Konsta - Skrpyt G - Wolności

 1. 1. Wolność sumienia i religii
  • Nazwa używana zamiennie z "Wolność sumienia i wyznana" (to z konst. z 1952 r.)
  • Normatywna treść wyraża się w nakazie:
  • 1. Zachowania neutralnośći światopoglądu
  • a) Nie oznacza obojętności aksjologicznej
  • b) Wyrażanie wartości w obowiązującym prawie nie powinno być uzasadnione względami religijnymi
  • c) Przejawia się w zas. rozdziału Kościoła i państwa
  • c1) Pierwotnie oznaczało to zakaz utworzenia Kościoła państwowego
  • c2) Aktualnie zakaz ingerencji zw. wyznaniowych w działalność państwa i na odwrót
  • c3) Nakaz zagwarantowania prawnej pozycji zw. wyznaniowych i zapewnienia im określonego stopnia niezależności
  • 2. Zachowania tolerancji wobec prezentowanych przekonań
  • a) Aspekt indywidualny - Nie ocenianie przez państwo poglądów głoszonych przez obywateli (łączy się z wolnością wypowiedzi)
  • b) Aspekt zbiorowy - Zagwarantowanie zw. wyznaniowym samostanowienia ws. religii; np. zezwolenie na aktywnośc na forum publicznym i nieingerowanie w ich sprawy wewn. przez państwo
  • 3. Równo traktować grupy i zw. wyznaniowe
  • a) Państwo nie powinno uprzywilejowywać żadnego światopoglądu ani zw. wyznaniowego
 2. 1.1 Źródła wolności sumienia i religii w obowiązującym prawie
  art. 53 + gwarancje w umowach m-nar.
 3. 1.2 Zakres wolności sumienia i religii w obowiązującym prawie
  • Zakres podmiotowy - równość obywateli, cudzoziemców, bezpaństwowóc
  • Zakres przedmiotowy - swoboda wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie lub zbiorowo, prywatnie i publicznie
 4. 1.3 Wskazany w konstytucji przykładowy katalog dot. wolności religii
  • 1. Prawo do tworzenia zw. wyznaniowych
  • 2. Głoszenie swojej religii, zrzeszanie się w organizacje realizujące cele religijne
  • 3. Prawo rodziców to religijnego wychowania dzieci
  • Dodatkowo to oznacza:
  • 1. Wolność religii - swoboda wyboru religii
  • 2. Wolność sumienia - swoboda wyboru światopoglądu i prezentowania go prywatnie i publicznie
  • 3. Wg. TK - wolność postępowania zgodnie ze swoim sumieniem
  • 4. Swoboda wyboru przekonań i zachowań w tym zakresie
  • a) Wolnośc praktyk religijnych i tworzenia zrzeszeń religijnych
  • b) Prawo rodziców do wychowania dzieci  w zgodzie z prezentowanym światopoglądem
  • c) prawo do milczenia ws. religii
 5. 1.4 Ograniczenia wolności sumienia i religii
  • Ze względu na koniecnzość ochrony:
  • 1. Bezp. publicznego i porządku
  • 2. Zdrowia
  • 3. Moralności publicznej
  • 4. Podst. praw i wolności innych jednostek
  • Korzystanie z tych wolności nie może polegać na uchylaniu się od obowiązków publicznych nałożonych przez prawo
 6. 1.5 Możliwe relacje państwo <> Kościół
  • 1. Ścisły rozdział (Francja, USA0
  • a) Związek nie może działać w sferze publ. + państwo nie musi wypowiadać się w kwestiach wyznaniowych
  • 2. Miękki rozdziął - dopuszcza kooperację (Austria, Niemcy)
  • a) Koniezność określenia czym jest zw. wyznaniowe i w jakim stopniu może działać w sferze publicznej
  • b) zw. mogą działać w pewnych sferach obarczając państwo
  • c) lepsza ochrona wolności religii
  • 3. Kościół państwowy (Anglia)
  • 4. Uprzywilejowana 1 religia (Grecja)
 7. 1.6 Państwo a Kościół w RP
  • Art. 25 - rozdział i współdziałanie; zasady:
  • 1. Równouprawnienie związków
  • 2. Bezstronność - neutralność światopoglądowa państwa i poszanowanie autonomii związków
  • 3. Współdziałanie dla dobra człowieka i dobra wspólnego
  • 4. Wspólne określanie statusu zw. wyznaniowego
  • - art. 10 RP jest państwem świeckim i neutralnym ws. religii i przekonań
  • - Kościoły i zw. są niezależne od państwa w wykonywaniu swoich funkcji
