NL_201509.xls

The flashcards below were created by user Qwaky42 on FreezingBlue Flashcards.

 1. (aard)aandeel
  contribution (terrestre)
 2. aandagtig
  attentivement
 3. aangehaald
  caline
 4. aangenaam
  agréable
 5. aanpakken
  s'attaquer à
 6. aanraden
  conseiller
 7. aanspreekpunt
  point de contact
 8. aantal
  nombre
 9. aanvaard
  accepté
 10. aanverwante
  d'autres
 11. aanvullen
  renouveler
 12. aanzienlijk
  considérable
 13. aardbol (de)
  le globe terrestre
 14. aardoppervlakte (de)
  la surface terrestre
 15. afbreken
  se décomposer
 16. afgelopen tientallen jaren (de)
  Les dizaines de dernières années
 17. afhangen
  dépendre
 18. afhankelijk
  dépendant
 19. afhankelijkheid (de)
  la dépendance
 20. afkomstig
  originaire
 21. afwiselen
  alterner
 22. al vaak
  souvent
 23. alemaal
  tout
 24. als
  Si / simplement
 25. alsmaar
  sans cesse, toujours
 26. alvorens
  avant de
 27. amazonewoud
  forêt amazonienne
 28. anderhalve liter
  un litre et 1/2
 29. bakken / bakte/bakten / gebakken
  cuire
 30. bederven / bedierf/bedierven / bedorven
  gâter
 31. bedreiging (de)
  la menace
 32. bedriegen / bedroog/bedrogen / bedrogen
  tromper
 33. bedrijf
  entreprise
 34. begaan zijn
  être engagé
 35. beginnen / begon/begonnen / begonnen
  commencer
 36. behoud (het)
  la préservation
 37. beďnvloeden
  influencer
 38. beperken
  limiter
 39. beschikbaar
  disponible
 40. beslaan
  recouvrir
 41. beslissen
  décider
 42. bestaan bedreigd
  existence menacée
 43. bevatten
  contenir
 44. bevelen / beval/bevalen / bevolen
  ordonner
 45. bevestigen
  confirmer
 46. bewegen
  bouger
 47. beweging
  mouvement
 48. bewoner
  un habitant
 49. bezig
  occupé
 50. bezorgen
  concerner
 51. bidden / bad/baden / gebeden
  prier
 52. bieden / bood/boden / geboden
  offrir
 53. bij uitstek
  par excellence
 54. bijten / beet/beten / gebeten
  mordre
 55. binden / bond/bonden / gebonden
  lier
 56. bindend
  obligatoire
 57. blijken / bleek/bleken / gebleken
  sembler
 58. blijven / bleef/bleven / gebleven
  rester
 59. bomen kappen
  abattre des arbres
 60. boot
  bateau
 61. bos
  forêt
 62. bovendien
  en outre, de plus
 63. brandstof
  combustible
 64. breken / brak/braken / gebroken
  casser
 65. brengen / bracht/brachten / gebracht
  apporter
 66. broeikaseffect (het)
  l'effet de serre
 67. broodbeleg
  la garniture
 68. Brussels Gewest (het)
  la région bruxeloise
 69. buigen / boog/bogen / gebogen
  courber
 70. Daar lig ik niet wakker van.
  Cela ne m'empêche pas de dormir.
 71. daarnaast
  à coté de ça
 72. daarvoor
  pour cela
 73. dan
  alors
 74. dat
  ça
 75. denken / dacht/dachten / gedacht
  penser
 76. dienen
  servir
 77. diepte
  profondeur
 78. ding (het)
  la chose
 79. doel (de)
  l'objectif
 80. doen / deed/deden / gedaan
  faire
 81. door
  en, à travers
 82. dragen / droeg/droegen / gedragen
  porter
 83. dreigen
  menacer
 84. dringend
  urgent
 85. drinken / dronk/dronken / gedronken
  boire
 86. droogte (de)
  la sècheresse
 87. duidelijk zichtbaar
  clairement visible
 88. duiken / dook/doken / gedoken
  plonger
 89. duizend
  mille
 90. dun//niet dik
  fin
 91. dwingen / dwong/dwongen / gedwongen
  forcer
 92. een aantal
  certains
 93. Een ware
  un vrai...
