Prawo konstytucyjne (I)

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Przedmiot badań PK
  Normy prawne (tak jak w innych gałęziach prawa), mające regilować postępowanie ludzi w odpowiednich do tych gałęzi dziedzinach życia
 2. Przepisy prawne
  • Zawierają dyspozycje pożądanego postępowania
  • Nie opisują rzeczywistości
 3. Zadanie nauki prawa
  Możliwie dokładne i jednoznaczne zrekonstruowanie norm prawnych i wzajemnych stosunków między różnymi normami
 4. Przedmiot prawa konstytucyjnego
  Normy prawne regulujące proces polityczny
 5. Elementy procesu politycznego
  • 1) Występujące postawy ludzkie dot. spr. publicznych
  • 2) Uzewnętrnianie postaw, agitacja, werbowanie
  • 3) Integracja ludzi o zbliżonych postawach
  • 4) Udział w procesie rozstrzygania
  • 5) Kontrola wcielania w życie decyzji
 6. Zaspakajanie potrzeb społecznych (jako element PP)
  • W życiu są potrzeby nie tylko indywidualane ale i takie, ogólniejsze, które rozwiazane mogą być tylko w skali całego społ.
  • Ochrona środowiska, komunikacja publ, sys. pieniężny
  • Potrzeba armii lub nie, potrzeba współpracy lub odgrodzenia itp. - przekonania poloitycznie się kształtują i postawy społeczne
 7. Ad. 2) i 3) Agitacja i integracja we wspólnym interesie
  • Powstają strukturalne formy chcące realizować jakieś postulaty
  • Partie polit., org. grup gosp., zawodowych, światopogladowych itp.
 8. Regulacja procesu politycznego
  Ważne uzewnętrznianie poglądów jednostek, szczególnie na forum publicznym - może wywierać się nacisk
 9. Normy regulujące życie
  • Powyższe kwestie dotyczyły prawa konstytucyjnego
  • Inne działania w sferze procesu politycznego regilowane są przez inne normy, np.
  • Moralne, etyczne, religijne, prakseologiczne, normy polityczne
  • Ale powyższymi PK się nie zajmuje
  • W innych sferach życia też różne normy regulują zachowanie, ale normy poltiyczne tylko w Procesie politycznym
 10. Prawo konstytucyjne a Proces Polityczny
  • Jego kształt kształtuję przepisy PK w sposób pożadany przez jego twórców
  • Ograniczone w różnum stopniu możliwości uzewnętrzniania poglądów, integrowania poglądow polit. itp.
  • PK może zastrzegać kompetencje decydowania do wąskiego kręgu osób
  • Przepisy PK wypowiadają się często w kwestii legitymizacji władzy
 11. Legitymizacja władzy
  • Ogólne uzasadnienie kompetencji władzcych czy ich pochodzenia
  • Zapobiega ew. podejmowaniu działań konkurencyjnych wobec ustanowionego procesu decyzyjnego w spr. publ.
 12. Rola PK w regulacji procesu polit.
  • Formalnie - wydawanie przepisów dot. uprawnień instytucji i jednostek
  • Rozstrzyg. aksjologiczne - zakotwiczanie pewnych pojęć, które wyznaczą dalszą drogę rozwoju prawa, poglądów polit. itp.
 13. Prawo materialne a formalne
  • Materialnie - regulacja relacji między różnymi adresatami prawa
  • Główne gałęzi
  • 1)prawo cywilne
  • 2)prawo administracyjne
  • 3)prawo karne
  • Formalne - proceduralne - regulacja trybu egzekwowania prawa karnego
  • Gałęzie odpowiadające
  • 1)prawo postępowania cywilnego
  • 2)prawo postępowania administracyjnego
  • 3)prawo powstępowania karnego
 14. Przepisy konstytucyjne
  • Do tej rangi nieraz podnoszone są reguły z innych gałęzi prawa o szczególnej doniosłości dla społeczeństwa
  • O zakwalifikowaniu reguł jakiejś dziedziny do reguł PK decyduje twórca konstytucji
  • Reguła zyskuje rangę konstytucyjną - może być zmieniona w takim trybie jak konst. itp.
  • Tak więc prawo konstytucyjne nie zawiera się tylko w konstytucji, ale i w innych źródłach prawa
 15. Ustrój polityczny
  • Reguły konstytucyjne + reguły polityczne
  • Również "prawo ustrojowe", ale dot. tylko ustroju politycznego
Author
ID
309694
Card Set
Prawo konstytucyjne (I)
Description
asd
Updated
Show Answers