viry.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. prokaryotická buňka

  a) může obsahovat tylakoidy
  b) obsahuje ribosomy
  c) má na povrchu plasmatickou membránu
  d) může obsahovat plastidy
  a,b,c
 3. ve vironu nacházíme

  a) tRNA
  b) rRNA
  c) ribosomy
  d) DNA nebo RNA
  d
 4. fototrofní bakterie

  a) mají bakteriochlorofyl
  b) mají chloroplasty
  c) produkují kyslík
  d) používají k redukci CO2 molekulu H2O
  a
 5. bakteriofág

  a) ničí buňky bakterií
  b) umožňuje růst bakterií
  c) fagocytuje bakterie
  d) fagocytuje bílé krvinky
  a
 6. viry můžeme v laboratoři pěstovat

  a) na živých buňkách
  b) na mrtvých buňkách
  c) na tekutých živných půdách
  d) na pevných živných půdách
  a
 7. virion bakteriofága

  a) má bičík, pomocí něhož se pohybuje
  b) může být ikozahedrický bez bičíku
  c) může být složen z hlavičky a stažlivého bičíku
  d) může být tyčinkovitý
  b,c,d
 8. bakteriofágy jsou viriony

  a) rostlinných virů
  b) onkogenních virů
  c) bakteriálních virů
  d) virů dětské obrny
  c
 9. polyvalentní bakteriofágy

  a) mají široké spektrum hosittelských kmenů
  b) se používají k jemné typizaci patogenních bakterií
  c) patří mezi ně polyoma virus
  d) parazitují na sinicích
  a
 10. jako lytický cyklus se označuje průběh

  a) glykolýzy
  b) plazmolýzy
  c) hemolýzy
  d) žádná odpověď z ostatních není správná
  d
 11. bakterie mohou být

  a) autotrofní
  b) heterotrofní
  c) chemotrofní
  d) fototrofní
  a,b,c,d
 12. jako fágy temperované označujeme

  a) profágy
  b) fágy mírné
  c) fágy virulentní
  d) bakteriofágy prodělávající lyzogenní cyklus
  a,b,d
 13. malý virion obsahuje

  a) bílkovinný obal
  b) nukleovou kyselinu
  c) jádro
  d) reverzní transkriptázu
  a,b
 14. virová DNA

  a) kóduje strukturu kapsidu
  b) kóduje enzymy pro enefgetický metabolismus
  c) se může stát součástí jaderného genomu buňky
  d) tvoří chromosom obdobný eukaryotickému
  a,c
 15. kapsomery

  a) tvoří obal virové nukleové kyseliny
  b) jsou identické strukturní jednotky
  c) jsou z bílkovinných makromolekul
  d) jsou kódovány geny hostitelské buňky
  a,b,c
 16. jako transfekci označujeme proces

  a) přenosu izolované RNA z viru do buněk
  b) přenosu izolované DNA z viru do buněk
  c) latentní virové infekce
  d) nádorové transformace buněk
  a,b
 17. buněčné hybridy lze získat

  a) fúzí buněk stejných živočišných druhů
  b) fúzí buněk různých živočišných druhů
  c) působením některých virů
  d) působením některých chemikálií
  a,b,c,d
 18. provirus je

  a) formou začlenění DNA infikujícího tkáňového virionu do chromosomu napadené buňky
  b) formou začlenění DNA bakterie do DNA bakteriofága
  c) obdobou profága u bakterifágů
  d) výrazem pro virion bez kapsidy
  a,c
 19. k nádorové transformaci může vést

  a) působení některých DNA virů
  b) infekce onkogenními viry
  c) infekce retroviry
  d) infekce bakteriofágy
  a,b,c
 20. onkogenní transformaci hostitelské buňky může vyvolat

  a) lytický cyklus některých DNA a RNA virů
  b) začlenění virové nukleové kyseliny do DNA hostitelské buňky
  c) onkovirus
  d) retrovirus
  b,c,d
 21. proteiny kapsidu

