ป.วิอาญาภาค1 ข้อความเบื้องต้น

 1. ผู้เสียหาย
  • ม.2(4)
  • การกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่งบุคคลที่มีอำนาจจัดการแทน ม. 4, 5, 6
 2. คำร้องทุกข์
  ม.2(7)

  กล่าวต่อเจ้าหน้าที่, มีผู้กระทำผิดขึ้น, เจตนาให้รับโทษ
 3. อำนาจจัดการแทนหญิงมีสามี
  ม.4

  หญิงมีสามีฟ้องคดีได้เอง

  สามีฟ้องแทนได้, ชัดแจ้ง
 4. ผู้มีอำนาจัดการแทน
  ม.5

  บุคคลจัดการแทนผู้เสียหาย

  1 ผู้แทน, ซึ่งอยู่ในความดูแล

  2 ผู้บุพ, ไม่สามารถจัดการเองได้

  3 นิติ, ได้ทำลงแก่นิติ
 5. ผู้แทนเฉพาะคดี
  ม.6

  ผู้เยาว์, ไม่มีผู้แทน, วิกล, คนไร้ไม่มีอนุบาล, ญาติหรือประโยชน์เกี่ยวข้อง, ไม่มีผู้ใดศาลตั้ง
 6. สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
  ม.7/1

  แจ้งญาติหรือคนไว้ใจทราบ, ถึงการถูกจับ, สถานที่ควบคุม, และมีสิทธิ

  1 ทนาย

  2 เข้าฟัง

  3 เยี่ยม

  4 พยาบาล

  ตำรวจต้องแจ้ง
 7. อำนาจสอบสวนกรณีความผิดเกิดขึ้นในท้องที่เดียว
  ม.18

  ในจังหวัดอื่นนอกจาก กทม, พนง.ฝ่ายปกครองหรือ รตต., มีอำนาจสอบสวน, เขตอำนาจ, มีที่อยู่, ถูกจับ

  ใน กทม, รตต. ......

  เขตอำนาจคนใด, เหตุจำเป็นและสะดวก, ท้องที่ที่อยู่, ถูกจับ
 8. อำนาจสอบสวนกรณีความผิดเกิดขึ้นหลายท้องที่
  ม.19

  1 กระทำผิดท้องที่ใด

  2 ส่วนหนึ่ง

  3 ต่อเนื่อง

  4 หลายกรรม

  5 ผู้ต้องหาเดินทาง

  6 ผู้เสียหายเดินทางที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบ

  • พนง.สอบ ผู้รับผิดชอบ
  • ก.จับได้แล้ว, ท้องที่จับ

  ข.ยังจับไม่ได้, พบการกระทำผิดก่อน
 9. การสอบสวนกรณีความผิดเกิดนอกราชอาณาจักร
  ม. 20

  อัยการสูงสุด, มอบหมาย

  มอบให้สอบสวน, ส่งอัยการร่วม

  อัยการมีหน้าที่เช่นเดียวกับ พนง.สอบ

  ให้พนง.สอบ ปฎิบัติตามคำแนะนำอัยการ

  กรณีจำเป็น, ระหว่างรออัยการสูงสุด

  1 ผู้ต้องหาถูกจับในเขต

  2 รัฐบาลประเทศอื่น, ผู้เสียหาย ร้องฟ้อง

  ส่งสำนวนไปอัยการสูงสุด
 10. การชี้ขาดอำนาจพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
  ม.21/1

  ไม่แน่ว่าพนักงานสอบคนใด, จังหวัดเดียว, กองเดียว, ผู้บัญชาการเป็นผู้ชี้

  การรอคำสั่งชี้, ไม่เป็นเหตุงด
 11. เขตอำนาจศาล
  ม.22

  ความผิด เกิด, อ้าง, เชื่อ ในเขตศาลใด

  แต่

  1 จำเลยมีที่อยู่, ถูกจับ, ได้สอบสวนแล้ว, ชำระศาลนั้นก็ได้

  2 เกิดนอกราชฯ, ศาลอาญา, สอบสวนที่เขตศาลใด
 12. การโอนคดี
  ม.23

  ยื่นฟ้องต่อศาล, ความผิดไม่ได้เกิดในเขต, โจทก์หรือจำเลยร้องขอ

  โจทก์ยื่นฟ้องศาลความผิดเกิด, สะดวก, อีกศาลที่มีเขตอำนาจ, แม้จำเลยคัดค้าน
 13. เขตอำนาจศาลในความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน
  ม.24

  เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน

  1 หลายฐานคนเดียว, หลายคนเกี่ยวพัน

  2 หลายฐาน, เจตนาเดียว

  3 ช่วยพ้นโทษ

  ฟ้องคดีทุกเรื่อง, ศาลที่อำนาจชำระอัตราโทษสูงกว่า

  อย่างสูงเสมอกัน. รับฟ้องไว้ก่อน
 14. การดำเนินคดีต่างผู้ตาย
  ม.29

  ผู้เสียหายยื่นฟ้องตายลง, ผู้บุพ, สืบ, สามีภริยา

  ผสห. เป็นผู้เยาว์, วิกล, ไร้, ได้ยื่นฟ้องแทนแล้ว, ผู้ฟ้องแทนว่าคดีต่อ
 15. การขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
  ม.30

  อัยการยื่นฟ้องแล้ว, ผสห.เข้าร่วม, ก่อนศชต พิพากษา
 16. พนักงานอัยการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม
  ม.31

  มิใช่ความผิดส่วนตัว, อัยการยื่นเข้าร่วม, ก่อนเด็ดขาด
 17. ศาลสั่งรวมพิจารณาคดีที่พนักงานอัยการและผู้เสียหายต่างยื่นฟ้อง
  ม.33

  คดีเดียวกัน, อัยการและผสห ต่างยื่นฟ้อง, ศาลเดียวหรือต่างศาล, ศาลมีอำนาจรวม

  ต้องได้รับความยินยอมอีกศาล
 18. ถอนฟ้อง
  ม.35

  ถอนฟ้องคดีอาญา, ยื่นก่อนศชต พิพากษา, อนุญาตหรือไม่ก็ได้, ถ้ายื่นหลังจำเลยให้การ, ให้ถามจำเลยว่าค้านหรือไม่, ถ้าค้านยกคำร้อง

  คดีความผิดต่อส่วนตัว, ถอนฟ้องและยอมความ, ก่อนคดีถึงที่สุด, ถ้าจำเลยค้านให้ยก
 19. ผลของการถอนฟ้อง
  ม.36

  คดีอาญาถอนฟ้องแล้วนำมาฟ้องอีกไม่ได้

  เว้น

  1 อัยการยื่น, มิใช่ส่วนตัวแล้วถอน, ไม่ตัดสิทธิ


  2 อัยการถอนความผิดส่วนตัว, ไม่มีหนังสือจากผู้เสียหาย

  3 ผสห ยื่นฟ้องคดีอาญาแล้วถอน, ไม่ตัดสิทธิอัยการ, เว้นความผิดส่วนตัว
 20. คดีอาญาเลิกกัน
  ม.37

  คดีอาญาเลิกกัน

  1 ปรับสถานเดียว

  2 ลหุโทษ, 1หมื่น, ชำระค่าปรับตาม พนง.สอบ เปรียบเทียบแล้ว

  3 ลหุโทษ, 1หมื่น, ในกทม, สัญญาบัตร

  4 เปรียบเทียบได้ตาม กม. อื่น
 21. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
  ม.39

  1 ตาย

  2 ถอน

  3 เลิก

  4 เสร็จเด็ดขาด

  5 กฎหมายภายหลัง

  6 ขาดอายุความ

  7 ยกเว้นโทษ
 22. พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย
  ม.43

  ลักวิ่งชิงปล้นโจรกรรฉ้อยักรับ, ผสห. มีสิทธิเรียกทรัพย์หรือราคาที่สูญเสียเนื่องจากกระทำผิด, อัยการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทน
 23. ผู้เสียหายขอเรียกค่าสินไหมทดแทน
  ม.44/1

  คดีที่อัยการเป็นโจทก์, ผสห.มีสิทธิได้รับค่าสินไหม, เพราะเหตุได้รับอันตรายแก่..., ความเสียหายทางทรัพย์จากการกระทำผิด, ผสห.ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหม

  ยื่นคำร้องก่อนสืบ, ได้ไม่มีสืบก่อนชี้ขาด, แสดงรายละเอียด, ศาลสั่งแก้ได้

  คำร้องไม่เกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมจากการกระทำผิดไม่ได้, ไม่ขัดหรือแย้งกับฟ้องของอัยการ, ถ้าอัยการดำเนินการตาม ม.43 แล้ว ผสห.จะยื่นคำร้องขอเรียกทรัพย์หรือราคาอีกไม่ได้
 24. การพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  ม.46

