termoregulace.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. termoregulace těla je zajišťována

  a) pocením
  b) vyzařováním tepla
  c) svalovým třesem
  d) termostabilisátory
  a,b,c
 3. výdej tepla z organismu v prostředí teplejším než povrch těla

  a) je umožněn odpařováním vody
  b) není možný
  c) se snižuje prouděním vzduchu
  d) se snižuje v prostředí se suchým vzduchem
  a
 4. nejúčinnější prostředek odvádění nadbytku tepla z lidského těla je

  a) pocení
  b) sálání
  c) vedení
  d) proudění
  a
 5. hnědá tuková tkáň

  a) se u člověka nevyskytuje
  b) vyskytuje se především u novorozenců a uplatňuje se v termoregulaci
  c) má stejný metabolismus jako žlutá tuková tkáň
  d) bývá uložena mezi lopatkami
  b,d
 6. na regulaci tělesné teploty se pocení podílí hlavně tím, že

  a) odvádí ohřátou část tělesných tekutin do zevního prostředí
  b) při tvorbě potu se spotřebovává energie, která by se jinak použila na tvorbu tepla
  c) smáčí chlupy, vlasy a eventuelně oděv a vytváří tak tepelně vodivý můstek mezi vnitřním a zevním prostředím
  d) při odpařování z povrchu těla pot přijímá skupenské teplo a tím povrch ochlazuje
  d
 7. tělesná teplota zdravého člověka

  a) kolísá během 24 hodin
  b) je rozdílná na různých částech těla
  c) je nejnižší ve spánku
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,b,c
 8. když člověk spadne do ledové vody dobře oblečený

  a) je to z hlediska přežití lepší, než když je bez oděvu
  b) je lépe chráněn proti ztrátám tepla způsobeným vedením prouděním
  c) musí se intenzivně pohybovat, aby zvýšil tvorbu tepla a tím se zahřál
  d) musí omezit pohyb, aby snížil ztráty tepla vedením a prouděním
  a,b,d
 9. když večer naměříme u dospělého člověka teplotu vyšší než ráno

  a) je vždy vhodné navštívit lékaře
  b) vždy stačí použít léky proti horečce (např.acylpyrin)
  c) je vždy vhodné nejdříve zjistit, zda večerní teplota přesáhla 27,0°C
  d) žádná z odpovědí není správná
  c
 10. potní žlázy se podílejí na

  a) udržování tělesné teploty
  b) průtoku krve
  c) ochraně kůže proti působení vody
  d) resorpci látek
  a
 11. termoregulační centrum se nachází v

  a) předních rozích míšních
  b) frontální oblasti mozkové kůry
  c) zadních oblastech mozkového kmene
  d) hypotalamu
  d
 12. pocení umožňuje ztráty tepla z organismu při

  a) teplotě těla vyšší než je teplota prostředí
  b) teplotě těla nižší než je teplota prostředí
  c) nízké vrstvě podkožního tuku
  d) nízkém průtoku krve kůží
  b
 13. kloubní plochy kyčelního kloubu jsou pokryty chrupavkou

  a) hyalinní
  b) vazivovou
  c) elastickou
  d) rosolovitou
  a
 14. kontraktilní aparát svalových buněk je spouštěn ionty

  a) Ca2+
  b) Na+
  c) K+
  d) Mg2+
  a
 15. hladké svalstvo nacházíme například

  a) ve stěně dělohy
  b) v srdečním svalu
  c) v bránici
  d) v okohybných svalech
  a
 16. růst kosti do délky se uskutečňuje

  a) v růstových chrupavkách mezi diafýzou a epifýzou
  b) z okostice
  c) mitotickým dělením osteocytů difusně po celé kosti
  d) z kostní dřeně
  a
 17. aktinomyosinovou soustavu aktivují uvolněné ionty

  a) Ca2+
  b) Na+
  c) K+
  d) Fe2+
  a
 18. buňky hladké svaloviny nacházíme na příklad

  a) ve stěně dělohy
  b) v srdečním svalu
  c) ve stěně žaludku
  d) ve stěně průdušek
  a,c,d
 19. celkový počet hrudních obratlů je

  a) 9
  b) 12
  c) 15
  d) 11
  b
 20. celkový počet krčních obratlů je

  a) 6
  b) 7
  c) 8
  d) 9
  b
 21. společným znakem pro všechny dospělé savce je

  a) stejný počet krčních obratlů, tj.7
  b) stejný počet prstů na dolních končetinách
  c) stejný počet zubů v horním zubním oblouku
  d) stejný počet srdečních dutin, tj.4
  a,d
 22. okostice (periost)