  a) jsou kódovány virovými geny
  b) jsou kódovány geny hostitelské buňky
  c) jsou kódovány virovými geny i geny hostitelské buňky
  d) jsou syntetizovány na ribosomech hostitelské buňky
  a,d
 22. genom viru může obsahovat

  a) jednovláknovou DNA
  b) dvouvláknovou DNA
  c) jednovláknovou RNA
  d) dvouvláknovou RNA
  a,b,c,d
 23. kapsid se skládá z

  a) telomer
  b) fosfolipidů
  c) proteinu
  d) kapsomer
  c,d
 24. interakce virus-buňka může způsobit

  a) lýzu buňky
  b) nádorovou transformaci buňky
  c) nekrotické ložisko
  d) latentní infekci
  a,b,c,d
 25. neobalené viry obsahují

  a) pouze nukleové kyseliny
  b) bílkoviny a nukleové kyseliny
  c) lipidy
  d) buď DNA nebo RNA
  b,d
 26. provirus

  a) vyvolává progresivní paralýzu
  b) je totéž jako virion
  c) je virová nukleová kyselina včleněná do DNA hostitelské buňky
  d) někdy může vyvolat maligní transformaci
  c,d
 27. virus

  a) se může množit v kterékoliv buňce
  b) se váže na buňku prostřednictvím receptoru
  c) obsahuje DNA a všechny typy RNA
  d) může v buňce přetrvávat, aniž by se replikoval
  b,d
 28. viroidy

  a) je jiný název pro viriony
  b) nemají kapsid
  c) neobsahují nukleovou kyselinu
  d) vyvolávají choroby u rostlin
  b,d
 29. viry

  a) obsahují jen jeden druh nukleové kyseliny (pouze DNA nebo RNA)
  b) obsahují oba typy nukleových kyselin
  c) se mohou za extrémních podmínek množit mimo hostitelskou buňku
  d) mají schopnost přetrvávat mimo hostitelskou buňku
  a,d
 30. rostlinné viry

  a) obsahují obvykle RNA
  b) mohou být přenášeny hmyzem
  c) mohou být přenášeny semeny
  d) mohou být přenášeny parazitickými houbami
  a,b,c,d
 31. viroid

  a) je jednořetězcová molekula RNA
  b) vyvolává chorobu u rostlin
  c) je větší než virus
  d) není infekční
  a,b
 32. přenos živočišných virů je možný

  a) vzduchem
  b) potravinami
  c) hmyzími vektory
  d) přímými kontakty
  a,b,c,d
 33. herpesviry

  a) některé vyvolávají opary
  b) některé jsou inkogenní
  c) patří mezi ně cytomegalovirus
  d) jsou řazeny mezi neobalené DNA viry
  a,b
 34. mírně zahnutý tvar (buňky bakterií) nacházíme u

  a) vibrií
  b) spirochet
  c) bacilů
  d) streptokoků
  a
 35. bakteriální chromosom

  a) je kruhový
  b) obsahuje dvouřetězcovou molekulu DNA
  c) obsahuje bílkoviny typu histonů
  d) je od cytoplasmy oddělen jadernou membránou
  a,b
 36. retroviry

  a) mívají gen pro reversní transkriptázu
  b) mohou vyvolávat zhoubné nádory
  c) patří mezi ně polyoma virus SV40
  d) jsou původcem AIDS
  a,b,d
 37. chemoorganotrofní bakterie

  a) získávají energii oxidací redukovaných organických látek, např.glukózy
  b) získávají energii redukcí organických látek, např.glukózy
  c) využívají vždy kyslík jako oxidační látku
  d) nemohou žít bez kyslíku
  a
 38. rozmnožování u bakterií

  a) je nepohlavní (vegetativní)
  b) spočívá ve vzniku 2 nebo 4 diploidních bakterií z 1 mateřské bakterie
  c) spočívá ve výměně bakteriálních chromosomů dvou bakterií
  d) je vždy spojeno se změnou genomu bakterie
  a
 39. v genetice bakterií označujeme pojmem