  จำต้องถือข้อเท็จจริง
 25. การจับ
  ม.78

  จับโดยไม่มีหมายไม่ได้ เว้น

  1 ซึ่งหน้า ตาม ม.80

  2 พฤติการณ์อันควรสงสัย

  3 มีเหตุออกหมายแต่มีความจำเป็นเร่งด่วน

  4 หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างปล่อยชั่วคราว
 26. ราษฎรจับ
  ม. 79

  ราษฎรจับไม่ได้, ม.82, ความผิดซึ่งหน้าตามบัญชีท้ายประมวล
 27. ความผิดซึ่งหน้า
  ม. 80

  กระทำ, สดๆ

  ความผิดท้ายประมวลให้ถือเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังต่อไปนี้

  • 1 ถูกไล่จับดังผู้กระทำ
  • 2 แทบจะทันทีหลังเกิดเหตุ, มีสิ่งของอาวุธ, ร่องรอยพิรุธประจักษ์
 28. ขั้นตอนภายหลังจับตัวผู้กระทำผิด
  ม.84

  นำตัวผู้ถูกจับไปที่ทำการของ พนง.สอบ

  1 กรณีเจ้าพนักงานจับให้แจ้งข้อหา

  2 ราษฎรจับ, ให้ถามรายละเอียดผู้จับ, เพื่อแจ้งข้อหา, และแจ้งว่ามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้, ถ้อยคำของผู้ถูกจับอาจใช้

  ตำรวจแจ้ง 7/1

  พยาบาล

  ถ้อยคำรับสารภาพห้ามฟัง, ถ้อยคำอื่นรับฟังได้ถ้าแจ้งสิทธิแล้วตาม วรรค 1 หรือ ม.83 วรรค2 แล้วแต่กรณี
 29. การขอปล่อยตัวจากการคุมขังไม่ชอบ
  ม.90

  คุมขังในคดีอาญา, โดยมิชอบ, บุคคลต่อไปนี้ยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่

  1 ผู้ถูกคุมขัง

  2 พนง.สอบสวน

  3 อัยการ

  4 ผู้บัญชาการเรือนจำ

  5 สามี ภริยา หรือญาติ หรือบุคคลใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง

  ไต่สวนฝ่ายเดียว, เห็นว่ามีมูล, สั่งให้นำผู้ถูกคุมขังมาโดยพลัน, ถ้าแสดงให้พอใจไม่ได้, ปล่อยทันที
 30. การค้น
  ม.92

  ห้ามค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายเว้นแต่ตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณี

  1 มีพฤติการณ์แสดงว่ามีเหตุร้ายในที่รโหฐาน

  2 ซึ่งหน้า

  3 ซึ่งหน้าหนีเข้าไป

  4 มีสิ่งของที่เป็นความผิด, ได้มา, มีไว้เพื่อกระทำผิด, เป็นหลักฐานพิสูจน์, มีเหตุควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้าเพื่อรอหมายค้น, สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้าย ทำลาย

  5 เจ้าบ้าน, มีหมายจับหรือตาม78
 31. การค้นบุคคลในที่สาธารณะสถาน
  ม.93

  ห้ามค้น, เว้นแต่ตำรวจมีเหตุอันควรสงสัย, เพื่อใช้, ซึ่งได้, มีไว้
 32. การค้นในที่รโหฐาน
  ม.102

  ก่อนค้น, แสดงความบริสุทธิ์, ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัว, ถ้าหาไม่ได้ให้ค้นต่อหน้าบุคคล 2 คน

  การค้นที่อยู่ของจำเลยที่ถูกคุมขังอยู่, ให้ค้นต่อหน้าผู้นั้นหรือผู้แทน, พยานหรือผู้แทน, ถ้าไม่มีให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือพยานตามวรรคก่อน

  สิ่งของใดที่ยึดต้องให้, ผู้ครอบครองสถานที่, บุคคลในครอบครัว, ผู้ต้องหา, จำเลย, ผู้แทนหรือพยาน, รับรองว่าถูกต้อง
Author
Garnlawyer
ID
316493
Card Set
ป.วิอาญาภาค1 ข้อความเบื้องต้น
Description
ป.วิอาญาภาค1 ข้อความเบื้องต้น
Updated