  a) pokrývá povrch kostikromě kloubních ploch
  b) pokrývá povrch kosti včetně kloubních ploch
  c) má významnou úlohu při hojení zlomenin
  d) je tvořena chrupavkou
  a,c
 23. primární osofikační centrum dlouhých kostí se nachází v

  a) metafýze
  b) epifýze
  c) apofýze
  d) diafýze
  d
 24. povrch kostí je pokryt

  a) kompaktou
  b) okosticí
  c) tuhým vazivovým obalem
  d) vazy
  b,c
 25. dutiny dlouhých kostí vyplňuje

  a) nervová pleteň
  b) chrupavčitá tkáň
  c) kostní dřeň
  d) tkáňová tekutina
  c
 26. čtyřhlavý sval stehenní (m.quadriceps femoris)

  a) ohýbá kolenní kloub
  b) natahuje kolenní kloub
  c) natahuje kolení kloub, pomáhá při ohnutí v kyčli
  d) ohýbá koleno, natahuje kyčel
  b,c
 27. břišní svaly patří mezi pomocné svaly

  a) vdechové
  b) výdechové
  c) neúčastní se při dýchání
  d) vdechové, ale pouze v dětství
  b
 28. sekundární osifikační centra dlouhých kostí se nachází

  a) v diafýze
  b) v epifýze
  c) v metafýze
  d) v apofýze
  b,d
 29. Achillova šlacha připojuje

  a) trojhlavý lýtkový sval k hlezenní kosti
  b) trojhlavý lýtkový sval k pánvi
  c) čtyřhlavý stehenní sval k patní kosti
  d) trojhlavý lýtkový sval k patní kosti
  d
 30. kost radličná (vomer)

  a) je součástí pánve
  b) je jednou z kostí zápěstí
  c) je součástí přepážky nosní
  d) je jednou z kostí nártu
  c
 31. kompaktní kost se skládá z růsných typů

  a) houbovité kostní tkáně
  b) lamel
  c) kostních trámců
  d) spirálně probíhajících cév
  b
 32. styčné (kloubní) plochy kostí pokrývá

  a) okostice
  b) chrupavka
  c) vazivová membrána
  d) hladká svalovina
  b
 33. kloubní pouzdra jsou zesílena

  a) chrupavkami
  b) buňkami hladkého svalstva
  c) vazy
  d) pruhy tuhého vaziva
  c,d
 34. uvnitř kloubní dutiny je

  a) kloubní maz
  b) tekutina sloužící výživě chrupavek
  c) tekutina zmírňující tření
  d) krevní plazma
  a,b,c
 35. křítová kost vzniká srůstem

  a) pěti až šesti obratlů
  b) křížové a sedací kosti
  c) křížové a kyčelní kosti
  d) dvou kostí pánevních
  a
 36. první krční obratel se nazývá

  a) čepovec
  b) atlas
  c) nosič
  d) Achilles
  b,c
 37. kostra hrudníku je mimo jiné složena z

  a) 12 párů žeber
  b) 16 párů žeber
  c) dvanácti hrudních a tří krčních obratlů
  d) čtrnácti hrudních obratlů
  a
 38. kyčelní kloub je tvořen

  a) hlavicí stehenní kosti a jamkou kosti křížové
  b) hlavicí stehenní kosti a jamkou na kosti holenní
  c) hlavicí stehenní kosti a jamkou na kosti pánevní
  d) krčkem stehenní kosti a jamkou na kosti pánevní
  c
 39. mezi těly sousedících obratlů je

  a) silná vrstva vaziva
  b) chrupavčitá ploténka
  c) vrstva mesiobratlových svalů
  d) meziobratlový kloub
  b
 40. stavební jednotkou kosterního svalu je

  a) svalové vlákno
  b) svalová buňka
  c) motorická ploténka
  d) motorická jednotka
  a
 41. trojhlavý pažní sval patří svojí funkcí mezi

  a) ohybače (flexory) loketního kloubu
  b) natahovače (extensory) loketního kloubu
  c) odtahovače horní končetiny
  d) dýchací svaly
  b
 42. chrupavčité destičky (menisky) kolenního kloubu

  a) spojují holení, lýtkovou a stehenní kost
  b) vyrovnávají neodpovídající zakřivení kloubních ploch
  c) zabraňují natažení v kolenním kloubu
  d) upevňují čéšku
  b
 43. hladká svalovina je

