143-218 - přiklady.txt

 1. 
 2. hmotnostní koncentrace roztoku chlornanu sodného je 10 g/l. Jaká je látková koncentrace tohoto roztoku? Ar (Na) = 23, Ar (Cl) = 35,5

  a) 0,134 mol/l
  b) 745 mmol/l
  c) 134 mmol/l
  d) 0,171 mol/l
  a,c
 3. kolik je třeba navážit krystalického bezvodého dihydrogenfosforečnanu draselného na přípravu 250 ml roztoku o koncentraci 0,1 mol/l? Ar (K) = 39, Ar(P) = 31
  A)
 4. v 1 litru roztoku je rozpuštěno 50 g pentahydrátu síranu měďnatého. Jaká je koncentrace iontů Cu2+ v tomto roztoku? Ar (Cu) = 64, Ar(S) = 32
  A)
 5. kolik ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové (12 mol/l) je potřeba na přípravu 500 ml roztoku 0,1 mol/l?
  A)
 6. kolik vody je třeba přidat k 20 ml NaCl 1 mol/l, aby vznikl fyziologický roztok o koncentraci NaCl 9 g/l? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5
  B)
 7. kolik gramů KOH obsahuje 0,1 dm3 rotoku o látkové koncentraci c(KOH) = 0,1 mol.dm-3? Ar(K) = 39, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1
  C)
 8. kolik gramů CaBr2 je třeba pro přípravu 10 dm3 rotoku o látkové koncentraci c(CaBr2) = 0,01 mol.dm-3? Ar(Ca) = 40, Ar(Br) = 80
  B)
 9. jaký objem vody je třeba pro přípravu 250 ml rotoku ethanolu, má-li být ve výsledném roztoku objemová procentní koncentrace ethanolu 35%?
  C)
 10. 13 % roztok (w/w) NaOH obsahuje
  A)
 11. kolik gramů 4% roztoku bromidu vápenatého (CaBr2) je třeba, abychom jeho smísením s 20 gramy 30% roztoku získali roztok 20%? Ar(Ca) = 40, Ar(Br) = 80
  C)
 12. při titraci 10 ml kyseliny sírové bylo spotřebováno 18 ml KOH o koncentraci 0,25 mol/l. Jaká je koncentrace kyseliny sírové?
  A)
 13. při titraci 15 ml kyseliny sírové bylo spotřebováno 25 ml hydroxidu barnatého o koncentraci 0,12 mol/l. Jaká je koncentrace kyseliny sírové?
  C)
 14. kolik g KOH je třeba na neutralizaci 250 ml H2SO4 o konc. 0,5 mol/l? Ar(K) = 39
  B)
 15. kolik g NaOH je třeba na neutralixaci 400 ml HCl o konc. 0,75 mol/l? Ar(Na) = 23
  B)
 16. jaká je látková koncentrace kyanidu sodného, když hmotnostní koncentrace je 35 g/l? Ar(Na)= 23
  A)
 17. jaká je hmotnostní koncentrace chloridu sodného, když látková koncentrace je 1,25 mol/l? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5
  B)
 18. kolik litrů CO2 je třeba při fotosyntéze k výrobě 90 g glukosy? (Reakce probíhá za normálních podmínek.)
  D)
 19. kolik g fluoridu vápenatého musí reagovat s nadbytkem H2SO4, abychom získali 50 litrů HF? Ar(Ca) = 40, Ar(F) = 19; reakce probíhá za normálních podmínek
  B)
 20. kolik g HCl musí reagovat se sulfidem železnatým, abychom získali 44,8 l sulfanu?  Ar(Cl) = 35,5, reakce probíhá za normálních podmínek
  D)
 21. jaký je hmotnostní zlomek síry v kyselině thiosírové? Ar(S) = 32
  B)
 22. jaký je hmotnostní zlomek vápníku ve šťavelanu vápenatém? Ar(Ca) = 40
  C)
 23. jaká je koncentrace roztoku NaBr, který získáme smísením 12 ml NaBr o koncentraci 1,5 mol/l a 8 ml NaBr o koncentraci 0,5 mol/l? Ar(Na) = 23, Ar(Br) = 80

  a) 1,1 mol/l
  b) 103,0 g/l
  c) 113,3 g/l
  d) 1,0 mol/l
  a,c
 24. kolik vody je třeba přidat, bychom získali 8% NaF v 80 g 24% roztoku NaF?
