obecna biolo 1.txt

 1. 
 2. mykorrhiza je

  a) plísňové onemocnění brambor
  b) symbióza vláken gub s kořeny vyšších rostlin
  c) typická pro vodní rostliny
  d) útvar na drobných koříncích lesních stromů
  b,d
 3. chlorofyl

  a) obsahuje hořčík
  b) se nachází v thylakoidech
  c) je přítomen pouze v buňkách vyšších rostlin
  d) je asimilační barvivo
  a,b,d
 4. mezi primární procesy fotosyntézy patří

  a) fotolýza vody
  b) redukce CO2 na sacharidy
  c) fotorespirace
  d) změna energie světelného záření na energii chemických vazeb
  a,d
 5. mezi sekundární procesy fotosyntézy patří
  B)
 6. v primárních procesech fotosyntézy se
  C)
 7. kyslík uvolňovaný při fotosyntéze do vzduchu pochází
  B)
 8. fotofosforylace je proces vzniku ATP pomocí
  A)
 9. výsledkem primárních procesů fotosyntézy je
  C)
 10. pro fotosyntézu se ukázala jako nejvýhodnější kombinace chlorofylu
  D)
 11. pro fotosyntézu je využíváno
  D)
 12. při malém zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře se intenzita fotosyntézy
  A)
 13. rozdíl mezi dýcháním a fotosyntézou je v tom, že
  D)
 14. při fotosyntéze

  a) vzniká O2
  b) vzniká CO2
  c) vznikají anorganické látky z O2 a H2O
  d) dochází k přenosu elektronů ze soustavy voda/kyslík na soustavu koenzymů NADP/NADPH2
  a,d
 15. soustava přenašečů při cyklické fotofosforylaci
  A)
 16. fotosyntézu ovlivňuje

  a) spektrální složení a intenzita světla
  b) množství CO2
  c) teplota
  d) dostatek vody
  a,b,c,d
 17. mezi asimilační barviva patří

  a) chlorofyl
  b) fykocyan
  c) fykoerytrin
  d) bakteriochlorofyl
  a,b,c,d
 18. při sekundárním procesu fotosyntézy

  a) dochází k přeměně molekul CO2 a pentózy na molekuly hexózy
  b) dochází ke vzniku karboxylových skupin
  c) dochází k redukci karboxylových skupin na skupiny aldehydové
  d) je zapotřebí energie ADP
  a,b,c
 19. Calvinův cyklus

  a) je metabolická dráha pro syntézu hexózy z CO2
  b) závisí na množství kyseliny listové
  c) v jeho průběhu dochází k vazbě CO2 na pětiuhlíkatý fosforylovaný cukr
  d) v jeho průběhu dochází k oxidaci acetylu - KoA na CO2 a H2O
  a,c
 20. buňky se stěnami obvykle v hranách ztloustlými má
  A)
 21. buňky se stěnami v celém rozsahu ztloustlými má
  D)
 22. pasivní příjem vody rostlinou se uskutečňuje
  A)
 23. aktivní příjem vody rostlinou se uskutečňuje
  B)
 24. v  xylému jsou
  A)
 25. v lýkové části rostliny jsou
  C)
 26. cévice vedou převážně
  C)
 27. sítkovice vedou převážně
  D)
 28. transpirační proud stoupá
  D)
 29. asimilační proud
  D)
 30. transpirace je
  A)
 31. hlavním orgánem transpirace
  D)
 32. gutace je
  B)
 33. poloparaziti získávají organické látky

  a) fotosyntézou
  b) z mrtvých organismů
  c) i z dřevní části hostitelské rostliny
  d) chemosyntézou
  a,c
 34. při vegetativním rozmnožování vzniká nová rostlina
  C)
 35. vegetativní rozmnožování

  a) dovoluje množení rostlin dělením hlíz
  b) zachovává shodný genotyp jako byl u mateřské rostliny
  c) vede k redukci počtu chromosomů
  d) se může odehrát přímo na mateřské rostlině
  a,b,d
 36. taxe jsou
  B)
 37. tropismus je

  a) orientovaný pohyb rostliny
  b) neorientovaný pohyb rostliny
  c) positivní nebo negativní
  d) pohyb rostlin vyvolaný světlem
  a,c,d
 38. nastie je

  a) neorientovaný pohyb rostliny
  b) spánkový pohyb rostliny
  c) pasivní přenášení částí rostlin na jiné místo
  d) kohezní pohyb rostlin
  a,b
 39. při pohybu vody v rosltinách se uplatňuje

  a) transpirační proud
  b) kořenový vztlak
  c) koheze vody
  d) adheze vody
  a,b,c,d
 40. mezi fytohormony růst povzbuzující (stimulátory) patří

  a) auxiny
  b) gibereliny
  c) cytokininy
  d) kyselina abscisová
  a,b,c
 41. mezi inhibitory růstu patří

  a) kyselina abscisová
  b) etylen
  c) cytokininy
  d) auxiny
  a,b
 42. gibereliny

