Temps_Primitifs_201509.xls

 1. bakken / bakte/bakten / gebakken
  cuire
 2. bederven / bedierf/bedierven / bedorven
  gâter
 3. bedriegen / bedroog/bedrogen / bedrogen
  tromper
 4. beginnen / begon/begonnen / begonnen
  commencer
 5. bevelen / beval/bevalen / bevolen
  ordonner
 6. bidden / bad/baden / gebeden
  prier
 7. bieden / bood/boden / geboden
  offrir
 8. bijten / beet/beten / gebeten
  mordre
 9. binden / bond/bonden / gebonden
  lier
 10. blijken / bleek/bleken / gebleken
  sembler
 11. blijven / bleef/bleven / gebleven
  rester
 12. breken / brak/braken / gebroken
  casser
 13. brengen / bracht/brachten / gebracht
  apporter
 14. buigen / boog/bogen / gebogen
  courber
 15. denken / dacht/dachten / gedacht
  penser
 16. doen / deed/deden / gedaan
  faire
 17. dragen / droeg/droegen / gedragen
  porter
 18. drinken / dronk/dronken / gedronken
  boire
 19. duiken / dook/doken / gedoken
  plonger
 20. dwingen / dwong/dwongen / gedwongen
  forcer
 21. eten / at/aten / gegeten
  manger
 22. fluiten / floot/floten / gefloten
  siffler
 23. gaan / ging/gingen / gegaan
  aller
 24. gelden / gold/golden / gegolden
  valoir
 25. genezen / genas/genazen / genezen
  guérir
 26. genieten / genoot/genoten / genoten
  jouir
 27. geven / gaf/gaven / gegeven
  donner
 28. gieten / goot/goten / gegoten
  verser
 29. graven / groef/groeven / gegraven
  creuser
 30. grijpen / greep/grepen / gegrepen
  saisir
 31. hangen / hing/hingen / gehangen
  pendre
 32. hebben / had/hadden / gehad
  avoir
 33. helpen / hielp/hielpen / geholpen
  aider
 34. heten / heette/heetten / geheten
  s'appeler
 35. houden (van) / hield (van)/hielden (van) / gehouden (van)
  tenir (aimer)
 36. kiezen / koos/kozen / gekozen
  choisir
 37. kijken / keek/keken / gekeken
  regarder
 38. klimmen / klom/klommen / geklommen
  grimper
 39. klinken / klonk/klonken / geklonken
  résonner
 40. komen / kwam/kwamen / gekomen
  venir
 41. kopen / kocht/kochten / gekocht
  acheter
 42. krijgen / kreeg/kregen / gekregen
  recevoir
 43. kunnen / kon/konden / gekund
  pouvoir
 44. lachen / lachte/lachten / gelachen
  rire
 45. laden / laadde/laadden / geladen
  charger
 46. laten / liet/lieten / gelaten
  laisser
 47. lezen / las/lazen / gelezen
  lire
 48. liegen / loog/logen / gelogen
  mentir
 49. liggen / lag/lagen / gelegen
  être couché
 50. lijden / leed/leden / geleden
  souffrir
 51. lijken / leek/leken / geleken
  sembler
 52. lopen / liep/liepen / gelopen
  courir
 53. meten / mat/maten / gemeten
  mesurer
 54. moeten / moest/moesten / gemoeten
  devoir
 55. mogen / mocht/mochten / gemogen
  pouvoir
 56. nemen / nam/namen / genomen
  prendre
 57. prijzen / prees/prezen / geprezen
  louer
 58. raden / raadde/raadden / geraden
  deviner
 59. rijden / reed/reden / gereden
  rouler
 60. rijzen / rees/rezen / gerezen
  s'élever
 61. roepen / riep/riepen / geroepen
  crier
 62. ruiken / rook/roken / geroken
  sentir
 63. scheiden / scheidde/scheidden / gescheiden
  séparer
 64. scheppen / schiep/schiepen / geschapen
  créer
 65. schieten / schoot/schoten / geschoten
  tirer
 66. schijnen / scheen/schenen / geschenen
  briller
 67. schrijven / schreef/schreven / geschreven
  écrire