  C)
 25. Kolik NaCl je třeba přidat ke 150 g 16% roztoku NaCl, aby vznikl 40% roztok NaCl?
  A)
 26. hmotnost manganu v manganistanu draselném je 88 g. Jaká je společná hmotnost draslíku a kyslíku v tomtéž? Ar(Mn) = 55, Ar(K) = 39
  A)
 27. jakou hmotnost má 17,5 molu uhlíku?
  C)
 28. jaká je hustota plynného amonikau za normálních podmínek?
  D)
 29. hustota argonu za normálních podmínek je 1,7857 g/l. Jakému objemu odpovídá 250 g argonu?
  D)
 30. jaká je hustota vzduchu za normálních podmínek, jestliže uvažujeme složení 21% kyslíku a 79% dusíku?
  A)
 31. kolik g octanu sodného je třeba navážit, abychom získali 4% roztok o hmotnosti 500 g?
  A)
 32. kolik g síranu sodného je třeba navážit, abychom získali 7% roztok o hmotnosti 125 g?
  B)
 33. kolik g 3 % roztoku KCl získáme, když rozpustíme 13 g jeho soli?
  A)
 34. jaká je látková koncentrace 125 ml roztoku připraveného rozpuštěním 3,656 g NaCl ve vodě? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5
  A)
 35. jaká je látková koncentrace 300 ml roztoku připraveného rozpuštěním 10 g siřičitanu sodného ve vodě? Ar(Na) = 23, Ar(S) = 32
  C)
 36. kolik g NaNO3 obsahuje 600 ml 2 M roztoku NaNO3? Ar(Na) = 23
  B)
 37. kolik g dusičnanu barnatého obsahuje 150 ml 0,2 M roztoku dusičnanu barnatého? Ar(Ba) = 137
  D)
 38. tuhnutí malty probíhá reakcí hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým. Kolik kg oxidu uhličitého se spotřebuje na 100 kg hydroxidu vápenatého? Ar(Ca) = 40
  D)
 39. jaký objem za normálních podmínek má 60 kg CO2?
  A)
 40. k 5 ml roztoku močoviny o látkové koncentraci 0,01 mol/l přidáme 20 ml vody. Jaká  bude látková koncentrace výsledného roztoku?

  a) 0,002 mol/l
  b) 0,02 mol/l
  c) 2 mmol/l
  d) 20 mmol/l
  a,c
 41. v kolika kg vody je 1 kg vodíku?
  D)
 42. 24% roztok o objemu 500 ml se má odpařením ovdy zahustit na 60%. Jaký bude výsledný objem?
  A)
 43. z 30 g 65% HNO3 je třeba připravit 2% kyselinu. Kolik vody budeme potřebovat?
  C)
 44. do roztoku s 15 g KOH přidáme 15 g čisté HNO3. Jaká bude výsledná reakce roztoku? Ar(K) = 39
  D)
 45. kolik litrů vodíku vznikne reakcí 25 g zinku s HCl? Ar(Zn) = 65, reakce probíhá za normálních podmínek.
  A)
 46. kolik g vody je potřeba pro ztuhnutí 435 g sádry? Ar(Ca) = 40, Ar(S) = 32
  A)
 47. kolik g kyseliny octové vznikne teoreticky z 690 g ethanolu?
  C)
 48. jaká je hmotnostní koncentrace roztoku chromanu draselného, když v 800 ml roztoku je 0,35 molu chromanu draselného? Ar(Cr) = 52, Ar(K) = 39
  C)
 49. kolik NaBr je třeba přidat k 40 g 10% roztoku NaBr, aby vznikl 20 % roztok NaBr?
