Genetika

 1. Genas
  DNR molekulės dalis, lemianti tam tikros polipeptidinės grandinės ar tam tikros RNR sintezę
 2. Intronai
  nekoduojančios DNR sekos, įsiterpusios tarp egzonų
 3. Egzonai
  DNR sekos, koduojančios baltymo struktūrą
 4. Genomas
  visas viengubasis genetinės informacijos, užrašytos DNR arba RNR molekulėje,rinkinys, esantis vienoje organizmo ląstelėje.
 5. DNR
  Genetinė medžiaga, kurioje nukleotidų sekomis užrašyta biologinė informacija
 6. Promotorius
  nukleotidų sekų derinys, išsidėstęs ties geno 5' galu. Su juo sąveikaudamas fermentas DNR polimerazė pradeda RNR sintezę. Geno transkripcijos pradžios taškas.
 7. DNR dvigubėjimas
  • procesas, kurio metu pagal vienos deoksiribonukleotidų grandinės seką sintetinama nauja komplementari deoksiribonukleotidų grandinė (pusiau konservatyvus dvigubėjimas, viena grandinė sena, kita nauja). Vyksta ląstelės ciklo S stadijos metu. 
  • Stadijos: išsivyniojimas, naujų nukleotidų prisijungimas, susijungimas
 8. DNR replikacijos stadijos
  • 1. Išsivyniojimas: Fermentas DNR girazė išvynioja motininės DNR dalis, fermentas DNR helikazė nutraukia vandenilines jungtis, susidaro dvigubėjimo pūslelė, kurios priešinguose galuose yra dvigubėjimo šakutės.
  • 2. Naujų nukleotidų prisijungimas: katalizuojant fermentui DNR polimerazei nauji nukleotidai komplementariai prijungiami prie sintetinamos DNR grandinės 3'-OH galo. Viena DNR grandinė kopijuojama ištisai, kita- okazaki fragmentais. Polimerazė sintetina 5' į 3' kryptimi, naujo nukleotido fosfatą prijungdama prie jau susintetintos DNR grandinės paskutinio nukleotido laisvos 3'-OH grupės. RNR polimerazė susintetina DNR polimerazės sintezei reikalingą trumpą dvigrandį fragmentą su laisva 3' hidroksilo grupe (RNR pradmenį). Pirmaujančioji grandinė sintetinama be kliūčių 5' į 3' kryotimi pagal 3' į 5' matricą, o vėluojančioji pagal 5' į 3' matricą RNR polimerazei sintetinant pradmenis (oligoribonukleotidą), DNR polimerazė nuo oligoribonukleotido 3' galo sintetina komplementarią DNR grandinę, kol pasiekia prieš tai susintetinto RNR pradmens 5' galą. RNR fragmentas pašalinamas, polimerazė toliau sisntetina DNR grandinę iki ansktesnio DNR fragmento 5' galo. DNR ligazė šių fragmnetų galus sujungia fosfodiesterine juntimi. Polimerazė kontrolioja, ar 3' gale prijungtas nukleotidas yra kmplimentarus DNR matricai (jei ne- išmetamas, pakeičiamas kitu)
  • 3. Susijungimas: DNR dvigubėjimas pasibaigia, kai susitinka dvi priešpriešais judančios dvigubėjimo šakutės. DNR ligazė susintetintų grandinių arba jų fragmentų galus sujungia į vieną DNR grandinę.
 9. Genų raiška
  visuma genetinių procesų, pagrindžiančių organizmo požymio formavimąsi pagal geno DNR nukleotidų sekoje užkoduotą informaciją. Pagrindiniai etapai: transkripcija ir transliacija.
 10. Transkripcija
  Procesas, kurio metu pagal dvigrandinės DNR molėkulės vienos (matricinės) grandinės nukleotidų seką sintetinama viena RNR grandinė. RNR polimerazė prisitvirtina prie DNR promotoriaus ties jo 5' galu ir atskiria dalį DNR grandinių. RNR grandinė ilgėja prie 3' paskutinio nukleotido prijungiant naują nukleotidą ir susidarant fosfodiesterinei jungčiai. RNR polimerazė atsitraukia nuo DNR fragmento dažniausiai pasiekusi baigmės signalą.
 11. RNR brendimas
  procesas, kurio metu pirminis RNR nuorašas (pre-iRNR) virsta subrendusia RNR. Prie pre- iRNR 5' galo prijungiamas mofifikuotas guanino nukleotidas, kuris saugo šį galą nuo ardančių fermentų. Pasiekus baigmės signalą 3' gale prijungiama poli-A uodega, taip pat sauagnti nuo ardančių fermentų. Sukirpimas: branduolio fermentai iškerpa intronus ir sujungia egzonų galus. Subrendusi ir veikli iRNR pro branduolio poras patenka į citoplazmą ir ribosomas.
 12. Kodonas
  vieną amino rūkštį koduojantys 3 nukleotidai. Yra 64 skirtingi kodonai. Baigmės kodonai: UAA, UGA, UAG. Sintezės pradžios: AUG (Met).
 13. Transliacija
  procesas, kurio metu pagal informaciją, esančią DNR nukleotidų sekoje ir nurašytą į RNR molekulę, iš amino rūgščių sintetinama polipeptidinė grandinė. Vyksta ribosomose.
Author
laura9632
ID
316375
Card Set
Genetika
Description
vvffff
Updated