Byggteknik

 1. Hur snabbt brinner trä /h?
  35-50 mm/h.
 2. Antändning av trä beror av:
  • - tid 
  • - temperatur
  • - fukthalt
  • - ytstruktur (skrovlig tar eld fortare)
  • - finfördelning (spån vs tärning)
 3. Hur kan man skydda stål i konstruktioner?
  • - Betong runt eller i pelare.
  • - Gips
  • - Brandskyddsfärg
  • - Mineralull
 4. Vid vilken temperatur börjar det bli illa för stålbalkar med hållfastheten?
  600-800°C
 5. Hur är det med aluminium?
  Halva stålets smältpunkt. Lägre hållfasthet än stål. Tappar hållfastheten snabbare än stål. Inte bra.
 6. Hur är det med tegel?
  Toppen ur brandsynpunkt, har använts som brandväggar. Klarar ras.
 7. Vad händer vid 573°C för betong?
  Alfakvarts blir betakvarts, som har större volym. Täckskiktet kan sprängas bort och armering böjas ner.
 8. Vad är spjälkning?
  I väldigt tät betong (högvärdig) som värms upp fort kan byggfukten inte komma ut. Ångan spränger i stället loss bitar.
 9. Klarar vi 60-minuterskravet med betonggolv och betongväggar?
  Japp
 10. Vad ökar spjälkningsrisken?
  • - Tät betong
  • - Högt fuktinnehåll
  • - Höga spänningar
 11. Vad är lustigt med autoklaverad lättbetong vad gäller hållfasthet vid höga temperaturer?
  Den ökar upp till 700°C, sen börjar den minska. Riktig räv.
 12. Vad gör gips bra ur brandsynpunkt?
  Kristallvattnet som det går åt värme att koka bort.
 13. Hur länge står en gipsskiva emot brand?
  15 min.
 14. Säg två plaster.
  Polyeten och polyvinylklorid. (PVC)
 15. Vad är farligare med plastbrand än träbrand?
  De farliga gaserna utvecklas snabbare.
 16. Vad är infiltration?
  Vatten tar sig långsamt ner i marken. Slutar efter ett visst djup pga tyngdlagen.
 17. Vad är perkolation?
  Vatten under marken rör sig i sidled. Kan exempelvis vara en husgrund som värmt upp jorden, och så rör sig vatten därifrån, mot kallare trakter.
 18. När kan vi få tjälsättning?
  Om marken varit fryst en vecka eller mer. Det tar tid att tina upp då.
 19. Vad är maxdjup för tjäle i Sverige?
  1,6 meter.
 20. Varför är salt luft dåligt för byggnadsmaterial?
  Kan starta kemiska reaktioner, samt binder vatten.
 21. Vad kräver vi av ett klimatskal?
  • - Täthet
  • - Inte släppa igenom vind
  • - Stå emot vind
  • - Stå emot regn, snö, hagel
  • - Stoppa vattenånga
 22. Säg ett par standarder.
  CIS-standarder, EU-standard.
 23. Hur uppfattar hjärnan ljud?
  Håren i örat startar en jonvandring, som tolkas av hjärnan som ljud. Mekanisk energi blir kemisk energi som blir elektrisk energi.
 24. Vad är det svagaste ljudtryck vi kan uppfatta?
  2*10^-5 Pa
 25. Var slutar dB-skalan?
  194 dB.
 26. Ungefär vilka dB har våra vardagsljud?
  20-90 dB.
 27. Om 10 ljudkällor tillsammans avger 75 dB, vilken ljudtrycksnivå avger 20, 30 resp 40 ljudkällor med samma ljudeffektnivå?
  • 20: 78 dB. 
  • 30: 80 dB. 
  • 40: 81 dB.
 28. Komfort i ett rum bestäms av:
  • - Luftkvalitet
  • - Termisk kvalitet
  • - Visuella intryck
  • - Akustiskt klimat
 29. Akustikåtgärder ska utgå ifrån:
  • - Hälsa 
  • - Hygien
  • - Komfort
  • - Säkerhet
 30. Tre olika sorters ljudisolering kan komplettera varandra:
  • - Ljudisolation
  • - Ljudabsorption
  • - Vibrationsisolering
 31. Vad betyder t ex R' i ljudmätningssammanhang?
  Uppmätt i verkligheten, inte i labb.
 32. Hur mäter man efterklangstid?
  Man kollar hur snabbt ljudstyrkan minskar med 60 dB efter att ljudkällan tystnat.