 94. eenvoudig
  simple
 95. eerlijk
  honnête
 96. eetgewoonten
  habitude alimentaire
 97. eigenlijk
  au fond,à vrai dire
 98. eind (het)
  la fin
 99. energie besparen
  économiser de l'energie
 100. enkel
  seulement
 101. enkele
  quelques
 102. erkennen
  reconnaître,admettre
 103. ermee
  avec
 104. ernst
  gravité
 105. ernstig
  sérieux
 106. ervoor zorgen
  s'assurer que
 107. eten / at/aten / gegeten
  manger
 108. even
  un instant
 109. evenwicht
  équilibre
 110. fit
  en forme
 111. fitheid
  forme
 112. flink
  bien/fortement/sensiblement
 113. fluiten / floot/floten / gefloten
  siffler
 114. gaan / ging/gingen / gegaan
  aller
 115. gaandeweg
  peu à peu
 116. gebrek (het)
  le manque
 117. gebruiken
  utiliser
 118. gelden / gold/golden / gegolden
  valoir
 119. gelegenheid
  opportunité
 120. gelijk
  égal
 121. gemiddelde
  moyenne
 122. gemidelde Nederlander (de)
  le néerlandophone moyen
 123. genezen / genas/genazen / genezen
  guérir
 124. genieten / genoot/genoten / genoten
  jouir
 125. geven / gaf/gaven / gegeven
  donner
 126. gevolg (het)
  la conséquence
 127. geweldig
  formidable
 128. gewoon
  simplement
 129. gezamenlijk
  commun
 130. gezond
  sain, en bonne santé
 131. gieten / goot/goten / gegoten
  verser
 132. giftig
  toxique
 133. graven / groef/groeven / gegraven
  creuser
 134. grens/grenzen
  frontière
 135. grijpen / greep/grepen / gegrepen
  saisir
 136. groetenteteelt (de)
  la culture des legumes
 137. grootschalig
  à grande échelle
 138. halen
  prendre
 139. hangen / hing/hingen / gehangen
  pendre
 140. hebben / had/hadden / gehad
  avoir
 141. Helft / helfde (de)
  la moitié
 142. helpen / hielp/hielpen / geholpen
  aider
 143. herbergen
  héberger
 144. heten / heette/heetten / geheten
  s'appeler
 145. hierdoor
  c'est pourquoi
 146. hoger
  supérieur
 147. houden (van) / hield (van)/hielden (van) / gehouden (van)
  tenir (aimer)
 148. houtkap
  déforestation
 149. huishouden
  ménage
 150. hulpverleners
  intervenant
 151. iemand aangaan
  concerner quelqu'un
 152. In een notendop
  En bref, en résumé
 153. in hoeverre
  dans quell mesure
 154. In overeensteming zijn met
  être conforme à
 155. in stand houden
  subsister,se maintenir
 156. inheems
  indigène
 157. inneemen
  occuper
 158. instelling
  institution
 159. invullen
  compléter, remplir
 160. jarenlang
  de longues années
 161. je hoeft je niets te
  tu n'as rien à...