  a) podporují prodlužovací růst lodyh
  b) tvoří se hlavně v nejmladších listech a kořenech
  c) přerušují dormaci
  d) zastavují transkripci DNA
  a,b,c
 43. cytokininy

  a) jsou deriváty adeninu
  b) podprují vznik pupenů
  c) tvoří se v nejmladších kořenech
  d) podněcují buněčné dělení
  a,b,c,d
 44. gametofyt

  a) je vždy haploidní
  b) je diploidní
  c) může být oboupohlavní
  d) může být tvořen lodyžkou a lístky
  a,c,d
 45. sporofyt

  a) je diploidní stélka nebo kormus
  b) je vždy haploidní
  c) tvoří výtrusnice
  d) může být samostatný jedinec
  a,c,d
 46. izogamety jsou
  B)
 47. gametofyt vzniká
  A)
 48. rodozměna (metageneze)

  a) je střídání pohlavní a nepohlavní generace
  b) je tvorba spor
  c) je střídání gmaetofytu a sporofytu
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,c
 49. v životním cyklu semenných rostlin

  a) je naprostá převaha sporofytu
  b) je naprostá převaha gametofytu
  c) gametofyt se vyvíjí jako součást sporofytu
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,c
 50. anemofilie je přenášení pylu
  A)
 51. entomofilie je přenášení pylu
  D)
 52. hydrofilie je přenášení pylu
  A)
 53. alogamie znamená

  a) samoopylení
  b) cizosprašnost
  c) sprášení pylem z květu jiné rostliny téhož druhu
  d) vznik somatického embrya
  b,c
 54. autogamie znamená

  a) druh redukčního dělení
  b) sprášení pylem z téhož květu
  c) samoopylení
  d) vznik nového jedince bez splynutí pohlavních buněk
  b,c
 55. vytrvalé rostliny

  a) žijí několik vegetačních sezón (desítky až stovky let)
  b) po dosažení určitého věku pravidelně kvetou
  c) plodí jen jednou za život
  d) netvoří semena
  a,b
 56. víceleté rostliny (plurieny)

  a) plodí jen jednou za život (monokarpie)
  b) po vyklíčení žijí několik vegetačních sezón ve vegetativním klidu
  c) jednou vykvetou, vytvoří semena a uhynou
  d) žádná z alternativ není správná
  a,b,c
 57. dvouleté rostliny (bieny)

  a) první rok na jaře vyklíčí, vytvoří vegetativní orgány a přezimují
  b) druhý rok vytvoří semena a hynou
  c) plodí jednou za život
  d) na podzim vyklíčí, následující rok vytvoří semena a hynou
  a,b,c
 58. schizocoel
  D)
 59. anabolismus

  a) vedek syntéze a ukládání bílkovin, glykogenu a triacylglycerolů
  b) jsou procesy, při nichž v buňce převládají syntézy
  c) je stav anaerobního metabolismu
  d) jsou procesy, kdy se složitější molekuly rozkládají na jednodušší
  a,b
 60. katabolismus

  a) jsou procesy, při nichž v buňce převládá rozklad zásobních látek
  b) je proces, kdy organismus získává ATP
  c) jsou procesy, kdy z jednodušších molekul vznikají složitější
  d) je výraz pro katalytickou schopnost enzymů
  a,b
 61. anabolismus
  A)
 62. katabolické dráhy

  a) jsou biochemické procesy, kdy energii poskytují oxidoredukční děje
  b) jsou procesy převládající v buňkách, které se reprodukují
  c) jsou procesy, kdy z jednodušších molekul vznikají složitější
  d) zahrnují reakci, kdy NAD je akceptorem vodíku
  a,d
 63. aktivní centrum enzymu

  a) je oblast ve struktuře enzymu pro vazbu látek vstupujících do reakce (substrátů)
  b) je specifickým aktivátorem enzymu
  c) je inhibitorem funkce enzymu
  d) určuje jeho katalytickou funkci a specifitu
  a,d
 64. aktivní centrum enzymu

  a) je část peptidového řetězce s přesnou architekturou
  b) mění proenzym na enzym
  c) vytváří vazby mezi molekulou enzymu a substrátu
  d) umožní přeměnu substrátu na produkt enzymové reakce
  a,c,d
 65. syntéza enzymů je řízena
  D)
 66. saprofyti

  a) jsou autotrofní organismy
  b) mineralizují organické zbytky odumřelých organismů
  c) mají schopnost chemosyntézy
  d) přijímají uhlík z organických látek
  b,d
 67. paraziti
  C)
 68. nitrobuněčné trávení se vyskytuje
  B)
 69. klky a mikroklky střeva se vyvinuly u
  D)
 70. význam klků a mikroklků spočívá v tom, že

  a) umožňují rychlý průchod potravy střevem
  b) v nich probíhá nitrobuněčné trávení
  c) napomáhají vstřebávání živin
  d) zvětšují vstřebávací povrch střeva
  c,d
 71. hepatopankreas se vyskytuje u
  C)
 72. respirační kvocient je poměr mezi
  B)
 73. při svalové práci na "kyslíkový dluh"
  D)
 74. bazální metabolismus je
  B)
 75. mezi ektotermní živočichy patří

