ICT strategie en organisatie J.A Oosterhaven

The flashcards below were created by user yamf21 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Benoem de ICT functie met bijbehorende informatievoorziening  en automatisering. pag 28
  ICT management -> informatiemanagement -> Automatiseringsmanagement

  ICT beleid -> Informatiebeleid -> Automatiseringsbeleid

  ICT-Plan -> Informatieplan -> automatiseringsplan

  ICT-Strategie -> Informatiestrategie -> Automatiseringstrategie
 2. Waar bestaat een ondernemingsfunctie uit? en geef een voorbeeld. pag. 29 2.3
  Een verzameling van activiteiten die in een bepaalde zin samenhangen en daarom aandacht van de leiding verdienen.

  voorbeeld: Productiefunctie of personeelfunctie
 3. Welke verwante gebieden behoren meestal niet tot ICT-functie?
  • Toepassen van ICT als onlosmakelijk onderdeel van een product;
  •        
  • Voortbrengen van informatie als product;

  informatieverstrekking;

  • PR;
  • Kennismanagement.
 4. Welke werkvelden worden gerekend tot de ICT functie? noem er 5. pag. 30 en 31.
  opstellen van beleid en plannen voor de informatievoorziening en daarbij te hanteren hulpmiddelen;

  ontwikkelen en beheren van informatiesystemen, al dan niet geautomatiseerd;

  beheren van gegevensverzamelingen, al dan niet geautomatiseerd;

  Ter beschikking stellen en houden van hulpmiddelen voor gegevensopslag, -verwerking en-presentatie;

  toepassen van ICT voor het uitvoeren en besturen van verschillende stappen in het fysieke productieproces(productieautomatisering);

  ter beschikking stellen en houden van hulpmiddelen voor communicatie van gegevens, geschriften, spraak en beeld;

  Opzetten en in stand houden van een geschikte administratieve organisatie die een gezonde informatievoorziening moet waarborgen;

  opzetten en in stand houden van archieven documentaire informatieverzorging);

  •        
  • organiseren en in stand houden van deskundigheden en werkafspraken voor de informatievoorziening en automatisering.
 5. Noem de 5 aandachtsgebieden van de ICT verzameling van activiteiten pag. 32
  • 1. Gegevens
  • 2.Toepassingen
  • 3. Opslag en verwerkingsfaciliteiten
  • 4. Communicatiefaciliteiten
  • 5. Deskundigen en organisatie
 6. Wat betekent het begrip ICT management? pag. 33
  Is het leidinggeven aan uitvoerende taken binnen de ICT functie.

  Het is dus een taakveld, het betreft een gedeelte van de activiteiten binnen de ICT functie
 7. Welke 3 management taken worden onderscheiden binnen leidinggeven? pag 34
  • 1. Beleid bepalen en plannen
  • 2. organiseren en conditioneren
  • 3.Sturen van de uitvoering
 8. Wat is het verschil tussen ICT-beleid en ICT-plan? pag. 38 en 41 2.5
  ICT beleid omvat doelstellingen, uitgangspunten en richtlijnen die in de visie van de leiding in acht moeten worden genomen binnen de ICT functie van de onderneming.

  ICT plan is het actieprogramma dat het ICT-beleid moet omzetten in daden.
 9. Wat betekent ICT Architectuur? pag. 39
  De ICT-architectuur is een beschrijving van de elementen van de informatiehuishouding en hun onderlinge samenhang

  • Onderscheiding
  • Gegevensarchitectuur;
  • Toepassingenarchitectuur;
  • Technische architectuur;
  • Architectuur van de organisatie van de ICT-functie.
 10. Wat is strategievorming? pag 41
  ICT-strategievorming is het proces van beleidsvorming en planning binnen de ICT-functie.
 11. Wat is de strategic alignment model en hoe ziet het er uit? (uitekenen). leg uit wat de verschillende onderdelen betekent. 3.2 pag 46
  de SAM geeft een beschouwing van de samenhang van het bedrijfsperspectief en ICT perspectief van de onderneming, in het bijzonder van de dynamische aspecten van deze relatie.

  Image Upload 1

  •       
  • De bedrijfsstrategie:
  • De missie van de onderneming in haar omgeving; De onderscheidende competenties en de governance (in termen van allianties en
  • samenwerking met derden)
  •       
  • De ICT-strategie:
  • De visie op relevante technologieën; De ICT-competenties die de onderneming onderscheidend maakt; De ICT-governance (‘zelf doen of uitbesteden’)

  • De bedrijfsstructuur:
  • De organisatiestructuur; De bedrijfsprocessen en hun samenhang; De vaardigheden om de strategie uit te voeren
  •    
  • De ICT-structuur:
  • De ICT-architectuur; De uitvoerende ICT-processen; De beschikbare individuele vaardigheden.
 12. Noem de 4 alignment perspectieven van Henderson en Venkatraman. pag. 48
  • 1. Uitvoering van de bedrijfsstrategie:
  • De bedrijfsstrategie wordt vertaald naar keuzes in de bedrijfsstructuur en vervolgens de ICT-structuur 

  • 2. Transformatie door technologie:
  • De ICT-strategie wordt afgeleid van de bedrijfsstrategie en doorvertaald naar keuzes voor een geschikte ICT-structuur. de beste ‘technology fit’ 

  •  3. benutting ICT-potentieel:
  • De competitieve kansen die (nieuwe ) ICT biedt worden in aanmerking genomen bij het bepalen van de bedrijfsstrategie en het vormgeven van een passende bedrijfsstructuur

  • 4. Optimaliseren van ICT-service:
  • De nieuwe ontwikkelingen in ICT worden uitgewerkt in de ICT-strategie en
  • vormgegeven door vernieuwingen in de ICT-structuur en verbeterde ICT-services.
  • Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te vernieuwen en te
  • verbeteren
Author
ID
304177
Card Set
ICT strategie en organisatie J.A Oosterhaven
Description
ICT en strategie Oranje boek
Updated
Show Answers