 8. 1.7 Przykładowy katalog uprawnień w ustawie o Gwarancji wolności sumienia i wyznania
  • art.19
  • 1. Prawo do określania doktryny religijnej, dogmatów i zasad wiary oraz liturgii
  • 2. Publiczne sprawowanie kultu, nauczanie religii w szkołach
  • 3. Udzielanie posługi religijnej, w tym osobom w więzieniach i szpitalach
  • 4. Do korzystania ze śr. masowego przekazu
  • 5. Do prowadzenia działalności charytatywnej
 9. 1.8 Tryb zakłądania Kościołów i zw. wyznaniowych
  • Stosunkowo prosty; zawarty w ustawie
  • 1. min. 100 obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych
  • 2. Złożenie deklaracji i wniosku o wpis do ministra SWiA
  • 3. We wniosku m.in. - nazwa, cele, organy i kompetencje, źr. finansowania
  • 4. Jeśli wniosek zawiera postanowienia niezgodne z ustawami - zostaje wydana decyzja o odmowie wpisu do rejestru
  • 5. Skarga do sądu administracyjnego
  • 6. All ok > MSWIA wpisuje do rejestru > nabywa osobowość prawną i korzysta z ustawowych praw
 10. 1.9 Wykreślenie z rejestru
  • 1. Sytuacja Kościoła lub zw. wyznaniowego została uregulowana w odrębnej ustawie
  • 2. Zaprzestał on działalności
  • 3. Utracił cechy warunkujące wpis do rejestru
  • 4. Sąd okręgowy w wyroku stwierdził, że zw. wyznaniowy działa niezgodnie z prawem lub statutem
  • a) Organ rejestrowy lub prokurator może wystąpić do sądu okręgowego o stwierdzenie niezgodności działań z prawem i statutem
 11. 1.10 Zasady stosowane wobec K/zw, których statut nie został określony odrębną ustawą, ale zasadniczo powstają odrębne regulacje ustawowe
  • 1.Według konstytucji - stosunki między państwem  a Kościołem regulują ustawy oparte na umowach zawartych między ich przedstawicielami a RM (jego wyłączna inicjatywa ustawodawcza)
  • 2.Gwarantuje to wpływ związku na treść ustawy
 12. 1.11 Odrębna regulacja pozycji KK
  • Ze względu na podmiotowość prawnomiędzynarodową Stolicy Apostolskiej
  • Ustawa o stosunku państwa do KK w RP 
  • 93 r. - Umowa międzynarodowa; 98 r. - ratyfikacja konkordatu
  • Znaczenie dla wierzących:
  • 1) Wyznacza dni wolne od pracy
  • 2) Wywieranie skutków prawnych przez małżeństwo kanoniczne
  • 3) gwarancje nauczania religii w szkołach
  • art. 1 - Państwo i Kościół są autonomiczne i niezależne
  • Zrównanie KK z wszystkimi adresatami norm prawnych - np. budowa obiektów sakralnych itp.
 13. 1.12 Gwarancje zawarte w konkordacie
  • 1. Swoboda utrzymywania kontaktu ze Stolicą Apostolską
  • 2. Swoboda tworzenia struktur kościelnych 
  • 3. Prawo zakładania szkół, w tym wyższych
  • 4. Prawo tworzenia zrzeszeń
  • 5. Prawo do wolności słowa
 14. 2. Wolność zgromadzeń
  • 1. Zakres podmiotowy
  • a) osoby fizyczne (w tym cudzoziemcy i bezpaństwowcy; niepełnoletni i ubezwlasnowolnieni tylko bierny udział)
  • b) osoby prawne, ale bez osób prawnych p. publicznego
  • c) kościelne osoby prawne (szczególny rodzaj, np. pielgrzymki/procesje)
  • 2. Cel
  • a) Możliwość swobodnego gromadzenia się
  • b) W celu pokojowego zamanifestowania
  • c) określonego stanowiska lub wspólnych poglądów
  • 3. Zakr. przedmiotowy
  • a) spotkania, które mają za swój przedmiot zagad. polityczne; spotkania o charakterze prywatnym chronione są prawem do prywatności
  • b) 2 aspekty
  • -czynny - organizowanie zgromadzeń i kierowanie nimi
  • -bierny - uczestniczenie w nich i brak przymusu do tego
  • Ochronie konstytucyjnej podlegają tlyko zgr. o charakterze pokojowym, ale rozumiec to należy w charakterz ozszerzającym na korzyść wolności zgromadzeń
 15. 2.1 Regulacja ustawowa kwestii wolności zgromadzeń
  Prawo o zgromadzeniach + Prawo o ruchu drogowym + Ochrona miejsc pamięci męczeńśtwa (zasadniczo zabrania organizcji w takich miejscach)
 16. 2.1 Definicja
