Rzym - O źródłach prawa rzymskiego (II)

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1. Źródła prawa
  • Fons iuris
  • Źródła powstawania (tworzenia) prawa - fontes iuris orundi - źródła, z których pochodza normy p. obowiązującego
  • Źródła poznania prawa (fontes iuris cognoscendi) - mat., z których czerpie się info nt. prawa
 2. Źródła prawa w różnych znaczeniach
  • Materialne - zwyczaj, p. stanowione, p. jurysprudencyjne - wskazuja w jaki sposob norma prawna zostala przyjęta
  • Formalne - źródła prawnicze i nieprawnicze, z których czerpie się info o prawie
 3. Źródła poznania prawa
  • Źr. prawne i prawnicze
  • Teksty prawa stanowionego
  • Dokumenty praktyki prawnej
  • Piśmiennictwo jurystów
  • Źr. pozaprawne, literackie (lit. pozajurydyczna)
  • Teksty historyków (annalistów), filozofów,, filologów, antykwarystów, poetow itp.
  • Źr. epigraficzne
  • Inskrpycje zachowane na brązie, marmurze, drewnie
  • Źr. papirologiczne
  • Źr. paleograficzne sensu stricto - papirus, pergamin zwłaszcza
  • Źr. archeologiczne
  • Budynki, budowle, przemdioty uzyskane w trakcie archeo. wykopalisk
 4. Pluralizm źródeł prawa rzymskiego
  • Z powodu powyższego - Problem z uznaniem p. rzymskiego z system prawny
  • Normy prawa tworzone przez różne podmioty
  • Od pocz okr repub. powszechnie uznane - komicja
  • Uznawane sukcesywnie pozniej - zgr. ludowe, senat, princeps imperator
 5. 2. Cechy prawa rzymskiego jako sys. otwartego
  • Ewolucyjne formowanie się
  • Niezupełnośc
  • Problemowe myślenie o przypadkach prawnych i topiczna metoda poszukiwania rozw. prawnych
  • Sprzeczność rozw. prawnych - współistnienie różnych interpretacji reguł prawnych
 6. 3. Periodyzacja historii źr. prawa rzymskiego
  • P. archaiczne - Okres królestwa i wczesnej republiki (VIII p.n.e.) i wczesna republika (509- poł III p.n.e.)
  • P. przedklasyczne - Okres późnej republiki (poł III p.n.e. - 27 p.n.e.)
  • P. klasyczne - okres pryncypatu (27 p.n.e. - 284 n.e., a w sumie do końca dyn Sewerów 235 n.e.)
  • P. poklasyczne - okr. dominatu (284-476 r.) + Bizancjum do 1453 r.
 7. Okres królestwa
  • PRAWO ARCHAICZNE
  • Charakterystyczne cechy
  • Związek prawa i religii silny
  • Ius=mos
  • Kazuistyczność rozwiązań prawnych
  • Źródła
  • Zwyczaj - potwierdzany przez leges regiae (ust. królewskie)
  • Jurysprudencja
  • Kapłańska - pontyfików
 8. Okres wczesnej republiki
  • PRAWO ARCHAICZNE
  • Charakterystyczne cechy
  • Oddzielenie prawa od religii 
  • Oddzielenie prawa stanowionego od zwyczajowego
  • Ujednolicenie się prawa prywatnego jako p. obywatelskiego
  • Początek kształtowania się prawa urzędniczego i pretorskiego
  • Początek powszechnej dost. prawa (XII tablic, Ujawnienie formuł i kalendarza, publiczne porady jurystów)
  • Rodzaje źródeł prawa
  • Zwyczaj
  • Prawo stanowione (ustawy, edykty magistratur)
  • Jurysprudencja
  • Osiągnięcie pontyfików - twórcza interpretacja XII tablic
  • Początek j. kautelarnej
  • Początki nauczania prawa
 9. Okres późnej republiki
  • PRAWO PRZEDKLASYCZNE
  • Cechy charakterystyczne
  • Niejednolite prawo prywatne  - kompleksy norm się uzupełniają, ale krzyżują
  • Rozwój prawa urzędniczego
  • Rozwój jurysprudencji jednolitej świeckiej, zyskuje autorytet
  • Prawodawstwa senatu
  • Rodzaje źródeł
  • Zwyczaj
  • P. stanowione (ustawy, edykty magistratur, uchwały senatu)
  • Jurysprudencja
  • J. przedklasyczna (veteres) - zadania to cavere,agere,respondere, udział w consilia urzędników
  • Początek ich działalności piśmienniczej
 10. Okes pryncypatu
  • PRAWO KLASYCZNE
  • Cechy charakterystyczne
  • Brak jednolitości p. prywatnego, ale starania by ujednolicić
  • Uznanie legitymacji senatu do tworzenia prawa
  • Coraz większe znaczenie konstytucji cesarskich (od II w. na równi z civile)
  • Edictuum perpetuum (130 r.) i zahamowanie rozwoju p. pretorskiego
  • Koniec zgr. ludowych (I w.)