  a) bezobratlí živočichové
  b) živočichové s proměnlivou teplotou těla
  c) ptáci
  d) netopýři
  a,b
 76. u endotermních živočichů

  a) je tělesná teplota udržována mechanismy termoregulace
  b) může teplota těla v průběhu dne kolísat
  c) je tělesná teplota udržována na určité výši nezávisle na změnách teploty okolí
  d) může teplota ovlivnit změnu chování
  a,b,c,d
 77. teplotní jádro savců tvoří
  B)
 78. rovnováha mezi výdejem tepla z těla a tvorou tepla uvnitř těla se uskutečňuje mimo jiné

  a) změnou prokrvení kůže
  b) svalovým třesem
  c) působením hormonů štítné žlázy
  d) zvýšeným metabolismem v hnědém tuku
  a,b,c,d
 79. termoregulace

  a) udržuje rovnováhu mezi tvorbou tepla uvnitř a výdejem tepla z těla
  b) udržuje stálou tělesnou teplotu v průběhu dne
  c) udržuje stálou tělesnou teplotu v průběhu menstruačního cyklu žen
  d) při snížení teploty okolního prostředí aktivuje produkci tepla ve svalech nebo v hnědém tuku
  a,d
 80. vzdušnice
  B)
 81. hemolymfa se vyskytuje  u
  D)
 82. bezjaderné erytrocyty nacházíme u
  D)
 83. okysličená krev se u savců nachází
  B)
 84. odkysličená krev se u savců nachází
  C)
 85. protonefridie (plaménkové buňky)
  D)
 86. do střeva vyúsťují
  D)
 87. v kanálcích vylučovacích orgánů obratlovců je tekutina
  D)
 88. hormonálné regulace
  D)
 89. štítná žláza se poprvé objevuje
  A)
 90. páry ganglií spojené příčně i podélně tvoří nervovou soustavu
  B)
 91. fotoreceptory můžeme v živočišné říši nalézt
  A)
 92. zrakovým orgánem jsou
  C)
 93. zrakovým orgánem jsou

  a) u členovců složené oči
  b) u hlavonožců komorové oči
  c) u kroužkovců miskovité oči
  d) u měkkýšů teleskopické oči
  a,b
 94. morfologickou a funkční jednotkou hladkého svalu je
  A)
 95. zárodečné obaly a plodová voda se poprvé v evoluci vyvinuly
  C)
 96. energetická autonomie jednobuněčných orgnismů znamená, že
  D)
 97. heteotrofní buňky

  a) získávají energii pouze anabolismem
  b) jsou buňky většiny bakterií, hub a živočichů
  c) jsou buňky zelených rostlin
  d) využívají energii organických sloučenin
  b,d
 98. na oxidačně redukčních reakcích je založen metabolismus
  C)
 99. aerobní děje
  A)
 100. alkoholové kvašení

  a) probíhá v anaerobních podmínkách
  b) probíhá v aerobních podmínkách
  c) je zpracování alkoholu kvasinkami
  d) je proces, při němž vzniká CO2
  a,d
 101. při alkoholickém kvašení
  c) CH3CHO vzniká z CH3CH2OH
  C)
 102. rozdíl mezi dýcháním a fotosyntézou je v tom, že
  C)
 103. soustava přenašečů při cyklické fotofosforylaci
  A)
 104. ze srovnání potravy rostlinného a živočišného původu vyplývá, že

  a) živočišná potrava má vyšší obsah glycidů
  b) živočišná potrava má vyšší obsah živin, hlavně bílkovin
  c) živočišná potrava je hůř stravitelná
  d) rostlinná potrava má jako charakteristickou složku celulózu
  b,d
 105. krvomíza (hemolymfa)
  B)
 106. v oběhové soustavě otevřené

  a) je oběh hemolymfy poměrně pomalý
  b) se u vodních koříšů hemolymfa nejdříve soustřeďuje do žaber, odtud přichází do srdce
  c) se hemolymfa proudící od srdce vylévá do prostorů mezi orgány
  d) jsou žíly často velmi krátké nebo chy bějí
  a,b,c,d
 107. hemocyanin obsahuje v molekule
  A)
 108. kašovitou moč s krystalky kyseliny močové a jejích solí vylučují
  B)
 109. kašovitou moč s krystalky kyseliny močové a jejích solí vylučují

  a) plazi
  b) ptáci
  c) hmyz
  d) ryby
  a,b,c
 110. tělní tekutina sladkovodních živočichů je ve vztahu k osmotickému tlaku a iontovému složení mořské vody roztokem
  A)
 111. tělní tekutina sladkovodních živočichů je ve vztahu k sladké vodě roztokem
  D)
 112. u suchozemských živočichů je definitivní moč ve srovnání s tělními tekutinami roztokem
  D)
 113. vylučovacím orgánem jsou u
  A)
 114. vylučovacím orgánem ploštěnců jsou
  B)
 115. nefrony