 162. jeugdvereniging(en)
  association(s) de jeunesse
 163. kappen
  abattre
 164. kiezen / koos/kozen / gekozen
  choisir
 165. kijken / keek/keken / gekeken
  regarder
 166. klimmen / klom/klommen / geklommen
  grimper
 167. klinken / klonk/klonken / geklonken
  résonner
 168. komen / kwam/kwamen / gekomen
  venir
 169. koorts
  fièvre
 170. kopen / kocht/kochten / gekocht
  acheter
 171. krijgen / kreeg/kregen / gekregen
  recevoir
 172. kringlooppapier (het)
  le papier recyclé
 173. kunnen / kon/konden / gekund
  pouvoir
 174. lachen / lachte/lachten / gelachen
  rire
 175. laden / laadde/laadden / geladen
  charger
 176. lager
  inférieur
 177. laten / liet/lieten / gelaten
  laisser
 178. leefgewoonten
  habitudes
 179. leeftijdgenoten
  compagnons d'âge
 180. leerkrachten (de)
  l'enseignant
 181. leiden
  mener
 182. lezen / las/lazen / gelezen
  lire
 183. lichtpunt (de)
  l'attache
 184. liegen / loog/logen / gelogen
  mentir
 185. liggen / lag/lagen / gelegen
  être couché
 186. lijden / leed/leden / geleden
  souffrir
 187. lijken / leek/leken / geleken
  sembler
 188. lopen / liep/liepen / gelopen
  courir
 189. luchtvervuiling (de)
  la pollution de l'air
 190. mager
  maigre
 191. marteling
  torture
 192. meedoen
  participer
 193. meestal
  la plupart du temps
 194. mensenlijk
  humain
 195. met zijn allen
  avec tout, en totalité
 196. meten / mat/maten / gemeten
  mesurer
 197. moeilijk
  difficilement
 198. moeten / moest/moesten / gemoeten
  devoir
 199. mogen / mocht/mochten / gemogen
  pouvoir
 200. mondeling
  oral
 201. naargelang
  à mesure que
 202. nadenken
  réfléchir
 203. namelijk
  en effet
 204. nemen / nam/namen / genomen
  prendre
 205. niet meer kunnen
  ne plus pouvoir
 206. niets
  ne...rien
 207. nochtans
  pourtant
 208. noodzaak
  nécéssité
 209. nou
  maintenant
 210. ochtend
  matin
 211. oerwouden
  forêt vierge
 212. olievoorraad (de)
  les réserves de pétrole
 213. omrekenen
  convertir
 214. onbespoten
  non traité
 215. onbezorgd
  insouciant
 216. onder meer
  de plus
 217. onderscheiden
  distinguer
 218. onderwijs (het)
  l'enseignement
 219. onderzoek (het)
  recherche
 220. onmisbaar
  indispensable
 221. ontwikkeling
  développement
 222. ontwikkelingslanden
  pays en voie de développement
 223. ontzeggen
  interdire, refuser
 224. ontzetten
  terrible
 225. onvoldoende garanties bieden
  offrir des garanties insuffisantes
 226. oorzaak (de)
  la cause
 227. op grote schaal
  à grande échelle
 228. op korte termijn
  un court délai
 229. op te krikken
  améliorer
 230. openbare plak,plekken
  endroit(s) public(s)
 231. opklimmen
  se développer
 232. opmaken
  finir
 233. opstappelen
  s'accumuler
 234. opwarmen 
  se réchauffer
 235. overbevolking (de)
  la surpopulation
 236. overblijvend
  restant
 237. overeenstemming
  en conformité
 238. overleven
  survivre à
 239. overnemen
  reprendre
 240. overstroming (de)
  l'inondation
 241. overzicht
  un aperçu
 242. ozonlaag (de)
  la couche d'ozone
 243. papiergebruik
  l'utilisation du papier
 244. poolgebieden
  régions polaires
 245. prijzen / prees/prezen / geprezen
  louer
 246. raad opvolgen
  suivre un conseil
 247. raden / raadde/raadden / geraden
  deviner
 248. redden
  sauver
 249. redelijk
  raisonable,passable
 250. reeds
  déja
 251. regering (de)
  gouvernement
 252. rijden / reed/reden / gereden
  rouler
 253. rijzen / rees/rezen / gerezen
  s'élever
 254. roepen / riep/riepen / geroepen
