ป.วิแพ่ง ภาค4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพ

 1. จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
  ม.253 โจทก์ไม่มีภูมิ, ทรัพย์สินในราชฯ, หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรเนียม, วางเงินต่อศาล, หาประกัน

  ไต่สวน

  จำหน่าย
 2. โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราว
  ม.254 นอกจากมโนสาเร่, ก่อนพิพากษา

  • 1ยึดอายัด
  • 2กระทำซ้ำ
  • 3นายทะเบียน
  • 4จับกุม

  ยื่นศาลชั้นต้น
 3. คู่ความขอคุ้มครองชั่วคราว
  ม.264

  กำหนดวิธีการ, คุ้มครองประโยชน์, บังคับตามคำพิพากษา
 4. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  ม. 271

  ฝ่ายแพ้คดี, ไม่ปฎิบัติตามคำพิพากษา, ฝ่ายชนะคดี, ขอให้บังคับคดี, 10ปี
 5. การบังคับแก่ผู้ค้ำประกันในศาล
  ม.274

  ผู้ค้ำประกันในศาล, ชำระหนี้ตามคำพิพากษา, ไม่ต้องฟ้องผู้ค้ำใหม่
 6. ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
  ม.280

  บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

  • 1เจ้าหนี้ ลูกหนี้
  • 2.สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้
 7. การขอกันส่วน
  ม.287

  บังคับคดี, ไม่กระเทือนบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่นๆ, บุคคลภายนอก
 8. การ้องขัดทรัพย์
  ม.288

  บุคคลใด, อ้างว่าลูกหนี้ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน, ก่อนขาย, ปล่อยทรัพย์, งดการขาย
 9. การขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ
  ม.289

  บุคคลใด, ชอบบังคับชำระหนี้, อำนาจจำนองหรือบุริมสิทธิ, ยื่นคำร้อง, เอาเงินที่ได้มาชำระตนก่อน

  ยี่นก่อนขายทอด
 10. การขอเฉลี่ยทรัพย์
  ม.290

  จพง.บังคับคดียึด, ห้ามยึดซ้ำ, ให้ยื่นเฉลี่ย

  ต้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้

  14วัน

  ส่งสำเนาให้จพง.บังคับคดี, งดการจ่าย, จนกว่าชี้ขาด

  เจ้าหนี้เดิมเพิกเฉยผู้ขอเฉลี่ยขอให้บังคับคดีต่อได้
 11. ของดการบังคับคดีโดยการหักกลบลบหนี้
  ม.293

  ลูกหนี้ยื่นคำร้องให้งดการบังคับคดี

  ได้ฟ้องเจ้าหนี้ต่อศาลเดียวกัน, ยังไม่ชี้ขาด

  ถ้าตนชนะจะไม่ต้องขายทรัพย์สิน เพราะหักกลบ

  ศาลเห็นว่า มีเหตุรับฟัง, การงด ไม่น่าจะเสียหายแก่เจ้าหนี้, ศาลมีคำสั่งงด

  คำสั่งเป็นที่สุด
 12. การเพิกถอนการบังคับคดีไม่ชอบ
  ม.296

  คำบังคับ, หมายบังคับ, คำสั่งศาล, ศาลมีอำนาจเพิกถอนหรือแก้ไข

  จพง.บังคับคดี ดำเนินการฝ่าฝืน, ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอน แก้ไข

  ยื่นคำร้องก่อนการบังคับคดีสิ้นสุด, ไม่เกิน 15 วันนับแต่ทราบพฤติการณ์อันเป็นมูล
 13. การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยึด
  ม. 306

  เมื่อได้ยึด, ให้จพง. ยื่นคำขอขายทอดตลาด, แจ้งแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
 14. การคัดค้านการขายทอดตลาด
  ม.309ทวิ

  ในวันขายทอด, ถ้า จ.น. ล.น. ผ.ด.ส. คัดค้านว่าราคาต่ำไป, เลื่อน

  ครั้งต่อมา เท่าเดิมเคาะขาย, ถ้ามีผู้เสนอราคาสูงกว่าเคาะขายให้คนนั้น

  ถ้ามีการฉ้อฉล, ประมาทอย่างร้ายแรง, ชอให้ศาลเพิกถอนการขายทอด, 90 วัน
 15. การบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารออกจากอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซื้อทรัพย์
  ม.309ตรี

  เมื่อโอนอสังหาฯให้ผู้ซื้อ, มีลูกหนี้และบริวารอยู่ไม่ยอมออก, ยื่นคำร้องฝ่ายเดียวบังคับ

  ถือว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา, ลูกหนี้และบริวารเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา
Author
Garnlawyer
ID
316373
Card Set
ป.วิแพ่ง ภาค4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพ
Description
ป.วิแพ่ง ภาค4
Updated