1074-1288.txt

 1. 
 2. vodíkové můstky
  B)
 3. označte typ vazby v molekule kyslíku
  D)
 4. označte typ vazby v molekule chloru

  a) iontová
   b) polární
  c) kovalentní
  d) polární kovalentní
  c
 5. charakteruzujte typ vazby v molekule chloridu sodného
     D)
 6. která/é z následujících sloučenin netvoří vodíkové můstky

  a) voda
  b) benzín
  c) kyselina sírová
  d) benzen
  b,d
 7. která/é z následujících sloučenin netvoří vodíkové můstky

  a) uhlovodíky
  b) sirovodík
  c) molekuly vodíku
  d) alkoholy
  a,c
 8. pokud má prvek malou ionizační energii, potom
  D)
 9. anionty se snadno tvoří z prvků, které

  a) mají malou ionisační energii
  b) mají vysokou elektronegativitu
  c) mají velkou elektronovou afinitu
  d) jsou v prvních dvou skupinách periodické tabulky
  b,c
 10. reakční teplo je
  C)
 11. první termochemický zákon říká
  A)
 12. druhý termochemický zákon říká
  A)
 13. jeslitže je reakce exotermné, pak platí
  C)
 14. první termodynamický zákon

  a) nelze sestrojit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného durhu
  b) teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší
  c) celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno
  d) při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky prvného nebo kapalného skupenství rovna nule
  a,c
 15. druhý termodynamický zákon

  a) nelze sestrojit stroj, který by  trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu
  b) teplo nemůže při styku dovu těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší
  c) celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno
  d) nelze sestrojit perpetuum mobile druhého druhu
  b,d
 16. třetí termodynamický zákon

  a) nelze sestrojit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu
  b) při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule
  c) čisotu pevnou látku nelze konečným pochodem ochladit na absolutní nulovou teplotu
  d) nelze sestrojit perpetuum mobile druhého druhu
  b,c
 17. Brönstedova kyselina
  C)
 18. Brönstedova zásada

  a) je látka, která je schopná přijímat od jiné látky proton
  b) je látka, která je schopná předávat jiné látce proton
  c) je látka s volným elektronovám párem, který může sdílet s jinou látkou
  d) je látka svyšující koncentraci elektronů v roztoku
  a,c
 19. v acidobazické rovnovážné reakci popsané rovnicí CH3COOH + H2O ⇆ H3O+ + CH3COO-

  jsou tyto konjugované páry (ve smyslu Brönstedovy teorie kyselin a zásad)

  a) kyselina octová a voda (levá strana rovnice)
  b) kation H3O+ a anion CH3COO- (pravá strana rovnice)
  c) kyselina octová a anion CH3COO-
  d) voda a kation H3O+
  c,d
 20. v acidobazické rovnovážné reakci popsané reakcí:
  CH3COOH + H2O ⇄ H3O+ + CH3COO-
  je rovnovážná konstanta Kc vyjádřena vzorcem (koncentrace v hranatých závorkách představují rovnovážné koncentrace)


  a) [CH3COOH][H2O]
       [CH3COO-][H3O+]
  b) [ CH3COO-][H3O+]
       [CH3COOH]
  c) [CH3COO-][H3O+]
      [CH3COOH][H2O]
  d) [H3O+][H2O]
      [CH3COO-][CH3COOH]
  c
 21. z acidobazické rovnovážné reakce popsané reakcí
  CH3COOH + H2O ⇄ H3O+ + CH3COO-
  můžeme vyjádřit disociační konstantu kyseliny octové Ka výrazem

  a) [CH3COOH][H2O]    
      [CH3COO-][H3O+]
  b) [ CH3COO-][H3O+]   
       [CH3COOH]
  c) [CH3COO-][H3O+
      [CH3COOH][H2O]
  d) [H3O+][H2O]   
      [CH3COO-][CH3COOH]
  b
 22. iontový součin autoprotolýzy vody, tj.reakce 2H2O ⇄ H3O+ + OH- má při 25°C přibližně hodnotu (předpokládáme, že roztok se chová ideálně)
  D)
 23. pro kyselé vodné roztoky platí
  D)
 24. redoxními reakcemi se nazývají reakce
  C)
 25. oxidace je reakce, při níž
  B)
 26. redukce je reakce, při níž
  B)
 27. oxidační činidlo je látka, která
  A)
 28. redukční činidlo je látka, která
  A)
 29. který/é z uvedených vztahů je/jsou správné pro dva různé plyny A a B. Podmínky: stálá teplota i tlak, m je hmotnost, M je relativní molekulová hmotnost, ρ je hustota a c je koncentrace

  a) ρAB = mA/mB
  b) ρAB = MA/MB
  c) cA = mA/MA
  d) ρA × VA = mA; ρB × VB = mB
  a,b,d
 30. katalyzátor je látka, která
  A)
 31. látka, které říkáme hydrofilní se
  C)
 32. adiabatický děj znamená, že
  A)
 33. u exotermických dějů má hodnota entalpie
  B)
 34. reakční mechanismus je