 33. Vad är ett rätt stort problem?
  Pinkljud.
 34. Vilka krav kan påverka valet av bjälklagstjocklek?
  • - Brandkrav
  • - Ljudisoleringskrav
  • - Flexibilitet (lätt att bygga och demontera)
 35. Vad är radon?
  En radioaktiv ädelgas som bildas när Radium sönderfaller. Tyvärr.
 36. Hälsorisken är lungcancer.
  Jag vet.
 37. Radonkällor då?
  • - Marken under huset.
  • - Vattnet i egna brunnar. 
  • - Byggmaterial av sten.
 38. Hur mäter man radon?
  Spårfilmsdosor ger totalhalt. Kort- eller långtidsmätning. 

  Annars vattenprover eller mätning av gammastrålning. (Det sistnämnda för sten.)
 39. Vilka gränsvärden gäller för den dumma, dumma gasen Radon?
  Max 200 Bq/m³ luft.
 40. Nationellt mål för Radonhalt?
  2010 ska alla förskolor och skolor vara under gränsvärdet 200 Bq/m³ luft. 2020 ska alla bostäder vara det.
 41. Vilka myndigheter ansvarar?
  • - Strålskyddsmyndigheten
  • - Socialstyrelsen
  • - Boverket
  • - Arbetsmiljöverket
  • - Länsstyrelsen
 42. Sanering vid radon i vatten?
  Radonavskiljare installeras.
 43. Sanering vid radon i stenmaterial?
  Ökad luftväxling.
 44. Sanering vid radon från marken?
  Skapa ett undertryck under bottenplattan, hindrar termiska stigkrafter.
 45. Hur bygger jag radonsäkert då?
  • - Ta reda på radonklassningen av marken. 
  • - Radonstoppande tätskikt, t ex asfalt
  • - Dräneringsslang slingas ut i dränerande skikt
  • - Betongplatta - borra ner till kapillärbrytande material
 46. Hur många radonhus finns?
  • 400 000 enfamiljshus 
  • 100 000 flerbostadshus
 47. Vilken fukthalt har betong normalt ute?
  60-80 kg/m³
 48. Vilken fuktkvot har betong normalt ute?
  3-4%.
 49. Verksamhetsklasser byggnader?
  • 1. Kontor och industri. 
  • 2ABC. Samlingslokaler. 2C för fyllon.
  • 3. Bostäder. 
  • 4. Hotell
  • 5ABCD. För sjuklingar och fångar. 
  • 6. Särskilt eldiga industrilokaler.
 50. Vad är öppningsfaktor?
  Hur mycket fönster det är i en lokal, alltså hur mycket branden kan ventileras.
 51. Hur påverkar mycket fönster temperaturkurvan?
  Intensivare brand, snabb topp, svalnar av rätt fort. Med lite fönster blir det lägre maxtemp, men avsvalning går också långsammare.
 52. Vad är byggnadsklass Br0?
  • En byggnadsklass för högriskbyggnader.
  • - >16 våningar
  • - 5C och 5D
  • - Byggnader med stora samlingslokaler
 53. REI står för?
  • R- Bärförmåga
  • E - Täthet mot t ex giftig gas
  • I - Värmeisolering så inte material på andra sidan antänds
 54. Vad är brandbelastning?
  "Hur mycket brännbart finns i rummet?"(MJ/m³)
 55. Materialklasser A1-E finns. Vilken är bäst?
  A1, obrännbar.
 56. Vad behandlar tilläggsklasserna s och d? (s1, s2, s3, d0, d1, d2)
  • s rör hur mycket brandgaser materialet avger. 
  • d rör brinnande droppar.
 57. Vad är en avskiljande konstruktion?
  Vägg/bjälklag som motstår hela eller en del av brandförlopp (ex REI60).
 58. Vad är skenbar porositet?
  När man bara räknar med de öppna porerna.
 59. Varför är betong hygroskopiskt?
  För att den har många fina porer som suger vatten från luften.
 60. Varför kan skillnaden bli stor mellan skenbar och absolut porositet när man pratar om tegel?
  Sintringsprocessen skapar många slutna porer.
 61. Vad är den specifika ytan?
  Omslutningsarean av alla porer i ett kg material.
 62. Kryptal trä?
  // fibrerna 1 - 1,5
 63. Kryptal betong?
  0,5 - 2,5
 64. Kryptal lättbetong?
  0,2 - 1,2
 65. Kryptal stål?
  0
 66. Kryptal tegel?
  0
 67. λ-värde betong?