  a) ve stěně kloubních pouzder
  b) ve stěně srdečních dutin
  c) ve stěně vnitřních orgánů
  d) v duhovce
  c,d
 44. obrys šíje tvoří

  a) široký sval zádový
  b) sval kápový (trapézový)
  c) zdvihače hlavy
  d) m.biceps
  b
 45. kosterní svaly se upínají pomocí

  a) menisků
  b) šlach
  c) motorických jednotek
  d) vsunutých chrupavek
  b
 46. termín parenchym lze použít pro označení

  a) druhu cukru
  b) specifického hormonu
  c) rostlinného pletiva
  d) specifické jaterní tkáně
  c,d
 47. štítná chrupavka

  a) je součástí hltanu
  b) je součástí hrtanu
  c) obklopuje štítnou žlázu
  d) současně obklopuje hrtan i hltan
  b
 48. natažení horní končetiny v lokti způsobuje sval

  a) dvouhlavý pažní
  b) trojhlavý pažní
  c) čtyřhlavý pažní
  d) kápový
  b
 49. nejsložitější a nejzatíženější kloub lidského těla je kloub

  a) ramenní
  b) loketní
  c) kyčelní
  d) kolenní
  d
 50. v útrobách a cévních stěnách je svalstvo

  a) zejména příčně pruhované
  b) hladké
  c) převážně obojího typu
  d) minimálně přítomno a jeho význam je malý
  b
 51. kůže obsahuje

  a) mazové žlázy
  b) potní žlázy
  c) glomeruly
  d) drobné příčně pruhované svaly
  a,b
 52. kožní receptory jsou

  a) dotykové
  b) chladové
  c) čichové
  d) volná zakončení nervová
  a,b,d
 53. vrstvy kůže na řezu jsou

  a) pokožka a podkožní vazivo
  b) sliznice a pokožka
  c) podkožní vazivo a sliznice
  d) škára a pokožka
  d
 54. hlavní význam mazových žláz spočívá

  a) ve vylučování nadbytečné vody
  b) ve vylučování NaCl
  c) v účasti na termoregulaci
  d) v ochraně kůže
  d
 55. kůže je hlavním zdrojem vitaminu

  a) A
  b) B
  c) C
  d) D
  d
 56. bradavkovité výběžky škáry obsahují

  a) specializovaná nervová zakončení
  b) receptory pro vnímání chladu
  c) potní žlázy
  d) četné drobné cévy
  a,b,c,d
 57. průměrný povrch těla u dospělého člověka je

  a) 3 m2
  b) 0,9 m2
  c) 1,7 m2
  d) 1,2 m2
  c
 58. plocha kůže u průměrného dospělého člověka měří cca

  a) 1,7 m2
  b) 2,5 m2
  c) 0,8 m2
  d) 1,2 m2
  a
 59. kůže se podílí na

  a) regulaci tělesné teploty
  b) ochraně proti škodlivým mechanickým, chemickým a světelným účinkům
  c) vylučování mazu a potu
  d) tvorbě vitaminu D
  a,b,c,d
 60. termoregulační funkce kůže je dána

  a) změnouprokrvení
  b) sekrecí potu
  c) neustálým odpařování vody z jejího povrhu (ne potními žlázami)
  d) vrstvou elastických vláken
  a,b
 61. sval kápový (trapézový) patří do skupiny svalů

  a) hrudníku
  b) zad
  c) břicha
  d) dolní končetiny
  b
 62. nitrokloubní diskus obsahují tyto klouby

  a) čelistní
  b) loketní
  c) kyčelní
  d) kolenní
  a
 63. ve stěně tenkého střeva je svalstvo

  a) zejména příčně pruhované
  b) hladké
  c) převážně obojího typu
  d) minimálně přítomno a jeho význam je malý
  b
 64. ve stěně jícnu je svalstvo

  a) příčně pruhované
  b) hladké
  c) tvořeno kardiomyocyty
  d) minimálně přítomno a jeho význam je malý
  a,b
 65. míšních nervů je

  a) 30 párů
  b) 31 párů
  c) 32 párů
  d) 33 párů
  b
 66. v útrobách a cévních stěnách je svalstvo

  a) příčně pruhované
  b) hladké
  c) převážně obojího typu
  d) minimálně přítomno a jeho význam je malý
  b
 67. endotel