  a) sled elementárních reakcí, který v konečném výsledku vede k chemické přeměně
  b) podrobný popis procesu, ve kterém se částice výchozí látky přeorganizují na aktivovaný komplex, který se nakonec přemění na výsledné produkty reakce
  c) popis jednotlivých kroků při vícestupňové syntéze
  d) popis procesu, při kterém se z monomerů stává polymer
  a,b
 35. rovnovážná konstanta reakce se se změnou teploty
  D)
 36. jeden mol elektronů je
  A)
 37. entropie je
  B)
 38. pV = nRT platí pouze
  A)
 39. iontová vazba je

  a) kovalentní vazba mezi dvěma atomy s odlišnou elektrongativitou
  b) realizována na principu vzájemné přitažlivosti obráceně nabitých částic
  c) elektrostatická interakce mezi kationtem a aniontem
  d) kovalentní vazba, ve které se uplatňují ionty
  b,c
 40. mezi kovalentní vazby nepatří - vyberte možnosti, kde jsou jen nekovalentní vazby
  A)
 41. heterogenní směsí je

  a) roztok
  b) dým
  c) suspenze
  d) slitina kovů
  b,c
 42. izotopy daného prvku se od sebe
  D)
 43. aktivační energie reakce je

  a) podle srážkové teorie minimální energie, kterou částice musí mít aby proběhla chemická reakce
  b) je rozdílem energií produktů a výchozích látek
  c) je rozdílem energií aktivovaného komplexu a výchozích látek
  d) je rozdílem energií aktivovaného komplexu a produktů
  a,c
 44. složení reakční směsi v rovnováze mohou ovlivnit

  a) teplotou
  b) tlakem
  c) koncentrací výchozích látek nebo produktů
  d) katalyzátorem
  a,b,c
 45. poločas (např.rozpadu) je u chemických přeměn
  B)
 46. pomocí Hessova zákona lze
  A)
 47. rozměr univerzální plynové konstanty ve stvové rovnici PV = nRT je
  A)
 48. exotermné reakce bude vykazovat
  B)
 49. endotermní reakce bude vykazovat
  D)
 50. protická rozpouštědla jsou
  C)
 51. která/é varianta/y představuje/í vzorec soli?

  a) CH3COOH
  b) CH2COOH
  c) HCOOK
  d) CaCO3
  c,d
 52. která z následujících látek je kyselinou podle Arrheniovy teorie?

  a) KCN
  b) H2CO3
  c) HCl
  d) NaOH
  b,c
 53. která z látek bude reagovat alkalicky?

  a) NaCl
  b) NaOH
  c) Na2SO4
  d) NaHCO3
  b,d
 54. jaká je (přibližně) pH 0,00001 molárního vodného roztoku HCl? (aktivitní koeficient považujte za roven 1)
  B)
 55. jaká je přibližná koncentrace H3O+ iontů ve vodném roztoku NaOH o koncentraci 0,01 molu? (aktivitní koeficient považujte za roven 1)
  B)
 56. roztok kyseliny sírové, síranu sodného a vody
  B)
 57. podle Arrheniovy a Broenstedovy teorie je kyselina látka, která

  a) je akceptorem elektronu
  b) je akceptorem protonu
  c) je donorem protonu
  d) je donorem vodíkového kationtu
  c,d
 58. který z následujících 0,1 M roztoků bude reagovat zásaditě? Ve vodném roztoku zbarví fenolftalein do růžova až fialova

  a) NaBr
  b) LiOH
  c) CH3OH
  d) NH3
  b,d
 59. reakce H+ + OH- = H2O je reakcí
  C)
 60. kyselina chlorovodíková byla přesně neutralizována hydroxidem sodným. Ve vzniklé reakční směsi bude koncentrace hydroxoniového kationtu
  C)
 61. když ve vodném roztoku vzroste koncentrace vodíkových iontů, jak se bude měnit koncentrace hydrozylových aniontů?

  a) poroste
  b) bude klesat
  c) poroste přímo úměrně se vzrůstem H+ koncentrace
  d) bude klesat přímo úměrně se vzrůstem H+ koncentrace
  b,d
 62. student má připravit 100 ml vodného roztoku HCl o cílové koncentraci 6 mol/l. Má k dispozici roztok HCl o koncentraci 12 mol/l a vodu. Jaký/jaké postup/y jsou správné ( i z hlediska bezpečnosti práce)? Předpokládejte, že aktivitní koeficient je roven jedné.
  C)
 63. co je to pufr?