  a) vytvářejí moč filtrací, sekrecí a zpětnou resorpcí
  b) jsou tam, kde není vyvinut coelom, na vnitřním konci otevřeny do zadní části střeva
  c) jsou vylučovacím orgánem ryb
  d) jsou vylučovacím orgánem kopinatcem
  a,c
 116. plaménkové buňky

  a) jsou základem protonefridií
  b) nacházíme u tasemnic
  c) nacházíme u žebernatců
  d) nacházíme u ploštěnců
  a,b,d
 117. specializované smyslové orgány, např. orgány rovnováhy josu u bezobratlých
  B)
 118. u komorového oka tvoří světlolomný aparát vždy
  C)
 119. polyembryonie
  A)
 120. při pohlavním rozmnožování

  a) splývají dvě zygoty
  b) zplývají dvě gamety v zygotu
  c) obvykle vznikají z vajíčka a dvou spermií 2 zygoty
  d) mohou z jedné zygoty vzniknout dvě embrya
  b,d
 121. gamety jednoho jedince při pohlavním rozmnožování
  C)
 122. partenogeneze je

  a) způsob rozmnožování vyskytující se často u parazitických organismů
  b) tzv.haploidní u mšic, perloočky a hlístů
  c) tzv.diploidní u trubců a roztočů
  d) vývoj vajíčka bez vniknutí spermie
  a,d
 123. rodozměna (metageneza)
  D)
 124. při metagenezi žahavců
  D)
 125. při metagenezi žahavců

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) z oplozeného vajíčka pohyblivé (plovoucí) generace vzniká larva planula
  c) vzniká pohyblivá generace med)z nepohlavně z přisedlé generace polypů příčným dělením nebo pučením
  d) se z polypa tvoří volně plovoucí larva
  b,c
 126. z hlediska vývoje značíme jako
  A)
 127. homologické znaky (orgány) mají
  A)
 128. analogické znaky
  C)
 129. embryonální indukce je

  a) produkce jiných hormonů v těle matky v těhotenství
  b) vzájemné působení dvojvaječných dvojčat
  c) zprostředkována signálními molekulami; např.růstovými faktory
  d) jeden z mechanismů vyvolávající diferenciační genovou aktivitu buněk
  c,d
 130. embryonální indukce

  a) je vzájemné působení různých částí vyvíjejícího se zárodku na sebe
  b) vzájemné působení dvojčat na sebe
  c) závisí na aktivaci membránových a jaderných receptorů
  d) vzájemné působení plodu a matky
  a,c
 131. induktivní interakce

  a) je vzájemné ovlivňování buněk svými povrchovými molekulami
  b) určuje časový sled vývojových dějů
  c) závisí na aktivaci membránových a jaderných receptorů
  d) určují podélnou a hřbetní orientaci těla
  a,b,c,d
 132. homoetické geny
  B)
 133. prostorové uspořádání těla

  a) je řízeno aktivitou specifických proteinů
  b) určuje rotace vnější cytoplasmy proti vnitřnímu obsahu buněky
  c) určuje místo vniknutí spermie do vajíčka
  d) může být ovlivněno prostředím, v němž se gentický program uskutečňuje
  a,b,c,d
 134. neurální idndukce

  a) závisí na aktivitě hřetního mesodermu
  b) je řízena maternálními mRNA
  c) vyvolá vychlípení ektodermu a vznik podélných lišt
  d) následně ovlivňuje přeměnu ektodermu na rohovku
  a,c,d
 135. Nedostatek nezbytných aminokyselin v potravě u živočichů
  A)
 136. s lokomocí živočichů na rozdíl od rostlin souvisí
  A)
 137. menší živočichové mají metabolismus (při přepočtu na jednotku hmotnosti těla) relativně
  B)
 138. závislost intenzity metabolismu na velikosti těla u živočichů se projevuje tak, že
  A)
 139. živočichové získávají energii
  A)
 140. u býložravců je střevo v poměru k délce těla
  A)
 141. mezi obecné vlastnosti živých soustav patří schopnost

  a) přeměny látek a energií (metabolismus)
  b) odpovídat na podněty (dráždivost)
  c) rozmnožování (reprodukce)
  d) vývoje (evoluce)
  a,b,c,d
 142. přímý zdroj energie pro svalový stah představuje
  A)
 143. nepostradatelné aminokyseliny
  D)
 144. mimo mitochondrie může buňka uvolňovat energii pouze
  B)
 145. potravní vakuola

  a) se vytváří u měňavek patřících do kmene kořenonožců
  b) je jednou z běžných membránových struktur buněk mnohobuněčných živočichů
  c) slouží jak k příjmu potravy, tak k odstraňování zplodin metabolismu
  d) u nálevníků putuje a průběžně uvolňuje živiny
  a,d
 146. celulóza je
  B)
 147. kožní dýchání

