535-594.txt

 1. 
 2. β-oxidace je metabolický děj, při kterém se
  A)
 3. cholesterol

  a) je dobře rozpustný ve vodě
  b) obsahuje dvě OH skupiny
  c) je součástí buněčných membrán
  d) základem struktury je steran
  c,d
 4. cholesterol

  a) může být esterifikován mastnou kyselinou
  b) je jednosytný alkohol
  c) vzniká ze žlučových kyselin
  d) je derivátem cholecystokininu
  a,b
 5. žlučové kyseliny

  a) vznikají ve žluči
  b) emulgují tuky
  c) působí v tenkém střevě
  d) jsou deriváty steranu
  b,c,d
 6. žlučové kyseliny
  A)
 7. lecithin je označení pro
  B)
 8. fosfolipidy mohou obsahovat

  a) glycerol
  b) cholin
  c) adenin
  d) aminokyselinu
  a,b,d
 9. emulgaci tuků ve střevě umožňují
  A)
 10. které z vyjmenovaných sloučenin jsou odvozeny od steranu

  a) vitamín C
  b) vitamín B1
  c) žlučové kyseliny
  d) progesteron
  c,d
 11. vyberte správné/á tvrzení o zobrazené sloučenině
                             O
                             ll
  ∖⋀⋀⋀/=⋀⋀⋀⋀OH

  a) je tokarbozylová kyselina
  b) je to kyselina olejová
  c) je to esenciální mastná kyselina
  d) je to kyselina cis-oktadec-9-enová
  a,b,d
 12. zobrazená sloučenina je - obr.544

  a) steran
  b) strukturním základem cholesterolu
  c) fenanthren
  d) strukturním základem glukokortikoidů
  a,b,d
 13. lipasy jsou

  a) transferasy
  b) peptidasy
  c) součástí pankteatické šťávy
  d) hydrolasy
  c,d
 14. která/é z uvedených látek patří mezi lipidy?

  a) lecithin
  b) triacylglycerol
  c) glutamin
  d) kalcitonin
  a,b
 15. zobrazená sloučenina je - obr 547

  a) žlučová kyselina
  b) cholesterol
  c) vitamín A
  d) sterol
  b,d
 16. typickou vlastností lipidů je
  B)
 17. pro mastné kyseliny platí
  C)
 18. označte správné tvrzení týkající se esenciálních mastných kyselin
  B)
 19. kyselina cis-, cis-, cis-9,12,15-oktadekatrienová je

  a) kyselinapalmitová
  b) esenciální mastná kyselina
  c) kyselina alfa linolenová
  d) omega 3 nenasycená mastná kyselina
  b,c,d
 20. o kyselině stearové platí
  A)
 21. molekula triacylglycerolu

  a) obsahuje esterově vázanou kyselinu fosforečnou
  b) obsahuje tři esterové vazby
  c) vždy obsahuje pouze nasycené mastné kyseliny
  d) je základní součástí například roztlinných olejů
  b,d
 22. pro beta oxidaci platí, že

  a) slouží k odbourávání steroidních látek
  b) probíhá v matrix mitochondrií
  c) mastná kyselina musí být přítomná ve formě acylkoenzymu A
  d) konečným produktem je oxid uhličitý a voda
  b,c
 23. kyselou hydrolýzou triacylglycerolů vzniká
  A)
 24. pro vosky je typické, že obsahují

  a) glycerol
  b) vyšší mastnou kyselinu
  c) jednu esterovou vazbu
  d) vyšší jednosytný alkohol
  b,c,d
 25. při ztužování tuků

  a) se zvyšuje počet dvojných vazeb v molekulách mastných kyselin
  b) dochází k hydrogenaci
  c) dochází k oxidační polymeraci
  d) mohou vznikat trans nenasycené mastné kyseliny
  b,d
 26. pro foafatidylcholin platí, že

  a) patří mezi fosfolipidy
  b) obsahuje ve své molekule dva zbytky mastných kyselin
  c) slouží v organismu především jako zdroj metabolické energie
  d) obsahuje ve své molekule aminoalkohol sfingosin
  a,b
 27. označte správné tvrzení

  a) strukturním základem sfingolipidů je trojsytný alkohol
  b) fosfolipidy patří mezi amfifilní látky
  c) rostlinnné oleje jsou směsi triacylglycerolů
  d) mastná kyselina je v molekule sfingolipidů vázána esterovou vazbou
  b,c
 28. 2-monoacylglycerol
  D)
 29. kyselina olejová

  a) se v lidském organismu nevyskytuje
  b) je monoenová mastná kyselina
  c) je monokarboxylová kyselina
  d) je kyselina cis-9hexadecenová
  b,c
 30. označte správné/á tvrzení

  a) menthol patří mezi monoterpeny
  b) za vyšší bod tání většiny živočišných tuků v porovnání s rostlinnými oleji je zodpovědný nižší podíl nenasycených mastných kyselin
  c) kyselina arachidonová je nenasycená mastná kyselina
  d) stearylalkohol může výt součástí vosků
  a,b,c,d
 31. hydrofilní vlastnosti fosfolipidů jsou dány