  a) látka, která podle okolností přijímá protony nebo elektrony nebo obojí
  b) směs, která umí vyrovnávat pH tak, že buď přijímá protony nebo hydroxylové anionty
  c) látka, která umí udržet pH vždy v hodnotách kolem pH = 7, pro ostatní hodnoty se pufry nepoužívají
  d) látka, která umí udržet výchozí pH i po zředění v jistém rozmezí
  b,d
 64. mezi směsi, které mají pufrační schopnost nepatří

  a) roztok KCl v HCl
  b) vodný roztok NH3 a CH3COOH
  c) roztok CH3COOH a CH3COONa
  d) roztok CH3COOK a CH3COOH
  a,b
 65. hydrofibní v chemii znamená
  B)
 66. součin rozpustnosti síranu barnatého ve vodě je 1,5×10-9 a sádry, za stejných podmínek, je 3×10-5. S použitím této informace vyberte správné/správná tvrzení

  a) síran barnatý je ve vodě méně rozpustný než sádra
  b) sádra je ve vodě méně rozpustná než síran barnatý
  c) síranové ionty můžeme srážet rozpustnými solemi barya (např.chloridem barnatým)
  d) vápenaté ionty můžeme dokázat reakcí s jakýmkoli síranem
  a,c
 67. hodnota pH vodného roztoku závisí na

  a) bodu varu a koncentraci kyseliny
  b) na teplotě, koncentraci a sytnosti kyseliny
  c) na koncentraci a sytnosti, ne na teplotě
  d) na koncentraci H3O+ iontů v roztoku
  b,d
 68. amfoterní látka je taková, která

  a) je bazická v bazickém a kyselá v kyselém prostředí
  b) reaguje s kyselinou na sůl a s bazí na kyselinu
  c) může reagovat kysele nebo zásaditě
  d) poskytuje kationt nebo aniont
  c,d
 69. iontový součin vody

  a) má za standardních podmínek hodnotu přibližně 10-14
  b) má v čitateli koncentraci produktů a ve jmenovateli výchozích látek
  c) je dán vztahem Kv = [H2O]×[H2O]
  d) popisuje atoprotolýzu vody
  a,d
 70. která z následujících látek představuje binární sloučeninu?
  D)
 71. který vzorec patří ke sloučenině s názvem oxalát sodný?
  A)
 72. kolik je numerický součet všech koeficientů ve správně vyčíslené rovnici Al + O2 = Al2O3? K vyčíslení použijte pouze nejmenší možná celá čísla.
  B)
 73. kolik atomů celkem obsahuje sloučenina se vzorcem CuSO4 × 5H2O
  A)
 74. kolik atomů obsahují 2 moly niklu (rel atomová hmotnost niklu je 58,9)?
  D)
 75. kolik procent kyslíku obsahuje oxid hořečnatý (rel.atomová hmotnost kyslíku je 16 g/mol, hořčíku je 24 g/mol)?
  A)
 76. který roztok je nejkoncentrovanější?
  B)
 77. kolik molů je 9,03×1023 atomů vodíku (přibližně)?
  A)
 78. kolik molů H2SO4 potřebujete, abyste připravili 5 l kyseliny sírové o koncentraci 2 mol/l? (relativní atomová hmotnost vodíku = 1 g/mol, kyslíku = 16 g/mol, síry = 32 g.mol-1)
  B)
 79. jaká je přibližná hmotnost 3×1023 molekul oxidu uhličitého? (rel.atomová hmotnost uhlíku je 12 g/mol, kyslíku 16 g/mol)
  D)
 80. kolik procent vody přibližně obsahuje sloučenina Na2CO3×10H2O (relativní stomová hmotnost sodíku = 23g/mol, kyslíku = 16 g/mol, uhlíku = 12 g/mol, vodíku 1 g/mol)
  B)
 81. jaká je molární koncentrace KF v roztoku, jestliže je rozpuštěno 116 g soli v jednom litru roztoku? (relativní atomová hmotnost draslíku je 39 g.mol-1; relativní atomová hmotnost fluoru je 19 g.mol-1)
  C)
 82. jaký je empirický vzorec sloučeniny, která obsahuje (hmotnostní procenta) 85% Ag a 15% F? (relativní atomová hmotnost fluoru je 19 g/mol, relativní atomová hmotnost Ag je 108 g/mol)
  B)
 83. jaké množství kyslíku je potřeba k uskutečnění celkové oxidace 1 molu methanu podle rovnice CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
  A)
 84. kolik elektronů potřebuje atom fosforu, aby jeho konfigurace dosáhla elektronového oktetu?
  D)
 85. k přípravě 100 g kyseliny octové o hmotnostní koncentraci 20%, tj.w= 20% (hustota roztoku 1,05 g.cm-3) budu potřebovat