  1,7 W/m*°C
 68. λ-värde lättbetong?
  0,15 W/m*°C
 69. λ-värde stål?
  60 W/m*°C
 70. λ-värden trä?
  • T fibrerna 0,15 W/m*°C
  • // fibrerna 0,4 W/m*°C
 71. λ-värde tegel?
  0,7 W/m*°C
 72. Vad händer med λ-värdet när fukten i materialet ökar?
  Det ökar. Vatten leder värme klart bättre än luft.
 73. Vilka fyra sätt kan material innehålla vatten på?
  • - Kemiskt bundet - kristallvatten
  • - Adsorberat - molekyltunn hinna på ytan
  • - Kapillärt bundet - i porerna
  • - Fritt vatten - i riktigt grova porer eller på ytan
 74. Nämn en avgörande skillnad på hygroskopin hos betong och trä.
  Betong får vatten i porerna - ändrar inte volym. Trä får vatten i molekylstrukturen - materialet sväller! (Upp till fibermättnadspunkten)
 75. Vilka olika angreppstyper hotar ett materials beständighet?
  • - Kemiska angrepp
  • - Fysikaliska angrepp
  • - Biologiska angrepp
  • - Elektrokemiska angrepp
  • - Strålning
 76. Sätt att förebygga korrosion?
  • - Lägga på en elektrisk spänning och ha en annan metall som offeranod
  • - Sätta stålet i förbindelse med oädlare metall, zink 
  • - Förzinka spik
 77. Vad definierar amorfa material?
  De har ingen definierad smältpunkt.
 78. Vad måste man tänka på när man räknar på värmekapacitet?
  Räkna på det torra materialet för sig och dess fuktinnehåll för sig!
 79. Vad är karbonatisering?
  Koldioxid från luften reagerar med cementen i betongen, pH sjunker, armeringen kan rosta.
 80. Vad är urlakning?
  Orsakas av fritt vatten på okarbonatiserad betong. Kalk utfälls.
 81. Vad är brutto- och nettodensitet?
  T ex håltegel: Räkna bara stenmassan: Netto, räkna stenen plus hålen så får du Brutto.
 82. Maximal krympning trä?
  • - 0,5% i fiberriktningen
  • - 5% radiell riktning
  • - 10% tangentiell riktning
 83. Formel för att räkna ut krympning?
  ((u2-u1)/u)*αf
 84. Vad tillsätter man för att få "rostfritt" stål?
  Krom och nickel.
 85. Vad är smärtgränsen för ljud?
  120dB.
 86. Vad är ljudintensitetsnivå?
  Den ljudeffekt som strömmar genom en kvadratmeter area.
 87. Vad är ljudeffektnivå?
  Ett mått på vilken ljudeffekt källan avger, oberoende av placering, efterklang etc.
 88. Hur många ska ljudet ändras för att det kännas som en dubbling/minskning?
  +-8-10dB.
 89. Vad är ekvivalent ljudtrycksnivå?
  Ett medelvärde, används om man utsätts för varierande buller under en bestämd tidsperiod (t ex en arbetsdag).
 90. Hur stor är betongens fuktberoende krympning?
  0,5 %.
 91. Hur stor är lättbetongens fuktberoende krympning?
  0,5 %.
 92. Vad ska man tänka på kring lättbetongs beständighet?
  Rostskydda armeringen. Hög porositet ökar risk att få in smuts.
 93. Hållfasthet för lättbetong?
  2-5 MPa. (En tiondel av betong.)
 94. Hur beter sig lättbetong vid upphettning?
  Ökar hållfastheten t.o.m. 700C. Sen sjunker den. Kan spricka pga krympning när vattnet avgår.
 95. Porositet för tegel?
  Ca 35 %.
 96. Över vilken RF får vi mögel i trä?
  70 %.
 97. Fuktkvot och fukthalt för trä ute?
  10-30 %, 50-150 kg/m3.
 98. Hållfasthet för trä?
  I fiberriktningen: Drag 80 MPa, tryck 40 MPa. Men vid 30 % fuktkvot halveras hållfastheten.
 99. Antändningstemperatur för trä?
  300 C.
 100. Vid vilken temperatur kan kvarstående deformationer uppkomma för stål?
  Redan vid 100 C.
 101. Vid vilket gradtal har stålets hållfasthet halverats?
  300-400 C.
Author
trummistobbe
ID
315296
Card Set
Byggteknik
Description
byggteknik
Updated