  a) znamená přijímání kyslíku kůží, tedy i jinou cestou než dýchacími orgány
  b) existuje i u člověka, ale má minimální význam
  c) přivádí více než 50% kyslíku u žab při přezimování
  d) má zásadní význam u anaerobního metabolismu
  a,b,c
 148. dusíkatým produktem metabolismu bílkovin je u

  a) některých vodních živočichů amoniak
  b) hmyzu, plazů a ptáků kyselina močová
  c) savců močovina
  d) člověka urea
  a,b,c,d
 149. ekdyson

  a) je hormon
  b) vzniká v gonádách hmyzu
  c) vyvolává změny v pokožce hmyzu a připravuje tak svlékání
  d) je regulován tzv. ekdysotropním hormonem
  a,c,d
 150. dělení rozpadem u prvoků

  a) se nazývá polytomie
  b) může být příkladem nepohlavního rozmnožování
  c) může dát vznik i gametám
  d) probíhá např. u výtrosovců
  a,b,c,d
 151. strobilace je

  a) způsob nepohlavního rozmnožování medúzovců
  b) jedno ze stádií metageneze
  c) setrvačnost vnímání lidského oka
  d) jev, kdy se přerušovaný pohyb jeví oku jako pohyb plynulý
  a,b
 152. při malém množství rezervních látek ve vajíčku obvykle (vyjma savců)

  a) bývá vajíček mnoho
  b) je vývoj zárodku dlouhý
  c) mezi dospělou formu a zárodek je vloženo larvální stadium
  d) vzniká dospělý jedinec nepřímým vývojem
  a,c,d
 153. při zvýšeném množství zásobních látek ve vajíčku obvykle (vyjma hmyzu)
  B)
 154. mezi orgány a tkáně ektodermálního původu patří

  a) výstelka obou konců trávicí trubice
  b) pokožka
  c) vzdušnice hmyzu
  d) nervový systém
  a,b,c,d
 155. mezi orgány a tkáně mezodermálního původů patří

  a) plíce obratlovců
  b) vzdušnice hmyzu
  c) krev
  d) svaly
  c,d
 156. mezi orgány a tkáně entodermálního původu patří

  a) výstelka trávicí trubice
  b) játra
  c) cévy
  d) vlasy
  a,b
 157. mezi orgány a tkáně ektodermálního původu patří

  a) výstelka trávicí trubice
  b) bronchiální strom
  c) pokožka
  d) nervový systém
  c,d
 158. žábry jsou
  C)
 159. k dýchání slouží útvary

  a) ambulakrální soustava
  b) tracheje
  c) plynový měchýř
  d) hltanožaberní vak
  a,b,c,d
 160. otevřená cévní soustava se nachází u

  a) měkkýšů
  b) kroužkovců
  c) členovců
  d) láčkovců
  a,c
 161. srdce je tvořeno u

  a) měkkýšů 1 komorou a 1 - 4 předsíněmi
  b) ostnokožců 1 komorou a 1 předsíní
  c) paryb 1 komorou a 1 předsíní
  d) ptáků 1 komorou a 2 předsíněmi
  a,c
 162. protonephros (předledviny) jsou vytvořeny u
  C)
 163. močovody mohou vyúsťovat

  a) do kloaky
  b) do pronephros
  c) do močového měchýře
  d) přímo z těla ven
  a,c
 164. jako primární pohlavní znak označujeme

  a) přítomnost vlastních pohlavních orgánů
  b) pohlavní dimorfismus
  c) u mužů vousy
  d) dělohu
  a,d
 165. coelom je vytvořen u

  a) obratlovců
  b) hlístic
  c) kroužkovců
  d) ploštěnců
  a,c
 166. diaphragma se vyskytuje u

  a) savců
  b) krokodýlů
  c) ryb
  d) obojživelníků
  a,b
 167. nádorový růst

  a) je vždy provázen metastazováním
  b) je nekontrolované množení buněk vlastního těla
  c) může být vyvolán chemickými sloučeninami
  d) vyvolávají mutace v genech, které kódují různé signální molekuly
  b,c,d
 168. onkogenní transformaci hostitelské buňky může vyvolat

  a) lytický cyklus některých DNA a RNA virů
  b) virogenní cyklus některých virů
  c) onkovirus
  d) retrovirus
  b,c,d
 169. buněčná proliferace

  a) závisí na okolních buňkách ve tkáni
  b) je stimulována růstovým hormonem hypofýzy
  c) je řízena nádorovými supresorovými geny
  d) je v časné embryonální fázi provázena zmenšováním
  a,b,c,d
 170. apotóza

  a) vzniká vždy po poškození mitochondriální DNA kyslíkovými radikály
  b) je řízena genetickým programem
  c) se uplatňuje zejména během vývoje zárodku
  d) je typická pro buňky imunitního systému
  b,c,d
 171. kontrola buněčné proliferace může být narušena

  a) lytickým cyklem některých DNA a RNA virů
  b) ionizujícím zářením
  c) stárnutím organismu
  d) retroviry
  b,c,d
 172. nucleolus je buněčná organela, která se nachází
  B)
 173. biomembrány eukaryotické buňky