  a) 20 g kyseliny octové
  b) 19 ml kyseliny octové (přibližně)
  c) 21 ml kyseliny octové (přibližně)
  d) 76,1 ml kyseliny octové (přibližně)
  a,b
 86. kolik vodíku vznikne, necháme-li reagovat 4,6 g kovového sodíku s vodou? (relativní atomová hmotnost sodíku je 23 g/mol, reakce probíhá za atmosférického tlaku a teploty 20°C)
  C)
 87. jaká je objemová procentová koncentrace alkoholu v roztoku, který obsahuje 164 cm3 100% alkoholu? Celkový obsah roztoku je 300 cm3 (výsledek je zaokrouhlen na jedno destinné místo).
  B)
 88. jakou číselnou hodnotu má molární koncentrace 5 litrů roztoku, který obsahuje 10 molů KBr?
  C)
 89. jakou číselnou hodnotu má molární koncentrace 6 litrů roztoku, který obsahuje 3 moly KBr?
  C)
 90. jakou číselnouhodnotu má molární koncentrace 3 litrů roztoku, který obsahuje 9 molů KBr?
  D)
 91. jaký bude objem roztoku o koncentraci 2,00 mol/l, k jehož přípravě bylo použito 6 molů NaCl?
  A)
 92. jaký bude objem roztoku o koncentraci 10, 00 mol/l, k jehož přípravě bylo použito 5,00 molů NaCl?
  B)
 93. jaký bude objem roztoku o koncentraci 5,00 mol/l, k jehož přípravě bylo použito 10,00 molů NaCl?
  C)
 94. jaký je objem vodného roztoku NaCl o koncentraci 3 mol/l, který připravíme z 526,5 g soli? Molekulová hmotnost NaCl je 58,5 g/mol.
  C)
 95. kolik molů CaCl2 bude použito k přípravě 5,00×102 cm3 roztoku o molární koncentraci 5,0 mol/l?
  D)
 96. kolik procent molekuly CO2 je tvořeno uhlíkem? Relativní atomová hmotnost uhlíku je 12, kyslíku 16(obojí v g/mol).
  B)
 97. jaké je procentové zastoupení jednotlivých prvků v glukóze? Sumární vzorec glukosy je C6H12O6, relativní atomové hmotnosti (g/mol): uhlík:12, kyslík:16, vodík1. Najděte a označte správné možnosti.

  a) C:40%
  b) C:30,8%
  c) H:6,7%
  d) H: 5,9%
  a,c
 98. vypočtěte procentický obsah síranu zinečnatého (molekulová hmotnost 161,5 g/mol) v heptahydrátu síranu zinečnatého (molekulová hmotnost 287,6 g/mol)
  A)
 99. jaká je molární koncentrace roztoku, který vznikl rozpuštěním 26 g síranu železnatého (M = 151,9 g/mol) ve 100 g vody, přičemž výsledný roztok má hustotu r = 1,095 g/ml?
  A)
 100. vyberte správnou/é možnost/i. Kolik gramů koncentrované kyseliny sírové (96% roztok H2SO4) je potřeba k přípravě 500 g 10% roztoku H2SO4 (koncentrace je v hmotnostních procentech)?
  D)
 101. vyberte správnou/é možnost/i. Kolik gramů vody je potřeba k přípravě 500 g 10% roztoku H2SO4 z vody a 96% kyseliny sírové (koncentrace je v hmotnostních procentech)?
  A)
 102. vyberte správnou/é odpověď/i. Jaký je objem roztoku NaOH o molární koncentraci 1 mol/l, který potřebujete k přípravě 100 ml roztoku NaOH o výsledné koncentraci 0,5 mol/l?
  C)
 103. jaký je objem 1 molu kyslíku při desetinásobku normálního atmosferického tlaku (p = 101 325 Pa) při 20°C?
  D)
 104. jaký objem zaujme vodík, který byl připraven reakcí 30 g zinku s kyselinou chlorovodíkovou? Teplota byla 20 °C, tlak 101 325 Pa, relativní atomová hmotnost zinku je 65,38 g/mol.
  B)
 105. kolik gramů chloridu zinečnatého vznikne z reakce 1 g zinku s kyselinou chlorovodíkovou, jestliže výtěžek reakce je 100%? Relativní atomová hmotnost zinku je 65,38 g/mol, rel.molekulová hm.chloridu zinečnatého je 136,28 g/mol.
  B)
 106. kolik gramů kyseliny chlorovodíkové je potřeba do reakce se zinkem, aby vznikl jeden mol chloridu zinečnatého? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Relativní atomová hmotnost zinku je 65,38 g/mol, relativní molekulová hmotnost kyseliny chlorovodíkové je 36,45 g/mol, rel.molekulová hm. chloridu zinečnatého je 136,28 g/mol.
  D)
 107. kolik gramů zinku bude potřeba, aby bylo reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou připraveno 24,055 l vodíku? Teplota v laboratoři je 20 °C, tlak 101 325 Pa. Relativní atomová hmotnost zinku je 65,38 g/mol, relativní molekulová hmotnost kyseliny chlorovodíkové je 36,45 g/mol, rel. molekulová hm chloridu zinečnatého je 136,28 g/mol, relativní atomová hmotnost vodíku je 1 g/mol.
  D)
 108. kolik g acetaldehydu je potřeba k přípravě 1 molu kyseliny octové? Počítejte se 100% konverzí. Relativní atomová hmotnost uhlíku je 12 g/mol, relativní atomová hmotnost kyselíku je 16 g/mol a vodíku 1 g/mol.
  B)
 109. kolk litrů acetylenu se získá přidáním 2 molů vody k jednomu molu karbidu vápenatého při reakčníchpodmínkách p = 101 325 Pa a t = 20°C?
  D)
 110. vyberte správnou/é odpověď/i. Hmotností zlomek roztoku, ve kterém bylo rozpuštěno 20 g NaCl ve 150 ml vody je
  B)
 111. vyberte správnou/é odpověď/i. Hmotnostní zlomek roztoku, ve kterém bylo rozpuštěno 30 g KCl ve 200 ml vody je
  A)
 112. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok NaCl obsahuje při 20°C 26,39 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Hmotnostní zlomek NaCl je (zaokrouhleno na tři desetinná mista)
  D)
 113. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok NaCl obsahuje při 20°C 26,39 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Hmotnostní zlomek vody je
  A)
 114. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok KCl obsahuje při 20°C 25,5 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Hmotnostní zlomek KCl je
  C)
 115. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok KCl obsahuje při 20°C 25,5 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Hmotnostní zlomek vody je
  B)
 116. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok KCl obsahuje při 20°C 25,5 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Kolik g soli je tře ba navážit do +00 g vody, aby byl získán nasycený roztok?
  B)
 117. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok KCl obsahuje při 20°C 25,5 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Kolik vody je třeba přidat ke 34,2 g soli, aby byl získán nasycený roztok?
  A)
 118. vyberte správnou možnost/i. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci chloridu stříbrného s vodíkem, vzniká stříbro a chlorovodík

