Prawo Konstytucyjne (III)

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. I - Pojęcie źródeł prawa
  BLANK~
 2. Polski system prawa
  • GŁÓWNIE - System stanowionego prawa pozytywnego
  • a)Brak odwołań do koncepcji prawno naturalnej
  • b)Brak odesłań wprost do wart. moralnych czy religijnych
  • c)Prawo powstaje przez akt stanowienia, przez podmiot i w formach określonej przez konstytucje
  • RÓWNIEŻ - Elementy niepozytywistyczne
  • a)Źródłem praw i wolności człowieka - niezbywalna i przyrodzona godność ludzka
 3. Prawo
  • System norm
  • Norma prawna - nakaz lub zakaz określonego postępowania
 4. Źródła prawa stanowionego o charakterze powszechnie obowiązującym
  • Wymienione enumeratywnie w art. 87, ust. 1 i 2
  • 1)Konstytucja
  • 2)Ustawy
  • 3)ratyfikowane umowy międzynarodowe
  • 4)rozporządzenia i akty p. miejscowego
  • To akty prawotwórcze
 5. Źródła prawa wewnętrznego
  • Art. 93
  • 1) Uchwały Rady Ministrów
  • 2) Zarządzenia Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
 6. Normatywna koncepcja źródeł prawa
  • Ta koncepcja pozwala ocenić, które normy należą do sys. prawa
  • Akty prawotwórcze + reguły interpretacyjne zawarte w doktrynie i praktyce orzeczniczej
  • Np.
  • Art. 2 - Demokratyczne państwo prawa - więc musi być zaufanie obywateli do prawa (takie znaczenie jest przyjęte w doktrynie)
  • Z powyższego wyinterpretowana jest np. zasada vacatio legis
  • Czyli źródłem tego prawa jest art. 2 i przyjęte w prawoznawstwie reg. wykładni tego przepisu
 7. Akty normatywne
  • Inna z nazw powyższych aktów
  • Akty zawierajace generalno-abstrakcyjne normy prawne
  • Generalne - nieograniczona liczebnie liczba adresatów
  • Abstrakcyjne - ogólne, a nie konkretne sposoby postępowania
 8. Akty stosowania prawa
  • Akty, które w oparciu o prawo stanowione rozstrzygają konkretne sprawy
  • Wyroki sądów, orzeczenia administracyjne itp. - czyli akty o charakterze konkretno-indywidualnym
 9. II - Konstytucja RP
  BLANK~
 10. 1. Podstawowe cechy konstytucji RP
  BLANK~
 11. Cechy charakterystyczne konstytucji
  • Mogą być różne, ale najczęściej pojawiające się to:
  • 1)Określenie suwerena i sposobu, w jaki sprawuje władzę
  • 2) Określenie podst. zas. organizacji aparatu państwowego
  • 3) Wskazanie podst. praw jednostki i trybu w jakim może dojść do zmiany konstytucji
 12. Szczególny charakter Konstytucji RP
  • Cechy wyróżniające ten akt normatywny spośród innych to:
  • 1) Sczególna treść - te rzeczy, które wymieniono jako cechy charak. konstytucji
  • 2) Szczególna forma - nazwa, sposób uchwalania i zmiany inne niż w zwykłych ustawach
  • 3) Szczególna moc - przyznanie najwyższego miejsca w sys. prawa stanowionego + to wyraz woli suwerena i tylko on może doprowadzić do jego zmiany
 13. Rola Konstytucji RP
  • Podstawa całego sys. prawa
  • Regulacja najważniejszych kwestii i określenie sposobu tworzenie prawa - determinuje jego treść
  • Niektóre konstytucje zawierają niezmienne postanowienia - nie da się ich zmienić - w Polsce takich nie ma
  • Tryb zmiany konstytucji - Rozdział XII Konstytucji RP
  • Wpływ na prawo:
  • Aspkety pozytywny - muszą być wydawane ustawy, które konkretyzują postanowienia konstytucji
  • Aspekt negatywny - wszystkie ustawy muszą być zgodne z konstytucją
 14. 2.Charakterystyka postanowień Konstytucji RP
  BLANK~
 15. Podział postanowień Konstytucji RP
  • Bezpośrednio wiążące - w sposób w miarę jednoznaczny określają zachowanie adresata
  • Art. 194 ust. 2 - Prezydent powołuje Prezesa TK spośród kandydatów przedst. przez Zgr. Ogólne Sędziów TK
  • Programowe - w ogólny sposób wyznaczają kierunek działań państwa
  • Art. 74 ust. 1 - Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom
 16. Zasady konstytucyjne
  • Normy o sczególnym znaczeniu dla całego systemu prawa
  • Pojęcie zasad i instytucji konstytucji służą ułatwieniu dyskursu prawniczego
  • Np. Dla dokonania charakterystyki Konst. nie trzeba za każdym razem powoływać all zasad z art. 2 i określać ich treści, tylko zamiast tergo - powołać się na zas. państwa prawnego
 17. Instytucje konstytucyjne
  Zespół norm powiązanych ze sobą dla realizacji określonego celu
 18. 3. Specyfika wykładni Konstytucji RP
  BLANK~
 19. Wykładnia Konstytucji RP
  • Przekładanie przepisów na konkretne normy postępowania
  • Wnioskowanie z obowiązywania jednej normy o obowiązywaniu drugiej
  • Rozstrzyganie kolizji aktów
Author
ID
312205
Card Set
Prawo Konstytucyjne (III)
Description
das
Updated
Show Answers