  a) jsou tvořeny lipoproteinovou dvojvrstvou
  b) lze považovat za tekuté mozaiky
  c) mají symetrickou strukturu
  d) jsou na povrchu buňky součástí peptidoglykanové buněčné stěny
  a,b
 174. mezi semiautonomní organely řadíme

  a) Golgiho aparát
  b) ribosomy
  c) mitochondrie
  d) plastidy
  c,d
 175. semiautonomní organely

  a) mají vlastní proteosyntetický aparát
  b) kódují všechny svoje bílkoviny
  c) mají vlastní DNA
  d) jsou závislé na jádru
  a,c,d
 176. glykokalyx
  C)
 177. živočišná buňka má na svém povrchu

  a) primární buněčnou stěnu
  b) plasmatickou membránu
  c) receptory
  d) plasmodesmy
  b,c
 178. Golgiho aparát je místem

  a) syntézy bílkovin
  b) syntézy materiálu buněčných stěn
  c) postsyntetické úpravy bílkovin
  d) aerobní fosforylace
  b,c
 179. endomembránový systém buňky tvoří

  a) Golgiho aparát
  b) endoplasmatické retikulum
  c) ribosomy
  d) vezikulární útvary
  a,b,d
 180. mezi vezikulární útvary buňky řadíme

  a) váčky vznikající z endoplasmatického retikula a Golgiho útvarů
  b) lyzosomy
  c) mitochondrie
  d) vakuly
  a,b,d
 181. lyzosomy

  a) obsahují oxidázy a aktalázy, které přeměňují tuky na cukry
  b) jsou vezikulární útvary buněk, které obsahují katalázy
  c) obsahují hydrolytické enzymy (hydrolázy)
  d) jsou místem rozkladu látek přijatých do buňky zvnějšku, ale též vlastních hmot (autolýzy)
  c,d
 182. semiautonomní organely
  D)
 183. mitochondrie

  a) obsahují DNA podobnou prokaryotické
  b) mají stěnu složenou ze dvou membrán
  c) jsou místem anaerobní fosforylace
  d) obsahují enzymy Krebsova cyklu
  a,b,d
 184. řetězce mastných kyselin molekul fosfolipidů buněčné membrány (hydrofobní části molekul) směřují
  C)
 185. endoplasmatické retikulum je součástí
  A)
 186. mikrotubuly jsou stavební prvky

  a) centriolů
  b) bičíků
  c) centromer
  d) vlákna dělícího vřeténka
  a,b,d
 187. polární lipidy mohou vytvářet

  a) bimolekulární membrány
  b) micely
  c) pravé roztoky
  d) gely
  a,b
 188. příjem a výdej látek živočišné buňky
  B)
 189. plazmatická membrána je tvořena
  D)
 190. rychlost dif)ze přes plazmatickou membránu závisí
  C)
 191. transportní proteiny plazmatické membrány
  B)
 192. transport látek pomocí přenašečů se na membráně uskutečňuje
  A)
 193. vnikání kapének tekutin do buňky se nazývá
  D)
 194. endocytóza je

  a) aktivní příjem látek buňkou
  b) pacivní příjem látek buňkou
  c) zprostředkována endozomem
  d) zprostředkována membránovými receptory
  a,c,d
 195. proces endocytózy se uskutečňuje pomocí

  a) iontových kanálů
  b) plazmatické membrány a cytoskeletální soustavy
  c) undulující membrány
  d) membránových receptorů
  b,d
 196. schopnost fagocytózy mají

  a) leukocyty
  b) erytrocyty
  c) monocyty
  d) buňky epidermis
  a,c
 197. pinocytóza

  a) umožňuje transport živočišných virů do buňky
  b) je typ endocytózy
  c) se podílí na recyklaci membránových receptorů do plasmatické membrány
  d) je provázena změnou koncentrace iontů vápníku v mezibuněčné tekutině
  a,b,c
 198. pohlcování větších částic buňkou

  a) se nazývá pinocytóza
  b) se nzývá fagocytóza
  c) je jedním z mechanismů obrany organismu proti bakteriální infekci
  d) vede ke vzniku fagozomu
  b,c,d
 199. exocytóza je

  a) působení exogenních vlivů na buňku
  b) vlastnost buněk trávicích žláz
  c) rozpad buněčné membrány
  d) mechanismus vylučování látek buňkou
  b,d
 200. látky s mimobuněčnoufunkcí mohou být z buňky vylučovány

  a) pomocí exocytózových měchýřků
  b) plasmoptýzou
  c) plynule bez tvorby sekrečních váčků
  d) kanálky v plazmatické membráně
  a,c
 201. osmotické jevy jsou podmíněny

  a) transportem molekul vody membránou
  b) polopropustností membrány
  c) elektrickým potenciálem na membráně
  d) volnou propustností buněčné stěny
  a,b
 202. k osmotické lýze živočišné buňky dochází
  A)
 203. k osmotické lýze živočišné buňky dochází