  a) 2 před chloridem stříbrným
  b) 2 před stříbrem
  c) 2 před vodíkem
  d) 2 před chlorovodíkem
  a,b,d
 119. vyberte správnou možnost/i. jaké jsou správné stehciometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci sulfidu stříbrného s vodíkem, vzniká stříbro a sulfan
  A)
 120. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci oxidu uhelnatého s vodíkem, vzniká methanol
  A)
 121. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci čistého železa s vodní parou, vzniká oxid železnato-železitý a vodík

  a) 2 před železem
  b) 3 před železem
  c) 3 před vodou
  d) 4 před vodou
  b,d
 122. V vodní páry s rozžhaveným koksem (uhlík), vzniká vodík a oxid uhelnatý
  A)
 123. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci fosfidu vápenatého s vodou, vzniká fosfan a hydroxid vápenatý

  a) 3 před fosfidem vápenatým
  b) 6 před vodou
  c) 3 před hydroxidem vápenatým
  d) 3 před fosfanem
  b,c
 124. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci oxidu křemičitého s hydroxidem sodným, vzniká křemičitan sodný a voda
  C)
 125. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci oxidu křemičitého s uhlíkem, vzniká karbid křemičitý a oxid uhelnatý

  a) 3 před oxidem křemičitým
  b) trojka před uhlíkem
  c) dvojka před karbidem křemičitým
  d) dvojka před oxidem uhelnatým
  b,d
 126. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci síranu rtuťnatého s chloridem sodným. Vznikne síran sodný a chlorid rtuťnatý.
  C)
 127. Určete reakční teplo, které vznikne při reakci uhlíku s vodní parou, jestliže ΔH0298 pro vodu je -241,8 kJ/mol a pro CO je -110,5 kJ/mol. Produkty reakce jsouoxid uhelnatý a vodík.
  C)
 128. určete hmotnost 1 atomu bromu. Vyberte správnou možnost z následujících. Molární hmotnost bromu je 79,9 g/mol a Avogadrova konstanta NA = 6,023×1023.
  D)
 129. určete hmotnost jednoho atomuuhlíku, jestližejehomolární hmotnost je 12 a Avogadrova konstanta NA = 6,023×1023
  D)
 130. Určete hmotnost 1 molu oxidu uhelnatého (v gramech), jestliže relativní atomová hmotnost uhlíku je 12 g/mol, kyslíku 16 g/mol, Avogadrova konstanta NA= 6,023×1023
  A)
 131. kolik gramů váží 1,6 mol chloridu sodného (rel.atomová hmotnost Na = 23 g/mol, Cl = 35 g/mol)?
  D)
 132. jakému látkovému množství HCl přibližně odpovídá 30 g HCl? Rel atomová hmotnost chloru je 35 g/mol, rel. at. hm.vodíku je 1 g/mol.
  B)
 133. smrtelná dávka KCN je asi 0,08 mmol na 1 kg hmotnosti lidského těla. Jaká hmotnost KCN představuje smrtelné nebezpečí pro osobu vážící 70 kg? (rel.at.hm.draslíku je 39 g/mol, uhlíku 12 g/mol a dusíku 14 g/mol)
  B)
 134. v lidském těle je 65% kyslíku, 18% uhlíku, 10% vodíku (procenta jsou hmotnostní). Kterých atomů je v těle nejvíce?
  A)
 135. kolik molů kyseliny sírové odpovídá 49 g kyseliny sírové (rel.atomové hmotnosti (g/mol):kyslík-16, vodík-1, síra-32)
  B)
 136. první synteticky laboratorně cíleně připravená organická látka byla
  C)
 137. methanal je

  a) nejjednodušší aldehyd
  b) produkt oxidace ethanolu
  c) formaldehyd, používaný k balzamaci těl
  d) aromatický aldehyd odvozený od fenolu
  a,c
 138. aspirin, acylpyrin - lék proti bolesti a zvýšené teplotě je
  B)
 139. aktivní uhlí je

  a) sloučenina uhlíku a aktivních desinfekčních látek
  b) speciální látka, která z povrchu uvolňuje prostředky proti hnilobnému kvašení ve střevech
  c) rostlinné uhlí, které má velkou adsorpční schopnost
  d) pouze rozemletý uhlík
  c,d
 140. denaturovaný alkohol je