  C)
 50. kolik molů látky obsahuje 1kg octanu olovnatého? Ar(Pb) = 207
  D)
 51. hmotnostní zlomek (wA) roztoku připraveného z 1 litru destilované vody a 155 g Hyklátu Doxycyklinu má hodnotu
  A)
 52. rozpuštěním 5 g soli v 750 ml destilované vody vznikne roztok, jehož hmotnostní zlomek odpovídá hodnotě
  B)
 53. celkový objem roztoku připraveného z 9 g NaCl a vody je 1000 ml. Hmotnostní koncentrace NaCl v roztoku má hodnotu
  C)
 54. látková koncentrace chloridových iontů v roztoku připraveném z 500 ml destilované vody a 5 g NaCl je: Mr(NaCl) = 58, Ar(Na) = 23
  C)
 55. látková koncentrace sodíkových iontů v roztoku připraveném ze 2 l destilované vody a 10 g NaCl je: Mr(NaCl) = 58, Ar(Cl) = 35
  A)
 56. při reakci 30 g zinku s kyselinou chlorovodíkovou vznikne x gramů chloridu zinečnatého. Jaká je hodnota x? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Ar(Zn) = 65, Ar(Cl) = 35
  D)
 57. jaké množství NaCl vznikne rozkladem 318 g uhličitanu sodného kyselinou chlorovodíkovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Mr(Na2CO3) = 106, Ar(Cl) = 35, Ar(Na) = 23
  D)
 58. jaké množství CO2 vznikne rozkladem 318 g uhličitanu sodnho kyselinou chlorovodíkovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Mr(Na2CO3) = 106, Ar(Na) = 23, Ar(C) = 12
  A)
 59. kolik vody je obsaženo v 15 g pentahydrátu síranu měďnatého? Ar(Cu) = 64, Ar(O) = 16, Ar(S) = 32
  A)
 60. jaké látkové množství zinku musíte přidat do HCl, aby vzniklo 100 g chloridu zinečnatého? Počítejte se 100% konverzí reakce. Ar(Zn)=  65, Ar(Cl) = 35
  D)
 61. jaké množstvísacharosy musíte podat pacientovi, aby mu při hydrolýze celého množství tohoto cukru bylo dodáno 30 g fruktosy? Mr(sacharosa) = 342, Mr(glukosa) = 180
  C)
 62. při reakci chloridu vápenatého s kyselinou sírovou vzniklo 100 g síranu vápenatého. Výtěžnost reakce byla 100%. Kolik chloridu vápenatého vstoupilo do reakce? Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16
  A)
 63. jaké látkové množství síranu vápenatého vzniklo při reakci 3 kg chloridu vápenatého s kyselinou sírovou? Počítejte se stoprocentní výtěžností reakce. Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16
  C)
 64. Kolik chlorovodíku bylo uvolněno při reakci 10 kg chloridu vápenatého s kyselinou sírovou při úplné konverzi chloridu? Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1
  B)
 65. Jaký je objem chlorovodíku, který vznikne při reakci 30 mol chloridu vápenatého s kyselinou sírovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce a podmínkami, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3. Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1
  B)
 66. Jaký je objem chlorovodíku, který vznikne při reakci 3,3 kg chloridu vápenatého s kyselinou sírovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce a podmínkami, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3. Ar(Ca)= 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1
  B)
 67. Jaký bude objem vodíku, který vznikne reakcí 8 molů sodíku s vodou? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3.
  A)
 68. Jaký bude objem vodíku, který znikne reakcí 92 g sodíku s vodou? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3. Ar(Na) = 23
  C)
 69. Při reakci sodíku s vodou vzniklo 1000 dm3 vodíku. Kolik sodíku bylo použito při této reakci? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3.
  B)
 70. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci uhličitanu sodného a hydroxidu vápenatého, vzniká uhličitan vápenatý a hydroxid sodný?
  B)
 71. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci sulfidu rtuťnatého a oxidu vápenatého, vzniká rtuť, sulfid vápenatý a síran vápenatý?
  D)
 72. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci chlorečnanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou, vzniká chlorid sodný, chlór a voda?
  C)
 73. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci trihydrátu oxidu železitého se sulfanem, vzniká sulfid železnatý, síra a voda?
  B)
 74. Procentuální zastoupční prvků v látce s relativní molekulovou hmotností 46 je 52,17% uhlíku, 13,04 % vodíku a 34% kyslíku. Vyberte správný sumární vzorec dané látky. Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1
  A)
 75. Procentuální zastoupení prvků v látce s relativní molekulovou hmotností 32,042 je 37,45% uhlíku, 12,48% vodíku a 49,93% kyslíku. Vyberte správný sumární vzorec dané látky. Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1
  B)
 76. Reakce Ag+(aq) + Cl-(aq) →AgCl může být označena jako
  B)
Author
bismooth
ID
304108
Card Set
143-218 - přiklady.txt
Description
143-218
Updated