  • Rozkwit jurysprudencji - "Ius publice respondendi ex auctoritate principis"
  • Źródła prawa
  • Zwyczaj
  • Prawo tworzone przez jurystów
  • P. stanowione (Ustawy, Edykty magistratur, Uchwały senatu, konstytucje cesarskie)
  • Jurysprudencja
  • Działalność szkół prawniczych - Sabinianie i Prokulianie (I-II w.)
  • I. controversum
 11. Okres dominatu
  • PRAWO POKLASYCZNE
  • Cechy charakterystyczne
  • Ujednolicenie powstałych dotychczas mas prawnych (i antiquum, i vetus)
  • Cesarz jedynym podmiotem tworzącym prawo
  • Ius Naturale - rozwój w duchu chrześcijaństwa, zaczyna mieć znaczenie dogmatyczne
  • Ustawy o cytowaniu - bo niepewność prawa, bo dużo materiału, nieraz sprzecznego
  • Próby uporządkowania konstytucji cesarskich (291,295,438)
  • Wulgaryzacja prawa - upraszczanie, powracanie do przednaukowego charakteru
  • Leges Romane Barbarorum - powstawały w ces zachodnim w V/VI w.
  • Źródła prawa
  • Zwyczaj
  • Prawo stanowione (LEGES [konstytucje cesarskie])
  • Jurysprudencja
  • Zanik twórczej jurysprudencji
  • Renesans naukowy ces. wschodniego - szkoły prawnicze (Bejrut, Konstantynopol)
 12. 4.Źródła prawa powszechnego
  • 4.1 Zwyczaj
  • 4.2 Prawo stanowione (i.scriptum)
  • a)Ustawodawstwa zgr. ludowych (leges rogate, plebiscita)
  • b)Prawo pretorskie
  • c)Uchwały senatu
  • d)Konstytucje cesarskie
  • 4.3 Intepretacja prawnicza
 13. Zwyczaj
  Mos - najstarsze źródło prawa
 14. Uchylanie ustawy przez zwyczaj
  Niemożliwe od czasów Konstantyna Wielkiego
 15. Podstawa obowiązywania normy zwyczajowej
  Milczące porozumienie wszystkich członków społeczności (omnium consensus)
 16. Prawo zwyczajowe względem stanowionego
  • Łatanie luk w tym drugim (gdzie nie ma p. spisanego) + wskazówka wykładni ustaw (wg. jurystów późnoklas)
  • "Zwyczaj njlepszym imperatorem ustawy"
 17. Prawo stanowione
  • [Pisane, i. scriptum]
  • 1.Ustawodawstwo zgromadzeń ludowych (leges rogatae, plebiscita)
  • 2.Prawo pretorskie
  • 3.Uchwały senatu
  • 4.Konstytucje cesarskie
  • 5.Interpretacja prawnicza
 18. Ustawodawstwo zgr. ludowych
  blank
 19. Leges rogatae
  • Ustawa zgromadzenia ludowego (curiata, centuriata, tributa - głównie)
  • Rogatio=wniosek
  • Inicjatywa ustawodawcza - któraś z magistratur (konsul,pretor,trybun ludowy, dyktator), a nie zgr.