  a) ethanol ve směsi s jedovatou látkou, tuto směs potom není možno používat
  b) ethanol s přídavkem methanolu
  c) ethanol vyrobený synteticky, tj.jinak než kvašením
  d) ethanol vyrobený vykvašením cukerného roztoku
  a,b
 141. benzín je
  B)
 142. ocet, čili vodný roztok kyseliny octové, se dá vyrobit

  a) kvašením vína
  b) oxidací ethanolu
  c) z acetzlenu, který je převeden na acetaldehyd a oxidován na kyselinu octovou
  d) oxidací propanalu
  a,b,c
 143. mezi polysacharidy patří
  A)
 144. kyselina benzoová je

  a) konzervační činidlo, které se používá v potravinářství
  b) dikarboxylová kyselina
  c) sloučenina, která obsahuje dvě funkční skupiny
  d) nejjednodušší aromatická jednosytná kyselina
  a,d
 145. emulgátor je látka, která

  a) rozpouští tuky
  b) látka, která umožňuje homogenizaci dvounavzájem nemísitelných kapalin
  c) látka, která zabraňuje vzniku emulzí
  d) látka, která podporuje rozptýlení jedné kapaliny ve druhé
  b,d
 146. emulze je
  A)
 147. alkaloidy jsou

  a) jedovaté látky obsažené v tělech rostlin a hlvně živočichů
  b) biologicky aktivní látky hlavně rostlinného původu
  c) látky,mezi které patří např.morfin nebo chinin
  d) synonymem pro omamné jedy
  b,c
 148. do zubních past se nejčastěji přidávají

  a) fluor, v čisté podobě, pro lékařské účely
  b) fluoridy
  c) soli kyseliny fluorité
  d) soli kyseliny fluorovodíkové
  b,d
 149. diethylether je

  a) první historicky používané anestetikum
  b) průmyslová trhavina
  c) dobré rozpouštědlo tuků
  d) žíravina
  a,c
 150. vitamíny rozpustné ve vodě josu

  a) vitamíny skupiny B a vitamín C
  b) vitamíny A a D
  c) vitamín E a vitamín C
  d) vitamín C
  a,d
 151. název esenciální aminokyselina znamená

  a) aminokyselinu, kterou si tělo umí samo syntetizovat
  b) aminokyselinu, kterou je třeba tělu dodat (např.potravou)
  c) aminokyselinu, která není nutná pro proteosyntézu
  d) aminokyselinu, kterou si tělo neumí samo připravit
  b,d
 152. stopové prvky je označení pro
  C)
 153. kosti jsou tvořeny
  C)
 154. krev je

  a) pravý roztok
  b) suspenze
  c) emulze
  d) heterogenní směs
  b,d
 155. ozón je

  a) alotropická modifikace kyslíku
  b) izotop kyslíku
  c) namodralý vysoce jedovatý plyn
  d) sloučenina kyslíku
  a,c
 156. kuchyňská sůl je

  a) uhličitan vápenatý
  b) chlorid sodný
  c) součást fyziologického roztoku
  d) iontová sloučenina
  b,c,d
 157. jod je důležitý pro
  A)
 158. síra má

  a pouze jeden izotop
  b) více izotopů, ale žádný radioaktivní
  c) nejméně dva izotopy, přičemž alespoň jeden je radioaktivní
  d) více alotropických modifikací
  c,d
 159. principem tuhnutí sádry (např. u sádrových obrazů) je
  C)
 160. rajský plyn je
  C)
 161. fosfor

  a) je jedovatý ve všech svých modifikacích
  b) je jedovatý pouze jako bílý fosfor
  c) existuje ve třech modifikacích
  d) tvoří fosfan a difosfan
  b,c,d
 162. oxid uhelnatý je

  a) schopen vázat se na hemoglobin
  b) těžší než vzduch
  c) dráždivý zápachající plyn
  d) oxidovatelný na oxid uhličitý
  a,d
 163. oxid uhličitý je

  a) plyn šedého zabarvení, těžší než vzduch
  b) používán pod názvem suchý led k chlazení
  c) částečně rozpustný ve vodě
  d) možno redukovat na oxid uhelnatý
  b,c,d
 164. sirouhlík je

  a) vysoce jedovatá látka
  b) látka zapáchající po zkažených vejcích, která vzniká hnilobným procesem z bílkovin
  c) látka, která za přítomnosti vzduchu shoří na oxid uhličitý a oxid siřičitý
  d) látka se vzorcem S2C
  a,c
 165. kyanovodík je

  a) prudkým jedem
  b) prudkým jedemjen při polknutí
  c) prášek známý pod názvem cyankali, prudký jed
  d) schopen bránit přenosu kyslíku v organismu
  a,d
 166. křemík tvoří

  a) podobné sloučeniny s vodíkem jako uhlík
  b) binární sloučeniny se všemi kovy, přičemž se tyto látky explozivně rozkládají v přítomnosti vody
  c) křemen, SiO2
  d) oxid křemičitý, jehož tavenině říkáme křemčenné sklo
  a,c,d
 167. zeolity jsou látky

