ChineseLinkL22

 1. duìbuqǐ


  (I'm sorry, excuse me)
  對不起
 2. yīnwèi


  (because)
  因爲
 3. búguò


  (but, however)
  不過
 4. rènzhēn


  (conscientious, serious)
  認真
 5. yǐjīng


  (already)
  已經
 6. měilì


  (beautiful)
  美麗
 7. chéngshì


  (city)
  城市
 8. dàochù


  (in all places, everywhere)
  到處
 9. xīn


  (new)
 10. dàlóu


  (tall building)
  大樓
 11. dìfang


  (place)
  地方
 12. huódòng


  (activity)
  活動
 13. bǐrú


  (for example)
  比如
 14. jīngjù


  (Peking Opera)
  京劇
 15. shūfǎ


  (calligraphy)
  書法
 16. dōngxi


  (thing)
  東西
 17. zuì


  (most, highest degree)
 18. xiǎolóngbāo


  (little steamed buns with stuffing)
  小籠包
 19. jīhuì


  (opportunity)
  機會
 20. chángchang


  (to have a taste)
  嚐嚐
 21. kāishǐ


  (to start, to begin)
  開始
 22. gāoxìng


  (happy)
  高興
 23. shōudào


  (to receive)
  收到
 24. kànlái


  (it seems)
  看來
 25. tóngshì


  (colleague)
  同事
 26. rèxīn


  (warm-hearted)
  熱心
 27. lǎobǎn


  (boss)
  老闆
 28. yīxiē


  (some)
  一些
 29. xuédào


  (to learn and master)
  學到
 30. láixìn


  (to write a letter, to the speaker)
  來信
 31. bǎozhòng


  (take care)
  保重
Author
ravenhaired
ID
30456
Card Set
ChineseLinkL22
Description
Chinese Link lesson 22 core vocabulary
Updated