SO 1

The flashcards below were created by user Ulle on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad betyder ordet demokrati? I vilket land föddes demokratin? Hur skiljer sig dagens demokrati från dåtidens? Vad är motsatsen till demokrati?
  • "Folkstyre"
  • Grekland
  • Numera får även kvinnor rösta, det är lättare att bli medborgare och åldersgränsen är bara 18.
 2. Skillnaden mellan direkt demokrati och representativ demokrati är:
  • I direkt demokrati deltar alla i alla omröstningar.
  • I representativ demokrati(indirekt demokrati) första folket fram representanter som deltar i omröstningar.
 3. Vilka är den västerländska demokratins fem punkter?
  • *Tros-, Åsikts-, Yttrande-, Mötes- och Pressfrihet.
  • *Allmän och lika rösträtt i fria, hemliga och regelbundna val till en folkrepresentation(riksdag).
  • *Frihetspartisystem med frihet att bilda nya partier.
  • *Majoritetsprincip i någon form, vid val och riksdagsomröstningar.
  • *Rättssäkerhet
 4. Vad är skillnaden mellan proportionella val och majoritetsval?
  • I proportionella val fördelas mandat mellan partierna i förhållande till antal röstprocenter.
  • I majoritetsval behöver man bara få flest röster för att vinna allt.
 5. Hur fungerar majoritetsval i enmansvalkretsar?
  En parlamentsledamot per valkrets.
 6. Vilka fördelar har proportionella val respektive majoritetsval?
  • Proportionella val har fördelen att fler av folkets röster blir hörda, och med småpartigränsen är det enklare att bilda regering.
  • Majoritetsval har fördelen att man vet vad man får när valet är avgjort.
 7. Vilka nackdelar har proportionella val respektive majoritetsval?
  • Nackdelen med proportionella val är att det lätt blir för många barn i sandlådan.
  • Med Majoritetsvalet är det svårare för små och nya partier att hävda sig / få in en fot.
 8. Vad är skillnaden mellan en republik och en monarki?
  • En republik har en folkvald president.
  • Monarkämbetet ärvs att prinsen/prinsessan.
 9. Vilken makt brukar en president respektive en monark ha?
  En president är både stats- och regeringschef. En monark har väldigt begränsad makt, i form av representation och goodwill.
 10. Vem är statschef i republiker?
  Presidenten
 11. Hur kan statschefen utses i republiker?
  Presidenten väljs genom antingen direkta eller indirekta val.
 12. Vem är statschef i monarkier?
  Monarken(kung, kejsare, emir etc.) är statschef i monarkier.
 13. Hur utses statschefen i monarkier?
  Det äldsta barnet till monarken ärver titeln.
 14. Vad innebär den parlamentariska principen och varifrån har den sitt ursprung?
  • Den parlamentariska principen innebär att folket väljer sin representation i t ex. riksdagen.
  • Principen har sitt urspring i 1700-talets Storbritannien.
 15. Vad krävs för att en av Sveriges fyra grundlagar ska ändras?
  Två majoritetsbeslut på vardera sida om ett riksdagsval.
 16. Vilka är Sveriges fyra grundlagar?
  • Regeringsformen - Hur Sverige ska styras och av vem.
  • Tryckfrihetsförordningen - Regler för yttrandesfrihet i tryckt skrift.
  • Yttrandesfrihetsgrundlagen - Som ovan, fast för radio, TV, film och video.
  • Successionsordningen - Hur tronen ska ärvas.
 17. Ge exempel på den svenska statschefens uppgifter.
  Statschefen har i huvudsak en representativ uppgift. Statsbesök i andra länder, aggera värd för utländska besök, öppna riksmötet efter nyval och sommaruppehåll.
 18. Till vilka tre församlingar röstar vi vart fjärde år?
  • Kommunal
  • Landsting
  • Riksdag
 19. Vem har rösträtt i Sverige?
  Medborgare som fyllt 18 och finns med i en röstlängd. Utlänningar har rätt att rösta till kommunal- och landstingsfullmäktige om de varit folkbokförda i Sverige i minst tre år.
 20. Hur många platser/mandat finns i den svenska riksdagen?
  349
 21. Vad innebär proportionellt valsystem?
  • Vad är skillnaden mellan fasta mandat och utjämningsmandat?
  • Proportionellt val innebär att partiet får samma antal procent platser i riksdagen som det fått röster.
  • Fast mandat: 310 mandat som fördelas med jämkade uddetalsmetoden, valkretsmässigt.
  • Utjämningsmandat: 39 mandat som delas ut med samma metod, fast med hela landet som valkrets.
 22. Varför används småpartispärrar, och vilka procenttal ligger spärrarna på?
  För att det ska bli enklare för folkrepresentationen att bilda regering. Procenterna ligger på 4% för att komma in i riksdagen, men om ett parti får minst 12% av rösterna i en valkrets får partiet delta i mandatfördelningen i sin valkrets.