  a) zelené barvy, které se přidávají ke snížení povrchového napětí
  b) hlinitokřemičitany, které se používají jako tzv.molekulová síta
  c) schopné vázat do svých pórů kapaliny nebo i plyny
  d) amorfní taveniny nerozpustné ve vodě
  b,c
 168. silikony josu látky, které

  a) jsou odvozené od síry v amorfním stavu
  b) tvoří řetězec, ve kterém se opakují vazby Si-O-Si
  c) můžeme popsat jako polysiloxany s alkylovými skupinami na křemíku
  d) jsou polymerované sirné sloučeniny
  b,c
 169. tetraboritan disodný je

  a) jeho dekahydrát je známý i pod jménem borax
  b používaný k výrobě glazur na keramice, má svoje místo při výrobě dentálních náhrad
  c) látka kovového vzhledu prudce reagující s vodou
  d) fialová krystalická látka používaná k oxidacím a jako slabý desinfekční přípravek
  a,b
 170. jodová tinktura je

  a) sublimovaný jod
  b) roztok jodu v jodidu sodném
  c) roztok jodu v ethanolu
  d) schopna obarvit rozříznutou bramboru na modro- důkaz škrobu
  c,d
 171. amalgám je

  a) sulfid rtuťnatý
  b) sloučenina dvou kovů a jednoho elektronegativnějšího prvku, jedném z kovů je vždy rtuť
  c) slitina rtuti nebo galia a dalšího kovu nebo některých polokovů
  d) možné připravit ze sodíku a rtuti
  c,d
 172. rtuť je

  a) prudce jedovatá jako prvek i ve všech sloučeninách
  b) v kovovém stavu poměrně málo toxická
  c) schopna tvořit organokovové sloučeniny s vysokou toxicitou
  d) kapalina, částečně rozpustná ve vodě
  b,c
 173. co je to racemická směs?
  D)
 174. které z následujících procesů neobsahují chemické reakce?

  a) přeměna vody v páru
  b) šlehání šlehačky
  c) kynutí těsta pomocí kvasnic
  d) separace kovových částic pomocí magnetu
  a,b,d
 175. jaký je rozdíl mezi Na a Na+?

  a) žádný v chemických vlastnostech, pouze se liší o jeden elektron
  b) Na+ nemá žádný elektron ve vrstvě s
  c) na explozivně reaguje s vodou, Na+ se ve vodě rozpouští bez chemické reakce
  d) Na existuje jako kov, Na+ je pouze hypotetická látka
  b,c
 176. alfa záření je

  a) tvořeno dvěma protony, dvěma elektrony a dvěma neutrony
  b) tvořeno heliovými jádry
  c) uvolňováno z radioaktivních materiálů
  d) tzv.měkké záření, neproniká příliš hluboko do ozařovaných materiálů
  b,c,d
 177. beta záření

  a) je tvořeno elektrony
  b) je uvolňováno při radioaktivním rozpadu
  c) má menší energii než gama záření
  d) může být vyzařováno i neradioaktivními izotopy
  a,b,c
 178. radioaktivita je

  a) spontánní emise vysokoenergetického elektromagnetického záření
  b) vyzařování elektromagnetického záření z radioaktivního zdroje
  c) jakékoli vyzařování z látek, které se rozpadají
  d) přeměna izotopů mezi sebou
  a,b
 179. které látky patří mezi binární sloučeniny?

  a) HCl
  b) H2S
  c) HCN
  d) NH3
  a,b,d
 180. molekula vodíku označovaná H2 je tvořena

  a) dvěma atomy vodíku spojenými iontovou vazbou
  b) dvěma atomy vodíku spojenými kovalentní vazbou
  c) dvěma atomy vodíku spojenými jádry do jednoho prvku
  d) dvěma atomy vodíku spojenými sdíleným elektronovým párem
  b,d
 181. které z následujících prvků jsou při teplotě 298 K a normálním atmosférickém tlaku (101325 Pa) kapalné?

  a) Br
  b) Cl
  c) I
  d) Hg
  a,d
 182. jak je možné znehodnotit diamant?
  D)
 183. která triáda obsahuje kov alkalických zemin, přechodný (tranzitní) kov a halogen?
  D)
 184. typické vlastnosti přechodných kovů jsou

  a) schopnost tvořit komplexy
  b) mají velmi omezený počet ox.čísel, především 2 a 3
  c) nemají zcela zaplněné d orbitaly
  d) nejsou paramagnetické
  a,c
 185. vzácné plyny
  C)
 186. zlato se používá v medicíně a stomatologii, ptotože

  aú je chemicky velmi stálé
  b) je špatným vodičem el.proudu
  c) je tvrdé a pružné
  d) nepodléhá korozi
  a,d
 187. arsen

  a) je téměř netoxický jako prvek, ale toxický ve většině sloučenin, např. oxidu arsenitém
  b) je zcela toxický jako prvek a ve většině sloučenin
  c) je polokov
  d) je součástí zdravotně závadného spadu v okolí hutí a tepelných elektráren
  a,c,d
 188. vyberte správné tvrzení. Polokovy

