหน่ายคดี แม้จำเลยจะแจ้งขอให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ศาลก็ไม่อาจดำเนินการพิจารณา และชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวได้

  โจทก์อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีได้ เพราะไม่ได้ห้ามไว้อย่างในคดีแพ่งสามัญ / ตัวบทซัสเซส
 12. หน้าที่โจทก์กรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ม. 198
  - ในกรณีที่มีจำเลยหลายคน และจำเลยคนใดขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์ไม่ยื่นคำร้องสำหรับจำเลยคนใด ศาลก็ต้องจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยคนนั้น

  - เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ต้องยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง แม้จำเลยจะยื่นขออนุญาตยื่นคำให้การก็ตาม /ตัวบทซัสเซส

  -ไม่ได้บังคับให้ศาลต้องจำหน่ายคดีเสมอไป เป็นดุลพินิจ
 13. คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ชนะคดีโดยขาดนัด ม. 198ทวิ
  - หากหนังสือสัญญาไม่ได้ปิดอากร ศาลย่อมยกฟ้องได้ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสงบฯ

  - กรณีศาลมีคำสั่งให้ส่งเอกสารแทนการสืบ ศาลย่อมใช้ดุลพินิจไม่พิพากษาให้ในส่วนที่ไม่มีพยานเอกสารมาแสดง /ตัวบทซัสเซส
 14. ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ ม.199
  - สิทธิที่จะถามค้านพยานโจทก์ที่ยื่นระหว่างการสืบนั้น จำเลยจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ทั้งไม่ใช่หน้าที่ศาลที่ต้องแจ้งแก่จำเลย /ตัวบทซัสเซส
 15. จำเลยแพ้คดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ ขอให้พิจารณาคดีใหม่ ม. 199ตรี
  - จำเลยซึ่งแพ้คดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ เลือกได้ทางใดทางหนึ่งระหว่างอุทธรณ์ กับขอให้พิจารณาคดีใหม่ /ตัวบทซัสเซส
 16. การขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายหลังศาลพิพากษา ม.199 จัตวา
  - หากส่งคำบังคับให้จำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การยื่นคำขอบังคับให้พิจารณาคดีใหม่ ไม่อยู่ในบังคับ 199จัตวา
 17. หลักเกณฑ์การขาดนัดพิจารณา ม.200
  - วันสืบพยาน หมายถึงวันสืบพยานจริงๆ ไม่มีการเลื่อน

  - ต้องเป็นวันสืบพยานในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี/ตัวบทซัสเซส

  - การมาศาลไม่ตรงกำหนดเวลา หรือมาแต่ไม่เข้าห้องพิจารณา ถือว่าไม่มาศาล/ตัวบทซัสเซส
 18. คู่ความขาดนัดพิจารณา ม.201
  - สั่งจำหน่ายคดีเพียงประการเดียว จะสั่งอย่างอื่นมิได้/ตัวบทซัสเซส
 19. โจทก์ขาดนัดพิจารณา ม.202
  - เมื่อโจกท์ขาดนัด เป็นหน้าที่ของจำเลย ต้องแจ้งต่อศาลว่าประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปหรือไม่ ซึ่งอาจแจ้งชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เช่นแถลงให้ศาลยกฟ้อง, จำเลยมีหน้าที่นำพยานเข้าสืบ

  - กรณีจำเลยแถลงศาลว่า ขอให้สั่งตามรูปคดี หรือตามที่เห็นสมควร ไม่เป็นการแจ้งให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป /ตัวบทซัสเซส
 20. ผลของคำสั่งจำหน่ายคดี ม.203
  - กฎหมายมิได้ห้ามจำเลยอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดี

  - โจทก์มีสิทธฺิเสนอคำฟ้องใหม่ แต่ไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ เพราะไม่ได้มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว /ตัวบทซัสเซส
 21. จำเลยขาดนัดพิจารณา ม.204
  -เมื่อจำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นสืบพยานจนเสร็จ ย่อมมีอำนาจพิพากษาคดีในวันเดียวกัน/ตัวบทซัสเซส
 22. การขอพิจารณาใหม่ในระหว่างพิจารณา ม.206
  - การแจ้งต่อศาลว่าประสงค์ดำเนินคดี ทำเป็นหนังสือ หรือแจ้งด้วยวาจาก็ได้

  - คำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องโต้แย้งคำสั่งไว้ก่อน จึงมีสิทธิอุทธรณ์ได้

  - กรณีที่ถือว่าคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณามาพ้นกำหนดเวลาที่จะนำพยานของตนเข้าสืบ เช่น ศาลสืบพยานฝ่ายที่มาศาลจนเสร็จ คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดก็ยังไม่มาศาล หรือ ศาลสืบพยานโจทก์จนเสร็จ และโจทก์แถลงหมดพยานแล้ว คู่ความฝ่ายจำเลยที่ขาดนัดเพิ่งจะมาศาล /ตัวบทซัสเซส
 23. การขอพิจารณาคดีใหม่ภายหลังศาลพิพากษาให้แพ้คดี ม.207
  -คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณา จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ต้องมิได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง

  - คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาโดยจงใจ ไม่มีสิทธิยื่นขอให้พิจารณาคดีใหม่/ตัวบทซัสเซส

  -หากมิใช่การพิจารณาคดีโดยขาดนัด มิอาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ เช่น ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี เพราะมีพฤติการณ์ประวิงคดี จึงมีคำสั่งงดสืบพยานและมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ให้โจทก์/ตัวบทซัสเซส
Author
Garnlawyer
ID
316579
Card Set
ป.วิแพ่ง ภาค2 ฎีกา
Description
ป.วิแพ่ง ภาค2 ฎีกา
Updated