  • Zgromadzeniem jest zebranie w celu wyrażenia wspólnego stanowiska lub obrad
  • Kryterium obiektywne - zw. z liczbą uczestników
  • Kryterium subiektywne - wskazujące cel ich zebrania 
  • Konieczny jest okazjonalny, intencjonalny, charakter i konkretny cel - wyłączenie imprez masowych
  • Anonimowy charakter - dot. uczestników, a nie organizatorów
  • Wyłączone spod regulacji ustawy zgromadzenia:
  • a) organizowane przez organy państwa lub samorządu terytorialnego
  • b) w ramach działalności Kościołów itp. - np. procesja 
  • 2 Kategorie:
  • a) publiczne - zorganizowane na otwartej przestrzeni dla nieokreślonych imiennie osób
  • b) niepubliczne
 17. 2.2 . Ograniczenie wolności zgromadzeń ze względu na problemy z organizowaniem
  • 1. Nie ma obowiązku uzyskania zgody, ale należy zawiadomić organ gminy właściwy ze względu na miejsce - nie wcześniej niż 30 dni przed planowaną datą i nie później niż 3 dni
  • a) Dane organizatora
  • b) Cel i program
  • c) miejsce i datę
  • d) przewidywaną l. uczestników
  • e) określenie śr. bezp. i takich, o jakich dostarczenie się zwracamy do org. gminy
  • 2. Organy gminy mogą wyznaczyć miejsca, w których org. zgr. publicznych nie wymaga nawet zawiadomienia
  • 3. Ustawa kształtuje ramy organizacyjne zgr. publicznych - nakaz posiadania przewodniczącego 
  • a) Może zażądać opuszczenia zgr. przez osoby naruszające przepisy
  • b) może zwrócić się o pomoc do policji lub straży miejskiej
  • c) organizator/osoba której powierzył obowiązki/ ktoś wybrany za jego zgodą z uczest. zgr.
 18. 2.2.1 Organ gminy ma obowiązek zakazać zgromadzenia, gdy:
  • a) Cel lub odbycie sprzeciwiają się ust. o zgromadzeniach 
  • b) naruszają przepisy ustaw karnych
  • c) Może zagrażać życiu/zdrowiu/mieniu w znacznych rozmiarach
  • - Decyzja o zakazie - max 3 dni od wniosku, ale nie później niż 24h przed odbyciem
  • Odwołanie (w ciągu 3 dni) do wojewody, skarga do sądu administracyjnego
 19. 2.3 Ograniczenia wolności zgromadzeń związane z przebiegiem zgromadzenia
  • Dot. all - publicznych i niepublicznych
  • Jako konsekwencja pokojowego charakteru 
  • a) zakaz uczestnictwa osób posiadających broń, materiały wybuchowe i inne nebezpieczne narzędzia
  • b) Dopusczalne jest delgowanie przez organ gminy swoich przedstawicieli
 20. 2.4 Prawo do rozwiązywania zgromadzeń
  • Takie same przesłanki jak w razie zakazu zgromadzenia, ale tym razem bez obowiązku, bo rozw. ma być ostatecznym śr
  • POWINNO BYĆ POPRZEDZONE 3x OSTRZEŻENIEM
  • Organizator i uczestnicy mają prawo odwołania się do wojewody i skargi do Sądu Administracyjnego
 21. 2.5 Gwarancje pozytywne zw. z korzystaniem z tej wolności
  • Organ gminy na wniosek organizatora zapewnia w miarę możliwości i potrzeb ochronę policji
  • Za utrudnianie odbycia niezakazanego zgromadzenia grozi kara aresztu do 14 dni, ogr. wolności lub grzywny
 22. 2.6 Legalność a nielegalność zgromadzeń
  • LEGALNE:
  • Pokojwe
  • Nie zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
  • NIELEGALNE:
  • Zwołane niezgodnie z ustawą
  • Rozw. z powodu naruszenia prawa
  • Nie mogło być zwołane z mocy prawa
 23. 2.7 Zgr. spontaniczne
  • Dawniej nielegalne, ale zmiana od OTK
  • Legalne jeśli nie było możliwe wcześniejsze zgłoszenie
 24. 3. Wolność zrzeszania
  • 1. Swoboda tworzenia przez obywateli organizacji funkcjonujących dla realizacji wytyczonego przez nich celu
  • 2. Trudno rozgraniczyć czy to prawo, czy wolność
  • a) Ustawodawca nie wyznacza tylko granic zrzeszania się, ale ustala pewne formy, w jakich z tej wolności można korzystać , by zapewnić obywatelom sformalizowane podst. instytucjonalne
  • 3. Zrzeszena wszelkiego rodzaju są dopuszczalne, ale państwo proponuje określone ich typy adekwatne do celów 