 20. Plebiscita
  • Uchwały concilia plebis
  • Obowiązywał tylko plebs, chyba że od senatu Auctoritas Patrum (zatw.)
  • 287 p.n.e. - lex Hortensia de plebiscitis - źr. prawa powszechnie obowiązującego
 21. Ważność uchwał zgr. ludowych
  • Podstawą wiązania powszechnego jest NAKAZ PRZJĘTY DECYZJĄ LUDU (iussum populi)
  • Element demokratyczny
  • To co wszystkich dotyczy, przez wszystkich winno być zatwierdzone
 22. Lex publica
  • Ustawa - Jej powszechne obowiązywanie nigdy nie podane w wątpliwość
  • Inne prawa były powszechnie obowiązujące jeśli uznano je za równe ustawie
  • Początkowo regulowały poszczególne przypadki - krytyka, bo zbyt kazuistycznie
  • Juryści - generalnie i abstrakcyjnie
  • Cesarze - zrozumiale dla adresatów
 23. Budowa lex rogata
  • Praescriptio
  • Info o wnioskodawcy (od jego nazwiska nazwa)
  • Informacje o dacie i miejscu głosowania
  • Jeśli na zgr. tribusowym to info o pierwszej głosującej tribus
  • Rogatio
  • Właściwa treść ustawy
  • Sformułowana imperatywnie (nakazywać, zakazywać, zezwalać,karać)
  • Sanctio (niekonieczna)
  • Skutki nieprzestrzegania
  • Leges: perfectae, minus quam perfectae, imperfectae
 24. Zasady wypracowane w odniesieniu do obowiązywania ustaw
  • Lex retro non agit
  • Lex posterior derogat legi anteriori - jeśli sprzeczne i "milczą" wobec siebie - stosowana nowsza
 25. Zasady interpretacji ustaw
  • Zwracać uwagę na zwyczaje
  • Wyrokować na podst. całej ustawy
  • Znajomość treści, ale i znaczenia i ducha ustawy
 26. Rola ustaw
  • Długo ważne źródło prawa stanowionego
  • Później ciężar się przesuwał > magistratury > senat > cesarze
  • Rola słabła w późnej republice i zniknęła pod koniec I w. (ost. Lex agraria 96)
 27. Prawo pretorskie
  BLANK~
 28. Pretorzy
  • 367 p.n.e. - leges liciniae sextiae - pretor miejski (jurysdykcja w p. prywatnym miedzy obywatelami)
  • 242 p.n.e. - pretor miejski - spory między peregrynami i peregryni<>obywatele
  • Pretorzy mieli władzę "Imperium"
 29. Prawo pretorskie
  • Pretor miejski - wykonywać i. civile (ono go wiązało)
  • Postępowanie zgodnie ze schematami civile (leges actione) - pretor tylko wybierał, który wzór zastosować
  • Pretor dla peregrynów - nie wiąże civile - postępowanie według i.peregrinorum i gentium
  • Postępowania przed pret. dla pereg. nieograniczone schematami - proces formularny
 30. Proces formularny
  • Pretor na podst. stwierdzeń stron sam określał schemat postępowania procesowego
  • (Inaczej niż legisakcyjny, gdzie pretor postępował według schematów civile)
 31. Proces formularny dost. dla obywateli
  • II p.n.e - lex Aebutia
  • Od tego momentu przyspieszenie rozwoju p. pretorskiego
  • Pretor wysłuchiwał stron i stwierdzał czy stronie przysługuje środek ochrony prawnej
  • Jeśli nie - mógł ustanowić nowy (na mocy swojego imperium) ad hoc
  • Rozwój prawa na drodze praktyki sądowej - później odwoływano się do tego rozw. itp.