  a) v hypotonickém prostředí
  b) v destilované vodě
  c) v hypertonickém prostředí
  d) v prostředí s větší koncentrací osmoticky aktivních částic
  a,b
 204. rostlinná buňka v hypotonickém roztoku

  a) se morfologicky nemění
  b) zvyšuje turgor
  c) podléhá plasmolýze
  d) se svrašťuje
  a,b
 205. rostlinná buňka v hypotonickém roztoku
  B)
 206. k plasmolýze  dochází jsou-li buňky
  D)
 207. chování červených krvinek v hypotonickém roztoku označujeme jako

  a) plasmolýzu
  b) plasmoptýzu
  c) plasmorhizu
  d) osmotickou hemolýzu
  b,d
 208. jako Brownův pohyb se označuje
  B)
 209. živočišná buňka v hypertonickém roztoku
  B)
 210. vložíme-li živočišnou buňku do hypotonického roztoku dojde především k difúzi
  D)
 211. vložíme-li živočišnou buňku do hypertonického roztoku dojde především k difúzi
  D)
 212. osmotická hodnota rostlinné buňky je dána
  C)
 213. při exergonických reakcích
  B)
 214. při endergonických reakcích
  B)
 215. heterotrofní buňky využívají
  A)
 216. autotrofní způsob získávání energie
  A)
 217. je-li zdrojem energie H2S, jedná se o
  A)
 218. uvolněná energie se v buňce ukládá
  A)
 219. anaerobní glykolýza je proces
  D)
 220. enzymy anaerobní glykolýzy jsou
  A)
 221. enzymy oxidativní fosforylace
  D)
 222. chemická oxidace obecně je
  D)
 223. buněčné oxidace
  C)
 224. makroergní vazby jsou vytvořeny

  a) v ATP
  b) v AMP
  c) v GTP
  d) v adenosinu
  a,c
 225. cAMP

  a) je molekula, která se uplatní pouze při hormonální regulaci
  b) je univerzální regulační molekula
  c) vzniká působením adenylylcyklázy na ADP
  d) aktivuje tvorbu hormonů v endokrinních žlázách
  b,d
 226. oxidativní fosforylace je proces

  a) na kterém se podílejí mitochondrie
  b) anaerobní oxidace organických látek a fosforylace ADP
  c) aerobní oxidace organických látek a fosforylace ADP
  d) dekarboxylace kyseliny pyrohroznové
  a,c
 227. regulace buněčné aktivity

  a) může probíhat na základě vazby receptoru se signálními molekulami, které produkují jiné buňky organismu
  b) většinou zahrnuje několik enzymatických reakcí
  c) se účastní malé molekuly zvané druhý posel
  d) se účastní G progeiny
  a,b,c,d
 228. buňka v klidu je uvnitř oproti venku nabita
  C)
 229. membránový potenciál
  A)
 230. membránovým potenciálem rozumíme

  a) schopnost buněčné membrány vázat antigen
  b) rozdíl elektrického náboje na zevní a vnitřní straně buněčné membrány
  c) schopnost buněčné membrány vázat protilátky
  d) malou převahu záporně nabitých iontů uvnitř buňky, zevně malou převahu kladných iontů
  b,d
 231. podstatou podráždění buňky na podnět z venku je

  a) změna propustnosti cytoplasmatické membrány pro ionty
  b) zvýšení propustnosti plasmatické membrány neuronu pro ionty sodíku
  c) zvýšení průchodu vody cytoplasmatickou membránou
  d) změna směru hydrofilní a hydrofóbní strany cytoplasmatické membrány
  a,b
 232. K+ je typickým iontem
  A)
 233. Na+ je iontem

  a) extracelulárním
  b) intracelulárním
  c) který uvnitř neuronu vyvolá akční potenciál
  d) intra i extracelulárním
  a, c
 234. mezi makroergické sloučeniny patří především
  B)
 235. při úplné oxidaci 1 molekuly glukózy může vzniknout přibližně
  D)
 236. přenašeče elektronů při aerobní respiraci jsou v buňkách eukaryot vestavěny do
  C)
 237. malé ionty a molekuly mohou být transportovány přes lipoproteinové membrány

  a) prostou difúzí
  b) zprostředkovanou difúzí
  c) pomocí přenašečů
  d) i proti koncentračnímu spádu
  a,b,c,d
 238. buňky se vzájemně rozeznávají na základě
  C)
 239. mikrotubuly a mikrofilamenta v eukaryotní buňce

  a) jsou složeny z bílkovinných molekul
  b) jsou souborem vláknitých struktur glykoproteinových a lipoproteinových
  c) se podílejí na průběhu mitózy
  d) se podílejí na průběhu meiózy
  a,c,d
 240. lyzogenní cyklus bakteriofága

  a) je typický pro mírné fágy
  b) je typický pro virulentní fágy
  c) je charakterizován vznikem profága
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,c
 241. v genetice bakterií označujeme pojeme
  A)
 242. při transdukci u bakterií může být přenesen(a)
  B)
 243. kmeny bakterií produkující lidský inzulin