  a) přítomností glycerolu
   b) přítomností zbytku kyseliny fosforečné
  c) přítomností řetězce mastné kyseliny
  d) všemi uvedenými částmi molekuly
  b
 32. o terpenech platí následující výroky

  a) monoterpeny obsahují 20 uhlíkových atomů
  b) mezi tepeny patří například kafr
  c) vitamín A je diterpen
  d) mezi terpeny patří například inhibitor růztu u roslin kyselina abscisová
  b,c,d
 33. pro tetraterpeny platí, že

  a) jsou tvořeny 8 isoprenoidními jednotkami
  b) mají 40 uhlíkovch atomů
  c) jejich zástupcem je skvalen
  d) jsou odvozeny od 2-methylbuta-1,3-dienu
  a,b,d
 34. pro vitamín A platí, že

  a) je to monoterpen
  b) je důležitou součástí zrakového pigmentu
  c) může vznikat rozštěpením β-karotenu
  d) je též označeován jako retinol
  b,c,d
 35. pro triterpeny platí, že

  a) jsou meziproduktem při syntéze cholesterolu
  b) mají 30 uhlíkových atomů
  c) patří mezi ně například gutaperča
  d) v přírodě se běžně nevyskytují, jsou připravovýny pouze synteticky
  a,b
 36. pro steroidy platí, že

  a) výchozí látkou pro jejich syntézu je acetylkoenzym A
  b) jsou odvozeny od steranu
  c) nikdy neobsahují ve své struktuře aromatické jádro
  d) se vyskytují pouze u živočichů
  a,b
 37. cholesterol

  a) je výchozí sloučeninou při syntéze žlučových kyselin
  b) je sekundární alkohol
  c) neobsahuje ve své molekule dvojnou vazbu
  d) je hlavním představitelem fytosterolů
  a,b
 38. hlavní funkcí žlučových kyselin
  B)
 39. mezi steroidy nepatří
  A)
 40. látky se steroidní strukturou mohou vykonávat tyto fyziologické funkce s výjimkou
  C)
 41. zvolte správné tvrzení
  A)
 42. zvolte správné tvrzení
  B)
 43. zvolte správné tvrzení

  a) rostlinné bílkoviny většinou obsahují všechny esenciální aminokyseliny
  b) rostlinné bílkoviny většinou neobsahují všechny esenciální aminokyseliny
  c) živočišné bílkoviny většinou obsahují všechny esenciální aminokyseliny
  d) živočišné bílkoviny většinou neobsahují všechny esenciální aminokyseliny
  b,c
 44. zvolte správné tvrzení

  a) v silně kyselém prostředí mají aminokyseliny kladný náboj
  b) v silně kyselém prostředí mají aminokyseliny záporný náboj
  c) v silně zásaditém prostředí mají aminokyseliny záporný náboj
  d) v silně zásaditém prostředí mají aminokyseliny kladný náboj
  a,c
 45. kyselina 2-aminojantarová je

  a) kyselina asparagová
  b) kyselina glutamová
  c) aminokyselina se dvěma karboxylovými skupinami v molekule
  d) alanin
  a,c
 46. kyselina 2-amino-3-fenylpropanová je
  B)
 47. kyselina 2-aminopropanová je
  A)
 48. síra se vyskytuje v molekule

  a) threoninu
  b) cysteinu
  c) alaninu
  d) methioninu
  b,d
 49. mezi kyselé aminokyseliny patří

  a) lysin
  b) kyselina glutarová
  c) kyselina asparagová
  d) kyselina glutamová
  c,d
 50. mezi peptidy patří následující hormony
  B)
 51. mezi transportní proteiny patří

  a) ferritin
  b) transferin
  c) myosin
  d) albumin
  b,d
 52. vzorec na obrázku CH3-CH2-CH-CH-COOH
                                                       I       I
                                                     CH3  NH2
  představuje aminokyselinu
  C)
 53. NH      O
                                             II          II
  vzorec na obrázku H2N⋀N⋀⋀⋀OH
                                               H     I
                                                       NH2
  představuje aminokyselinu
  D)
 54. vzorec na obrázku - obr.586 představuje aminokyselinu
  C)
 55. mezi esenciální aminokyseliny ptří

  a) tyrosin
  b) fenylalanin
  c) lysin
  d) threonin
  b,c,d
 56. mezi postradatelné aminokyseliny patří
  C)
 57. mezi hemoproteiny patří

  a) hemoglobin
  b) myoglobin
  c) cytochormy
  d) ferritin
  a,b,c
 58. mezi fibrilární bílkoviny patří
  B)
 59. zvolte správné tvrzení

  a) primární struktura bílkoviny je daná počtem aminokyselin v polypeptidovém řetězci
  b) primární struktura bílkoviny je daná pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci
  c) sekundární strukturou bílkoviny rozumíme posloupnost aminokyselin v polypeptidovém řetězci
  d) terciární strukturou se rozumí uspořádání celého polypeptidového řetězce v prostoru
  b,d
 60. na terciární struktuře bílkoviny se nepodílí
  A)
 61. z volte správné tvrzení
  C)
Author
bismooth
ID
304112
Card Set
535-594.txt
Description
535-594.txt
Updated