  crier
 255. rooskleurig
  rose
 256. ruiken / rook/roken / geroken
  sentir
 257. ruimte
  espace
 258. rustig
  calme
 259. samenwerkingprograma
  programme de collaboration
 260. Schade aanrichten
  provoquer des dégâts
 261. schadelijk
  nuisible
 262. scheiden / scheidde/scheidden / gescheiden
  séparer
 263. scheppen / schiep/schiepen / geschapen
  créer
 264. schieten / schoot/schoten / geschoten
  tirer
 265. schijnen / scheen/schenen / geschenen
  briller
 266. schip(schepen)
  navire(s)
 267. schoon
  propre
 268. schrijven / schreef/schreven / geschreven
  écrire
 269. schrikken / schrok/schrokken / geschroken
  s'effrayer
 270. sfeer
  L'atmosphère
 271. slaan / sloeg/sloegen / geslagen
  frapper
 272. slag
  coup
 273. slapen / sliep/sliepen / geslapen
  dormir
 274. sluiten / sloot/sloten / gesloten
  fermer
 275. smelten / smolt/smolten / gesmolten
  fondre
 276. snuiten / snoot/snoten / gesnoten
  moucher
 277. spaarzaam omgaan met
  être économe (de)
 278. spannen / spande/spanden / gespannen
  tendre
 279. spijsvertering (de)
  La digestion
 280. spijten / speet/speten / gespeten
  causer du regret
 281. spreken / sprak/spraken / gesproken
  parler
 282. springen / sprong/sprongen / gesprongen
  sauter
 283. staan / stond/stonden / gestaan
  être debout
 284. stappen naar
  entreprendre
 285. steeds
  toujours, encore
 286. steken / stak/staken / gestoken
  piquer
 287. stelen / stal/stalen / gestolen
  voler
 288. sterk
  fort
 289. sterven / stierf/stierven / gestorven
  mourir
 290. stijgen
  accroître
 291. stijgen / steeg/stegen / gestegen
  s'élever
 292. stilaan
  petit à petit, progressivement
 293. stinken / stonk/stonken / gestonken
  puer
 294. stof (de)
  la matière , substance
 295. stookolie (de)
  le fuel
 296. stoten / stotte/stotten / gestoten
  heurter
 297. straks
  tout à l'heure
 298. strijd (de)
  le combat
 299. strijken / streek/streken / gestreken
  repasser
 300. studiegebied
  domaine d'étude
 301. stuk
  morceau
 302. talrijk
  nombreux
 303. Tegen 2020
  Avant 2020
 304. tegenwoordig//nu
  à l'heure actuelle
 305. ten opzichte van
  vis à vis de
 306. Terug
  de retour
 307. toch
  cependant,quand même
 308. toe
  vers, en direction de
 309. treden / trad/traden / getreden
  marcher
 310. treffen / trof/troffen / getroffen
  toucher
 311. trekken / trok/trokken / getrokken
  tirer
 312. twee ons
  deux cents grammes
 313. uiterst
  extrêmement
 314. uitnodigen(nodigde uit, heeft uitgenodigd)
  inviter
 315. uitputten
  épuiser
 316. uitputting (de)
  l'épuisement
 317. vak
  compartiment
 318. vallen / viel/vielen / gevallen
  tomber
 319. Van
  de
 320. van honger sterven
  mourir de faim
 321. vangen / ving/vingen / gevangen
  attraper
 322. varen / voer/voeren / gevaren
  naviguer
 323. vaststelling
  la constatation
 324. vechten / vocht/vochten / gevochten
  se battre
 325. verandering (de)
  le changement
 326. verbetering (de)
  l'amélioration
 327. verbieden / verbood/verboden / verboden
  interdire
 328. verbruiken
  consommer
 329. verdelen
  diviser
 330. verdwijnen / verdween/verdwenen / verdwenen
  disparaître
 331. vergelijken / vergeleek/vergeleken / vergeleken
  comparer
 332. vergelijking
  comparaison
 333. vergeten / vergat/vergaten / vergeten
  oublier
 334. verkopen / verkocht/verkochten / verkocht
  vendre
 335. verlaten / verliet/verlieten / verlaten
  quitter
 336. verlichten
  éclairer
 337. verliezen / verloor/verloren / verloren