  • 4. Aspekt wolnościowy polega gł. na tym, że obywatele mają pełną swobodę wyboru formy zrzeszenia w ramach poszczególnych form, a w ich ramach ustawodawca pozostawia dosyć dużą swobodę
 25. 3.1 Regulacja prawna wolności zrzeszania
  • art. 58 zwłaszcza
  • 1. Zakres podmiotowy - przysługuje każdemu
  • a) dot. osób fizycznych
  • b) częściowo samych zrzeszeń
  • c) osób prawnych, ale nie wszystkich (bez samorządów zawodowych i terytorialnych)
  • d) problem dot. fundacji
  • e) zw. wyznaniowe to szczególne formy zrzeszeń
  • Zakres przedmiotowy - swoboda tworzenia zrzeszeń + swobodne funkcjonowanie
  • Zakaz tworzenia i funkcjonowania zrzeszeń, których cel lub działania są sprzeczne z konstytucją lub ustawą 
  • Ogr. w stosunku do szczególncyh form
  • a) np. zakaz tworzenia partii odwołujących się do totalitaryzmu, dyskryminacji itp
  • b) zakładających przemoc w drodze do władzy
  • c) przewidujących utajnienie struktur lub członkostwa
 26. 3.2 Niektóre formy zrzeszeń uznane zostały za godne odrębnej regulacji konstytucyjnej
  • 1. Partie polityczne
  • 2. Zw. zawodowe i org. społ-zawodowe rolników
  • 3. Org. pracodawców
  • 4. Stowarzyszenia
 27. 4. Partie polityczne
  • Podstawowa forma zrzeszeń pozwalająca na wyrażanie woli polit. społeczeństwa
  • 2. Wzmożona regulacja po II WŚ - gwarantuje Konstytucja i ustawa o partiach politycznych z 1997 r.
 28. 4.1 Cechy partii politycznej
  • Jest organizacją:
  • 1. społeczną, opartą na zas. członkostwa indywidualnego (os. fizycznych)
  • 2. obywateli polskcih
  • 3. występującą pod nazwą odróżniającą się od nazw innych partii politycznych
  • 4. Opierającą działanie na dobrowolnej przynależności i równości członków
  • 5. Stawiająca sobie za cel udział w życiu politycznym, wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy polit. 
 29. 4.2 Tryb rejestracyjny partii politycznej
  • - Min. 3 osoby - dorośli i o pełnej zdolności do czynności prawnych
  • - Przedłożenie  w organie rejestracyjnym (Sąd Okręgowy w Wa-wie) zgłoszenia powstania partii ze statutem i wykazem osób popierających
 30. 4.3 Co zawiera zgłoszenie partii politycznej
  • Jako element wszczynający procedurę zawiera:
  • 1. NAzwę partii i jej skrót
  • 2. Adres siedziby
  • 3. dane osób uprawnionych do reprezentowania
 31. 4.4 Dokumenty potwierdzające
  • Poparcie społeczne
  • a) dane min. 1000 pełnoletnich obywateli polskich o pełnej zdolności do czynności prawnych; potw. podpisem
  • - nie muszą być członkami partii, a poparcia mogą udzielać wielokrotnie
  • Demokratyczność jej celów, struktur i zas. działania
  • a) statut
 32. 4.5 Prewencyjna kontrola
  • Zezwala na nią procedura rejestracyjna
  • 1. Sąd okręgowy w Wa-wie bada zgodność zgłoszenai z konstytucją
  • 2. Gdy stwierdza naruszenie - wzywa do usunięcia wad 
  • a) w wypadku niewypełnienia w okr. terminie wydaje decyzję o niewpisaniu do ewidencji partii politycznych 
  • 3. Kontroli sądowej podlega też statut i program partii
  • a) w razie wątpliwości może skierować do TK wniosek w celu zbadania zgodności celów partii z konstytucją
  • b) Gdy TK wyda orzeczenie o niezgodności, Sąd Okręgowy obligatoryjnie wydaje postanowienie o niewpisaniu do ewidencji
  • c) przy ocenie wykorzystują statut i program (nie ma obowiązku złożenia programu)
  • - Formalnie dokonanie wpisu partii nie jest koniecznym warunkiem jej istnienia
 33. 4.6 Dokonanie rejestracji
  • Wpis nie ma charakteru konstytutywnego, ale jego uzyskanie jest wymagane dla korzystania z ustawowych korzyści przysługujących partii
  • a) dotacje z budżetu państwa
  • b) prawna ochrona nazwy
  • c) możliwość zgłaszania kandydatów w wyborach parlamentarnych itp.