  a) výstýlá vnitřní povrch srdečních dutin
  b) vystýlá dýchací cesty
  c) vystýlá trávicí trubici
  d) vystýlá lumen krevních cév
  a,d
 68. věnčité (koronární) tepny zásobují krví

  a) srdce
  b) ledviny
  c) mozek
  d) játra
  a
 69. hypothalamus

  a) je součástí mezimozku
  b) je součástí středního mozku
  c) podílí se na regulaci činnosti vnitřníchorgánů
  d) je součástí koncového mozku
  a,c
 70. slezina

  a) je největší lymfatický orgán lidského těla
  b) je v dospělosti místem tvorby červených krvinek
  c) je místem zániku červených krvinek
  d) je uložena v levé brániční klenbě
  a,c,d
 71. Eustachova trubice

  a) spojuje nosohltan se středoušní dutinou
  b) spojuje nosohltan s vnitřním uchem
  c) spojuje nosohltan se zvukovodem
  d) pomáhá vyrovnávat tlak ve středoušní dutině
  a,d
 72. hltan (pharynx)

  a) je součástí trávicího systému
  b) je součástí dýchacího systému
  c) se podílí n aprodukci trávicích enzymů
  d) podílí se na polykání
  a,b,d
 73. pravá plíce má obvykle

  a) 3 laloky
  b) 2 laloky
  c) 1 lalok
  d) 4 laloky
  a
 74. levá plíce má obvykle

  a) 4 laloky
  b) 3 laloky
  c) 2 laloky
  d) 1 lalok
  c
 75. dýchání je řízeno z dechového centra

  a) v prodloužené míše
  b) v krční oblasti páteřní míchy
  c) v hypothalamu
  d) v mozkové kůře
  a
 76. epitel dýchacích cest

  a) je řasinkový epitel
  b) je dlaždivocý epitel
  c) je pokryt hlenem
  d) je rohovějící epitel
  a,c
 77. hlasivkové vazy

  a) jsou důležité pro tvorbu hlasu
  b) jsou 4
  c) se pohybují díky svalům hrtanu
  d) se pohybují díky svalům hltanu
  a,c
 78. tenké střevo

  a) se anatomicky dělí na 3 části
  b) je jeden metr dlouhé
  c) je 3 - 5 metrů dlouhé
  d) je 7 metrů dlouhé
  a,c
 79. pankreas

  a) produkuje insulin
  b) produkuje glukagon
  c) produkuje pepsinogen
  d) produkuje amylázu
  a,b,d
 80. pankreas

  a) obsahuje endokrinní tkáň
  b) obsahuje exokrinní tkáň
  c) jeho vývod ústí do dvanáctníku
  d) jeho vývod ústí do lačníku
  a,b,c
 81. žluč

  a) je produkována jaterními buňkami
  b) je vylučována do dvanáctníku
  c) je vylučována do vzestupného tračníku
  d) je produkována ve žlučníku
  a,b
 82. dolní dutá žíla ústí do

  a) pravé síně
  b) pravé komory
  c) levé síně
  d) levé komory
  a
 83. základní částí nefronu jsou

  a) glomerulus a proximální stočený kanálek
  b) Bowmanovo pouzdro a ledvinná pánvička
  c) terciární stočený kanálek
  d) Henleova klička
  a,d
 84. základní částí neuronu jsou

  a) dendrit, axon, tělo buňky (soma)
  b) neuroglie
  c) myelinové pochvy
  d) Henleova klička
  a
 85. gliové buňky

  a) tvoří myelinové pochvy
  b) jsou součástí srdce
  c) jsou důležité pro růst kostí
  d) tvoří šedou hmotu
  a
 86. hypofýza

  a) se skládá ze 2 částí
  b) je spojena stopkou s hypothalamem
  c) se skládá ze 5 částí
  d) není u člověka vytvořena
  a,b
 87. funkcí varlat je

  a) produkce spermií
  b) produkce testosteronu
  c) produkce estrogenu
  d) produkce moči
  a,b
 88. ovulace

  a) je uvolnění zralého vajíčka z folikulu
  b) probíhá obvykle v polovině menstručního cyklu
  c) je zahnízdění oplodněného vajíčka ve sliznici dělohy
  d) probíhá obvykle poslední dny menstručního cyklu
  a,b
 89. počet mozkových komor je

  a) 2
  b) 3
  c) 4
  c) 5
  c
 90. sluchové kůstky

  a) jsou uloženy ve vnitřním uchu
  b) jsou uloženy ve středoušní dutině
  c) jsou celkem 4
  d) jsou celkem 2
  b
 91. přištítná tělíska

