Japanese 1000 - Hobbies

 1. (Watching) anime
  anime (o miru)
 2. Tennis
  tenisu
 3. (playing) Soccer
  sakaa (o suru)
 4. Reading
  dokusho o suru
 5. Hiking
  haikingu o suru
 6. Sports
  supootsu
 7. Dancing
  dansu o suru
 8. (playing) Music
  ongaku o kiku
 9. Movies
  eiga
 10. Drawing
  kaiga o suru
 11. Video/TV Games
  terebi geemu
 12. (doing) Martial arts
  budou (o suru)
 13. Travel
  ryoko
 14. Volleyball
  baree booru
 15. Internet games
  netto geemu
 16. Running/Jogging
  jyohingu o suru
 17. Horseback riding
  jyouba o suru
 18. Swimming
  suiei o suru
 19. Manga
  manga (o yomu/kaku
 20. Verb: miru
  to see
 21. Verb: suru
  to do
 22. Verb: kiku
  to listen/hear/ask
 23. Verb: kogu
  to pedal or row
 24. Verb: kaku
  to draw/write
 25. Verb: yomu
  to read
 26. Verb: tsukuru
  to make
Author
Ant
ID
314987
Card Set
Japanese 1000 - Hobbies
Description
Japanese 1000
Updated