modulo 6 health sustantivos

 1. acupuntura
  acupuncture /ˈækjʊˌpʌŋktʃə(r)/
 2. acupunturista
  acupuncturist /ˈækjʊpʌŋktʃərɪst/
 3. consejo
  advice /ədˈvaɪs/
 4. terapia alternativa
  alternative therapy /ɔːlˈtɜː(r)nətɪv ˈθerəpi/
 5. ansiedad
  anxiety /æŋˈzaɪəti/
 6. aromaterapia
  aromatherapy /əˌrəʊməˈθerəpi/
 7. artritis
  arthritis /ɑː(r)ˈθraɪtɪs/
 8. dolor de espalda
  backache /ˈbækeɪk/
 9. vendaje
  bandage /ˈbændɪdʒ/
 10. moreton
  bruise /bruːz/
 11. bicho
  bug /bʌg/
 12. manzanilla
  chamomile /ˈkæməmaɪl/
 13. pecho
  chest /tʃest/
 14. estado condición
  condition /kənˈdɪʃ(ə)n/
 15. depresion
  depression /dɪˈpreʃ(ə)n/
 16. eczema
  eczema /ˈeksɪmə/
 17. fibre
  fever /ˈfiːvə(r)/
 18. gripe
  flu /fluː/
 19. dolor de cabeza
  headache /ˈhedeɪk/
 20. asistencia medica
  healthcare /ˈhelθˌkeə(r)/
 21. homeopatica
  homeopathy /ˌhəʊmɪˈɒpəθɪ/
 22. inyeccion
  injection /ɪnˈdʒekʃ(ə)n/
 23. herida
  injury /ˈɪndʒəri/
 24. masaje
  massage /ˈmæsɑːʒ/
 25. meditacion
  meditation /ˌmedɪˈteɪʃ(ə)n/
 26. migraña
  migraine /ˈmiːgrein/
 27. nausea
  nausea /ˌnɔːziə/
 28. aguja
  needle /ˌniːd(ə)l/
 29. dolor
  pain /peɪn/
 30. calmante
  painkiller /ˈpeɪnˌkɪlə(r)/
 31. fisioterapeuta
  physiotherapist /ˌfɪziɚʊˈθerəpɪst/
 32. placebo
  placebo /pləˈsiːbəʊ/
 33. medico medica profesional
  practitioner /prækˈtɪʃ(ə)nə(r)/
 34. erupcion sarpullido
  rash /ræʃ/
 35. investigacion estudio
  research /rɪˈsɜː(r)tʃ/
 36. desorden del sueño insomnio
  sleep disorder /sliːp dɪsˈɔ(r)də(r)/
 37. cirugia operacion
  surgery /ˈsɜː(r)dʒəri/
 38. sondeo encuesta
  survey /ˈsɜː(r)veɪ/
 39. temperatura
  temperature /ˈtemprɪtʃə(r)/
 40. garganta
  throat /θrəʊt/
 41. tratamiento
  treatment /ˈtriːtmənt/
 42. muñeca de la mano
  wrist /rɪst/
Author
mararia
ID
315483
Card Set
modulo 6 health sustantivos
Description
vocabulario
Updated