 23. Vilka regler gäller för personröstning, och vilket år infördes detta?
  • För att en personvald representant ska få förtur i riksdagen krävs att denne fått minst 8% av rösterna i en valkrets.
  • 1998
 24. Vilka är riksdagens fyra huvuduppgifter?
  • Stifta lagar
  • Besluta om skatter till staten
  • Bestämma hur statens medel ska användas
  • Granska rikets styrelse och förvaltning
 25. Vilket utskott kontrollerar regeringens ledamöter?
  Riksrevisionen
 26. "Interpellation"?
  Frågor från enskilda ledamöter till ett statsråd(minister)
 27. "Riksrevision"?
  Tre riksdagsvalda revisorer som granskar regeringen
 28. "Riksmöte"?
  Nyvalda ledamöter som samlas 15 dagar efter valdagen
 29. "Acklamation"?
  När ledamöter ropar Ja eller Nej till talmannens fråga
 30. "Partiledardebatt"?
  Debatt mellan partiledare i juni, september och januari.
 31. Annat ord för "Kammaren"?
  Plenisal
 32. Beskriv ett ärendes gång från utskott till riksdagens kammare.
  Utskottet lägger en proposition som riksdagen röstar om, och deras beslut skall sedan genomföras av regeringen.
 33. Vad är skillnaden mellan propositioner och motioner?
  • Proposition: Regeringens förslag, som ska godkännas av riksdagen.
  • Motioner: Förslag från enskilda riksdagsledamöter.
 34. Regeringens huvuduppgifter:
  • Chef över den statliga förvaltningen
  • Föreslå nya lagar
  • Föreslå statens budget
  • Delat ansvar med riksdagen om utrikespolitiken
  • Leda försvarsmakten
  • Rätten att bevilja nåd/efterskänka straff
 35. Majoritetsregering?
  Regeringen har egen majoritet i riksdagen och således lätt att få igenom förslag
 36. Koalitionsregering?
  Företrädare för minst två partier som tillsammans har majoritet i riksdagen
 37. Samlingsregering?
  Då representanter från alla partiker i riksdagen samarbetar i kris- eller krigssituationer
 38. Minioritetsregering?
  Regeringen har minioritet av ledamöterna i riksdagen bakom sig och tvungas agera vågmästare för att få igenom sina förslag.
 39. Vad är en federation, och hur många delstater har USA?
  • En federation är en förening av delstater.
  • I USA finns det 50 delstater
 40. Ge exempel på områden som federationen ansvarar för.
  • Utrikes- och försvarspolitik.
  • Utrikeshandelsfrågor
  • Penning- och valutapolitik
  • Regler för handel och trafik mellan delstaterna
  • Skatter för federationens utgifter
  • Postväsendet
 41. Vad går Montesquieus maktlära ut på?
  Att den offentligan makten ska delas upp konstitutionellt på olika maktpoler för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk.
 42. Vad är USAs motsvarighet till Sveriges "höger" och "vänster"?
  • Republikaner
  • Demokrater
 43. Vilka uppgifter har statschefen i USA, jämfört med Sverige?
  • Till skillnad från den svenska statschefens i huvudsak representativa uppgifter har USAs president i uppgift att även:
  • Tillsätta regeringen
  • Överbefälhavare för alla de militäriska styrkorna
  • Högster chef för alla statliga anställda
  • Utrikespolitiken
  • Utarbeta förslag till federationens budget
 44. Vilka uppgifter har parlamentet i USA, jämfört med Sverige?
  • I stort sett samma uppgifter:
  • Stifta lagar
  • Besluta om inkomster och utgifter
 45. Hur är parlamentet organiserat i USA, jämfört med Sverige?
  • Varje delstat i USA har två representanter i Senaten, och tilldelas platser i Representantshuset baserat på folkmängden i respektive delstat.
  • I Sverige avgörs detta på röst%.
 46. Hur representeras regioner i parlamenten i USA och Sverige?
  • USA: Folkmängd
  • Sverige: Röster
 47. Vilka uppgifter har regeringen i Sverige?
  • Göra propositioner och ser sedan till att de blir utförda efter riksdagen godkänt dem.
  • "Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen"
 48. Vilka uppgifter har regeringen i USA?
  Regeringen utses av presidenten och svarar endast till honom. Dess huvudsakliga uppgift är att bistå honom i hans uppgifter.
 49. Vilken rösträttsålder finns i USA och Sverige?
  18
 50. Vilka andra krav finns för att få rösta i USA och Sverige?
  • I Sverige ska man vara svensk medborgare och över 18 för att få rösta.
  • I USA ska man dessutom vara registrerad.
 51. Vad innebär "suspensivt veto"?
  Det är när presidenten lägger kongressens lagar på is. Detta kan bara hävas om kongressen får ihop 2/3 majoritet.
Author
ID
312220
Card Set
SO 1
Description
importerad
Updated
Show Answers