  a) transformace vniknutí volné samostatné DNA do recipientní buňky
  b) transformace přestup nekonjugativního plasmidu z buňky donorové do recipientní
  c) transdukce  vniknutí volné samostatné molekuly DNA do recipientní buňky
  d) transdukce přestup konjugativního plasmidu z buňky donorové do recipientní
  a
 40. při transdukci u bakterií může být přenesen(a)

  a) jak fragment chromosomální tak plasmidové DNA
  b) pouze plasmidové DNA a nikoliv chromosomální
  c) pouze chromosomální DNA a nikoliv plasmidové
  d) pouze plasmidové RNA
  a
 41. grampozitivní bakterie

  a) má na povrchu buněčnou stěnu tvořenou dvěma lipidovými membránami
  b) má větší hmotnost než bakterie gramneutrální
  c) má buněčnou stěnu tvořenou peptidoglykanem
  d) může tvořit spory
  c,d
 42. gramnegativní bakterie

  a) má nižší hmotnost než bakterie gramneutrální
  b) obsahuje silnou buněčnou stěnu s peptidoglykanem
  c) má vnější membránu obsahující lipoproteiny
  d) může mít pohyblivé bičíky
  c,d
 43. mezi základní znaky eubakterií patří

  a) nukleoid není ohraničen jaderným obalem
  b) ribosomy jsou volně v cytoplasmě
  c) buněčná stěna obsahuje peptidoglakan (murein)
  d) centrosom má zjednodušenou stavbu
  a,b,c
 44. bakterie

  a) se množí nepohlavně
  b) se dělí mitoticky
  c) mohou získat novou kombinaci genů transformací
  d) mohou vytvářet spory odolné k extrémním podmínkám
  a,c,d
 45. plazmidy

  a) obsahují kruhovou DNA
  b) obsahuje kruhovou RNA
  c) se replikují nezávisle na bakteriálním chromosomu
  d) obsahují například geny pro rezistenci k antibiotikům
  a,c,d
 46. první prokaryotické buňky pravděpodobně byly

  a)anaerobně heterotrofní
  b) aerobně heterotrofní
  c) anaerobně autotrofní
  d) aerobně autotrofní
  a
 47. stromatolity jsou

  a) produktem prokaryot
  b) produktem eukaryot
  c) součástí orgánu vnímání polohy
  d) součástí orgánu vnímání pohybu
  a
 48. při konjugaci u akterií dochází

  a) k přechodu části chromosomu z jedné buňky do druhé
  b) k jejich celkovému splynutí
  c) k jejich rozštěpení
  d) k jejich rozmnožení
  a
 49. streptokoky tvoří

  a) hrozny
  b) řetízky
  c) dvojice
  d) spirály
  b
 50. stafylokoky tvoří

  a) hrozny
  b) řetízky
  c) dvojice
  d) spirály
  a
 51. ve vnitřní části buněk sinic

  a) se nachází DNA
  b) se nenachází DNA
  c) se nachází lignin
  d) se nachází celulóza
  a
 52. některé durhy sinic žijí v symbióze

  a) s houbami
  b) s lišejníky
  c) s mechy
  d) se stromy z čeledi břízovité
  a
 53. obligátně (striktně) aerobní prokaryota

  a) rostou jen za přítomnosti kyslíku
  b) získávají energii aerobní respirací
  c) rostou jen bez přístupu kyslíku
  d) mohou růst za přístupu nebo ibez přístupu kyslíku
  a,b
 54. obligátně (striktně) enaerobní prokaryota

  a) rostou jen bez přístupu kyslíku
  b) získávají energii buď kvašením nebo anaerobní respirací
  c) mohou růst za přístupu nebo i bez přístupu kyslíku
  d) rostou jen za přítomnosti kyslíku
  a,b
 55. v buněčné stěně hub (Fungi) se může nacházet

  a) chitin
  b) lignin
  c) celulóza
  d) škrob
  a,c
 56. zásobní látkou hub je

  a) škrob a glykogen
  b) glykogen a olej
  c) olej a škrob
  d) škrob, olej a glykogen
  b
 57. spojováním buněk hub (Fungi) vznikají