  a) byly získány genetickou modifikací
  b) byly vyšlechtěny řízenými mutacemi
  c) byly získány z přírodních mutant
  d) vznikly vnesením lidského genu, který byl naklonován v expresním vektoru
  a,d
 244. opakovaným příbuzenským křítením rostlin vznikají
  B)
 245. regenerace

  a) je obnova některých typů buněk množením
  b) je změna jednoho buněčného typu v jiný
  c) je schopnost oddělit část těla
  d) se účastní tkáňové kmenové buňky
  a,b,d
 246. u bakterií existuje

  a) parasexuální rekombinace
  b) rekombinace DNA obdobná crossing-overu
  c) přenos molekuly DNA bez kontaktu dvou bakterií
  d) pouze nepohlavní způsoby rozmnožování
  a,b,c
 247. plazmidy

  a) jsou vhodnými vektory při klonování lidské DNA
  b) mohou podmiňovat vznik odolnosti současně k několika různým antibiotikům
  c) mohou obsahovat cizorodou DNA
  d) zajišťují matroklinitu
  a,b,c
 248. plazmidy

  a) mohou být využity pro syntézu produktů cizích genů
  b) jsou využívány jako klonovací vektory
  c) izolovaná DNA plasmidu může být linearizovaná
  d) mají zásadní význam pro existenci bakterie
  a,b,c
 249. chromosomy prokaryot

  a) tvoří jedna molekula kruhové dvouvláknové DNA
  b) tvoří jedna molekula kruhové jednovláknové DNA
  c) jsou uloženy v prokaryotickém jádře (nukleoidu)
  d) jsou tvořeny cDNA
  a,c
 250. kmeny bakterií, produkující lidský růstový hormon

  a) mají rekombinantní plasmidovou DNA
  b) obsahují primární strukturu lidské DNA
  c) vznikly samovolně v bakteriálních koloniích
  d) jsou příkladem transformace bakteriální buňky lidskou DNA
  a,b,d
 251. diferenciace buněk

  a) souvisí s naprogramováním jaderného genomu
  b) závisí na postupné aktivaci nebo blokádě skupin genů
  c) je zahájena v zygotě
  d) je v dané buněčné linii stálá a dědičná
  a,b,d
 252. zárodečný vývoj závisí

  a) pouze na asynchronním dělení buněk
  b) na množství a způsobu uložení žloutkové rezervy
  c) přesunech buněčných komplexů
  d) na kaskádě induktivních dějů, na kerých se podílejí povrchové nebo signální molekuly
  b,c,d
 253. kmenové buňky

  a) jsou přítomné např.v epidermis nebo ve střevní výstelce
  b) jejich dceřiné buňky se mohou diferencovat
  c) embryonální jsou totipotentní
  d) se uplatňují při krvetvorbě
  a,b,c,d
 254. stárnutí je provázeno

  a) snižováním počtu vysoce diferencovaných buněk
  b) poškozováním mitochondriální DNA volnými radikály
  c) zvyšováním počtu mutací v buňkách
  d) zkracováním koncových úseků DNA lineárních chromosomů
  a,b,c,d
 255. prokaryota a eukaryota se liší

  a) ve struktuře DNA
  b) ve stavbě ribosomů
  c) v uspořádání vnitřního prostoru na kompartmenty
  d) tím, že prokaryota nerealizují autonomně překlad genetické informace do primární struktury proteinů
  a,b,c
 256. mezi vitamíny řadíme

  a) kyselinu listovou
  b) tokoferol, který působí jako antioxidant
  c) melanin
  d) kyselinu retinovou
  a,b
 257. Ras protein

  a) patří mezi G proteiny
  b) je prvním článkem proteinkinasové kaskády
  c) je aktivován transkripčním faktorem
  d) je tansportován do jádra
  a,b
 258. endoplasmatické retikulum

  a) rozlišuje hladké a hrubé
  b) se účastní proteosyntézy
  c) je síť membrán, kde může probíhat syntéza sacharidů
  d) obsahuje lysosomy
  a,b
 259. svalové buňky

  a) srdce obsahují vždy více jader
  b) v hladkém svalstvu jsou spojeny interkalárními disky
  c) vznikají v embryogenezi splynutím většího počtu buněk
  d) jsou příkladem soubuní
  c,d
 260. sekrece makromolekulárních látek v eukaryotických buňkách

  a) začíná biosyntézou proteinů a glykoproteinů v hladkém endoplasmatickém retikulu
  b) se uskutečňuje splýváním membrány sekrečních váčků s plasmatickou membránou
  c) vyžaduje vytřídění proteinů v cisterně Golgiho komplexu
  d) zahrnuje několik prostorově oddělených dějů
  b,c,d
 261. při sekreci nízkomolekulárních látek
  C)
Author
bismooth
ID
304058
Card Set
obecna biolo 1.txt
Description
obecna biolo
Updated