  perdre
 338. vermelden
  mentionner
 339. vermijden / vermeed/verlmedel / vermeden
  éviter
 340. vernieling (de)
  la destruction
 341. vernietigen
  dévaster, détruire
 342. veroorzaken
  provoquer, produire
 343. verpleegkundigen
  infirmier
 344. verslag
  rapport, compte rendu
 345. verspreiden
  répendre, propager
 346. verstaan / verstond/verstonden / verstaan
  comprendre
 347. vertegenwoordigen
  représenter
 348. vertrekken / vertrok/vertrokken / vertrokken
  partir
 349. vertrouwen
  confiance
 350. vervoer
  transport
 351. verwerken
  assumer
 352. verzekeren
  assurer
 353. verzinnen / verzon/verzonnen / verzonnen
  imaginer
 354. verzorgenden
  les soignants
 355. vestigen
  installer
 356. vet
  graisse
 357. vezel
  fibre
 358. vinden / vond/vonden / gevonden
  trouver
 359. vliegen / vloog/vlogen / gevlogen
  voler
 360. vochtig
  humide
 361. voeding
  l'alimentation
 362. voedingdeskundigen
  les nutritionnistes
 363. voedingsmiddelen (de)
  les aliments
 364. voedselhulp (de)
  l'aide alimentaire
 365. voedselketen
  la chaîne alimentaire
 366. voedselonveiligheid
  l'insécurité alimentaire
 367. voetafdruk
  emprunte
 368. voldoende
  suffisamment
 369. volledige
  complet
 370. vooraadkamer
  condition
 371. voorbije eeuw (de)
  ce dernier siècle
 372. voorkeur
  préférence
 373. voorstellen
  se représenter
 374. voorzichtig
  prudent
 375. vormen
  représenter/former
 376. vragen / vroeg/vroegen / gevraagd
  demander
 377. vriezen / vroor/vroren / gevroren
  geler
 378. vrijgemaakt
  libéré
 379. vroedvrouwen
  Sage-femme
 380. vroeger
  avant
 381. waarbij
  pendant laquelle
 382. waardoor
  par quoi
 383. waarschijnlijk
  probablement
 384. waarvan
  de quoi
 385. wakker
  réveillé
 386. want(=omdat)
  parce que
 387. wassen / waste/wasten / gewassen
  laver
 388. we moeten er voorzichtig mee omgaan
  Nous devons être prudents avec
 389. weefsel
  le tissu
 390. wegen / woog/wogen / gewogen
  peser
 391. wereldleiders
  dirigeants mondiaux
 392. wereldwijd
  mondial
 393. werpen / wierp/wierpen / geworpen
  jeter
 394. weten / wist/wisten / geweten
  savoir
 395. wezen (het)
  L'être
 396. wijk
  quartier
 397. wijten / weet/weten / geweten
  imputer
 398. wijze
  conseil
 399. wijzen / wees/wezen / gewezen
  indiquer
 400. willen / wilde/wilden / h. Gewild
  vouloir
 401. winnen / won/wonnen / gewonnen
  gagner
 402. worden / werd/werden / geworden
  devenir
 403. wrijven / wreef/wreven / gewreven
  frotter
 404. zeer
  très
 405. zeggen / zegde / zei/zegden / zeiden / gezegd
  dire
 406. zelfs
  même
 407. zenden / zond/zonden / gezonden
  envoyer
 408. zich iets afvragen
  se demander quelque chose
 409. zich ontwikkelen
  se développer
 410. zien / zag/zagen / gezien
  voir
 411. zijn / was/waren / geweest
  être
 412. zingen / zong/zongen / gezongen
  chanter
 413. zinken / zonk/zonk / gezonken
  sombrer
 414. zitten / zat/zaten / gezeten
  être assis
 415. zoals
  comme,tel que
 416. Zodra
  dès que
 417. zoeken / zocht/zochten / gezocht
  chercher
 418. zoiets
  une chose pareille
 419. zorgen
  se charger / s'occuper
 420. zulke
  tel
 421. zwaar
  lourd
 422. zwemmen / zwom/zwommen / gezwommen
  nager
 423. zweren / zwoer/zwoeren / gezworen
  jurer
 424. zwerven / zwierf/zwierven / gezworven
  errer
 425. zwijgen / zweeg/zwegen / gezwegen
  se taire
Author
ID
306712
Card Set
NL_201509.xls
Description
tout le vocabulaire NL et TP La Brise 5S2
Updated
Show Answers