  a) nepravá pletiva
  b) hyfy
  c) mycelium
  d) pseudoparenchym
  a,b,c,d
 58. retroviry

  a) obsahují jednořetězcovou RNA
  b) obsahují dvouřetězcovou DNA
  c) obsahují rRNA
  d) pomocí zpětné transkriptázy syntetizují komplementární DNA v infikovaných buňkách
  a,d
 59. algologie je vědní obor zabývající se studiem

  a) lišejníků
  b) trav
  c) řas
  d) mechorostů
  c
 60. jako grampozitivní se označují bakterie, které

  a) mají v barvení podle Grama modrofialovou barvu
  b) mají v barvení podle Grama červenou barvu
  c) netvoří spory
  d) obsahují silnou vrstvu peptidoglykanu v buněčné stěně
  a,d
 61. kvasinky

  a)jsou jednobuněčné eukaryotní organismy
  b) jsou jednobuněčné prokaryotní organismy
  c) se množí vegetativně pučením
  d) se řadí mezi houby
  a,b,d
 62. buněčná stěna je tvořena především

  a) peptidoglykanem u grampozitivních bakterií
  b) glukanem a manamem u kvasinek
  c) chitinem u kvasinek
  d) celulózou u rostlin
  a,b,d
 63. při klonování DNA lze jako vektor využít

  a) plazmid
  b) bakteriofág lambda
  c) kosmid
  d) kvasinkový umělý chromosom
  a,b,c,d
 64. rezistence bakterií k antibiotikům

  a) umožňuje léčebný účinek antibiotik
  b) brání léčebnému účinku antibiotik
  c) je podmíněna přítomností R-plazmidu
  d) je podmíněna přítomností F-plazmidu
  b,c
 65. adenoviry

  a) jsou řazeny mezi RNA viry
  b) jsou řazeny mezi DNA viry
  c) některé jsou inkogenní
  d) mohou vyvolávat katary dýchacích cest u člověka
  b,c,d
 66. mezi parasexuální děje u bakterií řadíme

  a) konjugaci a transformaci
  b) transformaci a transdukci
  c) transdukci a transkripci
  d) žádná odpověď z ostatních není správná
  a,b
 67. rozmnožování u řas je

  a) vegetativní
  b) pohlavní
  c) nepohlavní
  d) možné pomocí výtrusů
  a,b,c,d
 68. diplokoky tvoří

  a) hrozny
  b) řetízky
  c) dvojice
  d) spirály
  c
 69. k pohybu u prvoků slouží

  a) bičíky
  b) panožky
  c) řasinky
  d) žádná odpověď z ostatních není správná
  a,b,c
 70. prvoci žijí

  a) ve slané vodě
  b) ve sladké vodě
  c) jako paraziti mnohobuněčných organismů
  d) jako symbionti mnohobuněčných organismů
  a,b,c,d
 71. virus HIV

  a) patří mezi DNA viry
  b) patří mezi RNA viry
  c) patří mezi retroviry
  d) způsobuje imunodeficienci
  b,c,d
 72. při transforamci u bakterií dochází

  a) k přenosu volné DNA z donorové do recipientní buňky bez jejich vzájemného kontaktu
  b) k přenosu volné DNA z donorové do recipientní buňky vzžadujícímu jejich vzájemný kontakt
  c) k přenosu DNA z donorové do recipientní buňky prostřednictvím bakteriofága
  d) k včlenění volné DNA do genomu recipientní buňky
  a,d
 73. hlízkové bakterie

  a) žijí v symbióze s kořeny lesních stromů
  b) žijí v symbióze s kořeny bobovitých rostlin
  c) využívají vzdušný dusík jako zdroj výživy
  d) obohacují půdu o dusičnany
  b,c,d
 74. gramnegativní bakterie mají tvar

  a) kulovitý (koky)
  b) tyčinkovitý
  c) vláknitý (mycelium)
  d) spirální
  a,b,d
Author
ID
304057
Card Set
viry.txt
Description
viry
Updated
Show Answers