  a) jsou vodivé ve stejné míře jako kovy
  b) jsou v periodické tabulce umísteny úhlopříčně, mezi kovy a nekovy
  c) obvykle tvoří amfoterní oxidy
  d) zahrnují B, Si, Ge, As, Se a další
  b,c,d
 189. sodík se uchovává pod vrstvou petroleje, protože
  A)
 190. vyberte správnou možnost. Tzv.těžké kovy

  a) jsou sloučeniny prvků, které mají vysokou atomovou hmotnost jako je např.olovo
  b) je skupina složená převážně z přechodných prvků
  c) je skupina kovů, které jsou všechny toxické
  d) zarnují i železo
  b,d
 191. přechodové kovy (také přechodné n.tranzitní)

  a) jsou prvky, které nemají zcela zaplněný d-orbital
  b) jsou přechodem mezi kovy a nekovy a vedou proud i při nízkých teplotách
  c) zahrnují Cu, Ag, Au
  d) nezahrnují žádný radioaktivní prvek
  a,c
 192. biodegradace je

  a) odkládání odpadů v přírodě
  b) biologické odbourávání látek
  c) proces, ve kterém se často využívá činnosti mikroorganismů
  dú postup, při kterém je necitlivými zásahy zničena cenná přírodní oblast (např.stavba v chráněné oblasti)
  b,c
 193. přírodní hedvábí je

  a) produkt slinných žláz jednoho druhu pavouků
  b) získáváno ze zámotků bource morušového
  c) látka bílkovinné povahy
  d) polysacharid, podobně jako celulóza
  b,c
 194. bavlna
  B)
 195. pektiny

  a) mají gelovitou konzistenci, což se využívá při přípravě marmelád
  b) patří mezi tuky a tvoří energetickou zásobu
  c) jsou složité polysacharidy
  d) jsou disacharidy
  a,c
 196. atropin je

  a) jed na bázi oxidu arsenitého
  b) rostlinná látka
  c) alkaloid
  d) alkohol
  b,c
 197. odstranění bradavice tekutým dusíkem je možné, protože
  C)
 198. tvrdost vody

  a) vyjadřuje obsah rozpuštěných minerálních látek v určitém objemu vody
  b) se dá vždy odstranit varem
  c) je nejvyšší u dešťové vody
  d) se dá snížito přídavkem fosforečnanů (fosfátů)
  a,d
 199. cytostatikum je

  a) látka, která zastavuje buněčný cyklus buňky
  b) látka, která působí inhibičně na buňku v určité fázi buněčného cyklu
  c) látka, která okamžitě usmrcuje buňky
  d) látka, která se používá k léčbě virových a bakteriálních onemocnění
  a,b
 200. onemocnění tetanem

  a) způsobují spóry plísně, která žije v půdě
  b) způsobuje toxin
  c) způsobuje produkt bakterie Clostridium tetani
  d) je tak vzácné, že se vyšší věkové skupiny obyvatelstva nemusejí přeočkovávat
  b,c
 201. borová voda je
  B)
 202. vačelí med je složen převážně z
  D)
 203. peroxid vodíku při styku s krví
  A)
 204. krev

  a) se může přeměnit v pevnou látku i při teplotě nad bodem mrazu
  b) se skládá ze dvou složek, z vody a krvinek
  c) se skládá asi z 80% z vody
  d) v objemu 5 l obsahuje několik bilionů erytrocytů
  a,c,d
 205. denaturace DNA je
  A)
 206. vápník, tj.jeho sloučeniny
  C)
 207. talosa je
  C)
 208. baktericidní účinek

  a) je takový účinek, který působí bakteriální nákazu
  b) je takový účinek, který ničí bakterie
  c) mají antibiotika
  d) je účinek bakterií na fágy
  b,c
 209. cement je

  a) pojivem, látkou, která má schopnost tuhnout a vázat další materiály dohromady
  b) pojivo, při jehož výrobě je hlavní složkou vápenec
  c) druh sádry
  d) vyráběn hlavně z kaolínu
  a,b
 210. pod vzorcem Ca5X(PO4)3, kde X je F, Cl nebo OH se skrývají
  B)
 211. chemická koroze

  a) vzniká působením vzdušné vlhkosti na kovy
  b) je způsobena utvořením elektrochemického článku n apovrchu kovu
  c) je způsobena reakcí vzdušného kyslíku s kovem
  d) způsobuje na železe tvorbu rzi, což je hydratovaný oxid železitý
  c,d
 212. dehet je

  a) hořlavá hornina
  b) produkt karbonizace černého uhlí
  c) někdy používán v medicíně pro svoje dezinfekční účinky
  d) kapalná směs organických sloučenin
  b,c,d
 213. tenzidy

  a) jsou povrchově aktivní látky
  b) mají hydrofibní a hydrofilní část
  c) jsou látky používané k praní a čištění, zahrnují i mýdla
  d) zvyšují povrchové napětí vody
  a,b,c
Author
bismooth
ID
304116
Card Set
1074-1288.txt
Description
1074-1288.txt
Updated