 68. schrikken / schrok/schrokken / geschroken
  s'effrayer
 69. slaan / sloeg/sloegen / geslagen
  frapper
 70. slapen / sliep/sliepen / geslapen
  dormir
 71. sluiten / sloot/sloten / gesloten
  fermer
 72. smelten / smolt/smolten / gesmolten
  fondre
 73. snuiten / snoot/snoten / gesnoten
  moucher
 74. spannen / spande/spanden / gespannen
  tendre
 75. spijten / speet/speten / gespeten
  causer du regret
 76. spreken / sprak/spraken / gesproken
  parler
 77. springen / sprong/sprongen / gesprongen
  sauter
 78. staan / stond/stonden / gestaan
  être debout
 79. steken / stak/staken / gestoken
  piquer
 80. stelen / stal/stalen / gestolen
  voler
 81. sterven / stierf/stierven / gestorven
  mourir
 82. stijgen / steeg/stegen / gestegen
  s'élever
 83. stinken / stonk/stonken / gestonken
  puer
 84. stoten / stotte/stotten / gestoten
  heurter
 85. strijken / streek/streken / gestreken
  repasser
 86. treden / trad/traden / getreden
  marcher
 87. treffen / trof/troffen / getroffen
  toucher
 88. trekken / trok/trokken / getrokken
  tirer
 89. vallen / viel/vielen / gevallen
  tomber
 90. vangen / ving/vingen / gevangen
  attraper
 91. varen / voer/voeren / gevaren
  naviguer
 92. vechten / vocht/vochten / gevochten
  se battre
 93. verbieden / verbood/verboden / verboden
  interdire
 94. verdwijnen / verdween/verdwenen / verdwenen
  disparaître
 95. vergelijken / vergeleek/vergeleken / vergeleken
  comparer
 96. vergeten / vergat/vergaten / vergeten
  oublier
 97. verkopen / verkocht/verkochten / verkocht
  vendre
 98. verlaten / verliet/verlieten / verlaten
  quitter
 99. verliezen / verloor/verloren / verloren
  perdre
 100. vermijden / vermeed/verlmedel / vermeden
  éviter
 101. verstaan / verstond/verstonden / verstaan
  comprendre
 102. vertrekken / vertrok/vertrokken / vertrokken
  partir
 103. verzinnen / verzon/verzonnen / verzonnen
  imaginer
 104. vinden / vond/vonden / gevonden
  trouver
 105. vliegen / vloog/vlogen / gevlogen
  voler
 106. vragen / vroeg/vroegen / gevraagd
  demander
 107. vriezen / vroor/vroren / gevroren
  geler
 108. wassen / waste/wasten / gewassen
  laver
 109. wegen / woog/wogen / gewogen
  peser
 110. werpen / wierp/wierpen / geworpen
  jeter
 111. weten / wist/wisten / geweten
  savoir
 112. wijten / weet/weten / geweten
  imputer
 113. wijzen / wees/wezen / gewezen
  indiquer
 114. willen / wilde/wilden / gewild
  vouloir
 115. winnen / won/wonnen / gewonnen
  gagner
 116. worden / werd/werden / geworden
  devenir
 117. wrijven / wreef/wreven / gewreven
  frotter
 118. zeggen / zegde / zei/zegden / zeiden / gezegd
  dire
 119. zenden / zond/zonden / gezonden
  envoyer
 120. zien / zag/zagen / gezien
  voir
 121. zijn / was/waren / geweest
  être
 122. zingen / zong/zongen / gezongen
  chanter
 123. zinken / zonk/zonk / gezonken
  sombrer
 124. zitten / zat/zaten / gezeten
  être assis
 125. zoeken / zocht/zochten / gezocht
  chercher
 126. zwemmen / zwom/zwommen / gezwommen
  nager
 127. zweren / zwoer/zwoeren / gezworen
  jurer
 128. zwerven / zwierf/zwierven / gezworven
  errer
 129. zwijgen / zweeg/zwegen / gezwegen
  se taire
Author
Qwaky42
ID
306713
Card Set
Temps_Primitifs_201509.xls
Description
temps primitifs La Brise 5eme
Updated