 32. Liczba pretorów
  • Różna - pretorzy dla określonych spraw
  • Opieka - praetor tutelarius
  • Nieformalne zapisy powiernicze - fideicomissarius
  • Ustalanie wolności - ad liberalibus causis
  • Spr cywilne państwo <>osoba - p. aerarii
  • Ds. fiskusa - p. fiscalis
 33. Edykt jurysdykcyjny
  • Najważniejszy z edyktów; spisany na alba (biała tabliczka) i widoczny na Forum
  • Wydawali obaj pretorzy na początku rocznej kadencji
  • Wykaz śr. procesowych, które mieli zamiar stosować + śr. ochrony pozaprocesowej
  • Edykt układało consilium (gr. biegłych jurystów)
 34. Trzon edyktu
  • Edictum tralaticium - te śr. procesowe, które były szczególnie użyteczne (trwałe ele. praktyki pretorskiej)
  • Consilium co rok badało i aktualizowało
 35. P. pretorskie względem i. civile
  • Adiutatio - wspomaganie
  • Suppletio - uzupełnianie
  • Correctio - poprawianie
  • Zaś zmiana norm i. civile - przez zgr. ludowe
 36. Wiązanie pretora edyktem
  • 67 p.n.e. - lex Cornela de edictis
  • Ale mógł dalej pretor zastosować śr. ochrony nowy
 37. Edykt trwały
  • 130 r. - edictuum perpetuum; za Hadriana
  • Salvius Julianus sporządził, zatwierdzone konstytucją
  • Ostateczne ustalenie treści edyktu pretoskiego i edyktów edylów kurulnych
  • Pretorzy wciąż interpretowali go - pozostała jakaś elastyczność
 38. Źródla prawa urzędniczego
  • Edykt pretorski
  • Edykt prowincjonalny
  • Edykt edylów kurulnych - jurysdykcja targowa - odpowiedzialność za wady fizyczne niewolników/zw. jucznych kupionych na targu
 39. Uchwały senatu
  BLANK~
 40. Senat
  • Element arystokratyczny - wywodzi się z rady królewskiej
  • Organ doradczy dla królów
  • Najstarsi przest. rodów uznanych za republiki za patrycjuszowskie
  • Auctoritas patrum - akcpetowanie ustaw zgr. ludowych (republika)
  • Duży autorytet (auctoritas)
 41. Uchwały senatu
  • Senatus consulta
  • Początkowy okres rep. - tylko charakter doradczy (ale ważne, bo autorytet)
  • Od I w. - oficjalnie źr. i. civile
 42. Rola senatu
  • Wyższa magistratura składała wniosek - senat głosował
  • Późniejsze czasy - cesarz składał wniosek (oratio)
  • Oratio princips - z czasem samo w sobie źr. prawa, a działalność senatu zależna od woli ces.
 43. Konstytucje cesarskie
  BLANK~~
 44. Konstytucje cesarskie
  • Constitutiones principum
  • Najważniejszejsze w okresie cesarstwa a z czasem jedyne źr. prawa
  • Początkowo jako i.honorarium 
  • Ustawa będąca źródłem władzy ces. - lex de imperio (wydana przez naród)
  • II/III w. - rozp. koncepcyjnie zrównane z leges i stały się cz. i. civile
  • Konstytucje = leges - tak od czasów dominatu
 45. Typy rozporządzeń
  • Mandatum
  • Edictum
  • Rescriptum
  • Decretum
  • Sanctio pragmatica
 46. Mandatum
  • Charak. ogólny
  • Instrukcja służbowa - kierowane do urzędników wszystkich
  • Obowiązywały przez okres ich kadencji
 47. Edictum
  • Charak. ogólny
  • Rozporządzenie ogólnie obowiązujące
  • Mogło dot. wszelkich spr. prawnych
  • Mógł je ces. wydawać na mocy i. edicendi (bo miał zwierzchnai władze admin. i jurys.)
  • Moc też po śmierci, chyba że następca uchylił
  • Leges generales - w okresie dominatu
 48. Decretum
  • Charak. szczegółowy
  • Orzeczenie ces. w sprawach sądowych w procesie kognicyjnym (spr. cywilne i karne)
  • Decyzje tworzyły prawo dla stron i w przyszłości sędziowie mogli się do tego odnosić
  • Prósba stronoy (supplicatio), Odwołanie od wyroku (appelatio), przejęcie przez ces na mocy i. evocandi
  • W okr. dominatu brak
 49. Rescriptum
  • Charak. szczegółowy
  • Odpowiedź cesarza na zadane mu pyt. prawne (dowolny dział)
  • Pytania od urzędników (consultationes) lub osób prywatnych (libelli, preces)
  • Opinia ważna dla sądu jeśli stan faktyczny przedst. w prośbie okazał się prawdziwy
  • Normy ogólne z reskryptu powsechnie wiązały
  • Okr. dominatu - samodzielny akt z podpisem lub popisem i pieczątką ces.
