วิแพ่งภาค1 ฎีกา

 1. ม.4 ศาลที่จะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอ
  - ท่องตัวบท

  -   โจทก์ยื่นคำฟ้องต่อศาลที่ไม่มีเขตอำนาจ, ยกฟ้อง, ไม่ต้องคำนึงสุจริต, กฎหมายไม่เปิดช่อง /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  • - มูลคดี คือ เหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิที่จะ.....
  • มูลคดีอาจเกิดได้หลายแห่ง /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - ย้ายออกจากบ้านมิได้แจ้งนายทะเบียน, หรือย้ายออกแล้วไม่ได้แจ้งย้ายเข้า /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 2. ม.4ทวิ คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์
  - ท่องตัวบท

  - ต้องมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับตัวอสังหาฯโดยตรง เช่น ฟ้องขับไล่ บังคับจำนอง ฟ้องให้โอนที่ดินตามสัญญา ฟ้องให้ส่งมอบที่ดินตามสัญญา /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  -ฟ้องเรียกเงินค่าที่ดิน ฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขาย มิใช่คดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 3. ม.5 คำฟ้องหรือคำร้องขอซึ่งอาจเสนอต่อศาลได้หลายศาล
  - ท่องตัวบท

  - กรณีมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน, จำเลยมีหลายคนและมีภูมิลำเนาคนละแห่ง /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  -
 4. ม.7 การเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเดิม
  - ท่องตัวบท

  - ตาม ม.7(2) ไม่คำนึงว่าจำนวนทุนทรัพย์จะเกินอำนาจศาลที่พิจารณาในคดีเดิมหรือไม่

  - ตาม ม.7(2) ต้องยื่นต่อศาลเดิม มิใช่มาฟ้องศาลใหม่

  - การที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าผู้ร้องได้ครอบครองปรปักษ์ ไม่ใช่คำสั่งเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแต่งตั้งตาม ม.7(4) ต้องเสนอต่อศาลเดิม มิใช่มาฟ้องเป็นคดีใหม่

  -
 5. ม.10 ขอดำเนินกระบวนพิจารณา กรณีมีเหตุสุดวิสัย
  - ท่องตัวบท

  - เหตุที่อ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ต้องมิใช่เหตุที่เกิดจากความผิดพลาดบกพร่อง ของคู่ความฝ่ายที่อ้างนั้นเอง
 6. ม.18 การตรวจคำคู่ความ
  - ท่องตัวบท

  - ในการตรวจคำคู่ความ เมื่อศาลมีคำสั่งใดๆ แล้วคู่ความไม่ปฎิบัติตาม ศาลจึงมีอำนาจสั่งให้คืน หรือไม่รับคำคู่ความนั้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ หรือคืนคำคู่ความ หรือมีคำพิพากษาโดยทันที โดยไม่สั่งให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเสียก่อน ย่อมเป็นการไม่ชอบ /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - หลักฐานเกี่ยวกับความเสียหาย หรือหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี ไม่ใช่เอกสารที่กฎหมายต้องการให้แนบมาพร้อมคำฟ้อง ตาม ม.18 /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 7. ม.23 การขยายหรือย่นระยะเวลา
  - ท่องตัวบท

  - ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - เหตุสุดวิสัยในการขอขยาย ต้องไม่ใช่เหตุที่เกิดจากความผิดพลาด บกพร่อง ของฝ่ายที่ยื่นขอขยายนั้นเอง /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - การขยายระยะเวลาของศาลเป็นดุลพินิจ แม้ศาลจะเคยสั่งว่าให้ขยายได้อีกเพียงครั้งเดียว ก็ไม่เป็นเหตุจำกัดสิทธิในการยื่นขอขยายครั้งต่อไปไม่ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 8. ม. 24 การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
  - ท่องตัวบท

  -ทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้น

  - แม้คู่ความจะอ้างเหตุหนึ่งในการขอวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้น ศาลก็มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายโดยอ้างเหตุอื่นได้ /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - มิใช่บทบังคับ ถ้าศาลเห็นว่าไม่เป็นคุณแก่ผู้ขอ หรือ คดีจำเป็นต้องพิจารณาต่อไป ก็อาจมีคำสั่งรอไว้วินิจฉัยในคำพิพากษาก็ได้ / ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - กรณีศาลมีคำสั่งโดยยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นตามที่ขอ ผู้ยื่นคำขอยื่นได้อีก ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 9. ม. 27 การเพิกถอนกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ
  - ท่องตัวบท

  - กรณีศาลเห็นสมควรให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบโดยอำนาจของศาลเอง อยู่ภายใต้วรรคหนึ่ง ไม่อยู่ในบังคับของ วรรคสอง /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 10. ม.42 คู่ความมรณะ
  - ท่องตัวบท

  - มิได้บังคับศาลต้องจำหน่ายคดีเสมอไป ตามใดที่ยังไม่จำหน่าย ทายาทก็เข้าแทนที่ผู้มรณะได้ แม้จะเกิน 1 ปี /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - คู่ความมรณะในชั้นบังคับคดี มิใช่กรณีคดียังค้างอยู่ในศาล /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - คู่ความมรณะในชั้นศาลใด ศาลนั้นย่อมมีอำนาจสั่งคำร้องในทายาทเข้าแทนที่คู่ความที่มรณะ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 11. ม. 55 อำนาจฟ้อง
  - ท่องตัวบท

  - ผู้ฟ้องคดีต่อศาลไม่ต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์เสมอไป ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกทำให้เสียหาย ก็เป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิและใช้สิทธิทางศาลได้ /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - บุคคลใช้สิทธิทางศาลในคดีไม่มีข้อพิพาทโดยทำเป็นคำร้องขอ ต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้ใช้สิทธิทางศาลในการยื่นคำร้องขอ / ตัวบทสำคัญซัสเซส
 12. ม. 56 การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ
  - ท่องตัวบท

  - บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บกพร่องเรื่องความสามารถเท่านั้น มิใช่ไม่มีอำนาจฟ้อง เมื่อได้สมรสกับมารดาบุตรในระหว่างการพิจารณา เหตุบกพร่องเรื่องความสามารถย่อมหมดไป /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้พิทักษ์ฟ้องคดีแทนคนเสมือนไร้ /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - ตามตัวบท ที่ไม่ว่าเวลาใดๆ.....  หมายถึงทุกชั้นศาล

  - เอาไปใช้ในคดีอาญาด้วย
 13. ม.57 ร้องสอด
  - ท่องตัวบท

  - คำร้องสอดตาม ม. 57 ศาลจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ เป็นดุลพินิจศาล /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  -ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี ต้องเป็นผู้ถูกกระทบกระเทือนหรือถูกบังคับโดยคำพิพากษาในคดีโดยตรง /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - การเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคู่ความเพื่อใช้สิทธิไล่เบี้ยตาม ม.57 (3) ต้องทำภายในกำหนดอายุความที่ผู้นั้นต้องรับผิด /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 14. ม.59 คู่ความร่วม
  - ท่องตัวบท

  - ผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดี หมายความว่า มีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลเหตุอันเป็นรากฐานแห่งคดี โดยถือหนี้อันเป็นมูลของคดีนั้นเป็นสาระสำคัญ /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - ไม่มีผลไปถึงคู่ความอื่นที่ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์นั้นด้วย เป็นไปเพื่อประโยชน์ขอคู่ความร่วมคนนั้นเท่านั้น อ้าง ม. 57(1) ไม่ได้ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 15. ม.138 คำพิพากษาตามยอม
  - ท่องตัวบท

  - ศาลที่จะพิพากษาตามยอมได้ ต้องรับฟ้องคดีนั้นแล้ว /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - ประนีประนอมกันในหนี้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี ศาลไม่อาจพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นได้ / ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - หากคู่ความเห็นว่า การพิพากษาตามยอมไม่ถูกต้อง ก็ทำได้เพียงอุทธรณ์หรือฎีกา จะเพิกถอนกระบวนพิจารณาไม่ได้ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 16. ม.142 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ตัดสินชี้ขาดคดี
  - ท่องตัวบท

  - ใช้ทุกชั้นศาล/ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยชอบ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 17. ม.143 การแก้ไขคำพิพากษา
  - ท่องตัวบท

  - เช่น แก้ชื่อจำเลย, แก้ตัวเลขต่างๆให้ถูกต้อง /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 18. ม. 144 การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
  - ท่องตัวบท

  - มิได้ห้ามเฉพาะการดำเนินฯ ในคดีเดิมอย่างเดียว การที่คู่ความนำคดีมาฟ้องเป็นคดีใหม่ในมูลคดีเดียวกัน มีประเด็นเป็นอย่าเดียวกันกับคดีก่อน ย่อมเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - เป็นบทห้ามทั้งศาล ทั้งคู่ความ ไม่ว่าเฉพาะคดี หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - การดำซ้ำ ไม่ต้องคำนึงว่า คดีได้ยื่นฟ้องไว้ก่อน ที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาด /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 19. ม. 145 คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความ
  -ท่องตัวบท

  - ผูกพันคู่ความ หมายรวมถึง ผู้สืบสิทธิหรือผู้ใช้สิทธิของคู่ความเดิม / ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - แม้เคยเป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันมาก่อน ก็ถือว่าผูกพัน /ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - เป็นบทบัญญัติเด็ดขาด จะนำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 20. ม. 147 คำพิพากษาถึงที่สุด
  -ท่องตัวบท

  - รวมกับเรื่องการขอให้พิจารณาคดีใหม่ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 21. ม.148 ฟ้องซ้ำ
  -ท่องตัวบท

  • - องค์ประกอบ
  •   คู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกับในคดีแรก
  •   คำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแรก ถึงที่สุดก่อนคดีหลัง
  •   ประเด็นพิพาทในคดีแรกกับคดีหลังเป็นอย่างเดียวกัน และได้ วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นของคดีแรกแล้ว

  - คู่ความเดียวกัน หมายรวมถึง ผู้สืบสิทธิของคู่ความเดิมด้วย เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ผู้รับโอนสิทธ์ สามีภริยา/ ตัวบทสำคัญซัสเซส

  - การที่คู่ความในคดีหลัง เพียงแต่ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วยกันในคดีก่อน แล้วกลับมาฟ้องร้องกันเอง ไม่เป็นฟ้องซ้ำ /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 22. ม. 156 การขออนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
  - ท่องตัวบท

  - ขอได้ทุกชั้นศาล

  - สิ่งที่มิใช่ค่าธรรมเนียมศาลยกเว้นไม่ได้ เช่นเงินที่จำเลยต้องชำระตามคำพิพากษาหรือหลักประกันที่ต้องวางต่อศาล /ตัวบทสำคัญซัสเซส
 23. ม. 156/1 การพิจารณาคำร้องขออนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
  - ท่องตัวบท

  - เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ยื่นคำร้อง

  - เมื่อได้รับอนุญาตไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล แต่เงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา หรือ ประกันที่ต้องวางต่อศาลไม่ได้รับยกเว้น /ตัวบทสำคัญซัสเซส
Author
Garnlawyer
ID
316576
Card Set
วิแพ่งภาค1 ฎีกา
Description
วิแพ่งภาค1 ฎีกา
Updated