ป.วิอาญา ภาค2 สอบสวน

 1. อำนาจฟ้อง
  • ม.120
  • ห้ามอัยการยื่นฟ้อง, มิได้สอบสวน
 2. อำนาจฟ้องคดีความผิดต่อส่วนตัว
  • ม.121
  • พนง.สอบ, ทั้งปวง

  คดีความผิดส่วนตัว, คำร้องทุกข์
 3. การร้องทุกข์
  ม.123

   ร้องทุกข์ต่อ พนง.สอบ

  ชื่อที่อยู่ผู้ร้องทุกข์, ลักษณะแห่งความผิด, พฤติการณ์, ความเสียหาย, ชื่อรูปพรรณผู้กระทำผิด

  ทำเป็นหนังสือ, ร้องด้วยปากก็ได้, ลงวันเดือนปี, ลงลายมือชื่อ
 4. ผู้รับคำร้องทุกข์
  ม.124

  พนักงานฝ่ายปกครอง, ตำรวจ

  ให้รีบส่ง พนง.สอบ

  ด้วยปาก, ให้รีบจัดการให้ไปพบ พนง.สอบ เพื่อจด
 5. ถอนคำร้องทุกข์
  ม.126

  แก้, ถอนเมื่อใดก็ได้

  กรณีมิใช่ความผิดต่อส่วนตัว, การถอนย่อมไม่ตัดอำนาจ, สอบสวน, ฟ้อง
 6. การชันสูตรพลิกศพ
  สอบสวน+ชันสูตรพลิกศพ, กรณีความตายเป็นผลแห่งการทำผิดอาญา

  ถ้าพลิกศพไม่เสร็จห้ามฟ้อง
 7. การสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปี
  ม.133ทวิ

  เกี่ยวกับเพศ, ชีวิต, การค้าประเวณี, ผู้เสียหายหรือพยานเด็กไม่เกิน18ปีร้องขอ, การถามปากคำ, ส่วนสัด, จิตวิทยา สังคม เด็กต้องขอ อัยการ

  เป็นหน้าที่ของ พนง.สอบ

  ตั้งรังเกียจ

  ให้พนง.สอบ จัดให้มีการบันทึกภาพเสียงไว้เป็นพยาน

  กรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง, ไม่อาจรอให้มาพร้อมกัน, โดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง, แต่ต้องบันทึกเหตุ
 8. การชี้ตัวบุคคล
  ม.133ตรี

  ผสห.หรือพยานไม่เกิน18ปี, ชี้ตัว, ป้องกันไม่ให้เห็นตัวเด็ก, จิต อัยการ เด็กร้องขอ อยู่ด้วย, เว้นแต่ไม่อาจรอได้และเด็กไม่ประสงค์ให้รอ

  ชี้ตัวผู้ต้องหาเด็กไม่เกิน18ปี, ป้องกันไม่ให้เหตุผู้ชี้
 9. การแจ้งข้อหา
  ม.134

  แจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำ, แจ้งข้อหา,

  การแจ้งข้อหา มีหลักฐานตามสมควร

  รวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรม

  พนง.สอบสวน ต้องให้โอกาส

  เมื่อแจ้งข้อหาแล้ว, ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและไม่มีหมายจับ, แต่พนง.สอบสวนมีเห็นว่ามีเหตุออกหมายขัง, พนง.สอบ มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นไปศาลเพื่อออกหมายขังทันที
 10. การจัดหาทนายความในชั้นสอบสวน
  ม.134/1

  คดีโทษประหาร, ผู้ต้องหาไม่เกิน18, ก่อนถามคำให้การ, ถามว่ามีทนายมั้ย ถ้าไม่มีให้จัดให้

  คดีที่มีโทษจำคุก, ก่อนถามคำให้การถามว่ามีทนายมั้ย, ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการ, ให้รัฐจัดให้
 11. การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18 ปี
  ม. 134/2

  ใช้ม.133ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 12. สิทธิของผู้ต้องหา
  ม.134/4

  ก่อนถามคำให้การ, ให้พนง.สอบ แจ้งก่อนว่า

  1 ให้การหรือไม่ก็ได้, อาจเป็นพยานหลักฐานในดคีได้

  2 ทนาย, ผู้ไว้ใจ, เข้าฟัง

  ถ้าให้การให้จดไว้, ถ้าไม่ให้การให้บันทึกไว้

  ถ้อยคำใดๆที่ได้ให้ก่อนแจ้งสิทธิตามวรรค1 หรือ ก่อนม. 134/1-3 จะใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดไม่ได้
 13. การถามคำให้การผู้ต้องหา
  ม. 135

