ป.วิแพ่ง ภาค1 บททั่วไป

 1. ม.4 ฟ้องหรือคำร้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น
  1.คำฟ้อง, มีภูมิ, มูลคดีเกิด, ไม่ว่า

  2. คำร้องขอ, มูลคดี, ผู้ร้องมีภูมิ
 2. ม. 4ทวิ ฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  หรือสิทธิ, ไม่ว่า, ภูมิลำเนา
 3. ม.5 คำฟ้องหรือคำร้องเสนอต่อศาลได้หลายศาล
  ภูมิ, สถานที่, ทีตั้ง, ข้อหา, เกี่ยวข้อง
 4. โอนคดีไปศาลแพ่ง
  • ม.6/1
  • ไม่ใช่ศาลแพ่ง, ไม่น้อยกว่า7, กระทบสิ่งแวดล้อม, , ประธานศาลอุทธรณ์, ไม่กระทบ
 5. คำฟ้อง คำร้องเสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีเดิม
  • ม.7
  • เกี่ยวเนื่องคดีทีค้าง, บังคับคดี, ม.101, ถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
 6. ไม่อาจพิจารณาในศาลที่มีเขตอำนาจโดยเหตุสุดวิสัย
  • ม.10
  • ยื่นคำขอฝ่ายเดียว, ภูมิลำเนา, อยู่ในเขตศาล
 7. ศาลมีอำนาจตรวจและสั่งคำคู่ความ
  • ม.18
  • อำนาจ
  • อ่านไม่ออก, มีคำสั่ง,
  • เขตอำนาจ
  • อุทธรณ์
 8. ศาลมีอำนาจขยาย หรือย่นระยะเวลาตามกฎหมายป.วิแพ่ง หรือที่ศาลกำหนดได้
  • ม.23
  • ศาลเห็นสมควรหรือยื่น, ขยายหรือย่น, พิเศษ, ก่อน, เหตุสุด
 9. ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมาย
  • ม.24
  • ขึ้นอ้าง, เป็นคุณ, วินิจฉัยชี้ขาด
  • อุทธรณ์
 10. การพิจารณาที่ผิดระเบียบ
  • ม.27
  • ยุติธรรม, สงบฯ, ศาลเห็นหรือฝ่ายเสียหาย

  ก่อนมีคำพิพากษา, 8วัน, สัตยาบัน
 11. รับมรดกความ (คู่ความแทนผู้มรณะ)
  • ม.42
  • ก่อนพิพากษา, 1ปี,

  จำหน่าย
 12. มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ หรือใช้สิทธิทางศาล เสนอคดีต่อศาลส่วนแพ่ง
  • ม.55
  • โต้แย้ง, ต้องใช้สิทธิ
 13. ความสามารถของผู้เสนอข้อหาต่อศาล
  • ม.56
  • ก่อนคำพิพากษา, สอบสวน,

  ชั่วคราว, ห้ามพิพากษา

  ผู้แทนเฉพาะคดี
 14. การร้องสอด
  ม.57

  บุคคลภายนอก

  • 1. รับรอง
  • 2. ส่วนได้เสีย
  • 3.หมายเรียก ก.ตามคำขออาจฟ้อง ข.คำสั่งศาลเพื่อยุติธรรม
 15. โจทก์ร่วม หรือจำเลยร่วม
  • ม.59
  • ร่วมกันในมูลความ, แบ่งแยกไม่ได้,

  • 1. เว้นแต่เสื่อมเสีย
  • 2.เลื่อนคดี
 16. คดีที่คู่ความตกลงกัน หรือยอมความกัน
  • ม.138
  • ให้ศาลพิพากษา

  • ห้ามอุทธรณ์ เว้น
  • 1.ฉ้อ
  • 2.สงบ
  • 3. ไม่ตามตกลง
 17. พิพากษาหรือมีคำสั่งทุกข้อหาในคำฟ้อง ห้ามพิพากษาเกินคำขอ
  • ม.142
  • เกินหรือนอก

  • เว้นแต่
  • 1.บริวาร
  • 2.ส่วนแบ่ง
  • 3.ดอกเบี่ย
  • 4.ค่าเช่า
  • 5.สงบ
  • 6.มิได้ตกลงดอกเบี้ย
 18. คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ผิดพลาดเล็กน้อย
  • ม.143
  • เล็กน้อย, มิได้อุทธรณ์, ถ้ามีการอุทธรณ์อำนาจศาลสูง,

  ไม่กลับหรือแก้
 19. ห้ามพิจารณาคดีซ้ำ ในประเด็นที่วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว
  • ม.144
  • ห้ามดำเนินกระบวน, วินิจฉัยชี้ขาด
 20. คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความในคดี ไม่ผูกพันบุคคลภายนอก
  • ม.145
  • ผูกพันคู่ความไม่ผูกพันบุคคลภายนอก, จนถึง

  • เว้น
  • 1. ความสามารถ
  • 2. กรรมสิทธิ์
 21. คำพิพากษาหรือคำสั่งให้ถือว่าเป็นที่สุดวันใด
  • ม.147
  • อุทไม่ได้, อ่าน
  • อุทได้, เวลาที่กำหนด
 22. คดีที่ถึงที่สุดแล้ว ห้ามร้องฟ้องกันอีก
  ม.148

  รื้อร้องฟ้อง

  อาศัยเหตุเดียวกัน
 23. ผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดี ให้ยื่นคำร้องต่อศาล
  ม.156

  ภายหลัง

  งดชั่วคราว
 24. ศาลสั่งเรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
  ม.156/1

  ทั้งหมด

  เกินสมควร

  7 วัน
Author
Garnlawyer
ID
316224
Card Set
ป.วิแพ่ง ภาค1 บททั่วไป
Description
ป.วิแพ่ง
Updated