  • Petent zawsze dostawał odpis
  • Normy ogólne zawarte, wiążące tylko w danej sprawie
 50. Sanctio pragmatica
  • Charak. mieszany; tylko w okresie dominatu
  • Rozw. konkretnych spr, które zyskały ogólne znaczenie
 51. Kodeks
  • Drewniana tabliczka pokryta woskiem lub z kości słoniowej lub karta papirusu/pergaminu - na tym pisano
  • Okr. poklasyczny - księga złożona z kart lub taliczek połączonych
  • W j. prawniczym - chronologiczno-tematyczny zbiór konst. cesarskich
 52. Kodeksy
  • Codex Gregorianus
  • 291 r.; za Dioklecjana; Półurzędowy zbiór reskrpytów; Gregorius
  • Konstytucje od I poł. II w. do 291 r.
  • Codex Hermogenianus
  • 295 r.; za Dioklecjana; Półurzędowy zbiór reskryptów; Hermogenian
  • Konstytucje Dioklecjana z 293-294 r.
  • Codex Theodesianus
  • 438 r.; za Teodozjusza II > 439 r. przyjął na Zachodzie Walentynian III
  • Leges Generales od pocz. IV w. do 450 r. (lata panowania Teodozjusza II); 16 ksiąg
  • Novellae Posttheodosianae
  • 83 novellae leges - od Teodozjusza do Libiusza Sewera
  • Dołączony zzbiór do Kodeksu Teodozjusza
 53. 4.3 Interpretacja prawnicza
  Kolejne obok zwyczaju źródło prawa niepisanego
 54. Interpretatio iuris
  • Tłumaczenie istniejących norm prawnych
  • Początkowo nie uznawane za źródło prawa, bo niby tylko interpretują
  • Jednak faktycznie proces interpretacji musiał tworzyć nowe znaczenia - zależnie od interpretującego i sytuacji
  • Charakter nieimperatywny, ale twórczy
 55. 5. Jurysprudencja i prawo jurysprudencyjne
  BLANK~
 56. Jurysprudencja
  Pojęciowo dzisiejsze prawoznawstwo
 57. Jurysprudencja pontyfików (i innych kolegiów kapłańskich)
  • Okres
  • Królestw, Pierwsze wieki republiki, do pocz. III p.n.e.
  • Charakterystyka i zadania
  • Kapłani jedynymi znawcami prawa sakralnego i pozasakralnego
  • Udział w aktach prawnych dokonywanych na zgr. ludowych
  • Formy aktywności i osiągnięcia
  • Konsultacje - formuły słowne, kalendarz sądowy; odpowiedzi o dużym autorytecie
  • Interpretacja praw zwyczajowych i pierwszych ustaw - m.in. twórcz interpretacja XII - powstało na podst tego wiele nowych aktow (emancipatio, adoptio)
  • Wielu późniejszych aktów i reguł miało początek dzięki ich działalności
 58. Jurysprudencja kautelarna
  • Jurysprudencja świecka w okresie wczesno-republikańskim
  • Okres - wczesna republika
  • Charakterystyka i zadania
  • Juryści świeccy z arystokracji (patrycjat)
  • Zadania: cavere, agere, respondere
  • Formy aktywności i osiągnięcia
  • Cavere - układanie formularzy proc. i aktów prawnych
  • Agere - pomaganie stronom w procesie
  • Respondere - publiczne udzielanie porad prawnych
  • Pocz. działalności naukowej - głównie spisywanie responsów
 59. Jurysprudencja przedklasyczna
  • Jurysprudencja veteres
  • Okres - późna republika
Author
ID
310320
Card Set
Rzym - O źródłach prawa rzymskiego (II)
Description
Proced. ustaw. s.39 pominięta
Updated
Show Answers