 34. 4.7 Wymogi wewn. demokratyzmu
  • Wymaga go konstytucja, pomimo zagwarantowania partiom wewn. autonomii
  • 1) Jawność struktur
  • 2) Powoływanie organów w drodze wyborów
  • 3) Podejmowanie uchwał większością glosów
  • 4) statut uchwalany przez zgr. członków lub delegatów i powinien zawierać:
  • a) sposób nabywania i utraty członkostwa
  • b) określenie praw i obowiązków członków
  • c) tryb wyborów organów partii
  • Zakaz posiadania struktur organizacyjnych w jakichkolwiek zw. zawodowych (w tym SZ, policji i innych formacjach zmilitaryzowanych)
 35. 4.8 Finansowanie partii
  • 1. Wewnątrzorganizacyjne - składki członkowskie i dochody z majątku partii
  • a) limitowane - np. wymóg umiarkowanej wysokości składek
  • b) Nie mogą prowadzić działalności gospodarczej
  • 2. Zewnętrzne - pochodzące od os. fizycznych darowizny, spadki, zapisy
  • a) Wykluczenie os. fizycznych niemających msc zamieszkania na ter. RP i cudzoziemców zamieszkujących na terenie RP
  • b) Znaczące ograniczonego górnego pułapu wpłat
  • 3. Zewnętrzne z budżetu państwa w formie subwencji na działalność statutową
  • a) Przeciwnicy - jest to pośrednio finansowane przez ogół obywateli,mimo że z większośćią partii się nie utożsamiamy
  • b) W interesie demokratycznego państwa jest wspieranie org. przyczyniających sie do polit. aktywności obywateli, a zewn. finansowanie korupcjogenne
 36. 4.9 Subwencje z budżetu państwa
  • Warunkiem ubiegania się - uczestnictwo partii w wyborach do Sejmu
  • a) w skali kraju uzyskała 3% ważnie oddanych głosów lub w koalicji 6%
  • b) Wielkość uzależniona od ilości uzyskanych głosów w wyborach
  • 2. Przysługuje na działalność statutową - wypłacane od 1 stycznia (po roku wyborów) do końca roku (po kolejnych wyborach)
  • 3. Warunkiem - złożenia wniosku do 31 marca roku, za który subwencja ma przysługiwać
 37. 4.10 Dotacje
  • - Regulacja w ordynacji wyborczej
  • - Przysługują jednorazowo za mandat
 38. 4.11 Obowiązek jawności finansowania
  • Zaznaczone na poz. konstytucyjnym i ustawowym
  • 2. Do 31 marca każda partia jest zobowiązana przedstawić PKW:
  • a) info o wydatkowaniu konwencji - jeśli nie wniesie albo nieuznana = utrata subwencji
  • b) Sprawozdanie finansowe (sprawozdanie o źródłach pozyskiwania śr. finansowych)
  • -Odrzucenie = utrata subwencji przez kolejne 3 lata
  • -Nie złożenie = PKW występuje do Sądu Okręgowego w Wa-wie o wykreślenie z partii z ewidencji
 39. 4.12 Nadzór - Organy i kompetencje nadzorcze
  • A. Prewencyjne
  • 1. Sąd Okręgowy w Wa-wie
  • a) w razie wątpliwości wnioskuje do TK
  • b) Odmawia wpisu do ewidencji
  • 2. TK 
  • a) orzeka o sprzeczności celów partii z konstytucją
  • B. Represyjne
  • 1. Sąd Okręgowy w Wa-wie
  • a) zw. zw obowiązkiem aktualizacji danych (statutu, adresu siedziby, osoby uprawnionej do reprezentowania)
  • b) może wnioskować do TK
  • c) Odmawia zaktualizowania
  • 2. PKW
  • a) Bada informacje o wydatkowaniu konwencji i sprawozdanie finansowe
  • b) Może wystąpić do Sądu Okr. w Wa-wie o wykreślenie z ewidencji
  • 3. Podmioty mogące wyst. z wnioskiem do TK
  • a) gdy zauważą nieprawidłowości - niezależnie czy partia jest zarejestrowana, czy nie
Author
riatoz966
ID
313167
Card Set
Konsta - Skrpyt G - Wolności
Description
das
Updated