JFBP CH5.txt

 1. Over there
  • Asoko
  • あそこ
 2. Convenience store
  Konbini
 3. Taxi stand
  • Takushī noriba
  • たくしう のりば
 4. Bus terminal
  Basu noriba
 5. Police box
  Kōban
 6. Hospital
  Byōin
 7. Bookstore
  Hon ya
 8. Bakery
  Pan ya
 9. Bread
  Pan
 10. Liquor store
  Saka ya
 11. Drugstore
  Kusuri ya
 12. Medicine
  Kusuri
 13. Eraser
  Keshigomu
 14. Pencil
  Empitsu
 15. Stapler
  Hotchikisu
 16. Scissors
  Hasami
 17. Scotch tape
  Sero tēpu
 18. File
  Fairu
 19. One person
  Hitori
 20. Two people
  Futari
 21. Three people
  San nin
 22. Four people
  Yo nin
 23. Class
  Kurasu
 24. Five people
  Go nin
 25. Person counter
  Nin
 26. How many people
  Nan nin
 27. A lot
  Takusan
 28. Boy
  Otoko no ko
 29. Child-suffix
  Ko
 30. Girl
  Onna no ko
 31. How many small obj
  Ikutsu
 32. How many flat obj
  Nan mai
 33. How many long thin obj
  Nan bon
 34. Here
  Koko
 35. Garden
  Niwa
 36. Conference room
  Kaigishitsu
 37. Cart (luggage)
  Kāto
 38. Check in counter
  Chekkuin kauntā
 39. Bus stop
  Basutei
 40. Entrance
  Iriguchi
 41. Abt what time
  Nan ji goro
 42. Abt
  Goro
 43. Weekend
  Shūmatsu
 44. Do
  Shimasu
 45. Kabuki theatre
  Kabuki
 46. See
  Mimasu
 47. Coffee
  Kōhī
 48. Tea
  Kōcha
 49. Green tea
  Ocha
 50. Soup
  Sūpu
 51. Milk
  Miruku
 52. Juice
  Jūsu
 53. Sandwich
  • Sandoitchi
  • サンドイッチ
 54. Salad
  • Sarada
  • サラダ
 55. Eat
  • Tabemasu
  • たべます
 56. Drink (v)
  • Nomimasu
  • のみます
 57. Buy
  • Kaimasu
  • かいます
 58. Read
  • Yomimasu
  • よみます
 59. Listen to
  • Kikimasu
  • ききます
 60. See (v)
  • Mimasu
  • みます
 61. Play tennis
  • Tenisu o shimasu
  • テニスを します
 62. Study (v)
  • Benkyō o shimasu
  • べんきょうを します
 63. Shop (v)
  • Kaimono o shimasu
  • かいもの を しょます
 64. Work (v)
  • Shigoto o shimasu
  • しごと を します
 65. Every day
  • Mainichi
  • まいにち
 66. Every morning
  • Maiasa
  • まいあさ
 67. Every evening
  • Maiban
  • まいばん
 68. Every week
  • Maishū
  • まいしゅう
 69. Jog
  • Jogingu o shimasu
  • ジョギング を します
 70. Music
  • Ongaku
  • おんがく
 71. Steak
  • Sutēki
  • ステーキ
 72. Bar
  • バー
 73. Library
  • Toshokan
  • としょかん
 74. Gym, sports club
  • Supōtsu-kurabu
  • スポーツ クラブ
 75. Sports
  • Supōtsu
  • スポーツ
 76. Club
  • Kurabu
  • クラブ
 77. Dog
  • Inu
  • いぬ
 78. Vegetable juice
  • Yasai-jūsu
  • やさい じゅうす
 79. Vegetable
  • Yasai
  • やさい
 80. Wife (someone else's)
  • Okusan
  • おくさん
 81. Go for a walk
  • Sampo o shimasu
  • さんぴ を します
 82. Play golf
  • Gorufu o shimasu
  • ゴルフ を します
 83. Tennis court
  • Tenisu kōto
  • テニス こうと
 84. Reservation
  • Yoyaku
  • よやく
 85. I understood
  • Wakarimashita
  • わかりました
 86. I understand
  • Wakarimasu
  • わかります
 87. Person's name
  • O-namae
  • おなまえ
 88. Particle for where the action happens
  • De
 89. Tempura
  • Tempura
  • てんぷら
 90. Eat
  • Tabemasu
  • たべます
Author
lilonjapan
ID
31568
Card Set
JFBP CH5.txt
Description
JFBP TEST5 vocab
Updated