  ห้าม พนง.สอบ, มั่นขู่หลอกทรมานบังคับมิชอบ, เพื่อจูงใจ
 14. พนักงานสอบสวนสรุปสำนวน
  ม.142

  ถ้ารู้ตัวผู้ทำผิด, และขังอยู่หรือปล่อยชั่วคราว, ให้พนง.สอบ ทำความเห็นว่าควรฟ้องไม่ฟ้อง และส่งไปยังอัยการพร้อมสำนวน

  กรณีที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง, ให้ส่งเฉพาะความเห็นและสำนวนไปยังอัยการ

  ในกรณีเห็นควรสั่งฟ้อง, ให้พนง.สอบ ส่งสำนวนพร้อมตัว, เว้นแต่ผู้นั้นถูกขังอยู่แล้ว, หรือได้หลบหนี

  คดีที่เปรียบเทียบแล้ว, ส่งสำนวนพร้อมบันทึกเปรียบเทียบให้อัยการ
 15. อำนาจสั่งคดีของพนักงานอัยการ
  ม. 143

  เมื่อได้รับความเห็นและสำนวนจากพนง.สอบ, ให้อัยการปฎิบัติดังนี้

  1 กรณีมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง, ให้สั่งไม่ฟ้อง, ถ้าไม่เห็นด้วย ก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้ส่งผู้ต้องหา

  2 กรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ก็ให้สั่งฟ้อง, แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็สั่งไม่ฟ้อง

  พนักงานอัยการมีอำนาจ

  • ก. สั่งสอบสวนเพิ่ม, ส่งพยานมาซักถาม
  • ข. วินิจฉัยว่า ควรปล่อย หรือขอให้ศาลขัง

  คดีฆาตกรรม, ผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฎิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฎิบัติราชการ, อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการณ์เท่านั้นมีอำนาจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
 16. อำนาจสั่งให้เปรียบเทียบคดี
  ม. 144

  กรณีอัยการมีคำสั่งฟ้อง, ถ้าเป็นความผิดอาจเปรียบเทียบได้, อัยการมีอำนาจ

  • 1 สั่งให้ พนง.สอบ พยายามเปรียบเทียบ
  • 2 เมื่อผู้ต้องหาส่งตัวมาพร้อมสำนวน, สั่งให้กลับไปยัง พนง.สอบสวนเพื่อพยายามเปรียบเทียบ, หรือสั่งให้ พนง.สอบสวนคนอื่นเปรียบเทียบให้
 17. กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้อง
  ม.145

  กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้อง, ไม่ใช่ของอัยการสูงสุด, ใน กทม ส่งสำนวนพร้อมคำสั่งเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ในจังหวัดอื่นส่งไปผู้ว่า, ไม่ตัดอำนาจ143

  กรณีเห็นแย้งอัยการ, ส่งไปอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด, แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุจำเป็นต้องรีบฟ้อง ให้ฟ้องไปก่อน

  ใช้บังคับกรณีอุทธรณ์ ฎีกา, ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกาโดยอนุโลม
 18. กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตำรวจ
  ม.145/1

  การสอบสวนของพนักงานตำรวจ, มีคำสั่งไม่ฟ้องและไม่ใช่คำสั่งของอัยการสูงสุด, ใน กทม ส่งคำสั่งพร้อมสำนวน, ไปผู้บชก.แห่งชาติหรือผู้ช่วย, ในจังหวัดอื่น, ให้ส่งไปผู้บชกหรือรอง, ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนง.สอบสวนผู้รับผิดชอบ,

  กรณีเห็นแย้ง....ง
 19. คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
  ม. 147

  เมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี, เรื่องเดียวกัน, มีพยานหลักฐานใหม่
 20. การสอบสวนกรณีการตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน
  ม.155/1

  • การสอบสวนกรณี
  • ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน ตามหน้าที่, ระหว่างควบคุม, ต่อสู้ขัดขวาง

  ให้พนง.สอบ แจ้งอัยการเข้าร่วมทำสำนวนสอบสวน

  อัยการให้คำแนะนำ

  กรณีจำเป็นเร่งด่วน มีเหตุอันควร ไม่อาจรออัยการ, ทำสำนวนต่อไปได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอ, ถือว่าเป็นการทำสำนวนสอบสวนที่ชอบ
Author
Garnlawyer
ID
316529
Card Set
ป.วิอาญา ภาค2 สอบสวน
Description
ป.วิอาญา ภาค2 สอบสวน
Updated