  a) jsouobvykle 4 tělíska ležící na zadní straně laloků štítné žlázy
  b) produkují prathormon
  c) jsou obvykle 2 tělíska ležící zevně od štítné chrupavky
  d) produkují trijodtyronin
  a,b
 92. červená kostní dřeň

  a) je místem tvorby červených krvinek a krevních destiček
  b) je v průběhu života nahrazena žlutou kostní dřeni
  c) je i v dospělosti přítomna ve všech kostech
  d) je přítomna v dospělosti v plochých kostech
  a,b,d
 93. rytmická srdeční činnost

  a) je řízena centrem v prodloužené míše
  b) je dána vlastní automacitou sinusového uzlíku
  c) je nezávislá na mozku
  d) je ovlivňována vegetativním nervovým systémem
  b,d
 94. mízní cévy

  a) vznikají jako slepé kapiláry v tkáních
  b) přivádí mízu k uzlinám
  c) odvádí vstřebané bílkoviny z trávicí soustavy
  d) odvádí vstřebané tuky z trávicí soustavy
  a,b,d
 95. pohrudniční dutina

  a) je párová
  b) je štěrbinovitý prostor mezi poplicnicí a pohrudnicí
  c) tlak v ní je nižší než atmosferický
  d) tlak v ní je vyšší než atmosferický
  a,b,c
 96. zubní dřeň - pulpa

  a) je vazivová tkáň s větvením cév a nervů
  b) je krvetvorná
  c) vytváří dentin
  d) je jen v mléčném chrupu
  a
 97. azony motorických neuronů

  a) odstupují předními míšními kořeny
  b) odstupují zadními míšními kořeny
  c) vedou k příčně pruhovaným svalům
  d) se podílí na tvorbě míšních nervů
  a,c,d
 98. nejvýznamnějším parasympatickým nervem je

  a) X.hlavový nerv
  b) XII. hlavový nerv
  c) VIII. hlavový nerv
  d) V. hlavový nerv
  a
 99. dřeň nadledvin

  a) produkuje adrenalin a noradrenalin
  b) svým původem patří k vegetativní nervové soustavě
  c) produkuje aldosteron
  d) svým původem patří k trávicí soustavě
  a,b
 100. mezi plodové obaly patří

  a) amnion
  b) placenta
  c) chorion
  d) alantois
  a,c,d
 101. součástí kolenního kloubu nejsou

  a) disky
  b) menisky
  c) zkřížené vazy
  d) postranní vazy
  a
 102. součástí koncového mozku je/jsou

  a) bazální ganglia
  b) mozková kůra
  c) thalamus
  d) hypofýza
  a,b
 103. primární moč se tvoří

  a) resorpcí v proximálním tubulu
  b) ultrafiltrací v glomerulech
  c) resorpcí v glomerulech
  d) ultrafiltrací v proximálních tubulech
  b
 104. kostěnný hlemýžď je uložen v

  a) kosti čelní
  b) kosti skalní
  c) kosti klínové
  d) kosti bubínkové
  b
 105. čípky sítnice

  a) slouží k rozlišování barev
  b) jejich největší koncentrace je ve žluté skvrně
  c) jejich největší koncentrace je ve slepé skvrně
  d) zaznamenávají odstíny šedi
  a,b
 106. Cortiho orgán

  a) slouží k registraci sluchových podnětů
  b) slouží k registraci podnětů z vestibulárního aparátu
  c) slouží k registraci zrakových podnětů
  d) jeho součástí jsou vláskové buňky
  a,d
 107. mozeček

  a) slouží ke koordinaci motorické aktivity
  b) k udržování polohy a postoje
  c) přijímá  podněty ze svalů
  d) přijímá podněty z mozkové kůry
  a,b,c,d
 108. bránicí prochází

  a) vrátnicová žíla
  b) horní dutá žíla
  c) aorta a jícen
  d) dolní dutá žíla
  c,d
 109. poloměsíčité chlopně se nacházejí

  a) v ústí srdečnice (aorty)
  b) v ústí plicní tepny
  c) v ústí plicních žil
  d) v ústí dutých žil
  a,b
 110. cípaté chlopně se nacházejí

  a) v ústí srdečnice (aorty)
  b) v ústí plicní tepny
  c) mezi pravou síní a komorou
  d) mezi levou síní a komorou
  c,d
Author
ID
304066
Card Set
termoregulace.txt
Description
termoregulace
Updated
Show Answers